Numeri 18:1-32

  • Asɔfo ne Lewifo no adwuma (1-7)

  • Asɔfo kyɛfa (8-19)

    • Nkyene apam (19)

  • Wɔde biribiara mu nkyem du mu baako bɛma Lewifo, na wɔn nso beyi biribiara mu nkyem du mu baako sɛ ntoboa (20-32)

18  Na Yehowa ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Biribiara a obi bɛyɛ atia tenabea kronkron no, wo ne wo mma ne w’agyanom abusuafi a wɔka wo ho no na ɛho asodi da mo so,*+ na biribiara a obi bɛyɛ atia w’asɔfodi no, wo ne wo mma a wɔka wo ho no na ɛho asodi da mo so.+  Afei nso, fa wo nuanom, Lewi abusuakuw, w’abusuakuw no bra, na wɔmmɛka wo ho, na wɔmmoa wo+ ne wo mma wɔ Adanse* ntamadan+ no anim.  Adwuma biara a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma wo, ne adwuma biara a ɛsɛ sɛ wɔyɛ wɔ ntamadan no ho nyinaa wɔnyɛ.+ Nanso kronkronbea hɔ nneɛma anaa afɔremuka no de, ɛnsɛ sɛ wɔbɛn ho, na wɔne mo nyinaa anwuwu.+  Wɔnka wo ho na wɔnyɛ ahyiae ntamadan hɔ adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa, ne ntamadan no ho adwuma foforo biara, na ɛnsɛ sɛ onipa biara a wɔmmaa no kwan sɛ ɔyɛ bi* no bɛn mo.+  Monhwɛ nyɛ adwuma a wɔde ama mo wɔ kronkronbea hɔ+ ne afɔremuka no ho no,+ na abufuw biara amma Israelfo no so bio.+  Me ara na mayi mo nuanom Lewifo afi Israelfo mu de wɔn akyɛ mo.+ Wɔde wɔn ama Yehowa sɛ wɔnyɛ ahyiae ntamadan no ho adwuma.+  Asɔfodwuma a moyɛ wɔ afɔremuka no ho ne nea ɛwɔ ntwamutam no akyi no, wo ne wo mma na ɛhyɛ mo nsa;+ mo na ɛsɛ sɛ moyɛ saa nnwuma no.+ Mede asɔfodi adwuma no akyɛ mo. Onipa biara a wɔmmaa no kwan sɛ ɔnyɛ bi* a ɔbɛbɛn ho no, munkum no.”+  Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Nneɛma a nkurɔfo de brɛ me no, me ara mede hyɛ wo nsa.+ Nneɛma kronkron a Israelfo de brɛ me nyinaa, mede bi ama wo ne wo mma, na ɛbɛyɛ mo kyɛfa daa.+  Afɔre kronkron paa a wɔde ogya hyew a ɛbɛyɛ mo kyɛfa ni: Afɔre biara a ɔman no bɛbɔ ama me, te sɛ wɔn aduan afɔre,+ wɔn bɔne ho afɔre,+ ne wɔn afodi afɔre.+ Ɛyɛ ade kronkron paa ma wo ne wo mma. 10  Munni wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron paa.+ Ɔbarima biara betumi adi bi. Ɛbɛyɛ ade kronkron ama wo.+ 11  Eyinom nso yɛ mo dea: Akyɛde a wɔde ba,+ ne Israelfo ohim afɔre+ nyinaa. Mede ama wo ne wo mma mmarima ne wo mma mmea a wɔka wo ho no sɛ mo kyɛfa daa.+ Obiara a ne ho tew wɔ wo fi betumi adi bi.+ 12  “Ngo a eye paa no nyinaa, ne bobesa foforo a eye paa ne hwiit* a eye paa no nyinaa, wɔn aba a edi kan+ a wɔde bɛbrɛ Yehowa no, mede ama wo.+ 13  Wɔn asaase so nnɔbae aba a ebedi kan abere nyinaa, nea wɔde bɛbrɛ Yehowa no, ɛbɛyɛ wo dea.+ Obiara a ne ho tew wɔ wo fi betumi adi bi. 14  “Biribiara a wɔahyira so* wɔ Israel no bɛyɛ wo dea.+ 15  “Biribiara a nkwa wom* abakan+ a wɔde bɛbrɛ Yehowa no, onipa oo, aboa oo, ɛbɛyɛ wo dea. Nanso nnipa mmakan de, sɛnea ɛte biara, tua sika gye wɔn.+ Mmoa a wɔn ho ntew mmakan nso, tua sika gye wɔn.+ 16  Wɔn a wɔadi bosome baako rekɔ no, tua nnwetɛbona anum* a wɔatwa ato hɔ no fa gye wɔn,+ sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* Dwetɛbona baako biara yɛ gerah* 20. 17  Nanso nantwinini a ɔyɛ abakan anaa odwennini kumaa a ɔyɛ abakan anaa apɔnkye a ɔyɛ abakan de, ntua sika nnye wɔn.