Mateo Asɛmpa 26:1-75

  • Asɔfo bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu (1-5)

  • Ohwiee ngo huamhuam guu Yesu tirim (6-13)

  • Twam a etwa to; woyii no mae (14-25)

  • Awurade Anwummere Aduan no (26-30)

  • Yesu kae sɛ Petro bɛka sɛ onnim no (31-35)

  • Yesu kɔbɔɔ mpae wɔ Getsemane (36-46)

  • Wɔkyeree Yesu (47-56)

  • Wodii n’asɛm wɔ Sanhedrin no anim (57-68)

  • Petro kae sɛ onnim Yesu (69-75)

26  Bere a Yesu kaa nsɛm yi nyinaa wiei no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ:  “Sɛnea munim no, aka nnanu ama Twam no adu,+ na wobeyi onipa Ba no ama na wɔabɔ no asɛndua mu.”+  Na asɔfo mpanyin ne ɔman no mpanyimfo boaboaa wɔn ho ano wɔ ɔsɔfo panyin a wɔfrɛ no Kaiafa+ no adiwo.  Na wɔbɔɔ pɔw+ sɛ wɔbɛfa nyansakwan bi so akyere Yesu, na wɔakum no.  Nanso wɔkae sɛ: “Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ no ase, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmanfo no renyɛ basabasa.”  Bere a na Yesu wɔ Simon kwatani no fi wɔ Betania no,+  ɔbea bi a okura alabasta toa baa ne nkyɛn. Ná ngo huamhuam a ne bo yɛ den wɔ toa no mu. Na bere a Yesu redidi* no, ɔbea no fii ase hwiee ngo huamhuam no guu Yesu tirim.  Bere a asuafo no huu eyi no, wɔn bo fuwii, na wɔkae sɛ: “Adɛn nti na ɔresɛe no saa?  Anka wobetumi atɔn agye sika pii, na wɔde ama ahiafo.” 10  Bere a Yesu huu eyi no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na mopɛ sɛ mohaw ɔbea no? Adepa na wayɛ ama me. 11  Ahiafo de, wɔwɔ mo nkyɛn daa,+ na me de, ɛnyɛ daa na mɛwɔ mo nkyɛn.+ 12  Bere a ɔbea yi de ngo huamhuam yi guu me ho no, na ɔresiesie me nipadua ama da a wobesie me.+ 13  Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi wɔ wiase nyinaa no, nea ɔbea yi ayɛ yi nso, wɔbɛka de akae no.”+ 14  Ɛnna Dumien no mu baako, nea wɔfrɛ no Yuda Iskariot+ no, kɔɔ asɔfo mpanyin no nkyɛn.+ 15  Obisaa wɔn sɛ: “Dɛn na mode bɛma me na mayi no ama mo?”+ Na wɔkae sɛ wɔbɛma no nnwetɛbona 30.+ 16  Enti efi saa bere no, ɔhwehwɛɛ bere a ɛfata a ɔde beyi no ama. 17  Da a edi kan a wodi Paanoo a Mmɔkaw* Nnim+ no, asuafo no baa Yesu nkyɛn bebisae sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yekosiesie ma wo na wudi Twam no?”+ 18  Ɔkae sɛ: “Monkɔ Asiamasi nkyɛn wɔ kurow no mu nkɔka nkyerɛ no sɛ, ‘Ɔkyerɛkyerɛfo no se: “Me bere abɛn; me ne m’asuafo bedi Twam no wɔ wo fi.”’” 19  Na asuafo no yɛɛ sɛnea Yesu hyɛɛ wɔn no, na wɔyɛɛ Twam no ho ntotoe. 20  Na eduu anwummere no,+ ɔne asuafo 12 no tenaa adidipon ho.+ 21  Bere a wɔredidi no, ɔkae sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, mo mu baako beyi me ama.”+ 22  Ɛyɛɛ wɔn awerɛhow paa, na wofii ase bisaa no mmaako mmaako sɛ: “Awurade, ɛyɛ me anaa?” 23  Obuae sɛ: “Nea ɔne me to nsa didi ayowa mu no, ɔno na obeyi me ama.+ 24  Ampa, onipa Ba no rekɔ, sɛnea wɔakyerɛw afa ne ho no, nanso onipa a wɔnam no so beyi onipa Ba no ama+ no nnue!+ Saa nipa no, sɛ wɔanwo no mpo a anka eye.”+ 25  Yuda a na ɔrebeyi no ama no kae sɛ: “Rabi, ɛyɛ me anaa?” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ara woaka.” 26  Bere a wogu so redidi no, Yesu faa paanoo, na bere a ohyiraa so wiei no, obubuu mu+ de maa asuafo no kae sɛ: “Munnye nni. Eyi gyina hɔ ma me nipadua.”