Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

 7-ги КЕЗЕК

Ажы-төлдү канчаар өөредир болгаш кижизидерил?

Ажы-төлдү канчаар өөредир болгаш кижизидерил?

«Бөгүн сеңээ айтып-чагып турар сөстеримни сеткил-чүрээңге шыгжап ал. Оларны бодуңнуң ажы-төлүңге шиңгээттирип каг» (Ы. х. к. 6:6, 7).

Иегова, өг-бүлениң тургузукчузу, ажы-төл кижизидер хүлээлгени ада-иелерге дагзып каан (Колосчуларга 3:20). Ада-иелерниң хүлээлгезинче ажы-төлдү Иеговага ынак болур кылдыр өөредири болгаш оларны харыысалгалыг кижилер кылдыр өстүрери кирип турар (2 Тимофейге 1:5; 3:15). Оон ыңай оглуңарның азы урууңарның сеткилинде чүнү бодап чоруурун билип алырын кызар болзуңарза эки. Оон аңгыда боттарыңар оларга үлегер болур ужурлуг силер. Бир эвес Иегованың сөзү боттарыңарның чүрээңерде бар боор болза, ынчан ажы-төлүңерге ону өөредири силерге чиик болур (Ырлар 39:9).

 1 АЖЫК БОЛУҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Кижи бүрүзү чулчуруурун шеглеп, дыңнаарынче сундугуп көрзүн» (Иаков 1:19). Төлүңер силерниң-биле чүнүң-даа дугайында чугаалажырындан кортпас болза эки деп чүүлдүң кайы-хире чугулазын билип тур боор силер. Ажы-төлүңерни кезээде дыңнаарынга белениңерни олар билир болзун. Бажыңыңарда байдал үргүлчү оожум болгаш хостуг алдынарынга таарымчалыг болзун — ынчан ажы-төлүңерге боттарының бодалдарын болгаш минниишкиннерин үндүр чугаалаары белен боор (Иаков 3:18). Бир эвес оларның: «Мени ам база чемелей бээр азы сургап туруп бээр» деп коргужу бар болза, оларның силерге ажыттынары чөгенчиг боор. Шыдамык чорукту илередип, ажы-төлүңерге ынааңарны үргүлчү көргүзүп чоруңар (Матфей 3:17; 1 Коринфичилерге 8:1).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Кажан төлүңер силерниң-биле чугаалажыксап турар болза, ону дыңнаңар

  • Ажы-төлүңер-биле чүгле бергелер таваржы бээрге эвес, а үргүлчү чугаалажып чоруңар

2 ОЛАРНЫҢ СӨСТЕРИНИҢ АРТЫНДА ЧҮҮ ТУРАРЫН БИЛИП ААРЫН ОРАЛДАЖЫҢАР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Бодамчалыг чурттап чоруур кижи — чаагай чорукту чедип алыр» (Чугаалар 16:20). Чамдыкта төлдүң чугаалаан сөстериниң артында кандыг минниишкиннер барын кижи дораан билбейн баар. Элээди уруглар чугаазын хөөредиринче сундулуг азы херек кырында бодаваан чүвезин чугаалаар боор. «Чугааны чедир дыңнавайн, харыы бээри — мелегей чорук болгаш ыят-тыр» (Чугаалар 18:14). Муңгараарынче далашпаңар (Чугаалар 19:11).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Ажы-төлүңер чүнү-даа чугаалап турза, оларны үзе кирбес дээш, база белен хорадавас дээш, хөөненип алыңар

  • Олар хире тургаш, боттарыңарның канчаар боданып турганыңарны база ынчан силерге чүү чугула турганын сактып келиңер

 3 ДЕҢГЕ ХӨДЕЛИҢЕР

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Оглум, ачаңның сургаалын дыңна, аваңның өөредиин сагы» (Чугаалар 1:8). Ажы-төлдү кижизидерин Иегова ада-иениң ийилдирзинге дагзып каан. Ажы-төлүңерни, силерни хүндүлеп, дыңнаар кылдыр, өөредиңер (Эфесчилерге 6:1—3). Бир эвес ада-иениң «бодалдары чаңгыс аай» эвес боор болза, ажы-төл ону дораан-на эскерип каар (1 Коринфичилерге 1:10). Тургустунуп кээр чөрүлдээлерни ажы-төлүңерниң мурнунга эвес, а улус чок черге сайгарар болза эки, оон башка оларның мурнунга ат-алдарыңарны оскунуп аар силер.

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Ажы-төлүңерни канчаар кижизидерин болгаш кезедирин баш бурунгаар дугуржуп алыңар

  • Бир эвес эжиңер-биле кижизидилгеге хамаарышкан айтырыгларга ийи аңгы көрүштүг болзуңарза, ооң үзел-бодалын база билип көөрүн кызыдыңар

 4 ЭКИ БОДАНЫП АЛГАН КЫЛДЫНЫГЛАР ХЕРЕК

БИБЛИЯ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. «Аныяк оолду шын орукче эң эгезинде үндүрүп каг» (Чугаалар 22:6). Ажы-төл ала чайгаар кижизиг апарбас. Ынчангаш эки боданып алган кылдыныглар херек. Кижизидилгеже эдип-чазаары база кирип турар деп чүвени утпас болза эки (Ырлар 126:4; Чугаалар 29:17). Ынчалза-даа эдип-чазаары — дээрге албан-биле кезедири дивээни ол. Чүге дүрүмнерни сагыырын негеп турарыңарны төлүңерге билип алырынга дузалаңар (Чугаалар 28:7). Оон аңгыда ажы-төлүңерни Иегованың Сөзүнге ынак болурунга өөредип, ында бердинген дүрүмнерниң утказын билип алырынга дузалажыңар (Ырлар 1:2). Ооң ачызында оларның арын-нүүрү шын кижизиттинген болур (Еврейлерге 5:14).

АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР

  • Ажы-төлүңерге Бурган — дээрге Аңаа бүзүреп база идегеп болур, херек кырында бар хуу-бот-тур деп хүлээп алырынга дузалаңар

  • Интернет болгаш социалдыг четкилер кандыг айыылды тургузуп болурун, ажы-төлүңер эскерер кылдыр, өөредиңер. Чазарлакчылардан канчаар камгаланырын оларга тайылбырлап берип туруңар

«Аныяк оолду шын орукче эң эгезинде үндүрүп каг»