Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 1 КИЧЭЭЛ

Билип алыксап турар чажыдывыс

Билип алыксап турар чажыдывыс

Сеңээ бир-ле кижи кандыг-бир чүвени бүдүү чугаалаан бе?~ * Ийе болза, сеңээ чажытты ажыткан-дыр. Библияда аажок чугула чажыттың дугайында чугаалаан. Ооң адын «Бурганның Чагыргазының чажыды» азы ыдыктыг чажыт дээр. Ол ыдыктыг, чүге дээрге ону Бурган ажыткан. Ол чажыт дугайында кижилер билбес турган, дээрниң төлээлери безин ооң дугайында хөйнү билип алыксап турган. Ол чажыттың дугайында билип алыксаар-дыр сен бе?~

Чүү деп бодаар сен, дээрниң төлээлери чүнү билип алыксап турганыл?

Шаг шаанда Бурган бир дугаар эр биле херээжен кижини чаяап каан. Оларны Ада́м биле Е́ва дээр турган. Бурган оларга Эде́м сесерлии деп чараш бажыңны берген. Бир эвес Адам биле Ева Бурганны дыңнап турган болза, олар ажы-төлү-биле бистиң бөмбүрзээвисти ол сесерликке дөмей кылдыр, кылып болур турган. Ынчангаш олар аңаа мөңге чурттаар аргалыг турган. Ынчалза-даа Адам биле Еваның чүнү кылыпканын сактыр-дыр сен бе?~

Олар Бурганны дыңнавайн барган. Ынчангаш бөгүн бис дываажаңда чурттавайн турар бис. Ынчалза-даа Бурган бүгү черни кайгамчык сесерлик кылыптарын аазаан. Аңаа кижи бүрүзү аас-кежиктиг бооп, мөңге чурттап болур. Бурган ону канчаар кылыптарыл? Дыка үр үе дургузунда кижилер ону билбес чораан. Ол чажыт турган.

Иису́с Христо́с черниң кырынче чедип келгеш, Бурганның Чагыргазының чажыдының дугайында улуска чугаалап эгелээн. (14-кү кичээлден Бурганның Чагыргазының дугайында эки билип алыр бис.) Ол Чагырга чедип кээр кылдыр, мөргүүрүн Иисус өөредип турган. Шак ол Чагырганың ачызында чер кайгамчыктыг дываажаң апаар.

Ол чажытты билип алганыңга өөрүүр-дүр сен бе?~ Дываажаңга чүгле Иего́ваны дыңнаар кижилер чурттаар деп утпа. Библияда Иеговага дыңнангыр чораан кижилерниң дугайында хөй төөгүлер бар. Оларның кайы-бирээзин билир сен бе?~ Ол кижилерниң дугайында номчааш, оларның үлегерин канчаар эдерип болурувусту боданып көрээлем.

^ 3 абз. Бо брошюрада чамдык айтырыгларның соонда тильда (~) деп демдек бар. Аңаа кезек доктаапкаш, төлүңерге харыылаар арганы бериңер.