Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Шилиттинген дептерлер

«Таңныыл суургазы» болгаш «Оттуп келиңер!» деп журналдарның сөөлгү үндүрүлгелерин, ол ышкаш адаанда көргүскен өске-даа үндүрүлгелерни онлайнга номчуңар азы киирип алыңар.

 

ХЕВИР

ЖУРНАЛДАР

ТАҢНЫЫЛ СУУРГАЗЫ (ӨӨРЕНИР ҮНДҮРҮЛГЕ)

ӨСКЕ ҮНДҮРҮЛГЕЛЕР

Электроннуг дептерлерде кылган кезек өскерилгелерни парлаан үндүрүлгелерде амдыызында айытпаан чадавас.