Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Мессияның келириниң дугайында Даниилдиң өттүр билген медеглели

Мессияның келириниң дугайында Даниилдиң өттүр билген медеглели

ДАНИИЛ медээчи Иисустуң төрүттүнериниң мурнунда-ла, 500 ажыг чыл бурунгаар чурттап чораан. Иегова ол медээчиге Иисус Мессия азы Христос бооп, кажан чагдырарының азы томуйлаттырарының үезин ылап шын тодарадырынга дузалаар медээлерни берген. Даниилге чугаалаан турган: «Ынчаарга билгеш, утказын эки билип ал: Иерусалимни катап тургузуп тудар дужаал үнген үеден эгелээш, Мессия Баштыңчыга чедир, чеди неделя биле алдан ийи неделя эртер» (Даниил 9:25).

Мессияның кээр үезин санап үндүрер деп бодаар болза, Мессияның кээриниң дугайында Даниилдиң өттүр билген медеглели кажан күүсеттинип эгелээнин тодарадып алыр болза эки. Өттүр билген медеглелде «Иерусалимни катап тургузуп тудар дужаал үнген үеден эгелээш» санап эгелээр херек деп чугаалаан турган. Ол дужаал кажан үнгенил? Иерусалимни катап тургузуп тудар дужаал «Артаксеркстиң чээрби дугаар хаанап турган чылында» үнген деп Неемияның номунда чугаалаан (Неемия 2:1, 5—8). Төөгү ажылдары-биле алырга, Артаксеркстиң чагырып эгелээн үези б.э. чедир 475 чылда эгелээн. Ынчаарга чээрби дугаар чагырып турган чылы б.э. чедир 455 чылда эгелээн. Ол дээрге Даниилдиң өттүр билген медээзинде чугаалаан, Мессияның келир үезин санап үндүреринге дузалаар эге чылы-дыр.

«Мессия Баштыңчыга» чедир кайы-хире үе эртер ужурлуг турганын Даниил айыткан. Өттүр билген медеглелде: «Чеди неделя биле алдан ийи неделя», азы 69 неделя, эртер деп чугаалаан турган. Ол кезек үе кайы-хире үр уламчылаар ужурлуг? Библияның чамдык очулгаларындан көөрге, анаа неделя эвес, а чыл неделяларының дугайында чугаа чоруп турар. Чыл неделязы чеди чылга дең. Бурунгу еврейлер чыл неделязын үениң хемчээли кылдыр эки билир турган. Чижээ, Израильде чеди дугаар чыл бүрүзү амыр-дыш чылы турган (Исход 23:10, 11). Ынчап кээрге, 69 өттүр билген «неделя» — 69 үе кезектери-дир, а кезек бүрүзү чеди чылга дең. Ынчаарга 69 «неделя» 483 чыл дургузунда уламчылап турар.

Ам чүгле санаары арткан. Бир эвес б.э. чедир 455 чылдан 483 чылды санаптар болза, б.э. 29 чылга кээр бис. Шак ол чылын Иисус сугга суктургаш, Мессия апарган!* (Луканың 3:1, 2, 21, 22). Даниилдиң өттүр билген медеглели кайы-хире кайгамчыктыг күүсеттинген-дир!


*  Б.э. чедир 455 чылдан б.э. чедир 1 чылга чедир 454 чыл эрткен. Б.э. чедир 1 чылдан б.э. 1 чылга чедир — бир чыл эрткен (тик чыл чок турган). А б.э. 1 чылдан б.э. 29 чылга чедир — 28 чыл эрткен. Ол үш үе кезектерин кадыптарга, 483 чыл үнүп кээр. Иисус б.э. 33 чылда, чеден дугаар чыл неделязында «өлүрткен» (Даниил 9:24, 26). Иегованың Херечилериниң үндүрген «Даниилдиң өттүр билген медеглелинге кичээнгейни салыңар!» деп номнуң 11- ги эгезин көрүңер.

«ЧЕДЕН НЕДЕЛЯ»
490 чыл
7 неделя
(49 чыл)
62 неделя
(434 чыл)

←б.э. чедир | б.э.→

1 неделя
(7 чыл)
455

«Иерусалимни катап тургузуп тудар дужаал үнген»

Иерусалимниң бузундулары
406

Иерусалим катап туттунган

Иерусалим катап туттунган
29

Мессия тывылган

Иисус сугга суктурган
33

Мессия «өлүрткен»

Иисус өлүп турар
36

«Чеден неделяның» төнчүзү

Римчи дайынчы

← Маңаа хамаарышкан эгени көр