Luka Asɛmpa 1:1-80

  • Ɔkyerɛw kɔmaa Teofilo (1-4)

  • Gabriel bɛkae sɛ wɔbɛwo Yohane Suboni (5-25)

  • Gabriel bɛkae sɛ wɔbɛwo Yesu (26-38)

  • Maria kɔsraa Elisabet (39-45)

  • Maria kamfoo Yehowa (46-56)

  • Wɔwoo Yohane, na wɔtoo no din (57-66)

  • Sakaria hyɛɛ nkɔm (67-80)

1  Nnipa bebree abɔ mmɔden sɛ wɔbɛhyehyɛ nokwasɛm ahorow a yɛagye atom no.+  Saa nokwasɛm no, adansefo a wɔde wɔn ani huu nea ɛkɔɔ so+ fi mfiase, ne wɔn a asɛmpa no nti wɔsomee no+ na wɔde maa yɛn.  Ɛno nti, me nso mabɔ me tirim saa ara, efisɛ mahwehwɛ nneɛma nyinaa mu pɛpɛɛpɛ afi mfiase, sɛnea ɛbɛyɛ a mɛkyerɛw no nnidiso nnidiso abrɛ wo, onuonyamfo Teofilo,+  na ama woahu sɛ, nsɛm a wɔde akyerɛkyerɛ wo a wote fii nkurɔfo anom+ no yɛ nokware.  Yudea hene Herode* bere so no,+ na ɔsɔfo bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Sakaria a ofi Abia+ asɔfokuw no mu. Ná ne yere yɛ Aaron mma mmea* no mu baako, na na ne din de Elisabet.  Ná wɔn baanu nyinaa teɛ wɔ Onyankopɔn anim, na na wodi Yehowa* mmara ne n’ahyɛde nyinaa so pɛpɛɛpɛ a asɛm biara nni wɔn ho.  Nanso na wonni ba, efisɛ na Elisabet nwo,* na na wɔn baanu nyinaa anyinyin paa.  Eduu asɔfokuw+ a Sakaria wom no so sɛ wɔyɛ asɔfodwuma wɔ Onyankopɔn anim.  Na sɛnea asɔfodwuma no ho nhyehyɛe* te no, na adu Sakaria so sɛ ɔkɔ Yehowa* kronkronbea+ hɔ kɔhyew aduhuam.+ 10  Bere a ɔrehyew aduhuam no, na nnipadɔm no nyinaa wɔ abɔnten* rebɔ mpae. 11  Ɛnna Yehowa* bɔfo yii ne ho adi kyerɛɛ no, na obegyinaa aduhuam afɔremuka no nifa. 12  Bere a Sakaria huu no no, ne ho yeraw no, na ehu kaa no. 13  Nanso ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Sakaria, nsuro, efisɛ wɔatie wo nkotosrɛ, na wo yere Elisabet bɛwo ɔbabarima ama wo, na ɛsɛ sɛ woto ne din Yohane.+ 14  W’ani begye na wo ho asɛpɛw wo, na nnipa pii bedi n’awo ho ahurusi,+ 15  efisɛ ɔbɛyɛ kɛse Yehowa* anim.+ Nanso ɛnsɛ sɛ ɔnom bobesa anaa nsã a ɛbow biara,+ na honhom kronkron bɛyɛ no ma mpo ansa na wɔawo no,*+ 16  na ɔbɛdan Israel mma pii asan aba Yehowa* wɔn Nyankopɔn nkyɛn.+ 17  Afei nso, ɔde Elia honhom ne ne tumi bedi Onyankopɔn anim,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛdan agyanom koma aba mma so,+ ne asoɔdenfo aba atreneefo nyansa ho, na wasiesie nkurɔfo bi ama Yehowa.”*+ 18  Ɛnna Sakaria bisaa ɔbɔfo no sɛ: “Dɛn na ɛkyerɛ sɛ nea woreka yi bɛba mu? Efisɛ mabɔ akwakoraa, na me yere nso anyin paa.” 19  Ɔbɔfo no buaa no sɛ: “Mene Gabriel,+ nea ogyina Onyankopɔn anim;+ wasoma me sɛ me ne wo mmɛkasa, na menka asɛmpa yi nkyerɛ wo. 20  Hwɛ! wobɛtɔ mum, na worentumi nkasa de kosi da a eyinom bɛba mu, efisɛ woannye me nsɛm anni, nsɛm a ɛbɛba mu wɔ bere a wɔahyɛ mu no.” 21  Saa bere no nyinaa, na nkurɔfo no retwɛn Sakaria, na ɛyɛɛ wɔn nwonwa sɛ wakyɛ wɔ kronkronbea hɔ saa. 22  Bere a ɔbae no, na ontumi ne wɔn nkasa, na wohui sɛ wakohu n’ani so ade* wɔ kronkronbea hɔ. Ɔde ne nsa yɛɛ nsɛnkyerɛnne kyerɛɛ wɔn, nanso wantumi ankasa. 