Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 7 КИЧЭЭЛ

Сеңээ чамдыкта чааскаанзыргай болгаш коргунчуг болур-дур бе?

Сеңээ чамдыкта чааскаанзыргай болгаш коргунчуг болур-дур бе?

Чурукта бичии оолду көрүп көр даан. Ол чааскаанзыргай болгаш коргуп турар. Сен бодуңну ынчаар миннип көрген сен бе?~ Кижи бүрүзү ындыг минниишкиннерни өйлеп-өйлеп миннир боор. Библиядан чааскаанзыралды болгаш коргушту миннип турган Иегованың өңнүктериниң дугайында база билип ап болур бис. Оларның бирээзи Илия́ турган. Ооң дугайында билип аалам, че.

Иезавел Илияны өлүрер деп турган

Илия Иисус Христостуң төрүттүнериниң оранчок мурнунда-ла Израильге чурттап чораан. Израильдиң Аха́в дээр хааны алыс шын Бурганга, Иеговага, бараалгавайн чораан. Ахав болгаш ооң кадайы Иезаве́л Ваал деп меге бурганга чүдүп чорааннар. Ынчангаш Израильде улустуң хөй кезии база Ваалга чүдүп эгелээн. Иезавел кадын дыка каржы кижи чораан, ынчангаш ол Иеговага бараалгап турган улустуң шуптузун, оларның санында Илияны база, өлүрерин күзеп турган. Илия чүнү канчалганыл, билир сен бе?~

 Ол ээн кургаг ховуже ырадыр дезип чоруткаш, куй иштинге чашты берген. Ол чүге ынчалганыл, чүү деп бодаар сен?~ Чүге дээрге ол корга берген. Ынчалза-даа ол кортпас ужурлуг турган. Чүге? Иегова аңаа дузалап шыдаар деп, ол билир турган. Иегова бодунуң күжүн Илияга ооң мурнунда база көргүзүп чораан. Бир катап Иегова ооң мөргүлүнге харыы кылдыр дээрден от бадырыпкан. Иегова ам база аңаа дузалап болур турган!

Иегова Илияга канчаар дузалашканыл?

Илия куй иштинге олурда, Иегова: «Мында чүнү канчап олур сен?» — деп айтырган. «Сээң бараалгакчыларыңдан чүгле чаңгыс мен артып калдым. Мен көңгүс чааскаан мен, ынчангаш мени өлүрүп кааптарындан коргуп олур мен» — деп, Илия харыылаан. Ол арткан Иегованың бараалгакчылары шуптузу өлүртүп алган деп бодап турган. Ынчалза-даа Иегова Илияга: «Кортпа! Ол ындыг эвес. Меңээ ам-даа 7 000 кижи бараалгаарын уламчылап турар. Мен сеңээ чугула даалга дагзыр деп тур мен!» — деп чугаалаан. Илия ону дыңнааш, өөрээн бе, чүү деп бодаар сен?~

Илия-биле болган таварылгадан чүнү өөренип ап болур бис?~ Кортпа база бодуңну чааскаан мен деп бодава. Иеговага болгаш сеңээ ынак өңнүктериң бар деп чүвени сактып чор. Иегова дыка күштүг, ынчангаш ол сеңээ кезээде дузалаар деп чүвени утпа. Чааскаан эвес сен деп чүүлдү миннири өөрүнчүг эвес-тир бе?~

БИБЛИЯҢАРДАН НОМЧУПТУҢАР