Leviticus 26:1-46

  • Montwe mo ho mfi abosonsom ho (1, 2)

  • Osetie de nhyira ba (3-13)

  • Asoɔden de asotwe ba (14-46)

26  “‘Monnyɛ anyamehunu,+ ahoni a wɔasen,+ anaa abosom adum biara. Na mommfa ɔbo nnsen ohoni+ biara nnsi mo asaase so nnsom no,+ efisɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.  Monhwɛ nni me home nna, na munni me tenabea kronkron no ni.* Mene Yehowa.  “‘Sɛ mokɔ so di m’ahyɛde ne me mmara so na moyɛ ne nyinaa a,+  me nso mɛma osu atɔ wɔ ne bere mu,+ na asaase no bɛma ne nnɔbae,+ na wuram nnua asow aba pii.  Mobɛporow mo hwiit ara kosi bere a mobɛtetew bobe aba, na mobɛtetew bobe aba ara kosi bere a mubedua ade bio; mubedidi amee na moatena mo asaase so dwoodwoo.+  Mɛma asomdwoe aba asaase no so,+ na mobɛda a obiara renhunahuna mo.+ Mɛhwɛ sɛ aboa bɔne biara remma asaase no so, na obiara rentwe sekan wɔ mo so.  Mubetiw mo atamfo na mode sekan akunkum wɔn.  Mo mu baanum betiw nnipa 100, na mo mu 100 atiw 10,000, na mode sekan bekunkum mo atamfo.+  “‘Mehyira mo,* na mɛma moawo ama mo ase atrɛw,+ na medi apam a me ne mo ayɛ no so.+ 10  Bere a mugu so redi afe a atwam no nnɔbae no, na nnɔbae foforo aba a ɛsɛ sɛ muyi dedaw no fi hɔ de hyɛ anan. 11  Na mede me som ntamadan besi mo mu,+ na merempo* mo. 12  Me ne mo bɛnantew na mayɛ mo Nyankopɔn,+ na mo nso moayɛ me man.+ 13  Mene Yehowa mo Nyankopɔn a miyii mo fii Egypt nkoasom mu no. Me na mibubuu mo kɔndua mu ma mutumi nyaa ahofadi.* 14  “‘Nanso sɛ moantie me anyɛ nea mahyɛ mo yi nyinaa,+ 15  na mopo m’ahyɛde,+ na sɛ m’atemmusɛm nso mubu* no animtiaa, na moanni me mmara nyinaa so na mubu m’apam so a,+ 16  ɛnde me nso mɛyɛ nea edi so yi: Nea mede bɛtwe mo aso ne ahoyeraw, nsamanwaw, ne atiridii, na mo aniwa asɛe na moahodwow.* Mubedua aba nanso ɛbɛyɛ adwumahunu, efisɛ mo atamfo na wobedi.+ 17  Mɛma m’ani asa mo, na mubedi nkogu wɔ mo atamfo anim.+ Wɔn a wokyi mo betiatia mo so,+ na mubeguan bere a obiara ntaa mo so.+ 18  “‘Na sɛ eyinom nyinaa akyi moantie m’asɛm a, ɛnde mo bɔne no nti, mɛma mo asotwe no abu abɔ ho mpɛn ason. 19  Metutu mo ahomaso no ase, na mɛma ɔsoro ayɛ sɛ dade ama mo+ na mo asaase ayɛ sɛ kɔbere. 20  Mobɛsɛe mo ahoɔden kwa, efisɛ mo mfuw remma ne nnɔbae+ na asaase no so nnua rensow aba. 21  “‘Na sɛ mokɔ so ko tia me na moantie me a, mo bɔne no nti, mɛma ɔhaw a mede bɛba mo so no abu abɔ ho mpɛn ason. 22  Mɛma wuram mmoa bɔne aba mo so+ na wɔakunkum mo mma+ ne mo afieboa, na mo dodow so bɛtew, na mo mmɔnten so bɛda mpan.+ 23  “‘Nanso sɛ eyinom nyinaa akyi moannye me nteɛso antom,+ na mokɔ so ko tia me a, 24  ɛnde me nso me ne mo bɛko, na mo bɔne nti mɛtwe mo aso mpɛn ason. 25  Sɛ mubu m’apam so a, mede sekan bɛba mo so abetua mo ka.+ Na sɛ muguan kɔ mo nkurow mu a, mɛma ɔyare atew asi mo mu,+ na wɔde mo ahyɛ ɔtamfo nsa.+ 26  Sɛ mema paanoo* ho yɛ den ma mo* a,+ nea ɛbɛba ne sɛ mmea du bɛtõ paanoo wɔ fononoo baako pɛ mu, na wɔbɛkari paanoo ama mo;+ mubedidi nso moremmee.