Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 13 КИЧЭЭЛ

Тимофей улуска дузалаар дээш чүткүп чораан

Тимофей улуска дузалаар дээш чүткүп чораан

Тимофей дээрге аныяк оол-дур, ол күзелдии-биле улуска дузалап чораан. Ындыг сорулгазы-биле ол хөй аян-чорук кылып турган. Ооң чуртталгазы дыка солун турган. Ооң дугайында хөйнү билип алырын күзээр сен бе?~

Тимофейниң авазы-биле кырган-авазы аңаа Иегованың дугайында чугаалап берип турган

Тимофей Ли́стра хоорайга өзүп келген. Ол бичии турда-ла, ооң кырган-авазы Лои́да биле авазы Эвни́ка Иегованың дугайында аңаа чугаалап берип чораан. Тимофей өзүп келгеш, өскелерге Иегованың дугайында билип алырынга дузалаарын күзей берген.

Кажан Тимофей аныяк оол турда, Павел элчин ону ырак чурттарга ооң-биле кады буянныг медээни суртаалдаарынче чалаан. Тимофей ол-ла дораан чөпшээрешкен, чүге дизе ол өскелерге дуза кадарынга белен турган.

Тимофей Павел-биле Македонияның Фессало́ника деп хоорайынче кады чорупкан. Олар ынаар чедип алыр дээш,  эгезинде дыка үр чадаг кылаштааннар, а ооң соонда корабльга эжиндирип чеде бергеннер. Фессалоникага Павел биле Тимофей дыка хөй кижилерге Иегованың дугайында билип алырынга дузалаан. Ынчалзажок Фессалониканың кезек чурттакчылары ол чүүлге аажок таарзынмаан. Олар Павел биле ооң эштеринче халдаар деп турган. Ынчангаш олар ол хоорайдан чоруткаш, өске черлерге суртаалдаар ужурга таварышканнар.

Тимофейниң чуртталгазы аас-кежиктиг болгаш солун турган

Каш ай эрткенде Павел Тимофейни ам база Фессалоникаже баргаш, ында чаа ха-дуңманы деткиирин дилээн. Ол хоорайже дедир эглир дизе, аажок улуг дидим чорук херек турган! Ынчалза-даа Тимофей кортпаан. Ол Фессалоникада чурттап турар ха-дуңмазы дээш, сагыш човап турган болгаш, ынаар чорупкан. Ооң күжениишкиннери хилис барбаан. Тимофей Павел элчинге Фессалоникада ха-дуңманың бүзүрели быжыг хевээр деп өөрүнчүг медээ эккелген!

Тимофей Павел-биле дыка хөй чылдар дургузунда бараалгап келген. Бир катап Павел Тимофейниң дугайында ол хуралдар дээш кымдан-даа артык сагыш салып турар деп бижээн. Ол Иеговага болгаш кижилерге дыка ынак турган болгай.

А сен кижилерге ынак сен бе база Иегованың дугайында оларга чугаалап бээрин күзээр-дир сен бе?~ Ийе болза, сээң чуртталгаң база, Тимофейниң ышкаш, аас-кежиктиг болгаш солун болур!