Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 1-ги КЕЗЕК

Бурганның сүмелери өг-бүле чуртталгазынга аас-кежикти чедип алырынга дузалап турар

Бурганның сүмелери өг-бүле чуртталгазынга аас-кежикти чедип алырынга дузалап турар

«Чаяакчы эң эгезинде эр биле кыс кижини чаяаган» (Матфей 19:4).

Бир дугаар өг-бүлени Иегова Бурган тургускан *. Ол бир дугаар херээжен кижини чаяагаш, «ону эр кижиге эккелген» деп Библияда бижээн. Адам дыка өөрээн. Ол мынча дээн: «Ол-дур харын! Бо дээрге мээң сөөгүмден үнген сөөк, эът-бодумдан үнген эът-бот-тур» (Эге дөс 2:22, 23). Иегова амгы үениң өг-бүлелерин база аас-кежиктиг болзун деп күзеп турар.

Кижилерниң хөй кезии өгленип алган соонда чуртталгазы ала чайгаар, тоолда дег, эки болур деп бодаар. Ынчалзажок ашак-кадай улус бот-боттарынга чеже-даа ынак болза, олар дөмей-ле түрегдел көөр апаар (1 Коринфичилерге 7:28). Бо брошюрада өг-бүле чуртталгазынга аас-кежикти чедип алырынга дузалаар, библейжи сүмелерни берип каан (Ырлар 18:8—12).

 1 ИЕГОВАНЫҢ СИЛЕРГЕ АЙТЫП КААН РОЛЮН КҮҮСЕДИРИН КЫЗЫҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Ашаа — өг-бүлениң баштыңы-дыр (Эфесчилерге 5:23).

Ашаа бодунуң кадайының дугайында чылыг-чымчаа-биле сагыш човаар кылдыр, Иегова манап турар (1 Пётр 3:7). Ашаанга дузалакчы болур кылдыр, херээжен кижини чаяап берген Бурган, ашаа кадайынга ынак болзун база ооң ат-алдарын хүндүлезин деп, Ол күзеп турар (Эге дөс 2:18). Кадайынга херек кырында ынак эр кижи ооң эрге-ажыын бодунуундан артык бедик салыр ужурлуг (Эфесчилерге 5:25—29).

Иегова херээжен улустан олар ашактарын ханы хүндүлеп, оларның өг-бүледе баштың болур хүлээлгелерин күүседиринге дузалаар кылдыр манап турар (1 Коринфичилерге 11:3; Эфесчилерге 5:33). Кадайы ашааның шиитпирлерин деткип, аңаа бердинген дузалакчызы болур ужурлуг (Колосчуларга 3:18). Ынчан ол ашааның-даа, Иегованың-даа караанга чараш бүдүштүг болур (1 Пётр 3:1—6).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кандыг тала-биле экижип болур мен деп, ашааңар азы кадайыңардан айтырып көрүңер. Кичээнгейлии-биле дыңнап алгаш, эжиңерниң саналын херекке алырын кызыдыңар.

  • Шыдамыккай чорук-биле чепсегленип алыңар. Бот-боттарыңарны аас-кежиктиг кылдыр кылырынга кайыңарга-даа үе негеттинер.

2 КАДЫ ЧУРТТААН ЭЖИҢЕРНИҢ МИННИИШКИННЕРИН КИЧЭЭНГЕЙГЕ АЛЫҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Кады чурттаан эжиниң эрге-ажыы дээш, сагыш човаары чугула (Филипчилерге 2:3, 4). Силер эжиңерни аажок үнелеп турар силер деп, ол көрзүн. Иегованың бараалгакчызы «хамык улус-биле эвилең-ээлдек» болур ужурлуг деп сактып чоруңар (2 Тимофейге 2:24). «Хоозун чугаа хылыш ышкаш балыглап боор, а мерген угаанныг улустуң аас-сөзү — экиртир шынарлыг» (Чугаалар 12:18). Ынчангаш чугаалаар сөстерни бодамчалыг шилиир болза эки. Иегованың сүлдези чылыг-чымчак болгаш ынакшылдыы-биле чугаалажырынга дузалаар (Галатчыларга 5:22, 23; Колосчуларга 4:6).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Шыңгыы айтырыгларның дугайында ашааңар азы кадайыңар-биле чугаалажырының мурнунда оожум болурунга база ооң саналын хүлээп алырынга белен боор кылдыр, мөргүп алыңар

  • Чүнү база канчаар ону чугаалаарын эки боданып алыңар

 3 ЧАҢГЫС ЭЧИС СОРУЛГАЛЫГ БОЛУҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Өг-бүлени туткан соонда ашак-кадай улус «чаңгыс мага-бот апаар» (Матфей 19:5). Ынчалзажок силер катаптаттынмас, онзагай аажы-чаңныг, ийи аңгы кижи хевээр болганыңарда, саналдарыңар ылгалдыг бооп болур. Ынчангаш сеткил-сагыжыңар чаңгыс эчис сорулгалыг болур кылдыр, өөренир ужурлуг силер (Филипчилерге 2:2). Демниг чорук шиитпирлер хүлээринге чугула херек. Библияда: «Сүмележип тургаш, бодалды быжыктырар» — деп чугаалаан (Чугаалар 20:18). Кады чугула шиитпирлер хүлээп тургаш, библейжи дүрүмнерден туттунуңар (Чугаалар 8:32, 33).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кады чурттаан эжиңер-биле чүгле медээлер азы саналыңар-биле эвес, минниишкиннериңер-биле база үлежип чоруңар

  • Кандыг-бир чүүл хүлээнип алырының мурнунда бот-боттарыңар-биле сүмележип чоруңар

^ 4 абз. Библияныы-биле алырга, Иегова — Бурганның ады-дыр.