23  Bere a nna a ɔde reyɛ adwuma kronkron* no baa awiei no, ofii hɔ kɔɔ ne fi. 24  Nna bi akyi no, ne yere Elisabet nyinsɛnee. Elisabet de ne ho siei abosome anum, na ɔkae sɛ: 25  “Nea Yehowa* ayɛ ama me wɔ nna yi mu ni. Watwa n’ani abɛhwɛ me, na wayi m’animguase afi hɔ.”*+ 26  Bere a Elisabet nyinsɛn no dii abosome asia no, Onyankopɔn somaa ɔbɔfo Gabriel+ kɔɔ Galilea kurow bi a wɔfrɛ no Nasaret mu, 27  na ɔma ɔkɔɔ ɔbaabun+ bi nkyɛn. Ná wɔde ɔbaabun no ama Yosef a ofi Dawid fi no sɛ ɔbea a ɔbɛware no. Ná ɔbaabun no din de Maria.+ 28  Bere a ɔbɔfo no kɔɔ Maria nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ Maria sɛ: “Asomdwoe nka wo, wo a wɔahyira* wo, Yehowa* ka wo ho.” 29  Na asɛm no haw Maria yiye, na odwinnwen ho sɛ: “Nkyia bɛn ni?” 30  Enti ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Maria, nsuro, efisɛ Onyankopɔn ayɛ wo adom. 31  Hwɛ! wubenyinsɛn, na woawo ɔbabarima,+ na ɛsɛ sɛ woto ne din Yesu.+ 32  Ɔbɛyɛ onipa titiriw,+ na wɔbɛfrɛ no Ɔsorosoroni no Ba,+ na Yehowa* Nyankopɔn de n’agya Dawid ahengua bɛma no,+ 33  na obedi Yakob fi so hene afebɔɔ, na n’Ahenni remma awiei da.”+ 34  Na Maria bisaa ɔbɔfo no sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na eyi ayɛ yiye, efisɛ me ne ɔbarima nnae?”+ 35  Ɛnna ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Honhom kronkron bɛba wo so,+ na Ɔsorosoroni no tumi bɛkata wo so. Ɛno nti, wɔbɛfrɛ nea wobɛwo no no kronkron,+ Onyankopɔn Ba.+ 36  Hwɛ! wo busuani Elisabet nso anyinsɛn ɔbabarima wɔ ne mmerewabere mu. Nea nkurɔfo se ɔnwo* no, ne bosome asia mu ni, 37  efisɛ asɛm biara nni hɔ a Onyankopɔn aka a, ɛremma mu.”+ 38  Ɛnna Maria kae sɛ: “Hwɛ! meyɛ Yehowa* abaawa!* Ɛnyɛ hɔ mma me sɛnea woaka no.” Ɛnna ɔbɔfo no fii ne nkyɛn kɔe. 39  Ɛno akyi no, Maria siim de ahoɔhare kɔɔ Yuda kurow bi mu wɔ bepɔw so, 40  na ɔkɔɔ Sakaria fi, na okyiaa Elisabet. 41  Bere a Elisabet tee Maria nkyia no ara pɛ, abofra a ɔhyɛ ne yam no huruwii, na honhom kronkron hyɛɛ Elisabet ma, 42  na ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Wɔahyira wo sen mmea nyinaa, na wɔahyira abofra a ɔhyɛ wo yam no!* 43  Mene hena na me Wura maame aba me nkyɛn yi? 44  Hwɛ! bere a metee wo nkyia ara pɛ na abofra a ɔhyɛ me yam no de anigye huruwii. 45  Anigye nso ne ɔbea a wagye adi no, efisɛ nsɛm a Yehowa* ama wɔaka akyerɛ no nyinaa bɛba mu.” 46  Ɛnna Maria kae sɛ: “Me kra* bɛkamfo Yehowa,*+ 47  na me honhom bedi ahurusi wɔ m’Agyenkwa Nyankopɔn ho,+ 48  efisɛ wahwɛ n’abaawa*+ hianiwa. Hwɛ! efi nnɛ, awo ntoatoaso nyinaa bɛka sɛ mewɔ anigye,+ 49  efisɛ Otumfo no ayɛ ade kɛse ama me, na ne din ne kronkron;+ 50  efi awo ntoatoaso so kosi awo ntoatoaso so no, ohu wɔn a wosuro no no mmɔbɔ.+ 51  Ɔde ne basa ayɛ nneɛma akɛse; wɔn a wodi ahantansɛm wɔ wɔn koma mu no, wabɔ wɔn apansam.