Genesis 24:1-67

  • Ɔkɔhwehwɛɛ ɔyere maa Isak (1-58)

  • Ɔde Rebeka kɔmaa Isak (59-67)

24  Afei, na Abraham mfe akɔ anim na wabɔ akwakoraa, na na Yehowa ahyira Abraham wɔ biribiara mu.+  Abraham ka kyerɛɛ n’akoa panyin a ɔhwɛ ne fi nneɛma nyinaa so+ no sɛ: “Mesrɛ wo, fa wo nsa hyɛ me srɛ ase.*  Mepɛ sɛ woka Yehowa, ɔsoro ne asaase Nyankopɔn no ntam sɛ Kaananfo a mete wɔn asaase so yi, worenware wɔn babea biara mma me ba.+  Mmom kɔ me kurom ne m’abusuafo+ nkyɛn kɔware ɔbea ma me ba Isak.”  Ɛnna akoa no bisaa no sɛ: “Na sɛ ɔbea no mpɛ sɛ ɔne me ba kurom ha nso ɛ? Metumi de wo ba no akɔ asaase a wufi so bae no so?”+  Na Abraham ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ na woamfa me ba no ankɔ hɔ.+  Yehowa, ɔsoro Nyankopɔn a ɔfaa me fii me papa fi ne m’abusuafo asaase so+ no, ɔno na ɔkaa me ntam+ sɛ: ‘W’asefo*+ na mede asaase yi bɛma wɔn.’+ Ɔbɛma ne bɔfo adi w’anim,+ na minim paa sɛ wubenya ɔbea afi hɔ abrɛ me ba no.+  Na sɛ ɔbea no mpɛ sɛ ɔne wo ba a, ɛnde na woade wo ho afi ntam a woaka me yi ho. Mmom hwɛ na woamfa me ba no ankɔ hɔ.”  Ɛnna akoa no de ne nsa hyɛɛ ne wura Abraham srɛ ase, na ɔkaa ntam sɛ ɔbɛyɛ nea waka no.+ 10  Enti akoa no faa ne wura yoma du ne nneɛma pa a ne wura wɔ no pii. Na ɔde n’ani kyerɛɛ Mesopotamia sɛ ɔrekɔ Nahor kurom. 11  Ɔmaa yoma no butubutuw abura bi ho wɔ kurow no akyi. Saa bere no, na ɛyɛ anwummere a mmea taa kɔ nsu. 12  Na ɔkae sɛ: “Yehowa, me wura Abraham Nyankopɔn, mesrɛ wo ma ensi me yiye nnɛ; da ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ me wura Abraham. 13  Kurow no mu mmabaa rebɛsaw nsu, meregyina abura yi ho, 14  na ma ɛmmra sɛ ababaa a mɛka akyerɛ no sɛ, ‘Mesrɛ wo soɛ w’ahina na ma me nsu no bi nnom’ na ɔbɛka sɛ, ‘Nom bi, na mɛma wo yoma no nso bi anom’ no, ma ɔnyɛ ɔbea a woayi no ama w’akoa Isak; ɛno na ɛbɛma mahu sɛ woada ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ me wura.” 15  N’ano ansi mpo na ohui sɛ Betuel ba Rebeka+ reba a ahina si ne kɔn ho. Ná Betuel yɛ Abraham nua Nahor+ yere Milka+ ba. 16  Ná ababaa no ho yɛ fɛ yiye; ɔyɛ ɔbaabun a ɔbarima biara ne no nnae da. Ɔkɔɔ abura no ho kɔsaw nsu guu n’ahina mu bae. 17  Ɛhɔ ara na akoa no kohyiaa no kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma me w’ahina no mu nsu kakra nnom.” 18  Na ɔno nso kae sɛ: “Me wura, nom bi.” Ɛhɔ ara na ɔsoɛɛ ahina no sii ne nsam maa no bi nomee. 19  Ɔmaa no bi nom wiei no, ɔkae sɛ: “Mɛsaw bi ama wo yoma no nso akosi sɛ wɔbɛnom amee.” 20  Na ntɛm ara ohwiee nsu a ɛwɔ n’ahina no mu guu baabi a mmoa nom nsu no, na ɔde mmirika dii akɔneaba wɔ abura no ho kɔsaw nsu brɛɛ ne yoma no nyinaa. 