Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Exodus Nhoma No

Ti Ahorow

Emu Nsɛntitiriw

 • 1

  • Israelfo ase trɛwee wɔ Egypt (1-7)

  • Farao hyɛɛ Israelfo so (8-14)

  • Onyankopɔn ho suro nti, mmea a wogye awo no gyee mmofra nkwa (15-22)

 • 2

  • Wɔwoo Mose (1-4)

  • Farao babea faa Mose de no yɛɛ ne ba (5-10)

  • Mose guan kɔɔ Midian, na ɔwaree Sipora (11-22)

  • Onyankopɔn tee Israelfo no apinisi (23-25)

 • 3

  • Mose huu nwura a ɛredɛw no (1-12)

  • Yehowa kyerɛɛ ne din ase (13-15)

  • Yehowa maa Mose akwankyerɛ (16-22)

 • 4

  • Nsɛnkyerɛnne abiɛsa a ɔkae sɛ Mose nyɛ (1-9)

  • Mose tee nka sɛ ɔmfata (10-17)

  • Mose san kɔɔ Egypt (18-26)

  • Mose ne Aaron san kohyiae (27-31)

 • 5

  • Mose ne Aaron kɔɔ Farao anim (1-5)

  • Nhyɛso no mu yɛɛ den (6-18)

  • Israelfo no de ho sobo bɔɔ Mose ne Aaron (19-23)

 • 6

  • Ɔsan hyɛɛ wɔn bɔ sɛ obegye wɔn (1-13)

   • Ná wɔnte Yehowa din no ase papa (2, 3)

  • Mose ne Aaron abusua santen (14-27)

  • Ɔkae sɛ Mose nsan nkɔ Farao anim (28-30)

 • 7

  • Yehowa hyɛɛ Mose den (1-7)

  • Aaron poma dan ɔwɔ kɛse (8-13)

  • Ɔhaw 1: nsu dan mogya (14-25)

 • 8

  • Ɔhaw 2: mpɔtorɔ (1-15)

  • Ɔhaw 3: ntummoa (16-19)

  • Ɔhaw 4: ahurii (20-32)

   • Ebi ankɔ Gosen asaase so (22, 23)

 • 9

  • Ɔhaw 5: nyɛmmoa wuwui (1-7)

  • Ɔhaw 6: mpɔmpɔ bobɔɔ nnipa ne mmoa (8-12)

  • Ɔhaw 7: asukɔtweaa (13-35)

   • Onyankopɔn bɛma Farao ahu ne tumi (16)

   • Yehowa bɛma nkurɔfo abɔ ne din (16)

 • 10

  • Ɔhaw 8: ntutummɛ (1-20)

  • Ɔhaw 9: esum (21-29)

 • 11

  • Ɔkae sɛ ɔhaw a ɛto so du bɛba (1-10)

   • Ɔka kyerɛɛ Israelfo sɛ wommisa akyɛde (2)

 • 12

  • Wofii ase dii Twam no (1-28)

   • Wɔmfa mogya mfa apongua no ho (7)7)

  • Ɔhaw 10: wokum abakan biara (29-32)

  • Wɔn akwantu no mfiase (33-42)

  • Twam no ho ahyɛde (43-51)

 • 13

  • Abakan biara a ɔyɛ ɔbarima no yɛ Yehowa dea (1, 2)

  • Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ no (3-10)

  • Abakan biara a ɔyɛ ɔbarima no, fa no ma Onyankopɔn (11-16)

  • Ɔmaa Israelfo de wɔn ani kyerɛɛ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho (17-20)

  • Omununkum dum ne ogya dum (21, 22)

 • 14

  • Israelfo no koduu ɛpo no ano (1-4)

  • Farao tiw Israelfo no (5-14)

  • Israelfo twaa Ɛpo Kɔkɔɔ no (15-25)

  • Ɛpo no faa Egyptfo no (26-28)

  • Israelfo gyee Yehowa dii (29-31)

 • 15

  • Mose ne Israelfo too nkonim dwom (1-19)

  • Miriam gyee dwom no so (20, 21)

  • Ɔmaa nsu a ɛyɛ nwene yɛɛ dɛ (22-27)

 • 16

  • Nkurɔfo no nwiinwii wɔ aduan ho (1-3)

  • Yehowa tee wɔn anwiinwii no (4-12)

  • Wɔmaa wɔn mmoko ne mana (13-21)

  • Mana antɔ Homeda (22-30)

  • Wɔkoraa mana no bi so de yɛɛ nkae (31-36)

 • 17

  • Wonwiinwii wɔ Horeb sɛ wonnya nsu nnom (1-4)

  • Nsu fii ɔbotan mu bae (5-7)

  • Amalekfo bɛtow hyɛɛ wɔn so, nso wodii nkogu (8-16)

 • 18

  • Yetro ne Sipora baa sare no so (1-12)

  • Yetro tuu no fo sɛ ɔmpaw atemmufo (13-27)

 •  19

  • Wɔsoɛɛ Sinai Bepɔw anim (1-25)

   • Wɔkae sɛ Israel bɛyɛ ahemman a emufo yɛ asɔfo (5, 6)

   • Odwiraa ɔman no ho ma wɔkɔɔ Onyankopɔn anim (14, 15)

 • 20

  • Mmara Nsɛm Du no (1-17)

