Yosua 9:1-27

  • Gibeonfo yɛɛ wɔn ade nyansam de hwehwɛɛ asomdwoe (1-15)

  • Gibeonfo nnaadaa no ho daa hɔ (16-21)

  • Gibeonfo bɛkɔ anyina ne nsu (22-27)

9  Bere a ahemfo a wɔwɔ Yordan atɔe fam+ no nyinaa tee nea asi no, wɔn a wɔwɔ bepɔw so, ne Sefela, ne Ɛpo Kɛse* no ano nyinaa+ ne Lebanon anim—Hitifo, Amorifo, Kaananfo, Perisifo, Hiwifo ne Yebusifo+  kaa wɔn ho boom sɛ wɔne Yosua ne Israelfo no rebɛko.+  Gibeonfo+ nso tee nea Yosua de yɛɛ Yeriko+ ne Ai+ no.  Enti wɔyɛɛ wɔn ade nyansam. Wɔfaa aduan a wobedi no kwan so guu nkotoku dedaw mu, na wɔde nsã nkotoku dedaw a apaapae a wɔapompam kaa ho de soasoaa wɔn mfurum.  Afei nso, wɔhyehyɛɛ mpaboa dedaw a wɔapompam ne ntaade a agow. Paanoo a wɔfae nyinaa nso, na akyenkyen, na na efurofurow.  Na wɔkɔɔ Yosua nkyɛn wɔ asoɛe hɔ wɔ Gilgal,+ na wɔka kyerɛɛ ɔne Israel mmarima no sɛ: “Yefi akyirikyiri na yɛaba. Yɛsrɛ mo, mo ne yɛn nyɛ apam.”  Ɛnna Israel mmarima no ka kyerɛɛ Hiwifo*+ no sɛ: “Ebia yɛn nkyɛn ha yi ara na mote. Enti ɛbɛyɛ dɛn na yɛne mo ayɛ apam?”+  Na wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yɛyɛ wo nkoa.” Ɛnna Yosua bisaa wɔn sɛ: “Moyɛ henanom, na mufi he?”  Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa wo Nyankopɔn din nti na wo nkoa fi akyirikyiri asaase bi so+ aba, efisɛ yɛate ne nka ne nea ɔyɛe wɔ Egypt nyinaa,+ 10  ne nea ɔde yɛɛ Amorifo ahemfo baanu a na wɔte Yordan agya* no nyinaa, Hesbon hene Sihon+ ne Basan hene Og+ a na ɔte Astarot no. 11  Enti yɛn mpanyimfo ne yɛn asaase no sofo nyinaa ka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Momfa aduan a mubedi no kwan so nka mo ho ntu kwan nkohyia wɔn. Monka nkyerɛ wɔn sɛ: “Yɛbɛyɛ mo nkoa.+ Enti mo ne yɛn nyɛ apam.”’+ 12  Paanoo yi, ɛda a yɛrefi yɛn afi aba mo nkyɛn no, yɛfae sɛ yebedi no kwan so. Ná ɛyɛ hyew, nanso monhwɛ, seesei akyenkyen na efurofurow.+ 13  Nsã nkotoku yi nso, bere a yɛhyehyɛɛ no amaama no, na ɛyɛ foforo koraa, nanso seesei apaapae.+ Yɛn ntaade ne yɛn mpaboa nso, ɔkwan no tenten nti, atetew.” 14  Ɛnna Israel mmarima no faa wɔn aduan no bi hwɛe, nanso wɔammisa Yehowa anom asɛm.+ 15  Na Yosua ne wɔn dii no asomdwoe so,+ na ɔne wɔn yɛɛ apam sɛ wɔrenkum wɔn. Asafo no mu mpanyimfo nso kaa wɔn ntam sii asɛm no so.+ 16  Bere a wɔne wɔn yɛɛ apam no wiei no, nnansa akyi na wɔtee sɛ, sɛɛ na nkurɔfo no te bɛn wɔn; wɔte wɔn nkyɛn pɛɛ. 17  Afei Israelfo no sii kwan so, na da a ɛto so abiɛsa no, wokoduu nkurɔfo no nkurow mu. Ná wɔn nkurow no ne Gibeon+ ne Kefira ne Beerot ne Kiriat-Yearim.+ 18  Nanso Israelfo no amfa wɔn nsa anka wɔn, efisɛ na asafo no mu mpanyimfo de Israel Nyankopɔn Yehowa din aka wɔn ntam.+ Enti asafo no nyinaa fii ase nwiinwii tiaa mpanyimfo no. 19  Na mpanyimfo no nyinaa ka kyerɛɛ asafo no nyinaa sɛ: “Yɛde Israel Nyankopɔn Yehowa din aka wɔn ntam, enti yɛrentumi mfa yɛn nsa nka wɔn. 20  Nea yɛbɛyɛ ni: Yɛrenkum wɔn, na ntam a yɛaka wɔn no nti, Onyankopɔn abufuw amma yɛn so.”+ 21  Mpanyimfo no san kae sɛ: “Munnyaa wɔn mma wɔntena ase, nanso wɔbɛkɔ anyina* ne nsu ama asafo no nyinaa.” Saa na mpanyimfo no ka kyerɛɛ wɔn. 22  Afei Yosua frɛɛ wɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na modaadaa yɛn kae sɛ, ‘Yefi akyirikyiri baabi,’ bere a mote yɛn nkyɛn ha yi ara?+ 23  Efi nnɛ rekɔ, wɔadome mo.+ Mo nkwa nna nyinaa mobɛyɛ nkoa, na mobɛkɔ anyina ne nsu daa wɔ me Nyankopɔn fi.” 24  Ɛnna wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Asɛm no ne sɛ, wo nkoa tee no pefee sɛ Yehowa wo Nyankopɔn ka kyerɛɛ n’akoa Mose sɛ ɔmfa asaase yi nyinaa mma mo na monsɛe asaase no sofo nyinaa mfi mo anim.+ Mo nti, na yesuro sɛ yɛn nkwa* befi yɛn nsa.+ Ɛno nti na yɛyɛɛ saa no.+ 25  Seesei yɛwɔ mo nsam. Nea eye na ɛteɛ wɔ mo ani so biara momfa nyɛ yɛn.” 26  Na ɔyɛɛ wɔn saa; ogyee wɔn fii Israelfo no nsam, na wɔankum wɔn. 27  Nanso ɛda no, Yosua yɛɛ wɔn nnipa a wɔbɛkɔ anyina ne nsu ama asafo no+ ne Yehowa afɔremuka wɔ baabi a Onyankopɔn bɛpaw biara.+ Wɔyɛɛ saa de besi nnɛ.+

Ase Hɔ Nsɛm

Kyerɛ sɛ, Mediterranea Po.
Saa bere no, Hiwifo na na wɔte Gibeon.
Kyerɛ sɛ, Yordan apuei fam anaa owiapuei.
Anaa “wɔbɛkɔ akɔpɛ gya.”
Anaa “yɛn kra.”