Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 11 КИЧЭЭЛ

Олар Иисустуң дугайында бижип турган

Олар Иисустуң дугайында бижип турган

Бо чурукта кижилерни көрүп тур сен бе?~ Ол дээрге Матфе́й, Марк, Лука́, Иоа́нн, Пётр, Иа́ков, Иу́да болгаш Па́вел-дир. Бо эр улус Иисус Христостуң үезинде чурттап чораан база ооң дугайында бижээн. Оларның дугайында эки билип аалам.

Бо улустуң дугайында чүнү билир сен?

Оларның үжү элчиннер бооп, Иисус-биле кады суртаалдап турган. Оларның аттарын адап шыдаар сен бе?~ Ол дээрге Матфей, Иоанн болгаш Пётр-дур. Матфей биле Иоанн элчиннер Иисусту эки билир турган, ынчангаш  оларның кайызы-даа ооң чуртталгазының дугайында ном бижээн. Иоанн элчин оон ыңай Ажыдыышкын номун болгаш Иоанның Бирги, Ийиги, Үшкү чагаазы деп үш чагааны бижээн. Пётр элчин Бирги, Ийиги Пётрнуң чагаазы деп ийи чагааны бижээн. Оларны база Библияже киирип каан. Пётрнуң ийиги чагаазындан Иегованың дээрден Иисуска чугаалаан мындыг сөстерин билип ап турар бис: «Бо дээрге мээң ынак оглум-дур. Мен аңаа чоргаарланыр-дыр мен!».

Чурукта көрүп турарың оон өске кижилер база боттарының номнарында Иисустуң дугайында бижээн. Оларның бирээзин Марк дээр турган. Иисусту канчаар тудуп хоругдаанын ол боду көрген чадавас. Өскезин Лука дээр. Ол эмчи чораан. Лука Иисустуң өлүмүнүң соонда христиан апарган чадавас.

Иисустуң дугайында бижип турган өске ийи эр кижи ооң дуңмалары чораан. Оларның аттарын билир сен бе?~ Оларны Иаков биле Иуда дээр турган. Эгезинде олар Иисуска бүзүревес чораан. Харын-даа олар ону сээдеңней берген деп бодап турган. Ынчалза-даа соонда олар аңаа бүзүрей бергеш, христианнар апарган.

Чурукта сөөлгү арткан кижи — Павел-дир. Христиан апаарының мурнунда ону Савл дээр турган. Ол христианнарны көөр хөңнү чок турган болгаш оларны багай аажылап турган. Павел чүге христиан апарганыл, билир сен бе?~ Бир катап Павел Дамаскыже бар чыдырда, аңаа хенертен дээрден үн дыңналган. Ол Иисустуң үнү болган! «Меңээ бүзүреп турар улуска чүге багай чүве кылып турар сен?» — деп, ол Павелден айтырган. Иисустуң сөстери Павелди өскерлиринче оттурган, ынчангаш ол христиан кижи апарган. Павел, Римчилерге чагаадан эгелээш, Еврейлерге бижээн чагаага чедир, Библияның 14 номун бижээн.

Бис Библияны хүннүң-не номчуп турар бис, ындыг але?~ Библияны номчуп тургаш, Иисустуң дугайында хөйнү билип ап турар бис. А ооң дугайында оон-даа хөйнү билип аарын күзеп тур сен бе?~