Mateo Asɛmpa 10:1-42

  • Asomafo 12 no (1-4)

  • Asɛnka ho akwankyerɛ (5-15)

  • Wɔbɛtan asuafo no ani (16-25)

  • Suro Onyankopɔn, na ɛnyɛ nnipa (26-31)

  • Ɛnyɛ asomdwoe na mede bae, na mmom sekan (32-39)

  • Wɔn a wogye Yesu asuafo (40-42)

10  Enti ɔfrɛɛ n’asuafo 12 no, na ɔmaa wɔn ahonhom fĩ so tumi+ sɛ wontu wɔn, na wɔnsa nyarewa ne ahoɔmmerɛw nyinaa bi.  Asomafo 12 no din ni:+ Nea odi kan ne Simon, nea wɔfrɛ no Petro+ no, ne ne nua Andrea;+ Sebedeo ba Yakobo ne ne nua Yohane;+  Filipo ne Bartolomeo;*+ Toma+ ne Mateo+ a ogyigye tow no;* Alfeo ba Yakobo, ne Tadeo;*  Nsiyɛfo Simon,* ne Yuda Iskariot a akyiri yi oyii no mae no.+  Saa 12 yi na Yesu somaa wɔn, na ɔmaa wɔn akwankyerɛ sɛ:+ “Mommman nnkɔfa amanaman no kwan so, na monnkɔ Samariafo kurow biara mu;+  Israel fi nguan a wɔayera no mmom na monkɔ wɔn nkyɛn daa.+  Sɛ mokɔ a, monka sɛ: ‘Ɔsoro Ahenni no abɛn.’+  Monsa ayarefo yare,+ munnyan awufo, monsa akwatafo yare,* muntu ahonhommɔne. Munyaa no kwa, momfa mma kwa.  Mommpɛ sika kɔkɔɔ anaa dwetɛ anaa kɔbere nngu mo abɔso* mu,+ 10  na mommfa aduan kotoku nntu kwan no, anaa ntaade abien, anaa mpaboa anaa poma,+ efisɛ odwumayɛni aduan fata no.+ 11  “Kurow anaa akuraa biara a mobɛkɔ mu no, monhwehwɛ obi a ɔfata wɔ mu, na montena hɔ nkosi sɛ mubefi hɔ akɔ.+ 12  Sɛ muwura ofi bi mu a, munkyia ofi no mufo. 13  Sɛ ofi no fata a, momma mo asomdwoe mmra so,+ na sɛ ɛmfata a, momma mo asomdwoe nsan mmra mo nkyɛn. 14  Baabiara a mobɛkɔ a obi annye mo anaasɛ wantie mo asɛm no, sɛ morefi saa ofi anaa kurow no mu akɔ a, momporoporow mo nan ase mfuturu.+ 15  Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, Atemmu Da no, nea ɛbɛto saa kurow no, ɛbɛkyɛn Sodom ne Gomora+ asaase no. 16  “Hwɛ! meresoma mo sɛ nguan akɔ mpataku* mu; enti momma mo ani nna hɔ* sɛ awɔ, na monyɛ nnipa a wɔn ho nni asɛm te sɛ mmuruburuw.*+ 17  Monhwɛ mo ho yiye wɔ nnipa ho, efisɛ wɔde mo bɛkɔ asɛnnibea,+ na wobetwa mo mmaa+ wɔ wɔn hyia adan mu.+ 18  Na me nti, wɔde mo bɛkɔ amrado ne ahemfo anim,+ na ama moadi wɔne amanaman no adanse.+ 19  Nanso sɛ wɔde mo kɔ atumfo no anim a, munnnwinnwen sɛnea mobɛkasa anaa nea mobɛka ho, na wɔde nea mobɛka bɛma mo amonom hɔ ara.+ 20  Efisɛ ɛnyɛ mo ara na mobɛkasa, mmom mo Agya no honhom na ɛnam mo so bɛkasa.+ 21  Afei nso, onua beyi onua ama ma wɔakum no, na papa ayi ne ba ama, na mma bɛsɔre atia wɔn awofo, na wɔbɛma wɔakum wɔn.+ 22  Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtan mo,+ na nea obemia n’ani agyina mu akosi awiei no, ɔno na wobegye no nkwa.+ 23  Sɛ wɔtan mo ani wɔ kurow baako mu a, munguan nkɔ foforo mu;+ nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, morenwie mo adwuma no wɔ Israel nkurow nyinaa mu ansa na onipa Ba no aba. 24  “Osuani nsen ne kyerɛkyerɛfo, na akoa nsen ne wura.