Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Шеол биле гадес деп чүл?

Шеол биле гадес деп чүл?

БИБЛИЯНЫҢ эрте-бурунгу бижиктеринде шео́л деп еврей сөс база аңаа дүгжүп турар а́дис деп грек сөс 70 ажыг катап таваржып турар. Ол сөстерни өлүмге хамаарыштыр ажыглап турар. Библияның чамдык очулгаларында оларны «хөөр», «алдыы оран» азы «тамы» кылдыр дамчыткан. Ынчалзажок дылдарның хөй кезиинде ол еврей болгаш грек сөстерниң ылап шын утказын дамчыдып турар сөстер чок. Ол сөстерниң утказы кандыгыл? Библияда оларны канчаар ажыглап турарын көрүп көрээлем.

Екклесиаст 9:10- да чугаалаан: «Сен кайнаар баар сен, шак ол хөөрде [шео́л], ажыл-даа, медереп билиишкин-даа, билиг-даа, ол ышкаш мерген угаан-даа, чүү-даа чок». Шеол — бистиң кандыг-бир чоок киживисти орнукшудуп каан, анаа чевег боор бе? Чок. Чүге дизе, кажан Библияда орнукшудар чер азы хөөр дугайында бижип турар болза, Библияның эрте-бурунгу бижиктеринде шео́л база а́дис деп сөстерни эвес, а өске сөстерни ажыглаан (Эге дөс 23:7—9; Матфейниң 28:1). Шеол каш кижи ажаап каан хууда орнукшудулга черин, чижээ, ада-өгбе чевээн азы ниити хөөрнү база илеретпейн турар (Эге дөс 49:30, 31).

Ынчаарга «шеол» деп чүл? Библиядан алырга, «шеол», азы «гадес», эң-не улуг ниити хөөрден оранчок делгем. Чижээ, Исаия 5:14- те чугаалаан: «Шео́л бодун делгемчидип, аксын хөлүн эртир ажыдып алган». Шеол санап четпес хөй өлүг кижилерни алган-даа болза, ол кажан-даа: «Болзун!» дивес (Чугаалар 30:15, 16). Каш санныг өлген кижилер орнукшудар черге бодаарга, «тамы [шео́л]… пөгерин билбес» (Чугаалар 27:20). Шеол кажан-даа төнчүзүнге чедир долбас. Ооң дүвү чок. Ынчап кээрге, шеол — чер кырында кандыг-ла бир тодаргай чер эвес-тир. Ол дээрге шупту кижилерниң доора уткалыг ниити хөөрү-дүр. Ында өлген кижилерниң хөй кезии чыдар.

«Шеол» биле «гадес» деп сөстерниң утказын ханы билип алырынга диргизиишкин дугайында өөредиг дузалаар. Шеолда, азы гадесте, турар улус дирлип кээр деп, Библия аазап турар* (Иов 14:13; Ажыл-чорудулга 2:31; Ажыдыышкын 20:13). Оон ыңай шеолда, азы гадесте, Иегованың чүгле шынчы бараалгакчылары эвес, а Бурганга бараалгавайн турган кижилерниң хөй кезии база чыдар деп, Бурганның Сөзүнде чугаалаан (Эге дөс 37:35; Ырлар 54:16). «Шынчы-даа, шынчы эвес-даа улусту катап диргизер» — деп, Библия өөредип турар (Ажыл-чорудулга 24:15).


*  Диргизиишкин үезинде дирилбес улус шеолда, азы гадесте, эвес, а «гееннада» чыдар (Библияның тыва очулгазында «геенна» деп сөстү «тамы» кылдыр очулдурган) (Матфейниң 5:30; 10:28; 23:33). Геенна — шеол, азы гадес, ышкаш, дорт уткалыг чер эвес-тир.

← Маңаа хамаарышкан эгени көр