Numeri 14:1-45

  • Ɔman no pɛ sɛ wɔsan kɔ Egypt (1-10)

    • Amanneɛbɔ pa a Yosua ne Kaleb de bae (6-9)

  • Yehowa bo fuw ɔman no; Mose paa kyɛw maa wɔn (11-19)

  • Onyankopɔn twee wɔn aso: Ɔma wɔnantew sare so mfe 40 (20-38)

  • Amalekfo dii Israelfo so nkonim (39-45)

14  Na asafo no nyinaa maa wɔn nne so sui, na ɔman no kɔɔ so bɔɔ bena, na wosui saa anadwo no nyinaa.+  Na Israelfo nyinaa fii ase nwiinwii tiaa Mose ne Aaron,+ na asafo no nyinaa kasa tiaa wɔn sɛ: “Sɛ yewuwui wɔ Egypt asaase so anaa yewuwui wɔ sare yi so mpo a, anka eye!  Adɛn nti na Yehowa de yɛn aba asaase yi so sɛ wɔmfa sekan nkunkum yɛn?+ Wɔbɛsoa yɛn yerenom ne yɛn mma akɔ.+ Sɛ yɛsan kɔ Egypt a, anka enye?”+  Wɔkekae mpo sɛ: “Momma yenyi obi nni yɛn anim na yɛnsan nkɔ Egypt!”+  Ɛnna Mose ne Aaron de wɔn anim butubutuw fam wɔ Israel asafo a wɔahyiam no nyinaa anim.  Na Nun ba Yosua+ ne Yefune ba Kaleb+ a wɔka wɔn a wowiaa wɔn ho kɔhwɛɛ asaase no ho no sunsuan wɔn ntaade mu.  Na wɔka kyerɛɛ Israel asafo no nyinaa sɛ: “Asaase a yɛkɔfaa so hwɛɛ sɛnea ɛte no yɛ asaase papa paa.+  Sɛ Yehowa agye yɛn atom a, ɛnde nea ɛte biara ɔde yɛn bɛkɔ asaase yi so na ɔde ama yɛn, asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so no.+  Enti monhwɛ na moantew atua antia Yehowa, na munnsuro nnipa a wɔte asaase no so no,+ efisɛ wɔyɛ koko koraa ma yɛn.* Wonni ahobammɔ biara, na yɛn de, Yehowa ka yɛn ho.+ Munnsuro wɔn.” 10  Nanso asafo no nyinaa kae sɛ wonsiw wɔn abo.+ Ɛnna Yehowa anuonyam daa adi wɔ ahyiae ntamadan no so maa Israelfo no nyinaa hui.+ 11  Ɛnna Yehowa bisaa Mose sɛ: “Da bɛn koraa na ɔman yi de obu bɛma me?+ Na nsɛnkyerɛnne a mayɛ wɔ wɔn mu yi nyinaa akyi no, da bɛn na wobegye me adi?+ 12  Ma memfa nsanyare a edi awu mmra wɔn so na menhyew wɔn ase, na memma wonyɛ ɔman kɛse a ɛyɛ den sen wɔn.”+ 13  Nanso Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Sɛ woyɛ saa a, Egyptfo a wode wo tumi yii ɔman yi fii wɔn mu no bɛte,+ 14  na wɔbɛka ho asɛm akyerɛ nnipa a wɔte asaase yi so no. Wɔn nso ate sɛ wo Yehowa, wowɔ ɔman yi mu,+ na woayi wo ho adi akyerɛ wɔn anim ne anim.+ Wone Yehowa, na wo mununkum na ɛkata wɔn so. Na wudi wɔn anim awia wɔ omununkum dum mu, na anadwo nso, wudi wɔn anim wɔ ogya dum mu.+ 15  Sɛ wukum nnipa yi nyinaa prɛko pɛ* a, aman a wɔate wo ho asɛm no bɛka sɛ: 16  ‘Yehowa antumi amfa ɔman yi ankɔ asaase a ɔkaa ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so, enti wakunkum wɔn wɔ sare no so.’+ 17  Enti Yehowa, mepa wo kyɛw, ma wo tumi nyɛ kɛse, efisɛ wohyɛɛ bɔ sɛ: 18  ‘Yehowa, nea ne bo mfuw ntɛm, nea ne dɔ a enni huammɔ nni ano,+ nea ɔde mfomso ne mmarato ne bɔne kyɛ, nanso ɔmma nea odi fɔ mfa ne ho nni da. Ɔde agyanom bɔne ho asotwe ba mma ne mmanana ne nanankansowanom so.’+ 19  Mepa wo kyɛw, wo dɔ bebrebe a enni huammɔ no nti, fa ɔman yi bɔne kyɛ wɔn, sɛnea wode wɔn bɔne akyɛ wɔn fi Egypt abesi nnɛ no.”+ 20  Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Nea woaka yi nti, mede wɔn bɔne akyɛ wɔn.+ 21  Nanso mete ase yi, Yehowa anuonyam bɛhyɛ asaase nyinaa ma.