  • Nea Israelfo hui na wɔtee nti wɔbɔɔ hu (18-21)

  • Ɔsom ho akwankyerɛ (22-26)

 • 21

  • Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-36)

   • Hebrini a ɔyɛ akoa (2-11)

   • Obi a obepira ne yɔnko anaa obekum no (12-27)

   • Nea ɛfa mmoa ho (28-36)

 • 22

  • Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-31)

   • Korɔnbɔ ho mmara (1-4)

   • Obi a ɔbɛsɛe obi afuw mu nneɛma (5, 6)

   • Obi ade a akodi obi hɔ ne ade no wura (77-15)

   • Bradato (16, 17)

   • Ɔsom ne abrabɔ mu nsɛm (18-31)

 • 23

  • Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-19)

   • Nokwaredi ne atɛntrenee (1-9)

   • Homeda ne afahyɛ ho mmara (10-19)

  • Ɔkae sɛ ɔbɔfo bɛkyerɛ Israel kwan (20-26)

  • Asaase a wobenya ne n’ahye (27-33)

 • 24

  • Ɔman no kae sɛ wobedi Yehowa apam so (1-11)

  • Mose kɔɔ Sinai Bepɔw so (12-18)

 • 25

  • Ɔsom ntamadan no ho ntoboa (1-9)

  • Adaka no (10-22)

  • Ɔpon no (23-30)

  • Kaneadua no (31-40)

 • 26

  • Ɔsom ntamadan no (1-37)

   • Ɔsom ntamadan no ho ntama (1-14)

   • Ntamadan no nnua ne ne nnyinaso (15-30)

   • Ntwamutam ne nkataano no (31-37)

 • 27

  • Afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so (1-8)

  • Adiwo (9-19)

  • Ngo a wɔde begu kaneadua no mu (20, 21)

 • 28

  • Asɔfo ntaade (1-5)

  • Efɔd no (6-14)

  • Nkatabo no (15-30)

   • Urim ne Tumim (30)

  • Nsasin no (31-35)

  • Abotiri no ne ade tratraa a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ no (36-39)

  • Asɔfo no ntaade a aka (40-43)

 • 29

  • Ɔkwan a wɔfaa so hyɛɛ wɔn asɔfo (1-37)

  • Afɔre a wɔbɔ no da biara (38-46)

 • 30

  • Aduhuam afɔremuka no (1-10)

  • Nnipa a wɔkan wɔn ne agyede sika (11-16)

  • Kɔbere sɛn a wɔde emu nsu hohoro wɔn ho (17-21)

  • Ɔsrango a wɔafra no yiye (22-33)

  • Sɛnea na wɔyɛ aduhuam kronkron no (34-38)

 • 31

  • Onyankopɔn honhom boaa wɔn a wɔyɛɛ nsaanodwuma no (1-11)

  • Homeda yɛ sɛnkyerɛnne a ɛda Onyankopɔn ne Israel ntam (12-17)

  • Abopon abien no (18)

 • 32

  • Wɔsom sika nantwi ba (1-35)

   • Mose tee sɛ wɔreto dwom soronko bi (17, 18)

   • Mose de abopon a mmara wɔ so no hwee hɔ ma ebubui (19)

   • Lewifo no gyinaa Yehowa afã (26-29)

 • 33

  • Onyankopɔn kaa wɔn anim (1-6)

  • Ná ahyiae ntamadan no wɔ asoɛe no akyi (7-11)

  • Mose srɛe sɛ Yehowa mma onhu n’anuonyam (12-23)

 • 34

  • Ɔyɛɛ abopon foforo (1-4)

  • Mose huu Yehowa anuonyam (5-9)

  • Apam no mu nsɛm no, wɔsan tii mu (10-28)

  • Mose anim hyerɛnee (29-35)

 • 35

  • Homeda ho akwankyerɛ (1-3)

  • Ɔsom ntamadan no ho ntoboa (4-29)

  • Honhom hyɛɛ Besalel ne Oholiab ma (30-35)

 • 36

  • Wonyaa ntoboa a ɛbɛso adwuma no ama ebi aka (1-7)

  • Wɔyɛɛ nneɛma a wɔde besi ɔsom ntamadan no (8-38)

 • 37

  • Wɔyɛɛ Adaka no (1-9)

  • Ɔpon no (10-16)

  • Kaneadua no (17-24)

  • Aduhuam afɔremuka no (25-29)

 • 38

  • Afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so (1-7)

  •  Ɔsɛn a wɔde kɔbere ayɛ (8)

  • Adiwo (9-20)

  • Ɔhwɛe sɛ nneɛma a wɔde bɛyɛ ɔsom ntamadan no aso anaa (21-31)

 • 39

  • Wɔyɛɛ asɔfo ntaade no (1)

  • Efɔd no (2-7)

  • Nkatabo no (8-21)

  • Nsasin no (22-26)

  • Asɔfo no ntaade a aka (27-29)

  • Sika kɔkɔɔ traa no (30, 31)

  • Mose hwɛɛ ɔsom ntamadan no ho biribiara sɛ eye anaa (32-43)

 • 40

  • Wosii ɔsom ntamadan no (1-33)

  • Yehowa anuonyam hyɛɛ ɔsom ntamadan no mu ma (34-38)