Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 2-ги КЕЗЕК

Бот-боттарыңарга шынчы болуңар

Бот-боттарыңарга шынчы болуңар

«Бурганның каттыштырган чүвезин кижи чарып болбас ужурлуг» (Марк 10:9).

Иегова бисти бердинген чоруу-биле ылгалып чорзун деп күзеп турар (Ырлар 17:26). Өг-бүлеге ол шынар ылаңгыя чугула, чүге дизе бот-боттарынга бердинген болбас болза, ийи кижиниң аразынга бүзүрел турбас. А бүзүрел чокта ынакшыл оңуп каар.

Бо хүн улустуң чамдыызы ашаанга азы кадайынга шынчы чорукту кадагалаары албан эвес деп санап турар. Бодунуң өг-бүлезин камгалап алыр дизе, амыдыралга ийи ажыктыг сүмени сагыыры чугула.

 1 ӨГ-БҮЛЕ ТУРГУЗУУНГА ШЫҢГЫЫ ХАМААРЫЛГАЛЫГ БОЛУҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Библия «эң эки чүүлдү билип алырынче» кыйгырып турар (Филипчилерге 1:10). Өг-бүле — дээрге чуртталгаңарда эң-не чугула чүүлдерниң бирээзи-дир. Ынчангаш бир дугаарында кичээнгейни олче салыр болза эки.

Иегова ашак-кадай улусту бергелерни кады ажып эртип, чуртталгадан таалал ап чорзун деп күзеп турар (Экклесиаст 9:9). Ол ашак-кадай улусту ийи бодунга чогуур үени аңгылап ап, бот-боттарын өөртүр аргаларны дилеп чорзун деп тода айыткан (1 Коринфичилерге 10:24). Кады чурттаан эжиңер бодун херек болгаш эргим мен деп миннир кылдыр, болдунар-ла бүгү чүвени кылыңар.

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кады чурттаан эжиңер бодун чааскаанзыргай кылдыр миннивезин дээш, шупту херектерни соңгаарладыпкаш, албан-биле үени кады эрттириңер

  • «Мен» дээриниң орнунга «бис» деп чугаалаарын өөрениңер

 2 ЧҮРЭЭҢЕРНИ КАМНАП-КАДАГАЛАҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Херээженче туралап кайгапкан кижи-ле ооң-биле сагыжында өскерлипкени ол» (Матфей 5:28). Мөзү-шынар чок бодалдарга алзыр кижини кады чурттаан эжинге хамаарыштыр шынчы эвес чорукту көргүзүп турар деп чугаалап болур.

«Чүрээңни камнап-кадагала» — деп, Иегова кыйгырып турар (Чугаалар 4:23; Иеремия 17:9). Ону сагыырда көрүжүңерниң кайнаар угланганын хайгаараар болзуңарза эки (Матфей 5:29, 30). Аңаа хамаарыштыр Иов өгбевис эки үлегер көргүскен — ол бодунуң кадайындан өске кандыг-ла-бир херээженче кажан-даа туралап кайгавас дээш, бодунуң «карактары-биле дугуржуп алган» (Иов 31:1). Порнографияны кажан-даа көрбес деп быжыг шиитпирден хүлээп алыңар. Ашааңар азы кадайыңардан аңгыда өске кижини сонуургаарын бодуңарга чөпшээревеңер.

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кады чурттаан эжиңерге бүрүнү-биле бердингениңерни долгандыр кижилерге тода көргүзүңер

  • Ашааңарның азы кадайыңарның минниишкиннерин кичээнгейге ап чоруңар. Бир эвес ол силерниң өске херээжен азы эр кижи-биле чугаалажып турарыңарга хамаарыштыр дүвүрелин илередип турар болза, ындыг аралажыышкынны дораан соксадыптыңар