Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 14 КИЧЭЭЛ

Бүгү черни чагырар Чагырга

Бүгү черни чагырар Чагырга

Кандыг Чагырганың дугайында чугаа чоруп турарын, билип кааптың бе?~ Ийе, Бурганның Чагыргазының дугайында, болбайн канчаар. Ооң ачызында бистиң бөмбүрзээвис дываажаң апаар. Ол Чагырганың дугайында хөйнү билип алырын күзээр-дир сен бе?~

Чагырга бүрүзү чагырыкчылыг болур. А Бурганның Чагыргазының Хааны кымыл, билир сен бе?~ Ол дээрге Иисус Христос-тур. Ол дээрде чурттап турар. Удавас ол черде чурттап турар шупту кижилерни чагырар! Кажан Иисус черниң кырынга хааннай бээрге, бис аас-кежиктиг болур бис бе, чүү деп бодаар сен?~

Дываажаң дугайында бодап тургаш, чүнү ылаңгыя күзээр-дир сен?

Ийе, бис дыка аас-кежиктиг болур бис! Дываажаңга кижилер моон соңгаар дайылдашпас, олар бот-боттарынга ынак болур. Моон соңгаар кым-даа аарывас база өлбес. Согур улустуң караа көре бээр, дүлей улустуң кулаа дыңнаар апаар, а кылаштап шыдавас улус ам-на маңнап, безин шурап эгелээр. Шупту улустуң амданныг аъш-чеми четчир боор. Дириг амытаннар бистиң өңнүктеривис апаар, олар бот-боттарының аразында тайбың чурттаар. Чок апарган улус катап чурттаар. Бо брошюрадан билип алганың хөй улус база дирлип кээр, чижээ: Реве́кка, Раа́в, Илия́ болгаш Дави́д. Оларны көрүксээр-дир сен бе?~

 Иегова сеңээ ынак, ынчангаш ол сени аас-кежиктиг болзун деп күзеп турар. Бир эвес сен моон-даа соңгаар Иегованың дугайында билип алырын уламчылап, аңаа дыңнангыр болур болзуңза, сен кайгамчыктыг дываажаңга мөңге чурттап болур сен! Ону күзээр-дир сен бе?~

БИБЛИЯҢАРДАН НОМЧУПТУҢАР