21  Saa bere yi nyinaa na ɔbarima no ayɛ dinn rehwɛ no. Ne ho dwiriw no, na na ɔredwen ho sɛ ebia Yehowa ama n’akwantu no asi no yiye anaa. 22  Bere a yoma no nyinaa nom nsu no bi wiei no, ɔbarima no yii sika kɔkɔɔ hwenem kawa a emu duru yɛ dwetɛbona* fã ne sika kɔkɔɔ nkapo abien a emu duru yɛ nnwetɛbona* du, na ɔde maa no, 23  na obisaa no sɛ: “Mesrɛ wo, hena ba ne wo? Anadwo yi, yebenya baabi ada wɔ wo papa fi?” 24  Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me papa ne Betuel+ a Nahor+ ne Milka woo no no.” 25  Na ɔtoaa so sɛ: “Yɛwɔ sare ne mmoa aduan pii, na mubenya baabi nso ada.” 26  Afei ɔbarima no bɔɔ ne mu ase kotow Yehowa anim, 27  na ɔkae sɛ: “Ayeyi nka Yehowa, me wura Abraham Nyankopɔn, efisɛ wakɔ so ada ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ me wura, na wadi no nokware. Yehowa akyerɛ me kwan aba me wura nuanom fi.” 28  Afei ababaa no de mmirika kɔbɔɔ ne maame fifo amanneɛ. 29  Ná Rebeka wɔ nuabarima bi a ne din de Laban.+ Enti Laban tuu mmirika kɔɔ ɔbarima no nkyɛn wɔ abura no ho. 30  Bere a ohuu hwenem kawa no ne nkapo a egu ne nua Rebeka nsa na ɔtee asɛm a ɔkae sɛ: “Sɛɛ ne sɛɛ na ɔbarima no ka kyerɛɛ me” no, ɔkɔɔ ɔbarima no nkyɛn, na na ɔda so ara gyina yoma no ho wɔ abura no ho. 31  Ntɛm ara na ɔkae sɛ: “Bra, wo a Yehowa ahyira wo. Woda so gyina ha reyɛ dɛn? Masiesie baabi ama wo wɔ fie, na masiesie baabi nso ama yoma no.” 32  Ɛnna ɔbarima no kɔɔ ofie hɔ, na oyiyii* yoma no so nneɛma, na ɔmaa wɔn sare ne mmoa aduan. Afei ɔmaa ɔbarima no ne wɔn a wɔka ne ho no nsu de hohoroo wɔn nan ho. 33  Nanso bere a wɔde aduan besii n’anim no, ɔkae sɛ: “Merennidi, gye sɛ mabɔ m’amanneɛ awie.” Na Laban kae sɛ: “Kasa!” 34  Ɛnna ɔkae sɛ: “Meyɛ Abraham akoa.+ 35  Na Yehowa ahyira me wura yiye, na wama wanya ne ho paa; wama no nguan ne anantwi, dwetɛ ne sika kɔkɔɔ, nkoa ne mfenaa, yoma ne mfurum.+ 36  Afei, me wura yere Sara bɔɔ aberewa no, ɔwoo ɔbabarima maa no,+ na me wura de nea ɔwɔ nyinaa bɛma ne ba no.+ 37  Enti me wura ma mekaa ntam, na ɔkae sɛ: ‘Kaananfo a mete wɔn asaase so yi, nware wɔn babea biara mma me ba.+ 38  Na mmom kɔ me papa fi ne m’abusua mu+ kɔware ɔbea ma me ba no.’+ 39  Na mibisaa me wura sɛ: ‘Na sɛ ɔbea no mpɛ sɛ ɔne me ba nso ɛ?’+ 40  Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Me ne Yehowa anantew,+ na minim paa sɛ ɔbɛma ne bɔfo+ aka wo ho na asi wo yiye wɔ w’akwantu mu; enti kɔware ɔbea fi m’abusua mu ne me papa fi+ brɛ me ba no. 41  Sɛ wokɔ m’abusua mu na sɛ wɔamfa ɔbea no amma wo a, ntam no ho asodi biara renna wo so. Eyi bɛma woade wo ho afi wo ntam yi ho.’+ 42  “Bere a miduu abura no ho nnɛ no, mekae sɛ: ‘Yehowa, me wura Abraham Nyankopɔn, sɛ wobɛma m’akwantu yi asi me yiye a, 43  ɛnde meregyina abura yi ho, na ma ɛmmra sɛ ababaa+ a ɔbɛba abɛsaw nsu a mɛka akyerɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, ma mennom w’ahina yi mu nsu no bi” 44  na ɔbɛka akyerɛ me sɛ: “Nom bi, na mɛma wo yoma no nso bi anom” no, ma ɔnyɛ ɔbea a Yehowa ayi no ama me wura ba no.’+ 45  “Bere a migu so reka asɛm no wɔ me komam no, mihui sɛ Rebeka reba a ahina si ne kɔn ho; na ɔkɔɔ abura no ho kɔsaw nsu. Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mesrɛ wo, ma me nsu no bi nnom.’+ 46  Ɛhɔ ara na ɔsoɛɛ n’ahina no kae sɛ: ‘Nom bi,+ na mɛma wo yoma no nso bi anom.’ Enti menomee, na ɔmaa yoma no nso bi nomee. 47  Ɛno akyi, mibisaa no sɛ, ‘Hena ba ne wo?’ na ɔkae sɛ ‘Me papa ne Betuel a Nahor ne Milka woo no no.’ Enti mede hwenem kawa no hyɛɛ ne hwenem na mede nkapo no guu ne nsa.+ 48  Na mekotow Yehowa anim, na miyii me wura Abraham Nyankopɔn Yehowa ayɛ;+ ɔno na ɔkyerɛɛ me kwan sɛ memmɛfa me wura nua babea mma ne ba no. 49  Na afei sɛ mobɛda ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ me wura na moadi no nokware a, monka nkyerɛ me; sɛ ɛnte saa nso a, monka nkyerɛ me, na sɛ nifa na mɛfa oo, benkum na mɛfa oo, mahu nea mɛyɛ.”+ 50  Ɛnna Laban ne Betuel ka kyerɛɛ no sɛ: “Asɛm yi fi Yehowa. Yɛn de, yɛrentumi nka yiw anaa daabi nkyerɛ wo.* 51  Rebeka na ogyina w’anim no. Fa no kɔ na ɔnyɛ wo wura ba no yere sɛnea Yehowa aka no.” 52  Bere a Abraham akoa no tee wɔn nsɛm no ara pɛ na obutuw fam wɔ Yehowa anim. 53  Na akoa no yii dwetɛ agude ne sika kɔkɔɔ agude ne ntaade, na ɔde maa Rebeka, na ɔmaa ne nuabarima ne ne maame nneɛma a ɛsom bo. 54  Afei ɔne mmarima a wɔka ne ho no didii na wɔnomee, na wɔdaa hɔ anadwo no. Bere a ɔsɔree anɔpa no, ɔkae sɛ: “Munnya me kwan na menkɔ me wura nkyɛn.” 55  Ɛnna ababaa no nuabarima ne ne maame kae sɛ: “Ma ababaa no ntena yɛn nkyɛn dadu bi ɛ. Ɛno akyi no obetumi akɔ.” 56  Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnnye me nntena ha, efisɛ Yehowa ama asi me yiye wɔ m’akwantu mu. Munnya me kwan na menkɔ me wura nkyɛn.” 57  Ɛnna wɔkae sɛ: “Momma yɛmfrɛ ababaa no na yentie nea ɔbɛka.” 58  Afei wɔfrɛɛ Rebeka bisaa no sɛ: “Wo ne ɔbarima yi bɛkɔ?” Na obuae sɛ: “Mɛkɔ dodo.” 59  Enti wogyaa wɔn nuabea Rebeka kwan,+ ɔne ɔbea a na ɔhwɛ no no,*+ ne Abraham akoa no ne ne mmarima no. 60  Na wohyiraa Rebeka ka kyerɛɛ no sɛ: “O yɛn nuabea, mpempem huhaa mfi wo mu mmra, na w’asefo* mfa wɔn atamfo nkurow apon.”*+ 61  Afei Rebeka ne ne mmaawa sɔre tenatenaa yoma so dii ɔbarima no akyi. Enti akoa no ne Rebeka sii kwan so kɔe. 62  Saa bere no, na Isak te Negeb+ asaase so. Enti na ofi Beer-Lahai-Roi+ kwan so reba. 63  Na ɛrekɔ anwummere no, ɔkɔɔ wuram baabi kɔdwennwenee.+ Afei ɔnkɔhwɛ a, yoma na ɛsa so reba yi! 64  Bere a Rebeka maa n’ani so a ohuu Isak no, ɛhɔ ara na ohuruw fii yoma no so sii fam. 65  Afei obisaa akoa no sɛ: “Ɔbarima bɛn na ofi wuram rebehyia yɛn yi?” Na akoa no buae sɛ: “Ɛyɛ me wura.” Ɛnna oyii ntama de kataa n’anim. 66  Na akoa no kaa nea ɔyɛe nyinaa kyerɛɛ Isak. 67  Afei Isak de Rebeka baa ne maame Sara ntamadan+ mu. Enti ɔbɛyɛɛ ne yere. Isak benyaa ɔdɔ maa no,+ na ɛmaa ne werɛ kyekyee wɔ ne maame wu akyi.+

Ase Hɔ Nsɛm

Ɛbɛyɛ sɛ saa bere no, sɛ wɔreka ntam a, saa na na wɔyɛ de si so dua.
Nt., “w’aba.”
Dwetɛbona baako yɛ gram 11.4. Hwɛ Nkh. B14.
Dwetɛbona baako yɛ gram 11.4. Hwɛ Nkh. B14.
Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ Laban.
Anaa “Yɛn de, yɛrentumi nka papa anaa bɔne nkyerɛ wo.”
Kyerɛ sɛ, ɔbea a ɔhwɛɛ no maa no nufu wɔ ne mmofraase a afei ɔsom no no.
Nt., “w’aba.”
Anaa “atamfo nkurow.”