Samuel Nhoma a Edi Kan 25:1-44

  • Samuel wui (1)

  • Nabal antie Dawid mmarima no (2-13)

  • Abigail tuu anammɔn a nyansa wom (14-35)

    • ‘Yehowa bɛkyekyere wo nkwa wɔ nkwa kotoku mu’ (29)

  • Yehowa maa ogyimifo Nabal wui (36-38)

  • Dawid waree Abigail (39-44)

25  Akyiri yi, Samuel wui,+ na Israelfo nyinaa boaboaa wɔn ho ano besuu no, na wosiee no wɔ ne fi nkyɛn wɔ Rama.+ Ɛnna Dawid sɔree, na osian kɔɔ Paran sare so.  Ná ɔbarima bi te Maon+ a n’adwuma wɔ Karmel.*+ Ɔbarima no, na ɔwɔ sika paa; ná ɔwɔ nguan 3,000 ne mpɔnkye 1,000, na na ɔretwitwa ne nguan ho nwi wɔ Karmel.  Ɔbarima no din de Nabal,+ na ne yere din de Abigail.+ Ná ne yere no nim nyansa, na na ne ho nso yɛ fɛ. Ná ne kunu yɛ Kaleb+ aseni, na na n’asɛm yɛ den na ne suban nso nyɛ fɛ.+  Dawid tee wɔ sare so hɔ sɛ Nabal retwitwa ne nguan ho nwi.  Enti Dawid somaa mmerante du, na Dawid ka kyerɛɛ mmerante no sɛ: “Monkɔ Nabal nkyɛn wɔ Karmel na mummisa no sɛ mise ne ho te dɛn,  na monka sɛ, ‘Nya nkwa tenten na ensi wo ne wo fi ne nea wowɔ nyinaa yiye.*  Mate sɛ woretwitwa wo nguan ho nwi. Bere a yɛne wo nguanhwɛfo no tenae wɔ Karmel nyinaa, yɛanyɛ wɔn bɔne biara,+ na wɔn biribiara nso anyera.  Wubisa wo mmerante no a, wɔbɛka akyerɛ wo. Ma me mmerante no nnya w’anim dom, efisɛ yɛaba bere pa mu.* Enti yɛsrɛ wo, nea wubenya biara, fa ma wo nkoa ne wo ba Dawid.’”+  Ɛnna Dawid mmerante no kɔe, na wɔkɔkaa Dawid nkra yi nyinaa kyerɛɛ Nabal. Bere a wɔn ano sii no, 10  Nabal buaa Dawid nkoa no sɛ: “Hena ne Dawid, na hena ne Yese ba no? Nnansa yi, nkoa a wɔaguan afi wɔn wuranom nkyɛn adɔɔso.+ 11  M’aduan ne me nsu ne me nam a makum ama mmarima a wɔretwitwa me nguan ho nwi no, memfa mma mmarima a minnim baabi a wofi anaa?” 12  Ɛnna Dawid mmerante no san kɔkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no. 13  Ɛhɔ ara na Dawid ka kyerɛɛ ne mmarima no sɛ: “Obiara mfa ne sekan mmɔ n’ataaso!”+ Enti obiara de ne sekan bɔɔ n’ataaso, na Dawid nso de ne sekan bɔɔ n’ataaso. Na mmarima bɛyɛ 400 ne Dawid kɔe, na mmarima 200 nso tenaa nneɛma no ho. 14  Saa bere no ara mu nso, na asomfo no baako akɔka akyerɛ Nabal yere Abigail sɛ: “Hwɛ, Dawid tuu abɔfo fi sare so behyiraa yɛn wura, nanso wateɛteɛ mu agu wɔn so ayeyaw wɔn.+ 15  Mmarima no boaa yɛn paa. Wɔanyɛ yɛn bɔne biara, na bere a yɛne wɔn wɔ wuram no, yɛn biribiara anyera.+ 16  Bere a yɛne wɔn wɔ hɔ rehwɛ nguan no nyinaa, wɔyɛɛ sɛ ɔfasu wɔ yɛn ho awia ne anadwo. 