Yosua 24:1-33

  • Yosua kaa Israel abakɔsɛm (1-13)

  • Wotuu wɔn fo sɛ wɔnsom Yehowa (14-24)

    • “Me ne me fifo de, yɛbɛsom Yehowa” (15)

  • Apam a Yosua ne Israel yɛe (25-28)

  • Yosua wui, na wosiee no (29-31)

  • Wosiee Yosef nnompe wɔ Sekem (32)

  • Eleasar wui, na wosiee no (33)

24  Afei Yosua maa Israel mmusuakuw no nyinaa behyiae wɔ Sekem, na ɔfrɛɛ Israel mpanyimfo ne ahwɛfo ne atemmufo ne atitiriw nyinaa+ begyinaa nokware Nyankopɔn no anim.  Na Yosua ka kyerɛɛ nnipa no nyinaa sɛ: “Nea Israel Nyankopɔn Yehowa aka ni, ‘Tete no,+ na mo agyanom+ te Asubɔnten no* agya; ɛhɔ na na Abraham ne Nahor papa Tera te. Ná wɔsom anyame foforo.+  “‘Akyiri yi, mefaa mo nana Abraham+ fii Asubɔnten no* agya, na mema okyin Kaanan asaase nyinaa so, na memaa n’ase* trɛwee.+ Mede Isak maa no;+  memaa Isak nso nyaa Yakob ne Esau.+ Akyiri yi, mede Seir Bepɔw maa Esau sɛ ɔmfa;+ Yakob ne ne mma nso sian kɔɔ Egypt.+  Afei mesomaa Mose ne Aaron,+ na mede ɔhaw baa Egypt so,+ na ɛno akyi no miyii mo fii hɔ.  Bere a miyii mo agyanom fii Egypt+ beduu po no ho no, Egyptfo de nteaseɛnam ne nnipa a wɔtete apɔnkɔ so taa mo agyanom so koduu Ɛpo Kɔkɔɔ no ho tɔnn.+  Na wofii ase su frɛɛ Yehowa,+ enti ɔmaa esum kabii bɛdaa mo ne Egyptfo no ntam, na ɔmaa ɛpo no bu faa wɔn so kataa wɔn so.+ Mo ara mode mo ani huu nea meyɛe wɔ Egypt no.+ Na motenaa sare so mfe* pii.+  “‘Mede mo beduu Amorifo a wɔte Yordan agya* no asaase so, na wɔne mo koe.+ Na mede wɔn hyɛɛ mo nsa sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛfa wɔn asaase, na mesɛee wɔn wɔ mo anim.+  Afei Sipor ba Balak a ɔyɛ Moab hene no sɔree, na ɔne Israelfo bɛkoe. Na ɔsoma kɔfrɛɛ Beor ba Baalam sɛ ɔmmɛdome mo.+ 10  Nanso mantie Baalam.+ Enti ohyiraa mo toatoaa so,+ na migyee mo fii ne nsam.+ 11  “‘Afei mutwaa Yordan+ beduu Yeriko,+ na Yerikofo ne Amorifo ne Perisifo ne Kaananfo ne Hitifo ne Girgasifo ne Hiwifo ne Yebusifo akannifo* ne mo koe. Nanso mede wɔn hyɛɛ mo nsa.+ 12  Na memaa mo ho hu* dii mo anim, na ɛpam wɔn fii mo anim,+ sɛnea meyɛɛ Amorifo ahemfo baanu no. Mo sekan nnim, mo agyan nnim.+ 13  Na memaa mo asaase a moammrɛ ho, na memaa mo nkurow tenaa mu a ɛnyɛ mo na mokyekyee.+ Bobe mfuw ne ngodua mfuw a mudidi so yi nso, ɛnyɛ mo na moyɛe.’*+ 14  “Enti afei munsuro Yehowa, na momfa abrabɔ a edi mu* ne nokwaredi nsom no.+ Na munyiyi anyame a mo agyanom som wɔn wɔ Asubɔnten no* agya ne Egypt no ngu,+ na monsom Yehowa. 15  Sɛ nso mompɛ sɛ mosom Yehowa a, ɛnde ɛnnɛ mompaw nea mobɛsom no;+ sɛ anyame a mo agyanom som wɔn wɔ Asubɔnten no* agya no oo,+ sɛ Amorifo a mote wɔn asaase so no anyame oo,+ mompaw nea mobɛsom no. Na me ne me fifo de, yɛbɛsom Yehowa.” 