Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 12 КИЧЭЭЛ

Дидим оол

Дидим оол

Бодунуң даайы боор, Павел элчинниң амы-тынын камгалаан, аныяк оолдуң дугайында билип аалам. Бис ол оолдуң адын билбес бис, ынчалзажок ол аажок дидим чорук кылган деп, билир бис. Ооң чүнү кылганын билип алырын күзээр сен бе?~

Павел элчин Иерусалимниң кара-бажыңынга олурган. Ол Иисустуң дугайында суртаалдааны дээш, ынаар кире берген. Багай кижилер Павелди көөр хөңнү чок чораан, ынчангаш олар кара сагыштыг бодал бодап алганнар. Олар: «Шериг баштыңчызынга четкеш, Павелди судче эккээр кылдыр, шериглеринге дужаарын чугаалаар-дыр, че. А бис ол өйде орук кыдыынга кедеп олуруп алгаш, Павел чанывыстан эртип бар чыдырда, олче халдай бээр бис» — деп дугуржуп алганнар.

Аныяк оол бодунуң даайы боор, Павел элчинге болгаш шериг баштыңчызынга багай улустуң кара сагыштыг бодалының дугайында чугаалаан

Ооң дугайында Павелдиң чээни билип каан. Ол чүнү канчалганыл? Ол кара-бажыңда олурган даайынга чеде бергеш, ол бүгүнү чугаалап берген. Павел чээнинге ол-ла дораан шериг баштыңчызынга баргаш, оларның кара сагыштыг бодалының дугайында дамчыдарын чагаан. Чүү деп бодаар сен, Павелдиң чээнинге шериг баштыңчызы-биле чугаалажыры белен турган бе?~ Чок. Чүге дизе шериг баштыңчызы улуг эрге-дужаалдыг кижи чораан. Ынчалзажок ол аныяк оол дидим турган болгаш, аңаа шупту чүвени чугаалаан.

Шериг баштыңчызы чүнү канчаарын эки билир турган. Ол Павел элчинни камгалаар кылдыр, 500 хире дайынчыны чыггаш, ол-ла дүне ону Кесарияже аппаарын дужааган. Павел камгаланып шыдаан бе?~ Ийе. Багай кижилер олче халдаарындан корткан. Оларның кара сагыштыг бодалы бүтпейн барган.

Бо чугаадан чүнү өөренип ап болур сен?~ Сен база, Павел элчинниң чээни дег, дидим кижи апарып болур сен. Өскелерге Иегованың дугайында чугаалаарда дидим чорук дыка херек. Иегованың дугайында дидими-биле чугаалаар сен бе?~ Ийе болза, бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаптар чадавас сен.