+ 27  Afei ɔfaa kuruwa, na bere a ɔdaa ase no, ɔde maa wɔn kae sɛ: “Mo nyinaa monnom ano,+ 28  na eyi gyina hɔ ma me ‘mogya+ a wɔde yɛ apam+ no,’ nea wobehwie agu ama nnipa bebree+ anya bɔnefakyɛ+ no. 29  Nanso mereka akyerɛ mo sɛ: Merennom bobesa yi bi bio kosi da a me ne mo bɛnom no foforo wɔ m’Agya Ahenni mu.”+ 30  Bere a wɔtoo ayeyi nnwom wiei no, wopue kɔɔ Ngodua Bepɔw* no so.+ 31  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛbɛba me so no bɛto mo nyinaa hintidua anadwo yi, efisɛ wɔakyerɛw sɛ: ‘Mɛbɔ oguanhwɛfo no, na nguankuw no mu nguan abɔ ahwete.’+ 32  Na sɛ wonyan me fi awufo mu a, medi mo anim akɔ Galilea.”+ 33  Ɛnna Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ nea ɛbɛba wo so no bɛto wɔn nyinaa hintidua mpo a, me de, ɛrento me hintidua da!”+ 34  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ wo sɛ, anadwo yi, ansa na akokɔ bɛbɔn no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ 35  Ɛnna Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo wu mpo a, merenka da sɛ minnim wo.”*+ Asuafo a aka no nyinaa nso kaa saa ara. 36  Afei Yesu ne asuafo no kɔɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemane,+ na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Montena ha, na merekɔ noho akɔbɔ mpae+ aba.” 37  Na ɔfaa Petro ne Sebedeo mma baanu no kaa ne ho, na ne werɛ fii ase howee, na ne ho yeraw no yiye.+ 38  Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me werɛ ahow* paa de rekɔ owu mu. Montena ha, na monkɔ so ne me nwɛn.”+ 39  Bere a ɔkɔɔ n’anim kakra no, ɔde n’anim butuw hɔ bɔɔ mpae+ sɛ: “M’Agya, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, anka ma kuruwa yi+ ntwa me ho nkɔ. Nanso ɛnyɛ sɛnea mepɛ, na mmom sɛnea wopɛ.”+ 40  Na ɔbaa asuafo no nkyɛn behui sɛ wɔadeda, na obisaa Petro sɛ: “Enti moantumi ne me anwɛn dɔnhwerew baako mpo?+ 41  Monkɔ so nwɛn+ na mommɔ mpae daa,+ na moankɔ sɔhwɛ mu.+ Honhom no de, ɛpɛ, nanso honam no yɛ mmerɛw.”+ 42  Ɔkɔɔ bio ne mprenu so kɔbɔɔ mpae sɛ: “M’Agya, sɛ ɛrentumi ntwa me ho nkɔ, na nom ara na ɛsɛ sɛ menom a, ma wo pɛ nyɛ hɔ.”+ 43  Na ɔsan bae behui sɛ wɔadeda, efisɛ na wɔn ani kum paa. 44  Enti ogyaw wɔn hɔ san kɔbɔɔ mpae ne mprɛnsa so, na ɔkaa asɛm koro no ara bio. 45  Ɛnna ɔsan baa asuafo no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Saa bere yi na moada regye mo ahome? Hwɛ! Bere aso sɛ woyi onipa Ba no hyɛ abɔnefo nsa. 46  Monsɔre, momma yɛnkɔ. Hwɛ! Nea obeyi me ama no adu ha awie.” 47  Bere a ogu so rekasa no ara, hwɛ! Yuda a ɔyɛ Dumien no mu baako no bae, na na nnipadɔm bi a wofi asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne ɔman no mpanyimfo nkyɛn a wokurakura sekan ne nkontimmaa* ka ne ho.+ 48  Ná nea obeyi no ama no ama wɔn sɛnkyerɛnne bi sɛ: “Onipa a mefew n’ano no, ɔne no; monkyere no.” 49  Na ɔkɔɔ Yesu nkyɛn tẽẽ, na ɔkae sɛ: “Rabi, asomdwoe nka wo!” Ɛnna ofew n’ano. 50  Na Yesu bisaa no sɛ: “Damfo, woaba ha rebɛyɛ dɛn?”+ Ɛnna wobesoo Yesu mu kyeree no kɔe. 51  Na hwɛ! wɔn a wɔka Yesu ho no mu baako teɛɛ ne nsa twee ne sekan, na ɔde twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso fii hɔ.