Mateo Asɛmpa 13:1-58

 • AHENNI HO MFATOHO NO (1-52)

  • Ogufo no (1-9)

  • Nea enti a Yesu yɛɛ mfatoho (10-17)

  • Ogufo ho mfatoho no nkyerɛkyerɛmu (18-23)

  • Hwiit ne nwura bɔne (24-30)

  • Sinapi aba ne mmɔkaw (31-33)

  • Mfatoho a ɔde yɛɛ adwuma no maa nkɔmhyɛ baa mu (34, 35)

  • Hwiit ne nwura bɔne ho mfatoho no nkyerɛkyerɛmu (36-43)

  • Agyapade a wɔde ahintaw ne ahene pa (44-46)

  • Asau no (47-50)

  • Agyapade foforo ne dedaw (51, 52)

 • Yesu kuromfo poo no (53-58)

13  Saa da no, Yesu fii fie hɔ kɔtenaa mpoano.  Na nnipadɔm bebree betwaa ne ho hyiae, enti ɔkɔforoo ɔkorow bi tenaa mu, na na nnipadɔm no nyinaa gyinagyina mpoano hɔ.+  Afei ɔde mfatoho kaa nsɛm pii kyerɛɛ wɔn+ sɛ: “Hwɛ! Ogufo bi kɔe sɛ ɔrekogu aba.+  Bere a ɔregu aba no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa bedii.+  Ebi nso koguu baabi a abotan wɔ a dɔte pii nni, na esiane sɛ dɔte pii nni hɔ nti, ntɛm ara na efifii.+  Nanso bere a owia puei no, ɛhyee no, na esiane sɛ enni ntini nti, ewui.  Ebi koguu nsɔe mu, na nsɔe no nyinii, na emiaa no.+  Na ebi nso koguu asaase pa mu, na efii ase sow aba; ebi mmɔho 100, ebi mmɔho 60, na ebi nso mmɔho 30.+  Ma nea ɔwɔ aso no ntie.”+ 10  Enti asuafo no bae bebisaa no sɛ: “Adɛn nti na wode mfatoho kasa kyerɛ wɔn?”+ 11  Obuaa wɔn sɛ: “Mo na wɔde ama mo sɛ monte ɔsoro Ahenni ho ahintasɛm kronkron no ase,+ na wɔn de, wɔmfa mmaa wɔn. 12  Na obiara a ɔwɔ ntease no, Onyankopɔn bɛma no bi aka ho, na nea onni ntease no de, ntease kakra a ɔwɔ no mpo, Onyankopɔn begye afi ne nsam.+ 13  Eyi nti na mede mfatoho kasa kyerɛ wɔn; efisɛ wɔhwɛ de, nanso wɔhwɛ no kwa, na wɔte de, nanso wɔte no kwa, na wɔnte ase.+ 14  Na wɔn so na Yesaia nkɔmhyɛ no aba mu. Ɛka sɛ: ‘Ɔte de mobɛte nanso morente ase; ɔhwɛ de mobɛhwɛ nanso morenhu.+ 15  Efisɛ ɔman yi koma apirim, na wɔde wɔn aso atie kwa. Wɔakata wɔn ani sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa wɔn ani nhu da, na wɔremfa wɔn aso ntie, na wɔremfa wɔn koma nte ase, na wɔansakra amma mansa wɔn yare.’+ 16  “Nanso anigye ne mo ani, efisɛ ehu ade, ne mo aso, efisɛ ɛte asɛm.+ 17  Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, ná adiyifo ne atreneefo bebree pɛ sɛ wohu nneɛma a seesei muhu yi, nanso wɔanhu;+ ná wɔpɛ sɛ wɔte nsɛm a mote yi, nanso wɔante. 18  “Afei muntie nea ogufo ho mfatoho no kyerɛ.+ 19  Obiara a ɔte Ahenni no ho asɛm na ɔnte ase no, ɔbɔnefo no+ ba behwim nea wɔagu no ne koma mu no; eyi ne nea ekoguu kwankyɛn no.+ 20  Na nea ekoguu abotan so no, ɔno ne nea ɔte asɛm no, na ɔde anigye gye tom ntɛm ara.