+ 52  Watu atumfo afi nhengua so,+ na wama mmɔborɔwafo so;+ 53  wama nneɛma pa amee wɔn a ɔkɔm de wɔn,+ na wama wɔn a wɔwɔ ahonyade de nsapan kɔ. 54  Wabɛboa n’akoa Israel, na wakae ne mmɔborɔhunu+ 55  sɛnea ɔka kyerɛɛ yɛn agyanom sɛ obehu Abraham ne n’asefo*+ mmɔbɔ daa no.” 56  Na Maria tenaa Elisabet nkyɛn bɛyɛ abosome abiɛsa, na ɔsan kɔɔ ne fi. 57  Elisabet awo duu so, na ɔwoo ɔbabarima. 58  Bere a mpɔtam hɔfo ne n’abusuafo tee sɛ Yehowa* mmɔborɔhunu adɔɔso wɔ no so no, wɔne no dii ahurusi.+ 59  Ɛda a ɛto so awotwe no, wɔbae sɛ wɔrebetwa abofra kumaa no twetia,*+ na anka wɔde no reto ne papa Sakaria. 60  Nanso abofra no maame kae sɛ: “Daabi! mmom wɔbɛfrɛ no Yohane.” 61  Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo busuani biara nni hɔ a ne din de saa.” 62  Enti wɔde wɔn nsa yɛɛ nsɛnkyerɛnne bisaa ne papa sɛnea ɔpɛ sɛ wɔfrɛ no. 63  Ɛnna ogyee biribi* kyerɛw so sɛ: “Ne din de Yohane.”+ Na ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa. 64  Ɛhɔ ara na n’ano buei, na ne tɛkrɛma yɛɛ yiye ma ofii ase kasae,+ na ohyiraa Onyankopɔn. 65  Ehu kaa wɔn a wɔte mpɔtam hɔ nyinaa, na wofii ase kaa eyinom nyinaa ho asɛm wɔ Yudea mmepɔw so nkurow nyinaa mu. 66  Na wɔn a wɔtee nyinaa dwinnwen ho sɛ: “Dɛn koraa na abofra kumaa yi bɛyɛ?” Efisɛ na Yehowa* di n’akyi.* 67  Na honhom kronkron hyɛɛ ne papa Sakaria ma, na ɔhyɛɛ nkɔm sɛ: 68  “Ayeyi nka Israel Nyankopɔn Yehowa,*+ efisɛ watwa n’ani abɛhwɛ ne nkurɔfo, na wagye wɔn.+ 69  Wapagyaw nkwagye abɛn*+ wɔ n’akoa Dawid+ fi ama yɛn, 70  sɛnea ɔnam n’adiyifo kronkron a wɔtenaa ase tete no so aka sɛ+ 71  obegye yɛn afi yɛn atamfo ne wɔn a wokyi yɛn nyinaa nsam,+ 72  sɛ obehu yɛn agyanom mmɔbɔ na wakae n’apam+ kronkron no, 73  ntam a ɔkaa yɛn agya Abraham sɛ,+ 74  sɛ ogye yɛn fi atamfo nsam a, yebenya kwan asom no a yɛrensuro, 75  na yɛde nokwaredi ne trenee bɛsom no wɔ n’anim, yɛn nkwa nna nyinaa no. 76  Na wo abofra kumaa yi, wɔbɛfrɛ wo Ɔsorosoroni no diyifo, efisɛ wubedi Yehowa* anim akosiesie n’akwan,+ 77  na woama ne nkurɔfo anya nimdeɛ sɛ, ɔde wɔn bɔne bɛkyɛ wɔn+ na wagye wɔn nkwa, 78  yɛn Nyankopɔn mmɔborɔhunu nti. Saa mmɔborɔhunu yi nti, adekyee hann fi soro bepue yɛn so, 79  ama wɔn a wɔtete sum ne owu sunsuma mu+ no anya hann, na agye yɛn taataa akɔ asomdwoe kwan so.” 80  Na abofra kumaa no nyinii, na Onyankopɔn honhom nti, ɔyɛɛ den,* na ɔtenaa sare so kosii da a oyii ne ho adi kyerɛɛ Israel.

Ase Hɔ Nsɛm

Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “Aaron asefo.”
Anaa “Elisabet yɛ obonin.”
Anaa “amanne.”
Anaa “adiwo.”
Anaa “fi ne maame yafunu mu pɛɛ.”
Anaa “wanya anisoadehu bi.”
Anaa “ɔsom adwuma.”
Anaa “wayi m’animguase wɔ nnipa anim afi hɔ.”
Anaa “wɔadom.”
Anaa “ɔyɛ obonin.”
Anaa “afenaa!”
Anaa “wɔahyira wo yafunu mu aba!”
Anaa “Me nipadua nyinaa.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “n’afenaa.”
Nt., “n’aba.”
Anaa “dua.”
Kyerɛ sɛ, dua traa bi.
Nt., “Efisɛ na Yehowa nsa wɔ no so.”
Anaa “ogyefo a ɔwɔ tumi.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “ɔyɛɛ den honhom mu.”