Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Бурганның адының утказы база ону ажыглаары

Бурганның адының утказы база ону ажыглаары

СЭЭҢ Библияңда Ырлар 82:19 канчаар очулдуртунганыл? «Чаа делегейниң очулгазында» ол шүлүк мынчаар очулдуртунган: «Кижилер сени, Иегова деп аттыг, бүгү чер-делегейни чагырган чаңгыс Дээди Өрүкү деп билип алзын» [Ырлар 83:18]. Чамдык өске очулгаларда ол шүлүк аңаа дөмей кылдыр очулдуртунган. Ынчалзажок Библияның үндүрүлгелериниң хөй кезиинде Иегова деп ат таварышпайн турар: ону «Дээрги-Чаяакчы» азы «Бурган» деп ат-дужаалдар-биле солаан. Очулгаларның кайызы шын чүвел? Ол шүлүкте чүү турар ужурлуг: ат-дужаал бе азы Бурганның ады бе?

Еврей дылда Бурганның ады

Еврей үжүктер-биле бижиттинген Бурганның ады

Библияның бурунгу еврей дылда бижээн баштайгы бижиктеринде, ол шүлүкте Бурганның кара чаңгыс ады туруп турар. Ол ат יהוה (ЙХВХ) деп дөрт еврей үжүктен тургустунган. Тыва дылче ону «Иегова» деп очулдурар. Өске библейжи шүлүктерде ол ат таваржып турар бе? Ийе. Еврей Бижилгелерниң баштайгы бижиктеринде ол 7000 хире катап таваржып турар!

Бурганның ады кайы-хире чугула? Өөреникчилеринге үлегер кылдыр берген, Иисустуң мөргүлүн сайгарып көрээлем. Ол мындыг сөстер-биле эгелээн: «Дээрде Адавыс! Сээң адың алдаржызын!» (Матфейниң 6:9). Оон ыңай Иисус: «Адам! Бодуңнуң адыңны алдаржыт-ла!» — деп мөргүп турган. Харыы кылдыр, Бурганның үнү дыңналган: «Алдаржыткан мен, ам-даа алдаржыдар мен!» (Иоанның 12:28). Бурганның ады дыка чугула деп моон көскү-дүр. Ындыг болза, чүге чамдык очулдурукчулар ооң адын ат-дужаалдар-биле солааныл?

Ийи кол чылдагаан бар. Бирээде, бөгүн Бурганның адын канчаар шын адаары билдинмес болганда, ону ажыглаан херээ чок деп, хөй улус санап турар. Бурунгу еврей алфавитте ажык үннүг үжүктер чок турган. Ынчангаш ЙХВХ деп атты библейжи үелерде канчаар шын адап турганын бөгүн кым-даа билбес. Ынчаарга Бурганның адын ажыглаан херээ чок дээни ол бе? Чок, чүге дизе Иисустуң адын канчаар шын адаары база билдинмес. Библейжи үелерде ону «Иешуа» азы «Иехошуа» деп адаар турган чадавас. Бистиң үевисте кижилер Иисустуң адын база янзы-бүрү кылдыр адап турар. Оларның төрээн дылында канчаар адаар болдур, олар ынчаар адап турар. I-ги векте Иисустуң адын канчаар шын адап турганы билдинмес-даа болза, бистиң үевисте кижилер ооң адын дөмей-ле ажыглап турар. Өске чуртче баар болзуңза, даштыкы дылда сээң адыңны база бир өске адаарын эскерер сен. Ынчангаш бөгүн Бурганның адын шын адаары билдинмес-даа болза, ону ажыглаан херээ чок дивээни ол.

Библияның чамдык очулгаларында Бурганның ады чүге таварышпайн турарының ийиги чылдагааны бурунгу еврей чаңчыл-биле холбашкан. Дыка хөй еврейлер Бурганның адын адап болбас деп бүзүреп турар. Ындыг санал: «Дээрги-Чаяакчы Бурганыңның адын хей черге адава: Дээрги-Чаяакчыңның адын хей черге адап турар кижини Ол кеземче чокка арттырбас» деп библейжи айтыышкынны шын эвес билип турарындан тывылган чадавас (Хосталыышкын 20:7).

