Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 5 КИЧЭЭЛ

Самуил бодун кезээде шын алдынып чораан

Самуил бодун кезээде шын алдынып чораан

Самуи́л чажындан тура-ла ыдыктыг өргээ-майгынга чурттавышаан, бараалгап келген. Улус ынаар Иеговага чүдүүр дээш, кээп турган. Самуил канчап ында бараалгай бергенил, билир сен бе? Эгезинде ооң авазы А́нна-биле таныжып аалам.

Анна үр үе дургузунда ажы-төлдүг бооп шыдавас турган, ынчалза-даа ол ону дыка күзеп чораан. Ынчангаш ол төл божуп алыр кылдыр, Иеговадан мөргүп дилеп турган. Бир эвес оол уруг төрүттүнзе, ону ыдыктыг өргээ-майгынга бараалгаар кылдыр бериптерин ол аазаан. Иегова Аннаның мөргүлүнге харыылаан, ынчангаш ол оол божуп алган. Анна ону Самуил деп адап алган. Кажан оглу үш азы дөрт харлыг апаарга, Анна, аазааны ёзугаар, ону ыдыктыг өргээ-майгынга Бурганга бараалгаар кылдыр берипкен.

Ол үеде И́лий Бурганның өргээ-майгынынга дээди бараалгакчы бооп бараалгап чораан. Аңаа Илий-биле кады ооң ийи оглу база бараалгап турган. Ыдыктыг өргээ-майгын Бурганның бажыңы болганда, ында бараалгап турар улус бодун эки алдынар ужурлуг турган. Ынчалза-даа Илийниң оолдары боттарын багай алдынып чораан. Самуил ол бүгүнү көрүп турган. Илийниң оолдары дег, Самуил багай чүве кылып турган бе?~ Чок. Ол үргүлчү бодун эки алдынып чораан — ынчаар ону ада-иези өөредип каан.

Илий бодунуң оолдарын канчаар ужурлуг турганыл? Чүү деп бодаар сен?~ Ол оларга кеземче онаагаш, Бурганның бажыңынга бараалгаарын хоруп каар ужурлуг турган. Ынчалза-даа Илий ынчаар кылбаан. Ынчангаш Иегова олче база ооң оолдарынче килеңней берген. Ол оларны кезедир деп шиитпирлеп алган.

Самуил Иегованың сөстерин Илийге дамчыткан

Бир катап дүне, кажан Самуил удуп чыдырда, ону бир-ле үн кыйгырыпкан: «Самуил!». Ол Илийге маңнап чеде бээрге, ол: «Мен сени кыйгырбадым» — дээн. Шак ынчаар ол чүүл ийи катап уламчылаан. Ынчан Илий Самуилди: «Бир эвес ам база ол үннү дыңнап кагзыңза, “Чугаала, Иегова, дыңнап тур мен” деп харыылаар сен» — дээн. Самуил ол олчаан кылган. Иегова Самуилге: «Илийни болгаш  ооң өг-бүлезин багай херектери дээш, кезедир мен деп аңаа дамчыт» — деп чугаалаан. Чүү деп бодаар сен, ол даалганы Самуилге күүседири белен турган бе?~ Чок, болбайн канчаар. Самуилге коргунчуг-даа турган болза, ол Иегованың чүнү чугаалаанын шуптузун күүсеткен. Бодап көр даан, Иегованың шупту чугаалаан сөстери күүсеттине берген! Илийниң ийи оглу өлүртүп алган, а ол боду база өлүп калган.

Самуил — биске дыка эки үлегер-дир. Өскелер багай чүүлдер кылып турза-даа, ол бодун шын алдынып турган. А сен? Самуил ышкаш, бодуңну кезээде шын алдынар сен бе? Ийе болза, Иегованы болгаш ава-ачаңны өөртүр сен.

БИБЛИЯҢАРДАН НОМЧУПТУҢАР