Beresosɛm Nhoma a Ɛto So Abien 20:1-37

  • Aman a ɛbɛn Yuda no hunahunaa wɔn (1-4)

  • Yehosafat bɔɔ mpae hwehwɛɛ mmoa (5-13)

  • Yehowa tiee mpaebɔ no (14-19)

  • Ogyee Yuda anwonwakwan so (20-30)

  • Yehosafat ahenni baa awiei (31-37)

20  Ɛno akyi no, Moabfo+ ne Ammonfo+ ne Amonimfo* no bi bae sɛ wɔne Yehosafat rebɛko.  Enti nkurɔfo bɛka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ɛdɔm kɛse bi fi Edom+ wɔ po* no ho reba wo so, na wɔabedu Hasason-Tama a ɛne En-Gedi.”+  Eyi maa ehu kaa Yehosafat, na ɔyɛɛ n’adwene* sɛ ɔbɛhwehwɛ Yehowa.+ Ɛnna ɔkae sɛ Yuda nyinaa nyɛ akɔnkyen.*  Enti Yudafo boaboaa wɔn ano sɛ wɔrebebisa Yehowa anom asɛm.+ Wofi Yuda nkurow nyinaa mu bae sɛ wɔrebetie Yehowa anom asɛm.  Ɛnna Yehosafat sɔre gyinaa Yuda ne Yerusalem asafo no anim; ná wɔwɔ Yehowa fi adiwo foforo hɔ.  Ɔkae sɛ: “O Yehowa, yɛn agyanom Nyankopɔn, ɛnyɛ wone ɔsoro Nyankopɔn,+ na ɛnyɛ wo na wudi amanaman ahenni nyinaa so?+ Wo nsam na tumi ne kɛseyɛ wɔ, na obiara ntumi nnyina w’anim.+  O yɛn Nyankopɔn, ɛnyɛ wo na wopam asaase yi sofo fii wo man Israel anim, na ɛnyɛ wo na wode asaase no maa w’adamfo Abraham asefo*+ sɛ wɔntena so daa?  Wɔbɛtenaa so, na wosii tenabea kronkron wɔ hɔ maa wo din,+ na wɔkae sɛ,  ‘Sɛ mmusu, sekan, atemmu bɔne, nsanyare a edi awu, anaa ɔkɔm ba yɛn so a, ma yennyina ofi yi anim ne w’anim (efisɛ wo din da ofi yi so),+ na yensu mfrɛ wo yɛn ahohia mu, na tie yɛn na gye yɛn.’+ 10  Ammonfo, Moabfo, ne Seir mmepɔw+ sofo no, bere a Israel fi Egypt asaase so reba no, woamma wɔantow anhyɛ wɔn asaase so na mmom wɔdan fii wɔn ho a wɔansɛe wɔn.+ 11  Afei nea wɔde retua yɛn ka ne sɛ wɔreba abɛpam yɛn afi agyapade a wode ama yɛn no so.+ 12  O yɛn Nyankopɔn, enti woremmu wɔn atɛn?+ Yɛn de, yenni ahoɔden biara a yɛde begyina dɔm kɛse a wɔreba yɛn so yi anim, na yenhu nea yɛnyɛ mpo;+ wo na yɛn ani da wo so.”+ 13  Saa bere no, na Yudafo nyinaa gyinagyina Yehowa anim; wɔne wɔn mma nketewa, wɔn yerenom, ne wɔn mma* nyinaa. 14  Ɛnna Yehowa honhom kaa Yahasiel a ɔyɛ Sakaria ba, Benaia ba, Yeiel ba, Matania ba, Lewini a ofi Asaf mma mu no wɔ asafo no mu. 15  Na ɔkae sɛ: “Yuda ne Yerusalemfo nyinaa ne Ɔhene Yehosafat, monyɛ aso! Nea Yehowa reka akyerɛ mo ni, ‘Munnsuro, na mommmɔ hu ɛdɔm kɛse yi nti; efisɛ ɔko no nyɛ mo ko, na ɛyɛ Onyankopɔn dea.+ 16  Ɔkyena munsian nkɔ wɔn so. Wɔbɛfa Sis bepɔw so aforo aba; na mobɛkɔ akɔto wɔn wɔ obon* no mu wɔ baabi a ɛbɛn Yeruel sare so. 17  Ɔko yi, ɛnyɛ mo na mobɛko. Munkogyinagyina hɔ, monyɛ komm+ na monhwɛ sɛnea Yehowa begye mo nkwa.+ O Yuda ne Yerusalem, munnsuro, na mommmɔ hu.+ Ɔkyena mumfi adi nkohyia wɔn, na Yehowa bedi mo akyi.’”+ 18  Ɛhɔ ara na Yehosafat bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam, na Yudafo ne Yerusalemfo nyinaa nso bɔɔ wɔn mu ase Yehowa anim som Yehowa. 19  Ɛnna Lewifo a wofi Kohat+ ne Kora mmusua mu no sɔree, na wɔde nne kɛse paa yii Israel Nyankopɔn Yehowa ayɛ.