Exodus 40:1-38

  • Wosii ɔsom ntamadan no (1-33)

  • Yehowa anuonyam hyɛɛ ɔsom ntamadan no mu ma (34-38)

40  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ:  “Bosome a edi kan no da a edi kan no, si ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no.+  Fa Adanse Adaka no+ si mu na fa ntwamutam no sɛn hɔ na obi anhu Adaka no.+  Afei fa ɔpon no+ si mu na fa ɛso nneɛma no sisi so pɛpɛɛpɛ. Fa kaneadua no+ bra mu na sosɔ ɛso nkanea no.+  Afei fa sika kɔkɔɔ aduhuam afɔremuka+ no si ɔsom ntamadan no mu na ɛmmɛn baabi a Adanse Adaka no wɔ no, na fa ntama* sɛn ɔsom ntamadan no kwan ano.+  “Fa afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so+ no si ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no abɔnten.  Fa ɔsɛn no si ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam, na fa nsu gu mu.+  Afei yɛ adiwo+ wɔ ntamadan no ho hyia, na fa ntama*+ sɛn adiwo no kwan ano.  Wuwie a, fa ɔsrango+ no, na sra ɔsom ntamadan no ne nea ɛwom nyinaa,+ na dwira ɔsom ntamadan no ne ɛho nneɛma nyinaa ho ma ɛnyɛ kronkron. 10  Sra afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no ne ɛho nneɛma nyinaa, na dwira afɔremuka no ho sɛnea ɛbɛyɛ a afɔremuka no bɛyɛ kronkron paa.+ 11  Sra ɔsɛn no ne ne nnyinaso no nso na dwira ho. 12  “Afei fa Aaron ne ne mma no bra ahyiae ntamadan no ano na fa nsu guare wɔn.+ 13  Fa ntaade kronkron no hyɛ Aaron,+ na sra no+ na dwira ne ho ma ɔnsom wɔ m’anim sɛ ɔsɔfo. 14  Ɛno akyi no, ma ne mma no nso mmra, na fa ntaade tenten no hyɛ wɔn.+ 15  Sra wɔn sɛnea wosraa wɔn papa no+ ma wɔnsom wɔ m’anim sɛ asɔfo. Sɛ wosra wɔn a, ɛbɛma wɔabɛyɛ asɔfo daa wɔ wɔn awo ntoatoaso mu.”+ 16  Mose yɛɛ nea Yehowa kae sɛ ɔnyɛ no nyinaa.+ Ɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 17  Da a edi kan wɔ afe a ɛto so abien no bosome a edi kan mu no, wosii ɔsom ntamadan no.+ 18  Bere a Mose resi ɔsom ntamadan no, ɔde nnyinaso+ no totoo fam na ɔde ntamadan nnua no+ hyehyɛɛ mu. Afei ɔde mmeamu+ beabeaa nnua no mu, na osisii adum no. 19  Ɔde ntama kataa ɔsom ntamadan no so,+ na ɔde nkataso+ foforo guu so, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 20  Ɛno akyi no, ɔde Adanse Abopon no+ guu Adaka no+ mu, na ɔde nnua nteaanteaa no+ hyehyɛɛ Adaka no ho de mmuaso no+ kataa Adaka no+ so. 21  Afei ɔde Adanse Adaka no baa ɔsom ntamadan no mu, na ɔde ntwamutam no+ sɛn hɔ na obi anhu Adaka no,+ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 22  Afei ɔde ɔpon no+ sii ntwamutam no akyi wɔ ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no atifi fam, 23  na ɔhyehyɛɛ paanoo no wɔ so+ wɔ Yehowa anim, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 24  Afei ɔde kaneadua no+ sii ahyiae ntamadan no, kyerɛ sɛ, ɔsom ntamadan no anaafo fam maa ɛne ɔpon no dii nhwɛanim. 25  Ɔsosɔɔ nkanea no+ wɔ Yehowa anim, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 26  Afei ɔde sika kɔkɔɔ afɔremuka no+ sii ahyiae ntamadan no mu wɔ ntwamutam no akyi; 27  ɛso na na wɔbɛhyew aduhuam,+ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 28  Afei ɔde ntama* no+ sɛn ɔsom ntamadan no kwan ano. 29  Ɔde afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so+ no sii ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no kwan ano, na wɔabɔ ɔhyew afɔre+ ne aduan afɔre wɔ so, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 30  Afei ɔde ɔsɛn no sii ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam de nsu a wɔde bɛhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho guu mu.+ 31  Ɛhɔ na na Mose ne Aaron ne ne mma hohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho. 32  Bere biara a wɔbɛkɔ ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛkɔ afɔremuka no ho no, wɔhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho,+ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 33  Afei ɔyɛɛ adiwo+ wɔ ɔsom ntamadan no ne afɔremuka no ho hyiae, na ɔde ntama* sɛn adiwo no kwan ano.+ Enti Mose wiee adwuma no. 34  Ɛnna omununkum bɛkataa ahyiae ntamadan no so, na Yehowa anuonyam bɛhyɛɛ ɔsom ntamadan no mu ma.+ 35  Omununkum a ɛkataa ɔsom ntamadan no so ne Yehowa anuonyam a na ahyɛ mu ma nti, Mose antumi ankɔ ahyiae ntamadan no mu.+ 36  Israelfo akwantu nyinaa mu no, sɛ omununkum no fi ɔsom ntamadan no so a, na wɔatoa wɔn akwantu no so.+ 37  Nanso sɛ omununkum no wɔ so a, wɔtwɛn kosi da a ebefi so ansa na wɔatoa wɔn akwantu so.+ 38  Israelfo akwantu nyinaa mu no, na Yehowa mununkum wɔ ɔsom ntamadan no so anɔpa, na edu anadwo nso a, na adan ogya.+ Ná Israelfo nyinaa hu wɔ wɔn afi.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “ntwamutam.”
Anaa “ntwamutam.”
Anaa “ntwamutam.”
Anaa “ntwamutam.”