+ 25  Sɛ osuani bɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfo a, ɛno ara dɔɔso, na akoa nso bɛyɛ sɛ ne wura+ a, ɛno ara dɔɔso. Sɛ nnipa afrɛ ofiwura no Beelsebub*+ a, ɛbɛyɛ dɛn na wɔremfrɛ ne fifo no saa ara? 26  Enti munnsuro wɔn, na biribiara nni hɔ a wɔakata so a ɛrenna adi, na ahintasɛm biara nni hɔ a ɛrempue.+ 27  Nea meka kyerɛ mo sum mu no, monka no hann mu; nea wɔka gu mo asom no, monka no adan atifi.+ 28  Na munnsuro wɔn a wokum nipadua nanso wontumi nkum ɔkra*+ no; mmom munsuro nea obetumi asɛe ɔkra ne nipadua no nyinaa wɔ Gehenna.*+ 29  Wɔtɔn nkasanoma abien gye kaprɛ,* ɛnte saa? Nanso wɔn mu baako mpo ntɔ fam a mo Agya renhu.+ 30  Na mo ti nwi mpo, wakan ne nyinaa. 31  Enti munnsuro; mo ho hia sen nkasanoma bebree.+ 32  “Enti obiara a ɔbɔ me din wɔ nnipa anim no,+ me nso mɛbɔ ne din wɔ m’Agya a ɔwɔ soro no anim.+ 33  Na obiara a ɔpo* me wɔ nnipa anim no, me nso mɛpo* no wɔ m’Agya a ɔwɔ soro no anim.+ 34  Munnnwen sɛ mede asomdwoe baa asaase so; ɛnyɛ asomdwoe na mede bae, na mmom sekan.+ 35  Na mede mpaapaemu na ɛbae, na ɔbarima asɔre atia ne papa, na ɔbabea asɔre atia ne maame, na ɔbea warefo asɔre atia n’asebea.+ 36  Nokwasɛm ne sɛ, onipa ankasa fifo na wɔbɛyɛ n’atamfo. 37  Nea ɔpɛ ne papa anaa ne maame asɛm sen me no, ɔmfata sɛ ɔyɛ me suani. Na nea ɔpɛ ne babarima anaa ne babea asɛm sen me no, ɔmfata sɛ ɔyɛ me suani.+ 38  Na obiara a ɔmfa n’asɛndua* na onni m’akyi no, ɔmfata sɛ ɔyɛ me suani.+ 39  Obiara a ɔbɛyɛ sɛ obegye ne kra* no, ebefi ne nsa, na obiara a me nti ɔbɛhwere ne kra* no, ne nsa bɛka.+ 40  “Obiara a ogye mo no gye me nso, na obiara a ogye me no gye Nea ɔsomaa me no nso.+ 41  Obiara a ogye odiyifo esiane sɛ ɔyɛ odiyifo nti no, obenya odiyifo akatua,+ na obiara a ogye ɔtreneeni esiane sɛ ɔyɛ ɔtreneeni nti no, obenya ɔtreneeni akatua. 42  Na obiara a ɔbɛma nketewa yi mu baako nsuonwini kuruwa ma* anom esiane sɛ ɔyɛ osuani nti no, nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, n’akatua remmɔ no da.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Wɔsan frɛ no Natanael. Hwɛ Yoh 1:46; 21:2.
Wɔsan frɛ no Lewi. Hwɛ Lu 5:27.
Wɔsan frɛ no “Yakobo ba Yuda.” Hwɛ Lu 6:16; Yoh 14:22; Aso 1:13.
Bible bi kyerɛ ase sɛ “Simon a ofi Kana.” Nanso nea “Kana” kyerɛ paa ne “nsiyɛfo.”
Anaa “momma akwatafo ho mfi.”
Ɛyɛ abɔso a wɔde sika gu mu.
Wuram kraman bi.
Anaa “monyɛ anifere; monyɛ anitew.”
Anaa “monyɛ kronn sɛ mmuruburuw.”
Egyina hɔ ma Satan, ahonhommɔne panyin no.
Anaa “nkwa,” kyerɛ sɛ, anidaso a obi wɔ sɛ ɔbɛtena ase daakye.
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “assarion.” Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “ɔpa.”
Anaa “mɛpa.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “nkwa.”
Anaa “nkwa.”
Anaa “kuruwa ma baako pɛ.”