Ɔde Kɔmaa Romafo 16:1-27

  • Paul kaa Foibe ho asɛm; ɔyɛ ɔsomfo (1, 2)

  • Ɔde nkyia kɔmaa Kristofo a wɔwɔ Roma (3-16)

  • Monhwɛ mo ho yiye wɔ wɔn a wɔde mpaapaemu ba ho (17-20)

  • Paul yɔnko adwumayɛfo kyiakyia mo (21-24)

  • Ahintasɛm kronkron no ada adi (25-27)

16  Mereka yɛn nuabea Foibe a ɔsom wɔ asafo a ɛwɔ Kenkrea+ mu no ho asɛm akyerɛ mo,  sɛnea ɛbɛyɛ a mubegye no Awurade mu sɛnea ɛsɛ akronkronfo no. Na mmoa biara a obehia no, momfa mma no,+ efisɛ ɔno nso atwitwa agye nnipa pii;* me nso meka ho bi.  Munkyia Priska ne Akwila+ mma me; wɔyɛ me mfɛfo adwumayɛfo wɔ Kristo Yesu mu.  Wɔn na wɔde wɔn ankasa nkwa* too hɔ maa me.*+ Ɛnyɛ me nko ara na meda wɔn ase, na mmom asafo ahorow a ɛwɔ amanaman mu nyinaa nso da wɔn ase.  Munkyia asafo a ɛwɔ wɔn fi+ no nso. Munkyia me dɔfo Epaineto; aba a edi kan wɔ Kristo mu wɔ Asia no, ɔka ho.  Munkyia Maria a wayɛ adwumaden ama mo no.  Munkyia Androniko ne Yunia. Wɔyɛ m’abusuafo+ ne me mfɛfo nneduafo, mmarima a asomafo no nim wɔn yiye a wɔbaa Kristo mu akyɛ sen me no.  Munkyia Ampliato mma me; ɔyɛ me dɔfo wɔ Awurade mu.  Munkyia Urbano; ɔyɛ yɛn yɔnko dwumayɛni wɔ Kristo mu. Munkyia me dɔfo Staki nso. 10  Munkyia Apele a wɔagye no atom wɔ Kristo mu no. Munkyia Aristobulo fifo. 11  Munkyia me busuani Herodion. Munkyia Narkiso fifo a wɔwɔ Awurade mu no. 12  Munkyia Trifaina ne Trifosa; wɔyɛ mmea a wɔreyɛ adwumaden wɔ Awurade mu. Munkyia yɛn dɔfo Persi; ɔyɛ ɔbea a wayɛ adwumaden wɔ Awurade mu. 13  Munkyia Rufo a wɔapaw no Awurade mu, ne ne maame a mede no ayɛ me maame* no. 14  Munkyia Asinkrito, Flegon, Herme, Patroba, Herma, ne anuanom a wɔka wɔn ho no. 15  Munkyia Filologo ne Yulia, Nereo ne ne nuabea, ne Olimpa ne akronkronfo a wɔka wɔn ho nyinaa. 16  Momfa mfewano kronkron nkyiakyia mo ho. Kristo asafo ahorow no nyinaa kyiakyia mo. 17  Afei anuanom, mitu mo fo sɛ monhwɛ mo ho yiye wɔ wɔn a wɔde mpaapaemu ne hintiduato ba, a ɛne nea wɔde akyerɛkyerɛ mo nhyia no ho, na montwe mo ho mfi wɔn ho.+ 18  Efisɛ nnipa a wɔte saa no nyɛ nkoa mma yɛn Awurade Kristo, na mmom wɔyɛ nkoa ma wɔn ankasa akɔnnɔ;* na wɔn a wɔn tirim fitaa* no, wɔde tɛkrɛmadɛ ne adɛfɛdɛfɛsɛm daadaa wɔn koma. 19  Obiara ahu mo asoɔmmerɛw no, enti midi mo ho ahurusi. Nanso mepɛ sɛ moyɛ anyansafo wɔ nneɛma pa ho, na motwe mo ho fi nneɛma bɔne ho.+ 20  Ɛrenkyɛ, Onyankopɔn a ɔma asomdwoe no bɛpɛtɛw Satan+ wɔ mo nan ase. Yɛn Awurade Yesu adom nka mo. 21  Me yɔnko dwumayɛni Timoteo kyia mo. M’abusuafo+ Lukio ne Yason ne Sosipatro nso kyia mo. 22  Me, Tertio, a mekyerɛw krataa yi, mikyia mo Awurade mu. 23  Gaio+ a mekɔsoɛɛ no, a asafo no nyinaa hyia wɔ ne fi no kyia mo. Erasto a ɔhwɛ kurow no sika so* no kyia mo, ɔne ne nua Kwarto. 24  *—— 25  Onyankopɔn na obetumi ama moayɛ den sɛnea asɛmpa a meka, ne Yesu ho asɛnka te, sɛnea ahintasɛm kronkron+ a wɔammɔ so bere tenten 26  a afei wɔayi no adi no te; wɔnam nkɔmhyɛ a ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu ada no adi ama amanaman nyinaa ahu, sɛnea Onyankopɔn a ɔte ase daa no ahyɛ sɛ wɔmfa gyidi so nyɛ osetie no, 27  Onyankopɔn a ɔno nko ara na ɔyɛ onyansafo+ no, ɔno na anuonyam mfa Yesu Kristo so nka no daa daa. Amen.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “aboa nnipa pii.”
Nt., “kɔn.”
Anaa “me kra.”
Anaa “ne maame a ɔyɛ me maame.”
Anaa “yafunu.”
Anaa “wɔn a wonnwen bɔne mma obi.”
Anaa “ɔyɛ kurow no sohwɛfo.”