Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 4-кү КЕЗЕК

Акша-төгерикке хамаарышкан айтырыгларны канчаар шиитпирлээрил?

Акша-төгерикке хамаарышкан айтырыгларны канчаар шиитпирлээрил?

«Сүмележип тургаш, бодалды быжыктырар» (Чугаалар 20:18).

Өг-бүлени бүгү-ле херек чүүл-биле хандырар дизе, акша херек (Чугаалар 30:8). Библияныы-биле алырга, акша-төгерик, чаглак дег, камгалал берип турар (Экклесиаст 7:12). Акша-төгерикке хамаарышкан айтырыгларны сайгарары өг-бүле улуска белен эвес бооп болур, ынчалза-даа ол дээш өг-бүлеге чөрүлдээ болу бээрин чөпшээревеңер (Эфесчилерге 4:32). Акшаны кайнаар чарыырын шиитпирлеп тургаш, ашак-кадай улус бот-боттарын дыңнажып, бүзүрежир ужурлуг.

 1 БЮДЖЕТТЕН ТУРГУЗУП АЛЫҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Силерниң араңардан бир-ле кижи таңныыл суургазы тудуп аар дээн дижик. Ол баштай олуруп алгаш, тудугну төндүреринге акша-хөреңгизи четчирин билип алыр дээш, бүгү чарыгдалдарын санавас чүве бе?» (Лука 14:28). Акшаны канчаар чарыырын кады дугуржуру чугула (Амос 3:3). Ёзулуг херек чүүлдерни тодараткаш, кайы-хире акшаны чарып болурун шиитпирлеп алыңар (Чугаалар 31:16). Акша бар-ла дээш, ону кайы-хамаанчок чарыгдаан ажыы чок. Өре-ширеже кирбес дээш, кызыдыңар. Акшаңарның шаа-биле чурттаңар (Чугаалар 21:5; 22:7).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Ай төнчүзүнде акшаңар артып калган болза, ону канчаар чарыырын кады дугуржуп алыңар

  • Чарыгдалдарыңар дугурушканыңардан көвүдей бээр болза, ону канчаар кызырарын боданып алыңар. Белен чем садарының орнунга чемни боттарыңар кылып чиир болзуңарза, оон чиик өртектиг болур деп, шиитпирлээр чадавас силер

 2 ЧУГААГА ШЫНЧЫ БОЛУРУ БОЛГАШ ШЫН КӨРҮШ

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Акша-хөреңгиңерни чүгле Бурганның мурнунга эвес, а улустуң мурнунга база эки чүүлдү кылыр дээш, азы шынчы ажыглаар дээш, сагыш салыңар (2 Коринфичилерге 8:21). Бот-боттарыңардан кайы-хире акша ажылдап ап турарыңарны база чеже акша чарып турарыңарны чажырбаңар.

Акша-хөреңгиге хамаарышкан чугула шиитпирлер хүлээп алырда, кады чурттаан эжиңер-биле ыяап-ла сүмележип чоруңар (Чугаалар 13:10). Акша-төгерикке хамаарышкан айтырыгларны ажыы-биле чугаалажыры өг-бүлеге тайбыңны кадагалаарынга дузалаар. Кирген орулгаңарны бодуңарның хууда акшаңар кылдыр бодавайн, а өг-бүлениң ниити хөреңгизи кылдыр санаңар (1 Тимофейге 5:8).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кижи бүрүзүнүң хууда аңгы чарыыр акшазын тодарадып алыңар

  • Акша-төгерик айтырыын шиитпирлеп тура, бергелер тыптып келгижеге чедир манавас болза эки