+ 21  Nanso esiane sɛ onni ntini biara nti, ɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti ohu amane anaa wɔtan n’ani a, ɛto no hintidua ntɛm ara. 22  Na nea ekoguu nsɔe mu no, ɔno ne nea ɔte asɛm no, nanso wiase yi* mu dadwen+ ne ahonyade nnaadaa mia asɛm no, na ɛnsow aba.+ 23  Na nea ekoguu asaase pa mu no, ɔno ne nea ɔte asɛm no na ɔte ase, na ɔsow aba ankasa; ebi 100, ebi 60, na ebi nso 30.”+ 24  Ɔmaa wɔn mfatoho foforo sɛ: “Ɔsoro Ahenni te sɛ ɔbarima bi a oduaa hwiit* wɔ n’afuw mu. 25  Bere a nnipa adeda no, ne tamfo bae, na obeduaa nwura bɔne wɔ hwiit no mu, na ogyaw hɔ kɔe. 26  Bere a eyiyii ahaban na ɛsow aba no, nwura bɔne no nso yii ne ho adi. 27  Enti ofiwura no nkoa bɛka kyerɛɛ no sɛ, ‘Owura, ɛnyɛ hwiit* na wuduae wɔ w’afuw no mu? Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na nwura bɔne aba mu yi?’ 28  Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Ɔtamfo bi na ɔbɛyɛɛ saa.’+ Nkoa no ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Wopɛ sɛ yekotutu anaa?’ 29  Ɔkae sɛ, ‘Daabi, efisɛ anhwɛ a, bere a moretutu nwura bɔne no, mubetutu hwiit no afra. 30  Momma abien no nyinaa nnyin nkosi twabere, na twabere du a, mɛka akyerɛ atwafo no sɛ: Munni kan ntutu nwura bɔne no na monkyekyere no atifi atifi nkɔhyew; afei mommoaboa hwiit no ano ngu m’adekoradan mu.’”+ 31  Ɔmaa wɔn mfatoho foforo sɛ: “Ɔsoro Ahenni te sɛ sinapi aba a obi fa koduae wɔ n’afuw mu.+ 32  Nea ɛwom ne sɛ, ɛno ne aba nyinaa mu nea esua koraa, nanso sɛ enyin a, ɛba bɛyɛ afifide* mu nea ɛsõ sen biara, na ɛbɛyɛ dua ma wim nnomaa bɛtena ne mmaa so.” 33  Ɔsan maa wɔn mfatoho foforo sɛ: “Ɔsoro Ahenni te sɛ mmɔkaw* a ɔbea bi de fraa esiam bɛyɛ olonka ason ne fã* kosii sɛ ne nyinaa kawee.”+ 34  Yesu de mfatoho na ɛkaa eyinom nyinaa kyerɛɛ nnipadɔm no. Nokwasɛm ne sɛ, wankasa ankyerɛ wɔn a wanyɛ mfatoho,+ 35  na ama nea wɔnam odiyifo no so kae no aba mu sɛ: “Mfatoho na mede bɛkasa; mɛpae mu aka nsɛm a ahintaw fi mfiase no.”*+ 36  Afei ogyaa nnipadɔm no kwan, na ɔkɔɔ fie. Na n’asuafo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Kyerɛkyerɛ afuw mu nwura bɔne ho mfatoho no mu kyerɛ yɛn.” 37  Obuaa wɔn sɛ: “Nea oduaa hwiit* no ne onipa Ba no; 38  afuw no ne wiase.+ Hwiit* no ne Ahenni mma no; nwura bɔne no ne ɔbɔnefo no mma,+ 39  na ɔtamfo a ogui no ne Ɔbonsam. Twabere no ne wiase* awiei bere, na atwafo no ne abɔfo. 40  Enti, sɛnea wotutu nwura bɔne no de ogya hyew no, saa ara na ɛbɛyɛ wɔ wiase yi* awiei bere mu.+ 41  Onipa Ba no bɛsoma n’abɔfo, na wɔbɛboaboa biribiara a ɛto hintidua ne wɔn a wɔyɛ nneɛma bɔne* ano afi n’Ahenni no mu, 42  na wɔbɛtow wɔn agu ogya fononoo no mu.