Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 8-ки КЕЗЕК

Кажан хай-халап болу бээрге...

Кажан хай-халап болу бээрге...

«Элээн үе дургузунда янзы-бүрү шенелделерни болгаш хинчекти көрүп эртер-даа болзуңарза, өөрүңер» (1 Пётр 1:6).

Өг-бүлеңерниң аас-кежии дээш бүгү-ле чүвени кылып-даа турар болзуңарза, сагыш-сеткилиңерниң амыр-дыжын үрептер чүүлдер амыдыралыңарга таваржы берип болур (Экклесиаст 9:11). Кажан бергелер тургустунуп кээрге, Бурган ынакшылдыы-биле деткимчени көргүзүп турар. Бир эвес өг-бүлеңерге хенертен улуг хай-халап таваржы бээр-даа болза, адаанда бердинген библейжи дүрүмнер силерге болгаш силерниң чоок улузуңарга дузалаар.

 1 ИЕГОВАГА ИДЕГЕҢЕР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Хамык сагыш човаашкыннарыңарны Олче чая кааптыңар, чүге дээрге Ол силер дээш сагыш салып чоруур» (1 Пётр 5:7). Силерни тавараан шенелделерге Бурган буруулуг эвес деп сактып чоруңар (Иаков 1:13). Олче чоокшулаңар, ынчан ол силерге кымдан-даа артык дузалаар (Исайя 41:10). «Сеткил-чүрээңерни Аңаа ажыдып, мөргүңер» (Ырлар 61:9).

Ол ышкаш хүннүң-не Библияны номчууру болгаш өөренири силерни оожургадыр. Ынчан кандыг-даа аар-берге байдалга таварышсыңарза, Иегова силерни аргалап чоруур деп, миннир силер (2 Коринфичилерге 1:3, 4; Римчилерге 15:4). Ол силерге «улустуң угаап-билиптер шаандан ажа бээр Бурганның амыр-тайбыңын» хайырлаарын аазап турар (Филипчилерге 4:6, 7, 13).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Оожум байдалды болгаш бодамчалыг чорукту чидирбес дээш, Иеговадан дуза дилеп, мөргүңер

  • Канчаар хөделириниң шупту аргаларын шинчилеп көргеш, силерниң байдалыңарга тааржыр арганы шилип алыңар

2 БОДУҢАР БОЛГАШ ЧООК УЛУЗУҢАР ДЭЭШ САГЫШ ЧОВАҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Сарыылдыг кижиниң чүрээ билигже чүткүүр, мерген угаанныг улустуң кулаа билиг дилээр» (Чугаалар 18:16). Тургустунган байдалыңарны эки билип алыр дээш, аңаа хамаарыштыр информациядан көвүдедир чыып алыңар. Өг-бүлеңерниң кежигүн бүрүзү бо удаада чүнү хереглеп турарын тодарадып алыңар. Оларның-биле чугаалажыңар база кичээнгейлиг дыңнаңар (Чугаалар 20:5).

А бир эвес чоок улузуңарның кайы-бирээзи чок апарган болза канчаарыл? Муңгарап турарыңарны көргүзеринден ыятпаңар. Шак ындыг таварылгада «Иисус [безин] ыглай берген» (Иоанн 11:35; Экклесиаст 3:4). Уйгуну чедир удуп, эки дыштанып алыры база чугула (Экклесиаст 4:6). Ол чүүл ажыг-шүжүгнү ажып эртип, күш кирип алырынга дузалаар.

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кажан өг-бүлеңерниң кежигүннери аразында ажык чугаалажып билир боор болза, ол чүүл хенертен болу бээр хай-халапты ажып эртип алырынга дузалаар. Чүге дизе өг-бүлеңерниң кежигүннеринге силерниң-биле минниишкиннерин үлежири чиик болур

  • Шак ындыг бергелерни ажып эрткен улус-биле чугаалажыңар

 3 ДУЗАДАН ОЙТАЛАВАҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Эжиң сеңээ кандыг-даа үелерде ынак болур; ха-дуңмаң айыыл-халап үезинде дузалаар дээш төрүттүнер» (Чугаалар 17:17). Эш-өөр дуза кадарынга кезээде белен-даа болза, канчаар дузалажырын чамдыкта аайын тыппайн баар. Ынчангаш кандыг дуза херегин оларга чугаалаарындан эпчоксунмаңар (Чугаалар 12:25). Оон аңгыда бо таварылгада кандыг библейжи дүрүмнерни ажыглап болурун Библияны эки билир улустан айтырып көрүңер. Оларның Бурганның Сөзүнден үлешкен бодалдары силерге албан дузалаар (Иаков 5:14).

Бурганга бүзүрели быжыг болгаш ооң аазаашкыннарынга идегеп чоруур улус-биле үргүлчү аралажып тургаш, херектиг деткимчени алыр силер. Оон ыңай деткимче хереглеп турар улуска дузалаар болзуңарза, боттарыңар база оожургалды миннир силер. Оларның-биле Иеговага болгаш ооң аазаашкыннарынга бүзүрелиңер-биле үлежиңер. Бүгү күжүңерни бергелерни ажып эртип турар улуска дузалаар дээш үндүрүңер, ол ышкаш силерге ынак база силер дээш сагыш човап чоруур улустан деспеңер (Чугаалар 18:1; 1 Коринфичилерге 15:58).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Чоок өңнүүңер-биле чугаалажыңар база ооң дузазындан ойталаваңар

  • Кандыг дузаны хереглеп турарыңарны аңаа чугаалаарындан эпчоксунмаңар