Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 2 КИЧЭЭЛ

Ревекка Иегованы өөртүрүн күзеп чораан

Ревекка Иегованы өөртүрүн күзеп чораан

Ревекка — дээрге Иеговага ынак чораан херээжен-дир. Ооң ашаан Исаа́к дээр турган. Ол база Иеговага ынак чораан. Олар канчаар таныжып алганыл, база Ревекка Иегованы өөртүр күзелин канчаар көргүскенил, билип аалам.

Исаактың ада-иези Авраа́м биле Са́рра турган. Олар бүгү өг-бүлези-биле Ханаа́н деп черге чурттап чорааннар. Ооң чурттакчылары Иеговага чүдүвейн чораан. Ынчалзажок Авраам оглун Иеговага бүзүрээр кадай ап алзын деп күзеп турган. Ынчангаш ол бодунуң Елиезе́р деп чалчазын Харра́н хоорайже Исаакка кадай тып берзин дээш чоргузупкан. Ол хоорайда Авраамның төрелдери чурттап чораан.

Исаактың кадайы болур дээш, Ревекка Елиезер-биле Ханаанче чорупкан

Елиезер Авраамның өске чалчалары-биле кады аъш-чем биле белектер чүдүрген он тевени ап алгаш, ол хоорайже чорупкан. Ол аян-чорук дыка узун болган. Ынчалза-даа Исаакка кадай кылдыр кымны шилип алырын ол канчап билип ап болур турганыл? Харранче келгеш, Елиезер болгаш ооң кады чораан улустары кудук чанынга доктаап турупкан. Удавас бээр улус суглап кээр деп, Елиезер билип турган. Ынчан ол: «Суг дилээримге, меңээ болгаш мээң тевелеримге сугну узуп бээр уруг Сээң шилип бергениң душтук кыс ол болзунам» — деп Иеговага мөргүп эгелээн.

Ол үеде кудук чанынче Ревекка чоокшулап келген. Библияда ону кайгамчык чараш кыс турган деп бижээн. Кажан  Елиезер Ревеккадан суг дилээрге, ол: «Ийе, мен силерге-даа, тевелериңерге-даа сугну узуп бээр мен» — деп харыылаан. Тевелерниң кайы-хире сугну ижиптерин, чүгле бодап көр даан! Ынчангаш Ревекка суглаар дээш, кудукче катап-катап маңнап-ла турган. Бо чурукче көргеш, ооң кайы-хире кызымаккай ажылдап турарын эскерип көр даан.~ Елиезер бодунуң мөргүлүнге Иегова кайы-хире кайгамчык кылдыр харыылаанын кайгап ханмаан.

Елиезер Ревеккага дыка хөй чараш белектер берген. Ревекка ону болгаш Авраамның өске чалчаларын адазының бажыңынче чалаан. Аңаа Елиезер Авраам ону чүге бээр чоргусканын база Иегова ооң мөргүлүнге канчаар харыылаанын чугаалаан. Ревекканың төрелдери ону Исаакка кадай кылдыр бээрин чөпшээрешкен.

Ревекка Исаактың кадайы болур дээш, Елиезер-биле кады Ханаанче чорупкан

Чүү деп бодаар сен, Ревекка Исаактың кадайы боорун күзээн бе?~ Елиезерни бээр Иегова чоргузупкан деп, Ревекка билип турган. Ынчангаш кажан ооң чоок улузу ону: «Исаактың кадайы болур кылдыр Ханаанче чоруурун күзээр сен бе?» — деп айтырарга, ол: «Ийе, күзеп тур мен» — деп харыылаан. Ревекка саадатпайн, Елиезер-биле чорупкан. Ханаанче чедип келгеш, ол Исаактың кадайы апарган.

Ревекка Иегованың күзелин бүрүнү-биле күүсеткен, ынчангаш Ол ону шаңнаан. Безин ол Иисус Христостуң төрел бөлүүнүң иези апарган! Сен Ревеккадан үлегер ап, Иегованы өөртүр болзуңза, Ол сени база шаңнаар.

БИБЛИЯҢАРДАН НОМЧУПТУҢАР