+ 52  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “San fa wo sekan no hyɛ nea ɛhyɛ,+ na wɔn a wɔtwe sekan nyinaa bewu sekan ano.+ 53  Anaa wudwen sɛ mintumi nsrɛ m’Agya mma ɔmma me abɔfo mpempem pii*+ seesei ara? 54  Anka ɛbɛyɛ dɛn na Kyerɛwnsɛm no aba mu sɛ, saa na ɛsɛ sɛ ɛba?” 55  Saa bere no, Yesu ka kyerɛɛ nnipadɔm no sɛ: “Mode sekan ne nkontimmaa* aba rebɛkyere me te sɛ ɔkorɔmfo-werɛmfo? Ná metaa tena asɔrefi hɔ kyerɛkyerɛ daa,+ nanso moankyere me.+ 56  Nanso eyinom nyinaa asi na ama nsɛm a adiyifo no kyerɛwee* no aba mu.”+ Ɛnna asuafo no nyinaa gyaw no hɔ guanee.+ 57  Wɔn a wɔkyeree Yesu no de no kɔɔ ɔsɔfo panyin Kaiafa+ nkyɛn, baabi a na akyerɛwfo ne mpanyimfo no ahyiam no.+ 58  Na Petro kɔɔ so dii n’akyi wɔ akyirikyiri koduu ɔsɔfo panyin no adiwo.* Na bere a owuraa mu no, ɔkɔtenaa ofie hɔ asomfo no nkyɛn hwɛɛ nea ebesi.+ 59  Ná asɔfo mpanyin ne Sanhedrin no nyinaa rehwehwɛ adanse bi a ɛnyɛ nokware de atia Yesu, na ama wɔagyina so akum no.+ 60  Nanso wɔannya bi, ɛwom sɛ nnipa bebree bedii adanse a ɛnyɛ nokware tiaa no.+ Akyiri yi nnipa baanu bae, 61  na wɔbɛkae sɛ: “Ɔbarima yi kae sɛ, ‘Metumi adwiriw Onyankopɔn asɔrefi agu na mede nnansa asi.’”+ 62  Ɛnna ɔsɔfo panyin no sɔre gyinae, na obisaa no sɛ: “Wonka biribiara nyi w’ano? Enti nea nnipa yi reka atia wo yi, wonte?”+ 63  Nanso Yesu yɛɛ dinn.+ Enti ɔsɔfo panyin no ka kyerɛɛ no sɛ: “Meka kyerɛ wo sɛ, ka nokware wɔ Onyankopɔn teasefo no anim. Sɛ wone Kristo no, Onyankopɔn Ba+ no a, ka kyerɛ yɛn!” 64  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ara woaka. Nanso mereka akyerɛ mo sɛ, efi saa bere yi rekɔ no, mubehu onipa Ba no+ sɛ ɔte Otumfo* no nsa nifa+ so na ofi ɔsoro mununkum mu reba.”+ 65  Ɛnna ɔsɔfo panyin no suan n’ataade nguguso mu, na ɔkae sɛ: “Waka abususɛm! Adansefo bɛn bio na yehia? Hwɛ! Afei de, moate abususɛm no. 66  Mudwen ho dɛn?” Ɛnna wobuae sɛ: “Ɛsɛ sɛ owu.”+ 67  Ɛnna wɔtetew ntasu guu n’anim+ bobɔɔ no akuturuku.+ Ebinom nso bobɔɔ n’ani so,+ 68  na wɔkae sɛ: “Kristo, sɛ wuse woyɛ odiyifo a, kyerɛ yɛn nea ɔbɔɔ wo!” 69  Ná Petro te adiwo hɔ, ɛnna abaawa* bi baa ne nkyɛn bɛkae sɛ: “Wo nso, na woka Galileani+ Yesu ho!” 70  Nanso wannye antom, na ɔkae wɔ wɔn nyinaa anim sɛ: “Minnim nea woreka no ho hwee.” 71  Bere a opue kɔɔ ofi no kwan ano* no, abeawa bi nso huu no, na ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no sɛ: “Ná saa ɔbarima yi ka Nasaretni Yesu ho.”+ 72  Eyi nso wannye antom, na ɔkaa ntam sɛ: “Minnim onipa no!” 73  Ɛyɛɛ kakra no, wɔn a wogyinagyina hɔ no bɛka kyerɛɛ Petro sɛ: “Ampa, woka wɔn ho. Nokwasɛm ne sɛ, wo kasa koraa kyerɛ saa.” 74  Ɛnna ofii ase dii nsew kaa ntam sɛ: “Minnim onipa no!” Na ɛhɔ ara na akokɔ bɔnee. 75  Na Petro kaee asɛm a Yesu kae sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ Na opue kosui pii.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Na bere a ɔte adidipon ho.”
Biribi a ɛma esiam tu anaasɛ ɛma ɛkaw.
Anaa “Ngo Bepɔw.”
Anaa “woapa me mprɛnsa.”
Anaa “merempa wo da.”
Anaa “Me kra werɛ ahow.”
Anaa “mporibaa.”
Nt., “abɔfo bɛboro asafotow 12.”
Anaa “mporibaa.”
Anaa “kyerɛwnsɛm.”
Anaa “fi.”
Nt., “tumi.”
Anaa “afenaa.”
Anaa “ntwironoo mu.”
Anaa “woapa me mprɛnsa.”