Deuteronomium 1:1-46

  • Wofii Horeb mmepɔw so (1-8)

  • Woyiyii mpanyimfo ne atemmufo (9-18)

  • Wɔyɛɛ asoɔden wɔ Kades-Barnea (19-46)

    • Ná Israelfo mpɛ sɛ wɔkɔ asaase no so (26-33)

    • Wɔantumi anni Kaananfo no so (41-46)

1  Eyi ne nsɛm a Mose ka kyerɛɛ Israelfo nyinaa wɔ sare so wɔ Yordan mpɔtam, kyerɛ sɛ, sare a ɛwɔ Suf anim wɔ Paran, Tofel, Laban, Haserot, ne Disahab ntam no.  Efi Horeb kɔfa Seir mmepɔw ho kɔ Kades-Barnea+ no yɛ nnafua 11 kwan.  Afe a ɛto so 40,+ bosome a ɛto so 11 no da a edi kan no, Mose kaa nea Yehowa ka kyerɛɛ no no nyinaa kyerɛɛ Israelfo* no.  Saa bere no, na Mose* adi Amorifo hene Sihon+ a ɔte Hesbon ne Basan hene Og+ a ɔte Astarot no nyinaa so nkonim wɔ Edrei.+  Mose kyerɛkyerɛɛ Mmara+ yi mu wɔ Moab asaase so wɔ Yordan mpɔtam hɔ sɛ:  “Yehowa yɛn Nyankopɔn ka kyerɛɛ yɛn wɔ Horeb sɛ, ‘Moatena mmepɔw yi mu akyɛ.+  Monnan mo ho nkɔfa Amorifo+ mmepɔw so ne mmeae a ɛbemmɛn Araba,+ mfinimfini fam mmepɔw, Sefela, Negeb, ɛpo no ano,+ Kaananfo asaase so, ne Lebanon,*+ nkosi asubɔnten kɛse Eufrate ho.+  Monhwɛ, mede asaase no rema mo. Monkɔfa asaase a Yehowa kaa ntam kyerɛɛ mo agyanom Abraham, Isak,+ ne Yakob+ sɛ ɔde bɛma wɔne wɔn asefo* a wobedi wɔn akyi aba no.’+  “Na meka kyerɛɛ mo saa bere no sɛ, ‘Me nkutoo merentumi nhwɛ mo so.+ 10  Yehowa mo Nyankopɔn ama moadɔɔso, na nnɛ mo dodow te sɛ ɔsoro nsoromma.+ 11  Yehowa mo agyanom Nyankopɔn mma monnɔɔso+ mmɔho apem, na onhyira mo sɛnea ɔhyɛɛ mo bɔ no.+ 12  Ɛbɛyɛ dɛn na me nkutoo atumi asoa mo haw duruduru no ne mo ntɔkwapɛ yi?+ 13  Munyi mo mmusuakuw mu mmarima anyansafo a wɔn ani da fam na wɔwɔ osuahu, na memfa wɔn nsisi mo so.’+ 14  Ɛnna moka kyerɛɛ me sɛ, ‘Nea woaka sɛ yɛnyɛ no yɛ ne kwan so.’ 15  Enti miyii wɔn a wɔdeda mo mmusuakuw ano, mmarima anyansafo a wɔwɔ osuahu, yɛɛ wɔn mpanyimfo de wɔn sisii nnipa apem biara so, ɔha biara so, aduonum biara so, ne du biara so, na mepaw atitiriw wɔ mo mmusua so.+ 16  “Saa bere no, meka kyerɛɛ atemmufo a wɔwɔ mo mu no sɛ, ‘Sɛ moredi mo nuanom ntam asɛm a, mummu atɛntrenee+ wɔ obi ne ne nua anaa ɔne ɔhɔho a wabɛsoɛ mo mu ntam.+ 17  Ɛnsɛ sɛ mohwɛ nnipa anim wɔ atemmu mu.+ Ɔkɛse ne akumaa nyinaa, muntie wɔn asɛm pɛpɛɛpɛ.+ Ɛnsɛ sɛ musuro nnipa anim,+ efisɛ atemmu no yɛ Onyankopɔn dea.+ Na sɛ asɛm a emu yɛ duru ma mo sɔre a, momfa mmrɛ me na menka.’+ 18  Saa bere no, mekyerɛɛ mo nea monyɛ nyinaa. 19  “Afei yetu fii Horeb de yɛn ani kyerɛɛ sare kɛse a ɛso yɛ hu+ a muhui no so, na yɛfaa Amorifo mmepɔw no ho,+ sɛnea Yehowa yɛn Nyankopɔn ka kyerɛɛ yɛn no, na yebeduu Kades-Barnea.+ 20  Afei meka kyerɛɛ mo sɛ, ‘Amorifo mmepɔw a Yehowa yɛn Nyankopɔn de rema yɛn no ho na moaba yi. 21  Hwɛ, Yehowa mo Nyankopɔn de asaase no ama mo, enti monkɔfa sɛnea Yehowa mo agyanom Nyankopɔn ka kyerɛɛ mo no.+ Munnsuro, na mommmɔ hu.’ 22  “Ɛnna mo nyinaa mobaa me nkyɛn bɛkae sɛ, ‘Ma yɛnsoma mmarima mma wonni kan nkɔhwɛ asaase no na wɔmmɛkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so, ne nkurow a yɛrekɔ so.’