Skip to content

Skip to secondary menu

Wapupuri wa Djehovha

Ciutee

Magazine e A Sentinela ne Despertai!

Magazine edu anobva mu Bhaibheri ari kuoneka kuti a chitiswe mu mitauro inodarika 150. A Sentinela inotipangidza rewo yo zvinoitika mu nyika yecivhenekerwa ngo uprofita hwe Bhaibheri. Iyona inonyaradza anhu nge masoko akanaka e Umambo hwa Mwari uye inokurudzira kutenda kuna Djesu Kristu. Despertai! inopangidza kukwanisana kwa tingaita ne nyathwa dze mazuwa ano uye inotunhudzira kuwimba ku cipikirwa cokuti Musiki ucaunzisa nyika itsva yo rugare uye yakachengeteka.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: