Ол сөстерни «сеткил-чүрээңге шыгжап ал»

ФОРМАТКА КИИРИП АЛЫР

ООН-ДАА ХӨЙНҮ БИЛИП АЛЫР

СИЛЕРНИҢ ӨГ-БҮЛЕҢЕР ААС-КЕЖИКТИГ БООП БОЛУР

Иеговага бүгү өг-бүлеңер-биле бараалгаңар

Өг-бүлеңер-биле чүдүүр үени оон-даа солун кылдыр, канчаар эрттирип болур силер?