16  Ɛnna ɔman no kae sɛ: “Ɛmpare yɛn sɛ yebegyaw Yehowa hɔ na yɛakɔsom anyame foforo. 17  Yehowa yɛn Nyankopɔn na oyii yɛne yɛn agyanom fii Egypt asaase so,+ fii nkoafi.+ Ɔno na ɔyɛɛ anwonwade akɛse yi wɔ yɛn anim,+ na ɔbɔɔ yɛn ho ban ɔkwan a yɛfaa so nyinaa mu, ne aman a yɛfaa wɔn mu no nyinaa mu.+ 18  Yehowa pam aman a na wɔtete asaase no so nyinaa; Amorifo ka ho. Enti yɛn nso yɛbɛsom Yehowa, efisɛ ɔno ne yɛn Nyankopɔn.” 19  Na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Morentumi nsom Yehowa, efisɛ ɔyɛ Onyankopɔn kronkron.+ Na ɔyɛ Onyankopɔn a ɔmpɛ sɛ wɔsom obiara ka ne ho.+ Sɛ moto mmara* na moyɛ bɔne a, ɔremfa nkyɛ mo.+ 20  Sɛ mugyaw Yehowa hɔ na mokɔsom ananafo anyame a, ɔno nso bɛdan aba mo so na wahyew mo ase, ɛwom sɛ kan no ɔyɛɛ mo papa.”+ 21  Ɛnna nkurɔfo no ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Daabi, Yehowa ara na yɛbɛsom no!”+ 22  Afei Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Mo ara mudi adanse sɛ mo ankasa na moapaw sɛ mobɛsom Yehowa.”+ Na wɔkae sɛ: “Yɛyɛ adansefo.” 23  “Ɛnde munyiyi ananafo anyame a ɛwɔ mo mu no ngu, na monnan mo koma mmra Israel Nyankopɔn Yehowa nkyɛn.” 24  Na ɔman no ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yɛbɛsom Yehowa yɛn Nyankopɔn, na yebetie ne nne!” 25  Enti Yosua ne ɔman no yɛɛ apam saa da no, na ɔmaa wɔn ahyɛde ne mmara wɔ Sekem. 26  Afei Yosua kyerɛw nsɛm yi wɔ Onyankopɔn Mmara nhoma no mu,+ na ɔde ɔbo kɛse bi+ sii hɔ wɔ dua kɛse a esi Yehowa kronkronbea ho no ase. 27  Na Yosua toaa so ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Monhwɛ! Ɔbo yi bɛyɛ yɛn dansefo,+ efisɛ ate nea Yehowa aka akyerɛ yɛn nyinaa, na ɛbɛyɛ ɔdansefo na moampo mo Nyankopɔn.” 28  Afei Yosua gyaa ɔman no kwan maa obiara kɔɔ n’agyapade so.+ 29  Nsɛm yi akyi no, Nun ba Yosua, Yehowa akoa no wui bere a na wadi mfe 110.+ 30  Na wosiee no wɔ asaase a ɛyɛ n’agyapade so wɔ Timnat-Sera.+ Ɛwɔ Efraim mmepɔw mu wɔ Gaase Bepɔw atifi fam. 31  Na Israelfo kɔɔ so som Yehowa wɔ Yosua nna nyinaa mu ne mpanyimfo a wɔtenaa ase Yosua akyi no nna nyinaa mu, mpanyimfo a wohuu nnwuma a Yehowa yɛ maa Israel no nyinaa.+ 32  Afei wosiee Yosef nnompe+ a Israelfo de fi Egypt bae no wɔ Sekem, asaase a Yakob tɔ fii Sekem papa Hamor mma nkyɛn+ nnwetɛbona 100+ no so, na ɛbɛyɛɛ Yosef mma agyapade.+ 33  Aaron ba Eleasar nso wui,+ na wosiee no wɔ ne ba Finehas+ Koko so, asaase a wɔde maa no wɔ Efraim mmepɔw mu no so.

Ase Hɔ Nsɛm

Kyerɛ sɛ, Eufrate.
Kyerɛ sɛ, Eufrate.
Nt., “n’aba.”
Nt., “nna.”
Kyerɛ sɛ, apuei fam.
Ebetumi nso akyerɛ, “nsaasewuranom.”
Ebetumi nso akyerɛ, “mo ho suro.”
Anaa “muduae.”
Anaa “abrabɔ a asɛm biara nni ho.”
Kyerɛ sɛ, Eufrate.
Kyerɛ sɛ, Eufrate.
Anaa “motew atua.”