Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Иисус кыжын төрүттүнген бе?

Иисус кыжын төрүттүнген бе?

ИИСУСТУҢ кажан төрүттүнгенин Библияда чугаалаваан. Ынчалзажок ол кыжын төрүттүнмээн деп, Бурганның Сөзү көргүзүп турар.

Иисустуң төрүттүнген хоорайында, Вифлеемде, кыжын агаар-бойдус кандыг турганыл? Еврей календарь-биле алырга, кислев айда (ноябрь—декабрьга дүгжүп турар ай) соок, чаъстаар үе турган. Дараазында тевет ай (декабрь—январь) дүжер турган. Ол чылдың эң-не соок айы турган. Ол үеде Иудей даглар кырынга чамдыкта хар безин чыткан. Библияда ол черниң агаар-бойдузунуң дугайында чүнү чугаалаан эвес, көрээлем.

Кислев айда агаар, шынап-ла, соок болгаш чаъстыг турган деп, Ездра номундан билип ап болур. «Тоску [кислев] айның чээрбиги хүнүнде» чон Иерусалимге чыглып келген деп, Ездра бижээн. Улус шөлге олургаш, «чаъстан… сириңейнип», чугаалааннар: «Даштыгаа турар арга чок чаъстыг үе-дир бо» (Ездра 10:9, 13; Иеремия 36:22). Ол чылдагаан-биле кадарчылар кодан хою-биле ажык дээр адаанга чүге хонмайн турганы билдингир-дир.

Кадарчылар хойлары-биле

Иисустуң төрүттүнген дүнезинде кадарчылар кодан-хойлары-биле шөлге турган

Ынчалзажок Иисустуң төрүттүнген дүнезинде кадарчылар хойларын шөлге кадарып турган деп Библияда бижээн. Чижээ, Вифлеемден ырак эвесте кадарчылар «шөлге, кодан хойларын харагалзап, хонуп чытканнар» деп, Лука медээчи чугаалаан (Луканың 2:8—12). Эскерип көрем: кадарчылар шөлге чүгле хүндүс турбаан, олар аңаа кодан хою-биле хонуп турган. Бодап көрем: кыжын, соок болгаш чаъстыг үеде, ажык дээр адаанга кадарчылар кодан хою-биле хонар турган деп бе? Чок, болбайн канчаар! Иисустуң төрүттүнгениниң дугайында библейжи дыңнадыг, ол кыжын канчап-даа төрүттүнмээн деп херечилеп турар*.

Бурганның Сөзүнде Иисустуң өлүмүнүң ылап шын ай-хүнүн айыткан, ынчалзажок ооң кажан төрүттүнгениниң дугайында эвээшти бижээн. Соломон хаанның: «Эки ат-сураг бедик шынарлыг үстен дээре, өлүрүнүң хүнү төрүттүнген хүнден дээре» — деп сөстери сагышка кирер (Екклесиаст 7:1, ЧД). Ынчангаш Библияда Иисустуң төрүттүнгениниң дугайында хөйнү эвес, а ооң бараалгалының болгаш өлүмүнүң дугайында тодаргайы-биле хөйнү бижээни кайгамчык эвес.


*  «Бижилгелер дузазы-биле чугаалажыры» деп Иегованың Херечилериниң үндүрген номундан хөйнү билип ап болур, арыннар 176—179.

← Маңаа хамаарышкан эгени көр