+ Ɛhɔ na wobesu na wɔaka wɔn se asi so denneennen.* 43  Saa bere no, atreneefo bɛhyerɛn paa sɛ owia+ wɔ wɔn Agya Ahenni mu. Ma nea ɔwɔ aso no ntie. 44  “Ɔsoro Ahenni te sɛ agyapade* bi a wɔde ahintaw wuram a obi kohui na ɔde siei. Anigye a onyae nti, ɔkɔtɔn nea ɔwɔ nyinaa kɔtɔɔ saa asaase no.+ 45  “Bio nso, ɔsoro Ahenni te sɛ oguadini bi a otu kwan kɔhwehwɛ abohene. 46  Bere a ohuu abohene baako a ne bo yɛ den no, ɔkɔe, na ntɛm ara ɔkɔtɔn nea ɔwɔ nyinaa, na ɔkɔtɔe.+ 47  “Bio nso, ɔsoro Ahenni te sɛ asau a wogyaw guu po mu ma eyii mpataa ahorow nyinaa bi. 48  Bere a ɛyɛɛ ma no, wɔtwe baa mpoano, na wɔtenaa ase boaboaa papa no+ ano guu ade mu, na nea enye+ no de, wɔtow gui. 49  Sɛ wiase* awiei bere no du a, saa ara na ɛbɛyɛ. Abɔfo no bɛkɔ akoyiyi abɔnefo afi atreneefo mu, 50  na wɔbɛtow wɔn agu ogya fononoo no mu. Ɛhɔ na wobesu na wɔaka wɔn se asi so denneennen.* 51  Obisae sɛ: “Motee eyinom nyinaa ase anaa?” Na wobuae sɛ: “Yiw.” 52  Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ ɛte saa a, ɔkyerɛkyerɛfo biara a wɔakyerɛ no ɔsoro Ahenni ho ade no, ɔte sɛ ofiwura bi a oyi nneɛma fi ɔdan a ɔde n’agyapade sie mu no mu. Oyi nneɛma foforo ne dedaw nyinaa pue.” 53  Bere a Yesu maa mfatoho ahorow yi wiei no, ofii hɔ kɔe. 54  Na bere a ɔkɔɔ ne kurom no,+ ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn wɔ wɔn hyiadan mu maa wɔn ho dwiriw wɔn, na wɔkae sɛ: “Ɛhe na onipa yi nyaa nyansa ne tumi a ɔde yɛ anwonwade yi?+ 55  Ɛnyɛ kapenta no ba no ni?+ Ɛnyɛ ne maame na wɔfrɛ no Maria no, na ne nua mmarima nso, wɔmfrɛ wɔn Yakobo ne Yosef ne Simon ne Yuda anaa?+ 56  Na ne nua mmea nso, ɛnyɛ yɛne wɔn nyinaa na ɛwɔ ha? Ɛnde ɛhe na onyaa eyinom nyinaa fii?”+ 57  Enti ɔbɛyɛɛ hintidua maa wɔn.+ Nanso Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wodi odiyifo ni baabiara, gye ne kurom ne ɔno ara ne fi.”+ 58  Na esiane sɛ wonni gyidi nti, wanyɛ anwonwade bebree wɔ hɔ.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “bere yi.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “aba pa.”
Nt., “aba pa.”
Kyerɛ sɛ, afifide a wodi.
Anaa “susukuruwa akɛse abiɛsa.”
Biribi a ɛma esiam tu anaasɛ ɛma ɛkaw.
Ebetumi nso akyerɛ, “wiase mfiase.”
Nt., “aba pa.”
Nt., “Aba pa.”
Anaa “bere.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “bere yi.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “wɔn a wɔto mmara.”
Obi yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ ne bo afuw, na ne ho yeraw no.
Anaa “ademude.”
Anaa “bere.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Obi yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ ne bo afuw, na ne ho yeraw no.