+ Wɔyɛ kronkron. Fa wɔn mogya petepete afɔremuka no so,+ na fa ogya hyew wɔn srade ma ɛnyɛ afɔre huamhuam* mma Yehowa.+ 18  Na wɔn nam no bɛyɛ wo dea. Sɛnea ne koko a wɔde bɔ ohim afɔre ne ne nan nifa yɛ wo dea no, saa ara na ɛnam no nso yɛ wo dea.+ 19  Ntoboa kronkron a Israelfo de bɛbrɛ Yehowa nyinaa,+ mede ama wo ne wo mma mmarima ne wo mma mmea, na ɛbɛyɛ mo kyɛfa daa.+ Ɛyɛ nkyene apam* a ɛwɔ hɔ daa wɔ Yehowa anim ma wo ne w’asefo a wɔka wo ho no.” 20  Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Worennya agyapade wɔ wɔn asaase so, na worennya asaase biara wɔ wɔn mu.+ Mene wo kyɛfa ne w’agyapade wɔ Israelfo mu.+ 21  “Hwɛ, Lewifo no de, adwuma a wɔyɛ wɔ ahyiae ntamadan no ho nti, mede Israel biribiara mu nkyem du mu baako+ ama wɔn sɛ wɔn agyapade. 22  Israelfo no mmma ahyiae ntamadan no ho bio. Wɔba hɔ a, wɔayɛ bɔne na wobewuwu. 23  Lewifo no na wɔbɛyɛ ahyiae ntamadan no ho adwuma, na bɔne biara a ɔman no bɛyɛ no, wɔn na ɛho asodi da wɔn so.+ Ɛyɛ ahyɛde daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu sɛ, ɛnsɛ sɛ wonya agyapade biara wɔ Israelfo mu.+ 24  Efisɛ nneɛma mu nkyem du mu baako a Israelfo de yi ntoboa, nea wɔde yi ntoboa ma Yehowa no, mede ama Lewifo no sɛ wɔn agyapade. Ɛno nti na maka akyerɛ wɔn sɛ: ‘Ɛnsɛ sɛ wonya agyapade biara wɔ Israelfo mu’ no.”+ 25  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 26  “Ka kyerɛ Lewifo no sɛ, ‘Israelfo no de wɔn nneɛma mu nkyem du mu baako a mede ama mo no bɛma mo sɛ mo agyapade.+ Na mo nso, monkyɛ nea mo nsa bɛka no mu du, na momfa baako nyi ntoboa mma Yehowa.+ 27  Wobebu no sɛ mo ntoboa, te sɛ hwiit* a efi awiporowbea,+ anaa nsã* pii a efi amoa a wokyĩ nsã wom mu, anaa ngo bebree a efi baabi a wokyĩ ngo. 28  Ɛbɛma mo nso moayi ntoboa ama Yehowa afi Israelfo nneɛma mu nkyem du mu baako a mubenya no nyinaa mu. Ɛno mu na munyi ntoboa mma Yehowa na ɛnkɔ ɔsɔfo Aaron hɔ. 29  Ade kronkron biara a wɔde kyɛ mo no, emu nea ɛyɛ papa paa no, ɛno na sɛ moreyi ntoboa biara ama Yehowa a, momfa nyi.’+ 30  “Na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Sɛ mode nea ɛyɛ papa paa no yi ntoboa a, nea aka no bɛyɛ mo, Lewifo no dea. Ɛbɛyɛ sɛ nsã a efi mo ankasa amoa a mukyĩ nsã wom mu, anaa ngo a efi baabi a mo ara mukyĩ ngo. 31  Mo ne mo fifo betumi adi wɔ baabiara, efisɛ adwuma a moyɛ wɔ ahyiae ntamadan no ho no, ɛyɛ ho akatua.+ 32  Sɛ mode nea ɛyɛ papa paa no yi ntoboa de a, ɛnde bɔne ho afodi biara remma mo so. Monhwɛ na moangu Israelfo nneɛma kronkron no ho fĩ, anyɛ saa a mubewu.’”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “wobebisa mo.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “ɔyɛ ɔhɔho,” kyerɛ sɛ, ɔbarima a omfi Aaron abusua mu.
Nt., “ɔyɛ ɔhɔho,” kyerɛ sɛ, ɔbarima a omfi Aaron abusua mu.
Ebetumi aba sɛ ɛyɛ baali.
Kyerɛ sɛ, biribiara a wɔahyira so ama Onyankopɔn a wɔrentumi ntwe nsan na wɔrentumi nnye bio ma enti abɛyɛ kronkron ama Onyankopɔn no.
Nt., “Ɔhonam nyinaa.”
Dwetɛbona baako yɛ gram 11.4. Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “sɛnea wobu dwetɛbona kronkron ano no.”
Gerah baako yɛ gram 0.57. Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “afɔre a edwudwo koma; afɔre a ahomeka wom.”
Kyerɛ sɛ, apam a ɛwɔ hɔ daa a ɛrensesa da.
Ebetumi aba sɛ ɛyɛ baali.
Anaa “bobesa.”