+ 27  “‘Na eyi akyi nso moantie me na mokɔ so ko tia me a, 28  ɛnde mɛma m’abufuw no ayɛ kɛse wɔ mo so,+ na mo bɔne nti, mɛtwe mo aso mpɛn ason. 29  Mobɛwe mo mma mmarima ne mo mma mmea nam.+ 30  Mɛsɛe mo sorɔnsorɔmmea*+ ne nneɛma a wɔde hyew aduhuam, na mede mo afunu agu mo abosom fĩ* no afunu so.+ Mo ho bɛyɛ me* abofono ama matwe me ho afi mo ho.+ 31  Mede mo nkurow bɛma sekan+ na masɛe mo kronkronbea, na m’ani rennye mo afɔre huamhuam* ho bio. 32  Me ara mɛma asaase no ada mpan,+ na mo atamfo a wɔbɛba abɛtena so no ho bedwiriw wɔn.+ 33  Na mɛbɔ mo ahwete amanaman mu+ na matwe sekan adi mo akyi.+ Mo asaase bɛsɛe+ na mo nkurow adan amamfo. 34  “‘Sɛ mokɔ mo atamfo man so na mo asaase da mpan a, asaase no bɛhome de atew home nna a ɛkaa mu no nyinaa. Saa bere no, asaase no bɛhome* de atua home nna a ɛkaa mu no nyinaa ho ka.+ 35  Nna a ɛbɛda mpan nyinaa ɛbɛhome, efisɛ bere a mote so no, sɛ edu mo home nna a ɛsɛ sɛ asaase no home a, ɛnhome. 36  “‘Na wɔn a wɔbɛka no,+ mɛma wɔn koma atu wɔ wɔn atamfo nsaase so, na ahaban mpo yɛ kyekyerɛ a, wobeguan te sɛ nea sekan di wɔn akyi, na wɔbɛhwehwe ase bere a obiara ntaa wɔn so.+ 37  Bere a obiara ntaa wɔn so mpo no, wobebubu afa so atiatia wɔn ho te sɛ nea wɔreguan afi sekan ano. Morentumi nnyina mo atamfo anim.+ 38  Mubewuwu wɔ amanaman no mu,+ na mo atamfo asaase bɛmene mo. 39  Mo bɔne nti, wɔn a wɔbɛka no bɛsɛe wɔ mo atamfo asaase so.+ Wɔn agyanom bɔne nti, wɔbɛsɛe.+ 40  Afei wɔbɛka wɔn ankasa bɔne+ ne wɔn agyanom bɔne ne wɔn asoɔden, na wobegye atom sɛ wɔyɛɛ asoɔden ne me koe.+ 41  Enti me nso me ne wɔn bɛko+ na mede wɔn akɔ wɔn atamfo asaase so.+ “‘Ebia saa bere yi de, wɔbɛma wɔn koma a wontwaa no twetia* no abrɛ ase+ na wɔanya wɔn bɔne so akatua. 42  Na mɛkae apam a me ne Yakob yɛe,+ ne apam a me ne Isak yɛe,+ ne apam a me ne Abraham yɛe no,+ na mɛkae asaase no. 43  Sɛ asaase no dan amamfo na wɔnte so bio a, asaase no bɛhome de atew home nna a ɛkaa mu no nyinaa,+ na wobenya wɔn bɔne so akatua, efisɛ wɔapo m’atemmusɛm, na m’ahyɛde nso wɔabu* no animtiaa.+ 44  Nanso eyi nyinaa akyi no, sɛ wɔwɔ wɔn atamfo asaase so mpo a, merempo wɔn korakora na merentow wɔn nkyene koraa+ mma wɔn ase nhyew. Merenyɛ saa na mammu apam a me ne wɔn ayɛ no so,+ efisɛ mene Yehowa wɔn Nyankopɔn. 45  Wɔn nti mɛkae apam a me ne wɔn nananom yɛe no;+ miyii wɔn nananom fii Egypt asaase so wɔ amanaman no anim+ de kyerɛe sɛ meyɛ wɔn Nyankopɔn. Mene Yehowa.’” 46  Eyinom ne ahyɛde, atemmusɛm, ne mmara a Yehowa nam Mose so de maa Israelfo wɔ Sinai Bepɔw so.+

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “munsuro me tenabea kronkron.”
Nt., “Mɛhwɛ mo.”
Anaa “me kra rempo.”
Nt., “mutumi maa mo ti so nantewee.”
Anaa “mo kra bu.”
Anaa “mo kra ahodwow.”
Anaa “aduan.”
Nt., “mesɛe mo nnua.” Ebetumi aba sɛ ɛyɛ nnua a na wɔde paanoo sensɛn so de sie.
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Hebri asɛmfua a wɔde dii dwuma wɔ ha no, ebetumi aba sɛ ɛne asɛmfua “tiafi” na ɛnam, na wɔka de bu biribi animtiaa.
Anaa “me kra.”
Anaa “afɔre a edwudwo koma; afɔre a ahomeka wom.”
Anaa “asaase no bedi Homeda.”
Anaa “komaden.”
Anaa “wɔn kra abu.”