Numeri 10:1-36

  • Ntorobɛnto a wɔde dwetɛ ayɛ (1-10)

  • Wotu fii Sinai (11-13)

  • Wotui nnidiso nnidiso (14-28)

  • Wɔka kyerɛɛ Hobab sɛ ɔnkyerɛ Israelfo kwan (29-34)

  • Mpae a na Mose bɔ bere a wɔretu afi wɔn asoɛe (35, 36)

10  Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ:  “Yɛ ntorobɛnto+ abien. Fa hamma* boro dwetɛ fa yɛ. Ɛno na wode bɛfrɛ asafo no abehyia anaasɛ wode bɛma wɔatu akɔ baabi foforo.  Sɛ wɔhyɛn abien no nyinaa a, asafo no nyinaa bɛboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn wɔ ahyiae ntamadan no ano.+  Na sɛ wɔhyɛn torobɛnto baako pɛ a, Israel mpanyimfo a wɔdeda apem apem ano no, wɔn nko ara na wɔbɛboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn.+  “Sɛ mohyɛn torobɛnto no ma ne nnyigyei kɔ soro ba fam a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn asoɛe wɔ apuei fam no tu.+  Sɛ mohyɛn torobɛnto no ma nnyigyei no kɔ soro ba fam ne mprenu so a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn asoɛe wɔ anaafo fam no tu.+ Bere biara, sɛ wɔn mu bi rebetu a, wɔnhyɛn mma nnyigyei no nkɔ soro mmra fam.  “Sɛ morefrɛ asafo no abehyiam a, monhyɛn ntorobɛnto no,+ nanso ɛnsɛ sɛ moma nnyigyei no kɔ soro ba fam.  Aaron mma asɔfo no na wɔbɛhyɛn ntorobɛnto no.+ Ɔkwan a wɔfa so hyɛn ntorobɛnto no, ɛbɛyɛ mmara a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu.  “Sɛ atamfo a wɔretan mo ani ba mo asaase so sɛ wɔne mo rebɛko a, monhyɛn ntorobɛnto no mfrɛ ɔman no nkɔ ɔko.+ Na Yehowa mo Nyankopɔn bɛkae mo na wagye mo afi mo atamfo nsam. 10  “Afei nso, bere a moregye mo ani,+ te sɛ bere a morehyɛ fã,+ anaa bere a morefi bosome foforo ase no, monhyɛn ntorobɛnto no ngu mo hyew afɔre+ ne mo asomdwoe afɔre+ no so. Ɛbɛma wɔakae mo wɔ mo Nyankopɔn anim. Mene Yehowa mo Nyankopɔn.”+ 11  Afei afe a ɛto so abien, bosome a ɛto so abien no da a ɛto so 20 no,+ omununkum no fii Adanse ntamadan no so.+ 12  Enti Israelfo no fii ase tu fii Sinai sare so, sɛnea wɔahyehyɛ wɔn sɛ wɔretu a wɔnyɛ no.+ Na omununkum no kogyinaa Paran sare so.+ 13  Eyi ne nea edi kan a wotui, sɛnea Yehowa nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no.+ 14  Enti mmusuakuw abiɛsa asafo a Yuda abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no na wodii kan tui. Aminadab ba Naason+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 15  Suar ba Netanel+ na na ɔda Isakar abusuakuw asraafokuw ano. 16  Helon ba Eliab+ na na ɔda Sebulon abusuakuw asraafokuw ano. 17  Bere a wotutuu ɔsom ntamadan no,+ Gersonfo+ ne Merarifo+ a wɔsoa ɔsom ntamadan no tui. 18  Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Ruben abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Sedeo ba Elisur+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 19  Surisadai ba Selumiel+ na na ɔda Simeon abusuakuw asraafokuw ano. 20  Deuel ba Eliasaf+ na na ɔda Gad abusuakuw asraafokuw ano. 21  Na Kohatfo a wɔsoa tenabea kronkron hɔ nneɛma no+ tui. Ná ɛsɛ sɛ wosi ɔsom ntamadan no wie ansa na wɔadu hɔ. 22  Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Efraim abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Amihud ba Elisama+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 23  Pedasur ba Gamaliel+ na na ɔda Manase abusuakuw asraafokuw ano. 24  Gideoni ba Abidan+ na na ɔda Benyamin abusuakuw asraafokuw ano. 25  Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Dan abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Wɔn na wɔbɔɔ asafo no nyinaa kyidɔm. Amisadai ba Ahiesa+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 26  Okran ba Pagiel+ na na ɔda Aser abusuakuw asraafokuw ano. 27  Enan ba Ahira+ na na ɔda Naftali abusuakuw asraafokuw ano. 28  Sɛ Israelfo ne wɔn asraafokuw retu a, eyi ne nhyehyɛe a na wɔde yɛ adwuma.+ 29  Afei Mose ka kyerɛɛ Hobab a ɔyɛ Mose ase Midianni Reuel*+ ba no sɛ: “Yɛretu akɔ baabi a Yehowa kae sɛ, ‘Mede bɛma mo’ no.+ Bra ma yɛnkɔ,+ na yɛbɛyɛ wo yiye, efisɛ Yehowa de nneɛma pa ahyɛ Israel bɔ.”+ 30  Nanso ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Merenkɔ. Mɛsan akɔ me man mu ne m’abusuafo nkyɛn.” 31  Ɛnna ɔkae sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, nnyaw yɛn hɔ, efisɛ wo na wunim baabi a ɛsɛ sɛ yɛkyekye asoɛe wɔ sare yi so. Wubetumi akyerɛ yɛn kwan.* 32  Sɛ wo ne yɛn kɔ a,+ papa a Yehowa bɛyɛ yɛn biara no, sɛnea ɛte biara yɛn nso yɛbɛyɛ wo bi.” 33  Enti wofii ase nantew fii Yehowa bepɔw no+ ho twaa nnansa kwan, na Yehowa apam adaka no+ dii wɔn anim wɔ nnansa akwantu no mu hwehwɛɛ baabi a wɔbɛsoɛ.+ 34  Sɛ wotu fi baabi a wɔakɔsoɛ no a, na Yehowa mununkum+ kata wɔn so awia. 35  Bere biara a wɔde Adaka no besim akɔ no, Mose ka sɛ: “O Yehowa, sɔre,+ na ma w’atamfo mmɔ nhwete, na ma wɔn a wokyi wo no nguan mfi w’anim.” 36  Na sɛ wɔsoɛ a, ɔka sɛ: “O Yehowa, san bra Israelfo mpempem bebree+ no nkyɛn.”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “asae; abɔsobaa.”
Kyerɛ sɛ, Yetro.
Anaa “wubetumi ayɛ yɛn aniwa.”