Силерниң өг-бүлеңер аас-кежиктиг бооп болур

Силерниң өг-бүлеңер библейжи дүрүмнерни ажыглаар болза, аас-кежиктиг бооп болур.

Эге сөс

Өг-бүлеге аас-кежикти чедип ап болур. Бо брошюрада сайгарып каан Библияга үндезилеттинген, ажыглаттынгыр дүрүмнер силерге дузалаар.

1-ги КЕЗЕК

Бурганның сүмелери өг-бүле чуртталгазынга аас-кежикти чедип алырынга дузалап турар

Ийи бөдүүн айтырыгга харыылап тургаш, өг-бүле чуртталгазын оон-даа аас-кежиктиг кылып ап болур.

2-ги КЕЗЕК

Бот-боттарыңарга шынчы болуңар

Кады чурттаан эжинге шынчы болуру чүгле өскерилбес чорук-биле кызыгаарлаттынар бе?

3-кү КЕЗЕК

Бергелерни канчаар шиитпирлээрил?

Өг-бүлеңерниң быжыг болгаш аас-кежиктиг, чок болза кошкак болгаш аас-кежик чок болуру чүгле силерниң ийилдириңерден хамааржыр.

4-кү КЕЗЕК

Акша-төгерикке хамаарышкан айтырыгларны канчаар шиитпирлээрил?

Бүзүрел болгаш шынчы чорук кандыг рольду ойнап турар?

5-ки КЕЗЕК

Төрелдер-биле канчаар алдынарыл?

Ашааңар азы кадайыңар-биле хамаарылгаңарга хора чедирбейн, ада-иеңерни хүндүлеп болур силер.

6-гы КЕЗЕК

Ажы-төлдүң төрүттүнери өг-бүле чуртталгазынга кандыг салдарлыг болурул?

Төл төрүттүнген соонда араңарда харылзааңар оон-даа быжыгып болур бе?

7-ги КЕЗЕК

Ажы-төлдү канчаар өөредир болгаш кижизидерил?

Эдип-чазаары — дээрге албан-биле кезедири база дүрүмнерни сагыыр кылдыр негээри дивээни ол.

8-ки КЕЗЕК

Кажан хай-халап болу бээрге...

Дузадан ойталаваңар.

9-ку КЕЗЕК

Иеговага бүгү өг-бүлеңер-биле бараалгаңар

Өг-бүлеңер-биле чүдүүр үени оон-даа солун кылдыр, канчаар эрттирип болур силер?