Ол айтыышкын Бурганның адын хүндүткел чок ажыглаарын хоруп турар. Ынчалза-даа ол атты хүндүткелдиг адаарын ол хоруп турар бе? Чок. Еврей дылда библейжи номнарны (Эрги Дугуржулга-Чагыгны) бижииринге киришкен кижилер израиль чонга берген Бурганның Хоойлузун шынчы сагып чораан. Олар Бурганның адын үргүлчү ажыглап турган. Чижээ, Иегованың бараалгакчыларының ырлап турган ыдыктыг ырларында ол ат хөй катап таваржып турар. Оон артык, Иегова бодунуң чонунга адын кыйгырарын боду дааскан, ынчангаш ооң шынчы бараалгакчылары ол даалганы күүседип чораан (Иоиль 2:32; Ажыл-чорудулга 2:21). Бөгүн алыс шын христианнар Бурганның адынга хүндүткелдиг хамаарылгалыг бооп, Иисус ышкаш, ону адаарындан кортпайн турар (Иоанның 17:26).

Библияның очулдурукчулары Бурганның адын ат-дужаалдар-биле солуп тура, шыңгыы частырыгны кылып турар. Кажан кижилер Бурганның ады чок Библияны номчуурга, ол оларга ырак болгаш онзагай чүвези чок кылдыр сагындырар, а Бурганның Сөзү бисти Иеговага чоокшулаарынче кыйгырып турар болгай (Иаковтуң 4:8). Бодап көрем, эжиңниң адын билбес болзуңза, ооң-биле чоок найыралды сайзырадып шыдаар сен бе? Чок, болбайн. Шак ынчаар, бир эвес кижилерден Иегованың ады чажыртынган болза, олар Бурган-биле чоок найыралдыг бооп болур бе? Оон артык, бир эвес кижилер Бурганның адын ажыглавайн турар болза, олар ол аттың кайгамчык утказын билбейн турар. Ооң утказы кандыгыл?

Бурган бодунуң адының утказын Моисей деп шынчы медээчизинге тайылбырлап берген. Иегова чугаалаан: «Кым болурун күзээр мен, ол апаар мен» (Хосталыышкын 3:14, ЧД ). Шынап-ла, Иегова бодунуң күзел-соруун күүседир дээш, кым болуру херектигил, ол апарып болур.

Бир эвес кым болуксаар сен, ол болу берген дижик сен. Ынчан бодуңнуң эштериңге чүнү кылыр сен? Оларның бирээзи аарый бээр болза, сен эки эмчи болу бергеш, эжиңни экиртип шыдаар сен. А бир эвес эжиң бар-ла чүвезин ышкыныптар болза, чидиригни эгидип шыдаар сен. Ынчалзажок сээң шыдаар шааң, бистиң шуптувустуң ышкаш, кызыгаарлыг. Иегова бодунуң күзел-соруун күүседир дээш, кайгамчыктыг арга-биле кым апаары херектигил, ол апарып турарын Библияны өөренип тургаш, билип алыр сен. Аңаа ынак шупту кижилерниң ажыынга бодунуң күжүн көргүзеринге ол белен (2 Летопись 16:9). Иегованың бүдүжүнүң шак бо кайгамчык талалары ооң адын билбес кижилерге билдинмес.

Чугаажок, Иегованың ады Библияда чогуур черни эжелээр ужурлуг. Ол атты билип база ажыглап тура, дээрде Адавыс — Иегова-биле оон-даа артык чоокшулажыр бис*.


*  «Бурганның ады кезээ-мөңгеде турар» деп Иегованың Херечилериниң үндүрген дептеринден Бурганның адының, ооң утказының болгаш ону чүге ажыглаарының дугайында хөйнү билип ап болур.

← Маңаа хамаарышкан эгени көр