Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

A6-B

Nsɛm a Wɔahyehyɛ: Adiyifo Ne Ahemfo a Na Wɔwɔ Yuda Ne Israel (Ɔfã 2)

Anaafo Fam Ahemman No Ahemfo (Ntoaso)

Afe 777

Yotam: mfe 16

Afe 762

Ahas: mfe 16

Afe 746

Hesekia: mfe 29

Afe 716

Manase: mfe 55

Afe 661

Amon: mfe 2

Afe 659

Yosia: mfe 31

Afe 628

Yehoahas: abosome 3

Yehoiakim: mfe 11

Afe 618

Yehoiakin: abosome 3, nnafua 10

Afe 617

Sedekia: mfe 11

Afe 607

Nebukadnesar dii Babilonfo anim kɔsɛee Yerusalem ne Yerusalem asɔrefi no. Wotuu Sedekia ade so. Ɔno ne Dawid aseni a otwa to a odii hene wɔ asaase so

Atifi Fam Ahemman No Ahemfo (Ntoaso)

b. afe 803

Sakaria: kyerɛwtohɔ mu no, odii ade abosome 6 pɛ

Ansa na b. afe 792 reba no, na Sakaria di tumi de, nanso ɛbɛyɛ sɛ saa afe no na wogyee no toom sɛ ɔhene

b. afe 791

Salum: bosome 1

Menahem: mfe 10

b. afe 780

Pekahia: mfe 2

b. afe 778

Peka: mfe 20

b. afe 758

Hosea: mfe 9, efi b. afe 748

b. afe 748

Ɛbɛyɛ sɛ Hosea ahenni timii b. afe 748, anaa ebia efi saa bere no, Asiria hene Tiglat-Pilesa a ɔto so 3 bɛtaa n’akyi

Afe 740

Asiriafo ko faa Samaria, na wodii Israel so nkonim; Israel mmusuakuw du ahemman a ɛwɔ atifi fam no gui

 • Adiyifo No

 • Yesaia

 • Mika

 • Sefania

 • Yeremia

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Hesekiel

 • Obadia

 • Hosea