Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 4 КИЧЭЭЛ

Ол бодунуң адазын болгаш Иегованы өөртүп чораан

Ол бодунуң адазын болгаш Иегованы өөртүп чораан

Иеффай Иеговага кандыг аазаашкын бергенил?

Иеффайның уруунга адазының аазаашкынын күүседири белен эвес-даа бол, ол ону кылган

Чурукта бичии уругну көрүп тур сен бе?~ Ол дээрге Иеффа́й деп аттыг кижиниң уруу-дур. Библияда ооң адын биживээн-даа болза, ол бодунуң адазын болгаш Иегованы өөртүп чораан деп, билир бис. Ооң-биле болгаш ооң адазы Иеффай-биле таныжып аалам.

Иеффай эки кижи чораан. Ол бодунуң уруунга Иегованың дугайында хөйнү чугаалап берип турган. Оон ыңай ол күштүг-шыырак эр кижи база дуржулгалыг шериг баштыңчызы чораан. Ынчангаш израильчилер дайзыннар-биле тулчур дээш, Иеффайны шерииниң баштыңчызы кылдыр шилип алган.

Иеффай, дайзыннарны тиилеп алыр кылдыр, Бургандан дуза дилээн. Бир эвес ол дайзыннарны тиилеп алыр болза, бажыңындан бир дугаар үнүп келген кижини Иеговага бериптер деп, ол аазаан. Ол кижи ыдыктыг өргээ-майгынга бүгү  чуртталгазының дургузунда бараалгаар ужурлуг. Ол хүннерде ыдыктыг өргээ-майгын кижилерниң Бурганга чүдүүр чери турган. Бодап көр даан, Иеффай тиилеп алган! Ол чанып кээрге, аңаа уткуштур кым баштай үнүп келген деп, билир сен бе?~

Ооң уруу! Ол ооң чаңгыс борбак уруу турган. Ам өзүп келгеш, ол адазын кааптар ужурга таварышкан. Иеффай аажок муңгараан. Ынчалза-даа ол Бурганга аазаашкын берген деп, сактыр сен бе? Ооң уруу дораан аңаа: «Ачай, бир эвес Иеговага аазаашкын берген болзуңза, ону албан күүседир ужурлуг сен» — деп чугаалаан.

Иеффайның уруунуң эштери чылдың-на аңаа кээп турган

Иеффайның уруунга ону кылыры дөмей-ле белен эвес турган, чүге дээрге ыдыктыг өргээ-майгынга бараалгап тургаш, ол өг-бүле тудуп, ажы-төлдүг бооп шыдавас турган. Ынчалза-даа ол адазының аазаашкынын аажок күүседиксеп, Иегованы өөртүрүн күзеп чораан. Ол чүүл аңаа өг-бүле тударындан артык чугула турган. Ынчангаш ол өскен бажыңын каапкаш, бүгү чуртталгазын ыдыктыг өргээ-майгынга эрттирген.

Чүү деп бодаар сен, ол Иегованы болгаш бодунуң адазын өөртүп чораан бе?~ Ийе! Бир эвес сен, Иеффайның уруу ышкаш, Иегованы дыңнап, аңаа ынак боор болзуңза, сен база Иегованы болгаш ада-иеңни өөртүр сен.