Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Эге сөс

Эге сөс

Бо берге үеде, кажан өг-бүлелер янзы-бүрү шаптараазыннарга таваржып турда, өг-бүле чуртталгазынга аас-кежикти чедип ап болур бе? Аас-кежик ала-чайгаар тыпты бербес, ынчалза-даа бисти дуза чок арттырбаан. Бо брошюраны өг-бүле чуртталгазынга хамаарыштыр долу удуртулга деп санап болбас-даа болза, ында бүзүрелдиг библейжи дүрүмнерни канчаар ажыглаарын көргүскеш, ажыктыг сүмелерни берип каан. Оларны сагыыр болза, өг-бүле аас-кежиктиг болур.