Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Дээрниң кол төлээзи Михаил деп кымыл?

Дээрниң кол төлээзи Михаил деп кымыл?

ДЭЭРНИҢ кол төлээзи Михаилдиң дугайында Библияда чүгле каш катап чугаалап турар, ынчалзажок чүгле чугула болуушкуннарга хамаарыштыр. Даниил медээчиниң номунда каржы буктар-биле ооң демисежип турарының дугайында чугаалаан, Иуданың чагаазында Эрлик-биле маргышканын, а Ажыдыышкын номунда Эрлик болгаш буктар-биле ооң дайылдажып турарын бижээн. Иегованың тергииделин камгалавышаан, ооң дайзыннары-биле демисежип тура, Михаил — «Бурганга кым дөмей?» деп адының утказынга таарымчалыг хөделип турар. Ынчаарга Михаил деп кымыл?

Кижилер каш аттыг болуру ховар эвес. Чижээ, Иаков өгбе Израиль деп аттыг турган, а Пётр элчинни Симон дээр турган (Эге дөс 49:1, 2; Матфейниң 10:2). Ол ышкаш Михаил — Иисус Христостуң база бир ады-дыр. Черге кээриниң мурнунда база дирилгениниң соонда, Иисусту ынчаар адап турган. Библия ону канчаар бадыткап турарын көрээлем.

Дээрниң кол төлээзи. Библияда Михаилди «дээрниң кол төлээзи» деп адаан (Иуданың 9). Бижилгеде «дээрниң кол төлээзи» деп сөс каттыжыышкыны чаңгыстың санында таваржып турар, ону хөйнүң санында кажан-даа ажыглаваан. Солун чүүл, 1 Фессалоникажыларга 4:16- да дирлип келген Дээрги Иисус Христостуң дугайында чугаалаан: «Улус дээрниң дээди төлээзиниң үнүн… дыңнап каар». Иисуста дээрниң дээди төлээзиниң үнү бар деп бо шүлүк көргүзүп турар. Ынчап кээрге, Иисус — дээрниң кол төлээзи Михаил-дир.

Аг-шеригниң баштыңчызы. «Михаил база аңаа чагырткан дээрниң төлээлери улуга удур, а улу бодунуң төлээлери-биле оларга удур демисежип үндү» — деп Библияда чугаалаан (Ажыдыышкын 12:7). Ынчап кээрге, Михаил — дээрниң шынчы төлээлеринден тургустунган аг-шеригниң Баштыңчызы-дыр. Ажыдыышкын номунда Иисусту база дээрниң шынчы төлээлеринден тургустунган аг-шеригниң Баштыңы кылдыр көргүскен (Ажыдыышкын 19:14—16). Оон аңгыда, Павел элчин «Иисустуң» болгаш «[ооң] күчүлүг төлээлериниң» дугайында бижээн (2 Фессалоникажыларга 1:7). Ынчаарга Михаилдиң-даа, Иисустуң-даа төлээлери бар деп, Библия көргүзүп турар (Матфейниң 13:41; 16:27; 24:31; 1 Пётрнуң 3:22). Ынчалзажок дээрде шынчы төлээлерден тургустунган, ийи аңгы баштыңчыларлыг ийи аг-шериг дугайында Библияда кайда-даа чугаалаваан. Ынчангаш Михаил — дээрниң алдарында Иисус Христос-тур.

← Маңаа хамаарышкан эгени көр