Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 3-кү КЕЗЕК

Бергелерни канчаар шиитпирлээрил?

Бергелерни канчаар шиитпирлээрил?

«Бот-боттарыңарга быжыг ынакшылыңарны кадагалаңар, чүге дээрге ынакшыл бар болза, хөй-ле бачытты өршээп боор» (1 Пётр 4:8).

Өг-бүле туткан соонда чаа бергелер черле тургустунар боор. Олар силерниң кижизидилгеңерниң болгаш амыдырал-чуртталгаже көрүжүңерниң ылгалдыындан, чок болза силерден хамаарышпас байдалдардан болгаш баш бурунгаар көрдүнмээн кандыг-бир чүүлдерден тыптып болур.

Чугаажок, бергелер шиитпирлээри ындыг-ла амыр эвес, ынчалза-даа Библия бисти ону кылырынче деткип турар (Матфей 5:23, 24). Бергелер шиитпирлээринге эң-не эки дузалаар чүүл — библейжи дүрүмнер-дир.

 1 БЕРГЕ АЙТЫРЫГНЫ КАДЫ САЙГАРЫҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Чугаалаар үе турар» (Экклесиаст 3:1, 7). Берге айтырыгны кады сайгарар дээш, үени аңгылап алыңар. Сайгарган айтырыгга хамаарыштыр чүнү бодап турарыңарны база ол силерге кандыг минниишкиннерни тывылдырып турарының дугайында чажырбайн, ажыы-биле чугаалаңар. Кады чурттаан эжиңерге үргүлчү «шынны чугаалаңар» (Эфесчилерге 4:25). Килеңиңер чеже-даа хайныгып келзе, туттунарын кызыдыңар. Эптиг-ээлдек харыы чугааның изиг маргышче өөскүй бээрин болдурбас (Чугаалар 15:4; 26:20).

Кандыг-бир чүүл-биле чөпшээрешпейн-даа турар болзуңарза, чугааңар аяны кады чурттаан эжиңерге ынакшыл болгаш хүндүткелди илередип турар болзун (Колосчуларга 4:6). Чөрүлдээлерни саадатпайн, шиитпирлээрин кызыдыңар, ол ышкаш могаттынып, ыытавайн туруп бербеңер (Эфесчилерге 4:26).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Берге айтырыгны сайгарарынга таарымчалыг үени шилип алыңар

  • Кажан эжиңер чугааланып турда, үзе кирбес дээш, туттунуңар. Силерниң ээлчээңер дөмей-ле чедип кээр

 2 КИЧЭЭНГЕЙЛИГ ДЫҢНАҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Бот-боттарыңарга, ха-дуңмашкы улус дег, эрге-чассыг ынак болуңар; бирээңер өскеңерни бодундан артык хүндүлеп көрзүн» (Римчилерге 12:10). Силерниң канчаар дыңнап турарыңар дыка чугула. Кээргээчел болгаш биче сеткилди илеретпишаан, ашааңарның азы кадайыңарның үзел-бодалын билип алырын кызыдыңар (1 Пётр 3:8; Иаков 1:19). Анаа-ла дыңнаан кижи бооп турган ажыы чок. Хамык ажыл-херээңерни ара каапкаш, кичээнгейиңерни эжиңерниң чугаазынче угландырыңар, чок болза тургустунуп келген айтырыгны соонда сайгарыптар кылдыр, эптиг-ээлдек чугаалаңар. Силер адааннажыкчылар эвес, а чаңгыс командада силер деп чүвени утпас болзуңарза, «сеткил-хөңнүң-биле кылыктанырынче далаш болба» деп дүрүмнү эдерери силерге белен боор (Экклесиаст 7:9).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Эжиңерниң сөстеринге таарзынмайн турар-даа болзуңарза, ооң чугаазын хүлээп алыңар

  • Сөстерниң артында чүү турарын билип алырын оралдажыңар. Арын-шырайының хөөнүнче, имнээшкиннерже болгаш үн аянынче кичээнгейден салыңар

3 ХҮЛЭЭП АЛГАН ШИИТПИРЛЕРИҢЕРНИ ЭДЕРИҢЕР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Карак кызыл ажылдан кезээде орулга кээр, а хоозун чугаадан чүгле каража үнер» (Чугаалар 14:23). Берге айтырыгны шиитпирлээрде анаа дугуржуп алыры четпес — аңаа дүүштүр хөделири негеттинер. Ону кылырда хөй күш үндүрер апаар, ынчалза-даа сөөлүнде ол эки түңнелге чедирер (Чугаалар 10:4). Бир эвес силер чаңгыс команда дег, демниг ажылдаар болзуңарза, «ажыл-ижиңер эки түңнелдиг» болур (Экклесиаст 4:9).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Берге айтырыгны шиитпирлээрде, кым чүнү кылырын тодараткаш, дугуржуп алыңар

  • Үе-үе болгаш-ла, чедиишкиннериңерни демдеглеп ап туруңар