Yeremia 49:1-39

  • Nkɔmhyɛ a etia Ammon (1-6)

  • Nkɔmhyɛ a etia Edom (7-22)

    • Edom renyɛ ɔman bio (17, 18)

  • Nkɔmhyɛ a etia Damasko (23-27)

  • Nkɔmhyɛ a etia Kedar ne Hasor (28-33)

  • Nkɔmhyɛ a etia Elam (34-39)

49  Nea Yehowa aka afa Ammonfo ho ni:+ “Israel nni mma mmarima anaa? Anaa onni obi a obedi n’ade? Adɛn nti na Malkam+ afa Gad?+ Na adɛn nti na ne nkurɔfo akɔtenatena Israel nkurow mu yi?”   “‘Enti hwɛ! Nna bi reba,’ Yehowa asɛm ni,‘Na mɛma wɔate ɔko torobɛnto* nnyigyei a etia Ammonfo+ kurow Raba,+ Na ɛbɛdan abo asum hɔ,Na wɔde ogya bɛto ɛho nkurow mu.’ ‘Na Israel begye ne nkurow afi wɔn a wɔbɛfaa ne nkurow no nsam,’+ Yehowa na waka.   ‘O Hesbon, su teɛteɛm, efisɛ wɔasɛe Ai! Raba ho nkurow, monteɛteɛm. Mumfurafura awerɛhow ntama.* Munsu nteɛteɛm na munni akɔneaba wɔ nguammuw a wɔde abo ayɛ mu,Efisɛ wobetu Malkam ase akɔ obi man so,Ɔne n’asɔfo ne ne mpanyimfo nyinaa na ɛbɛkɔ.+   Adɛn nti na wode w’asaasetraa* hoahoa wo ho?Adɛn nti na wode w’asaasetraa a nsu sen fa so no hoahoa wo ho, O ɔbabea kontomponi?Wode wo ho ato w’agyapade so,Na woka sɛ: “Hena na ɔbɛba me so?”’”   “‘Hwɛ, mede biribi a ɛyɛ hu reba wo so,’ Awurade Tumfo, asafo Yehowa asɛm ni.‘Ebefi wɔn a wɔatwa wo ho ahyia no nyinaa hɔ aba. Na wɔbɛbɔ mo ahwete baabiara,Na obiara remmoaboa wɔn a wɔreguan no ano.’”   “‘Nanso akyiri yi, mɛsan aboaboa Ammonfo a wɔkyeree wɔn kɔe no ano,’ Yehowa asɛm ni.”  Nea asafo Yehowa aka afa Edom ho ni: “Nyansa biara nni Teman bio anaa?+ Afotu pa ayera afi wɔn a wɔwɔ ntease no nkyɛn anaa? Wɔn nyansa adan adehunu* anaa?   Munguan, monsan mo akyi! O Dedanfo, monkɔ na monkɔtena obon mu!+ Efisɛ sɛ bere so sɛ mede m’ani si Esau so a,Mede amanehunu bɛba no so.   Sɛ wɔn a wɔtetew bobe ba wo so a,Anka wɔrennyaw bi wɔ ase mma nkurɔfo mmɛsesaw anaa? Na sɛ awifo ba anadwo a,Nea wɔpɛ nko ara na wɔbɛsɛe no.+ 10  Nanso mɛma Esau ho ada hɔ. Mɛma obiara ahu ne hintabea,Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrentumi mfa ne ho nsie. Wɔbɛsɛe ne mma, ne ne nuanom, ne wɔn a wɔte bɛn no nyinaa,+Na ɔbɛyera.+ 11  Gyaw wo nnyanka hɔ,Na mɛma wɔatena nkwa mu,Na w’akunafo benya ahotoso wɔ me mu.” 12  Na nea Yehowa aka ni: “Hwɛ! Sɛ wɔn a wommuu wɔn atɛn sɛ wɔnnom kuruwa no ano mpo bɛnom a, ɛnde wo na wobɛfa wo ho adi anaa? Woremfa wo ho nni, efisɛ wopɛ oo, wompɛ oo, wobɛnom.”+ 13  “Maka me ho ntam,” Yehowa asɛm ni, “Bosra bɛdan biribi a ɛyɛ hu,+ n’anim begu ase, ɛbɛsɛe pasaa, na ayɛ nnome. Na ne nkurow nyinaa bɛdan amamfo afebɔɔ.”+ 14  Mate amanneɛbɔ bi afi Yehowa hɔ.Wasoma obi kɔ amanaman no mu sɛ: “Mommoaboa mo ho na monkɔ no so;Munsiesie mo ho nkɔko.”+ 15  “Na hwɛ, mayɛ wo ketewa wɔ amanaman no mu,Na wɔmfa wo nyɛ hwee wɔ nnipa mu.+ 16  Ahopopo a woma ɛbaa nkurɔfo so no adaadaa wo,Wo komam ahantan adaadaa wo,Wo a wote abotan so,Na wote koko a ɛkorɔn so. Sɛ woayɛ wo berebuw wɔ sorosoro te sɛ ɔkɔre mpo a,Meyi wo afi hɔ asi fam,” Yehowa asɛm ni. 17  “Edom bɛdan biribi a ɛyɛ hu,+ na obiara a obetwam wɔ hɔ no bɛtɛɛ n’anom ahwɛ no, na wadi ne ho fɛw,* mmusu a ɛbɛba no so no nyinaa nti. 18  Sɛnea wobutuw Sodom ne Gomora ne ɛho nkurow no,”+ Yehowa asɛm ni, “saa ara na obiara rentena Edom, na onipa biara rensoɛ hɔ.