+ 20  Wɔsɔree anɔpatutuutu siim kɔɔ Tekoa+ sare so. Bere a wɔrekɔ no, Yehosafat sɔre gyinaa hɔ kae sɛ: “O Yuda ne Yerusalemfo nyinaa, muntie me! Munnya Yehowa mo Nyankopɔn mu gyidi na mo ase atim.* Munnya n’adiyifo mu gyidi+ na asi mo yiye.” 21  Ɔne ɔman no tuu agyina, na oyiyii mmarima sɛ wɔnto dwom+ mma Yehowa na wɔnhyehyɛ ntaade kronkron mfa nyi no ayɛ, na wodii akofo no anim kae sɛ: “Monna Yehowa ase, na ne dɔ nni huammɔ; ɛwɔ hɔ daa.”+ 22  Bere a wofii ahurusi dwom ne ayeyi no ase no, Yehowa maa nkurɔfo kɔtɛw mmarima a wofi Ammon, Moab, ne Seir mmepɔw so a wɔreba Yuda so no, na wokunkum wɔn ho.+ 23  Ammonfo ne Moabfo no tow hyɛɛ Seir mmepɔw+ sofo no so, na wɔsɛee wɔn ma wɔn ase tɔree; bere a wɔsɛee Seirfo wiei no, wotwaa wɔn ho kunkum wɔn ho.+ 24  Yudafo no kɔɔ ɔwɛn aban a ɛwɔ sare so+ no so, na bere a wɔdan wɔn ani hwɛɛ dɔm no, wohui sɛ wɔn afunu gugu hɔ+ a obiara amfi mu anka. 25  Enti Yehosafat ne ne nkurɔfo bɛsesaw wɔn ho nneɛma, na wonyaa ntaade ne nneɛma a ɛsom bo ne nneɛma foforo pii wɔ wɔn ho; woyiyii nkurɔfo no ho nneɛma ara ma afei na wontumi nsoa bio.+ Nnansa na wɔde sesaw nneɛma no, efisɛ na ɛdɔɔso. 26  Da a ɛto so anan no, wɔboaboaa wɔn ano wɔ Beraka Bon mu,* na ɛhɔ na woyii Yehowa ayɛ.* Ɛno nti na wɔfrɛɛ hɔ Beraka* Bon,+ na saa na wɔafrɛ hɔ de besi nnɛ. 27  Afei Yehosafat dii Yuda ne Yerusalem mmarima no nyinaa anim, na wosiim de ahurusi baa Yerusalem efisɛ Yehowa ma wodii wɔn atamfo ho ahurusi.+ 28  Enti wɔde asanku ne asankuten+ ne ntorobɛnto+ baa Yerusalem, na wɔkɔɔ Yehowa fi.+ 29  Bere a asaase no so ahenni nyinaa tee sɛ Yehowa ako atia Israel atamfo no, Onyankopɔn ho hu tɔɔ wɔn so.+ 30  Enti asomdwoe baa Yehosafat ahenni mu, na ne Nyankopɔn maa ne ho dwoo no wɔ baabiara.+ 31  Na Yehosafat kɔɔ so dii Yuda so hene. Obedii ade no, na wadi mfe 35, na odii hene mfe 25 wɔ Yerusalem. Ne maame din de Asuba, na na ɔyɛ Silhi babea.+ 32  Nea ɔhene no papa Asa yɛe no, ɛno ara bi na ɔno nso yɛe;+ wamman amfi ho. Ɔyɛɛ nea ɛteɛ wɔ Yehowa ani so.+ 33  Mmom sorɔnsorɔmmea* no de, ɛkaa hɔ;+ afei nso, na ɔman no nsiesiee wɔn koma mmaa wɔn agyanom Nyankopɔn.+ 34  Yehosafat ho nsɛm a aka, efi mfiase kosi awiei, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Hanani+ ba Yehu+ nsɛm mu wɔ Israel Ahemfo Nhoma no mu. 35  Akyiri yi, Yuda hene Yehosafat de ne ho kɔbɔɔ Israel hene Ahasia a ɔyɛɛ nneɛma bɔne no.+ 36  Ɔne no ka boom yeyɛɛ ahyɛn a ɛbɛkɔ Tarsis;+ wɔyɛɛ ahyɛn no wɔ Esion-Geber.+ 37  Nanso Dodawahu a ofi Maresa ba Elieser hyɛɛ nkɔm tiaa Yehosafat sɛ: “Esiane sɛ wode wo ho akɔbɔ Ahasia nti, Yehowa nso bɛsɛe wo nnwuma.”+ Enti ahyɛn no bobɔe,+ na antumi ankɔ Tarsis.

Ase Hɔ Nsɛm

Ebetumi nso akyerɛ, “Meunimfo.”
Ɛbɛyɛ sɛ Ɛpo a Awu.
Nt., “ɔde sii n’ani so.”
Anaa “nni mmuada.”
Nt., “aba.”
Nt., “mma mmarima.”
Anaa “subon.”
Anaa “moatumi agyina.”
Anaa “Asaasetraa no so.”
Nt., “wohyiraa Yehowa.”
Ɛkyerɛ, “Nhyira.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.