+ 22  Mmarima a wohuu m’anuonyam ne anwonwade ahorow a meyɛe+ wɔ Egypt ne sare yi so, a ne nyinaa akyi wɔakɔ so asɔ me ahwɛ+ mpɛn du ni a wɔantie me no,+ wɔn mu baako mpo 23  renhu asaase a mekaa wɔn agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no. Wɔn a wommu me no, wɔn mu baako mpo nni hɔ a obehu.+ 24  Nanso esiane sɛ m’akoa Kaleb+ da nsow,* na wakɔ so de ne koma nyinaa adi m’akyi nti, nea ɛte biara mede no bɛkɔ asaase a ɔkɔhwɛɛ so no so, na ɛbɛyɛ n’asefo dea.+ 25  Amalekfo ne Kaananfo+ tete obon no mu,* enti ɔkyena monnan mo ho nkɔfa Ɛpo Kɔkɔɔ kwan no so nkɔ sare no so.”+ 26  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 27  “Amumɔyɛfo asafo yi benwiinwii atia me akosi da bɛn?+ Mate anwiinwii a Israelfo renwiinwii tia me no.+ 28  Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni, “Sɛ́ mete ase yi, nea moaka ama adu m’asom no, saa ara na mede bɛyɛ mo!+ 29  Mo afunu bɛdeda sare yi so,+ yiw, mo a wɔkan mo a moadi mfe 20 rekɔ nyinaa, mo a munwiinwii tiaa me no nyinaa.+ 30  Mo mu biara nni hɔ a ɔbɛkɔ asaase a mekaa ntam* sɛ mɛma moatena so no so,+ gye Yefune ba Kaleb ne Nun ba Yosua.+ 31  “‘“Na mo mma a mokae sɛ wɔbɛsoa wɔn akɔ no, mede wɔn nso bɛkɔ bi,+ na wobehu asaase a moapo no.+ 32  Mo de, mo afunu bɛdeda sare yi so. 33  Na mo mma bɛyɛ nguanhwɛfo wɔ sare no so mfe 40,+ na nokware a moanni* no, wobetua ho ka akosi sɛ mo mu nea otwa to bewu atɔ sare yi so.+ 34  Nna a mode kɔhwɛɛ asaase no yɛ nnafua 40,+ enti mfe 40 na mode bɛsoa mo bɔne.+ Da koro biara bɛyɛ afe, na po a mopoo me no,* mubehu ne nsunsuanso. 35  “‘“Me, Yehowa, makasa. Na amumɔyɛfo asafo yi nyinaa, wɔn a wɔaka abom asɔre atia me no, nea mɛyɛ wɔn ni: Sare yi so na wɔn awiei bɛba, na ɛha na wobewuwu.+ 36  Na mmarima a Mose somaa wɔn kɔhwɛɛ asaase no, a wɔde asaase no ho amanneɛbɔ a etu koma bae maa asafo no nyinaa nwiinwii tiaa no no,+ 37  yiw, mmarima a wɔde asaase no ho amanneɛbɔ a etu koma bae no, mɛtwe wɔn aso, na wobewuwu wɔ Yehowa anim.+ 38  Na Nun ba Yosua ne Yefune ba Kaleb a wɔka nkurɔfo a wɔkɔhwɛɛ asaase no ho no de, nea ɛbɛyɛ biara wɔbɛkɔ so atena ase.”’”+ 39  Bere a Mose kaa nsɛm yi kyerɛɛ Israelfo no nyinaa no, ɔman no fii ase dii awerɛhow yiye. 40  Afei wɔsɔree anɔpatutuutu sɛ wɔreforo akɔ bepɔw no apampam, na wɔkae sɛ: “Yɛayɛ krado sɛ yɛbɛforo akɔ baabi a Yehowa kaa ho asɛm no, efisɛ yɛayɛ bɔne.”+ 41  Ɛnna Mose kae sɛ: “Adɛn nti na morebu Yehowa asɛm so? Ɛrensi mo yiye. 42  Monhwɛ na moamforo ankɔ, efisɛ Yehowa nka mo ho; anyɛ saa a, mubedi nkogu wɔ mo atamfo anim.+ 43  Hwɛ, Amalekfo ne Kaananfo wɔ hɔ,+ na wɔne mo bɛko, na wɔde sekan bekunkum mo. Esiane sɛ moafi Yehowa akyi nti, Yehowa nso renni mo akyi bio.”+ 44  Nanso wɔyɛɛ asoɔden, na wɔforo kɔɔ bepɔw no apampam,+ na Yehowa apam adaka no ne Mose amfi asoɛe no mfinimfini ankɔ.+ 45  Na Amalekfo ne Kaananfo a wɔtete saa bepɔw no so no sian bɛtow hyɛɛ wɔn so kunkum wɔn, na wɔbɔɔ wɔn a wɔaka no hwete kɔɔ Horma tɔnn.+

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “efisɛ wɔyɛ paanoo ma yɛn.”
Nt., “te sɛ onipa baako.”
Nt., “wɔ honhom foforo.”
Anaa “asaasetraa no so.”
Nt., “memaa me nsa so.”
Nt., “aguaman a mobɔe.”
Anaa “me a mode me yɛɛ mo tamfo no.”