+ 19  “Hwɛ! Obi bɛforo abɛtow ahyɛ adidibea a wɔabɔ ho ban no so te sɛ gyata+ a ofi Yordan kwaebirentuw mu, nanso mɛma waguan* afi hɔ ntɛm. Na mɛma nea wɔapaw no no adi no so. Hena na ɔte sɛ me, na hena na ɔne me bedi asi? Oguanhwɛfo bɛn na obetumi agyina m’anim?+ 20  Enti mmarima, muntie pɔw a Yehowa abɔ wɔ Edom ho; na nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ Temanfo ni:+ Nea ɛte biara, wɔbɛtwe nguan mma no ase akɔ. Wɔn nti, ɔbɛma wɔn tenabea asɛe pasaa.+ 21  Wɔahwe ase birim ama asaase awosow. Wɔreteɛteɛm! Dede no akodu Ɛpo Kɔkɔɔ no ho tɔnn.+ 22  Hwɛ! ɔbɛforo sɛ ɔkɔre, na watu fãã aba,+Na ɔbɛtrɛw ne ntaban mu wɔ Bosra so.+ Saa da no, Edom mmarima a wonim ko no komaBɛyɛ sɛ ɔbea a awo aka no koma.” 23  Damasko de ni:+ “Wɔagu Hamat+ ne Arpad anim ase,Efisɛ wɔate asɛmmɔne bi. Ehu aka wɔn paa. Ɛpo rebu fa so, na wɔrentumi mma ɛnyɛ dinn. 24  Damasko abam abu. Wadan ne ho reguan, nanso ehu akyekyere no. Amanehunu ne yaw aba no so, Te sɛ ɔbea a awo aka no. 25  Adɛn nti na wonnyaw ayeyi kurow no ntoo hɔ,Ahurusi kurow no? 26  Efisɛ ne mmerante bɛtotɔ wɔ ne mmɔnten so,Na asraafo no nyinaa bewuwu saa da no,” asafo Yehowa asɛm ni. 27  “Mede ogya bɛto Damasko fasu mu,Na ɛbɛhyew Ben-Hadad abannennen no.”+ 28  Efisɛ Kedar+ ne Hasor ahenni a Babilon hene Nebukadnesar* sɛee no no, nea Yehowa aka afa ho ni: “Monsɔre, momforo nkɔ Kedar,Na monkɔsɛe wɔn a wɔtete Apuei no. 29  Wɔbɛfa wɔn ntamadan ne wɔn nguanNe wɔn ntamadan ho ntama ne wɔn nneɛma nyinaa akɔ. Wɔbɛfa wɔn yoma afi wɔn ho akɔ,Na wobesu akyerɛ wɔn sɛ, ‘Ehu wɔ baabiara!’” 30  “Munguan, monkɔ akyirikyiri! O Hasorfo, monkɔ na monkɔtena obon mu,” Yehowa asɛm ni. “Efisɛ Babilon hene Nebukadnesar* abɔ mo ho pɔw bi,Na wadwen mo ho adwemmɔne.” 31  “Monsɔre, momforo nkɔ ɔman a ɛte hɔ asomdwoe mu no so,Ɔman a ɛte hɔ dwoodwoo no!” Yehowa asɛm ni. “Enni apon na enni nnade a wɔde bram apon akyi; wɔn nko ara na wɔte hɔ. 32  Nkurɔfo bɛfom wɔn yoma,Na wɔafa wɔn nyɛmmoa bebrebe no akɔ. Mɛbɔ wɔn ahwete mframa nyinaa mu,*Wɔn a wɔatwitwa wɔn asontɔrem nwi no,+Na mede mmusu befi afã nyinaa aba wɔn so,” Yehowa asɛm ni. 33  “Na Hasor bɛdan sakraman atenae,Na ɛbɛyɛ amamfo daa. Obiara rentena hɔ,Na onipa biara rensoɛ hɔ.” 34  Yehowa asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn wɔ Elam+ ho, Yuda hene Sedekia+ ahenni mfiase ni: 35  “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Hwɛ merebebubu Elam agyan,+ nea wɔn ahoɔden gyina so* no. 36  Mede mframa anan befi ɔsoro afanan aba Elam so, na mɛbɔ wɔn ahwete mframa yi nyinaa mu. Ɔman biara nni hɔ a Elamfo a wɔabɔ wɔn ahwete no bi renkɔ so.’” 37  “Na mebubu Elamfo wɔ wɔn atamfo anim, ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn akum wɔn* no anim. Na mede mmusu ne m’abufuhyew bɛba wɔn so,” Yehowa asɛm ni. “Na mɛsoma sekan adi wɔn akyi akosi sɛ mɛhyew wɔn nyinaa ase.” 38  “Na mede m’ahengua besi Elam,+ na mɛsɛe ɔhene ne ne mpanyimfo afi hɔ,” Yehowa asɛm ni. 39  “Nanso awiei nna no mu no, mɛboaboa Elamfo a wɔakyere wɔn kɔ no ano,” Yehowa asɛm ni.

Ase Hɔ Nsɛm

Ebetumi nso akyerɛ, “ɔko nteɛm.”
Anaa “atweaatam.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “wo bon.”
Nt., “aporɔw.”
Nt., “na wabɔ hwirema.”
Ebetumi aba sɛ ɛfa Edomfo ho.
Nt., “Nebukadresar.” Ɛyɛ ɔkwan foforo a wɔfa so kyerɛw edin Nebukadnesar.
Nt., “Nebukadresar.” Ɛyɛ ɔkwan foforo a wɔfa so kyerɛw edin Nebukadnesar.
Anaa “baabiara.”
Nt., “n’ahoɔden mfiase.”
Anaa “wɔrehwehwɛ wɔn kra.”