+ 23  Mihui sɛ ɛyɛ asɛmpa, enti miyii mmarima 12 fii mo mu, abusuakuw biara mu nipa baako.+ 24  Wɔde wɔn ani kyerɛɛ mmepɔw no so+ koduu Eskol Bon ho, na wɔkɔhwɛɛ sɛnea asaase no te. 25  Afei wɔde asaase no so aba no bi bɛkyerɛɛ yɛn. Na wɔbɔɔ yɛn amanneɛ sɛ, ‘Asaase a Yehowa yɛn Nyankopɔn de rema yɛn no ye.’+ 26  Nanso na mompɛ sɛ mokɔ asaase no so, na nea Yehowa mo Nyankopɔn kae no, moanni so.+ 27  Na munwiinwii wɔ mo ntamadan mu sɛ, ‘Yehowa tan yɛn nti na wayi yɛn afi Egypt asaase so de yɛn abɛhyɛ Amorifo nsa sɛ wɔntɔre yɛn ase. 28  Ɛhe na yɛrekɔ yi? Yɛn nuanom abetu* yɛn koma+ sɛ: “Asaase no sofo soso woware sen yɛn, na wɔwɔ nkurow akɛse a ɛho aban du soro,*+ na yehuu Anak+ mma nso wɔ hɔ.”’ 29  “Ɛnna meka kyerɛɛ mo sɛ, ‘Mommma mo koma nntu, na munnsuro wɔn.+ 30  Yehowa mo Nyankopɔn bedi mo anim, na ɔbɛko ama mo+ sɛnea mo ankasa muhui sɛ ɔyɛ maa mo wɔ Egypt no.+ 31  Bere a Yehowa mo Nyankopɔn de mo bɔɔ ne bo sɛnea ɔbarima de ne ba bɔ ne bo, na ɔde mo fii sare no so twaa kwan baa ha no, muhui.’ 32  Nea mekae nyinaa akyi no, moannye Yehowa mo Nyankopɔn anni.+ 33  Nanso ɔno na odii mo anim kɔhwɛɛ faako a mobɛtena. Sɛ edu anadwo a, ɔnam ogya so kyerɛ mo kwan, na awia nso ɔnam omununkum so.+ 34  “Yehowa tee nea mokae nyinaa. Enti ne bo fuwii na ɔkaa ntam sɛ,+ 35  ‘Awo ntoatoaso bɔne yi mu ɔbarima baako mpo renhu asaase pa a mekaa mo agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no,+ 36  gye Yefune ba Kaleb. Ɔno na obehu, na mede asaase a ɔkɔɔ so no bɛma ɔne ne mma, efisɛ ɔde ne koma nyinaa* adi Yehowa akyi.+ 37  (Mo nti, Yehowa bo fuw me mpo, na ɔkae sɛ, “Wo nso worenkɔ hɔ bi.+ 38  Nun ba Yosua a ogyina w’anim yi+ na ɔbɛkɔ asaase no so.+ Hyɛ no den,*+ efisɛ ɔno na ɔbɛma Israelfo afa asaase no.”) 39  Afei nso, mo mma nkumaa a ɛnnɛ wonnim papa ne bɔne a mokae sɛ asaase no sofo bɛsoa wɔn akɔ no,+ wɔn na wɔbɛkɔ asaase no so, na mede bɛma wɔn sɛ wɔn agyapade.+ 40  Na mo de, monnan mo ho nkɔfa Ɛpo Kɔkɔɔ no ho nkɔ sare no so.’+ 41  “Ɛnna moka kyerɛɛ me sɛ, ‘Yɛayɛ bɔne atia Yehowa. Afei de, yɛbɛkɔ akɔko sɛnea Yehowa yɛn Nyankopɔn aka no!’ Enti mo nyinaa faa mo akode hyɛɛ mo ho susuwii sɛ bepɔw no so kɔ yɛ mmerɛw.+ 42  Nanso Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ka kyerɛ wɔn sɛ: “Monhwɛ na moamforo ankɔko, efisɛ menka mo ho.+ Enti mokɔ a, mubedi nkogu wɔ mo atamfo anim.”’ 43  Na me ne mo kasae, nanso moantie me na mutwiw faa Yehowa so sɛ morekɔ bepɔw no so. 44  Ɛnna Amorifo a wɔte bepɔw no so no baa mo so na wɔtaa mo sɛ nnowa, na wɔbɔɔ mo hwetee fi Seir koduu Horma. 45  Afei mosan mo akyi besu guu Yehowa so, nanso Yehowa antie na wammua mo. 46  Ɛno nti na motenaa Kades kyɛe saa no.

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “Israel mma.”
Kyerɛ sɛ, ɔnam Yehowa tumi so.
Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ Lebanon mmepɔw.
Nt., “aba.”
Nt., “abɛnan.”
Kyerɛ sɛ, ɛwɔ afasu atenten.
Nt., “koma mũ; koma mua.”
Ebetumi nso akyerɛ, “Onyankopɔn ahyɛ no den.”