17  Afei dwen nea wobɛyɛ ho, efisɛ asɛnkɛse reba yɛn wura ne ne fi nyinaa so,+ na ɔno de, ɔyɛ onipahunu*+ a wokasa kyerɛ no a ɛnyɛ yiye.” 18  Enti Abigail+ yɛɛ ntɛm faa paanoo 200 ne bobesa nhina akɛse abien ne nguan anum a wɔasiesie no kama, ne nkyewe seah susude* anum, ne bobe keeki 100, ne borɔdɔma aba keeki 200, na ɔde ne nyinaa soaa mfurum.+ 19  Ɛnna ɔka kyerɛɛ n’asomfo no sɛ: “Munni kan, na medi mo akyi.” Nanso, wanka hwee ankyerɛ ne kunu Nabal. 20  Bere a ɔte afurum no so resian bepɔw no, na Dawid ne ne mmarima no nso rehyia no, nanso wɔanhu no, efisɛ na bepɔw no asiw wɔn anim. Enti okopuee wɔn so mpofirim. 21  Dawid de, asɛm a na ɔreka ne sɛ: “Mebɔɔ ɔbarima yi nneɛma nyinaa ho ban wɔ sare so, nanso mabrɛ agu kwa. Nea ɔwɔ nyinaa baako mpo anyera;+ ne nyinaa akyi no, bɔne na ɔde retua papa a meyɛɛ no no so ka.+ 22  Sɛ ebedu anɔpa na magyaw ɔbarima* baako mpo wɔ ne fi a, Onyankopɔn ntua Dawid atamfo ka* na ɔmfa bi nka ho.” 23  Bere a Abigail huu Dawid no, ɔyɛɛ ntɛm si fii afurum no so, na ɔkotow Dawid anim de n’anim butuw fam. 24  Afei obebutuw ne nan ase kae sɛ: “O me wura, me mmom na fa sobo no bɔ me; yɛ aso tie w’afenaa. 25  Mesrɛ wo, mma me wura nnni onipahunu Nabal+ yi akyi, na ne din ne ne suban sɛ. Ne din de Nabal,* na agyimisɛm bata ne ho. W’afenaa de, bere a me wura somaa wo mmarima no, manhu wɔn. 26  Enti me wura, sɛ́ Yehowa te ase na wo nso wote ase* yi, Yehowa na watwe wo asan+ sɛnea ɛbɛyɛ a worenni mogya ho fɔ,+ na w’ankasa woantua obiara bɔne so ka.* Ma w’atamfo ne wɔn a wɔpɛ me wura bɔne no nyɛ sɛ Nabal. 27  Afei akyɛde*+ a w’afenaa de abrɛ me wura yi, fa ma mmerante a wɔne me wura nam no.+ 28  Mesrɛ wo, fa w’afenaa bɔne kyɛ no, na Yehowa bɛkyekye ofi ama me wura daa,+ efisɛ me wura reko ma Yehowa,+ na wo nkwa nna nyinaa, wonyɛɛ bɔne biara.+ 29  Sɛ obi tu n’ani si wo so sɛ obekum wo* a, Yehowa wo Nyankopɔn bɛkyekyere me wura nkwa* wɔ nkwa kotoku mu de asie ne nkyɛn; nanso w’atamfo nkwa* de, ɔbɛtow akyene te sɛ abo a wɔtow fi ataabo* mu. 30  Nneɛma pa a Yehowa aka sɛ ɔbɛyɛ ama me wura no, sɛ ɔyɛ ne nyinaa na sɛ ɔpaw wo sɛ Israel kannifo a,+ 31  esiane sɛ me wura anhwie mogya angu kwa, na w’ankasa woantua obiara bɔne so ka* nti, worennu wo ho na w’ahonim* remmu wo fɔ.*+ Sɛ Yehowa dom me wura a, ɛyɛ a kae w’afenaa.” 32  Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Abigail sɛ: “Ayeyi nka Yehowa, Israel Nyankopɔn a ɔsomaa wo behyiaa me nnɛ yi! 33  Nhyira nka nyansa a woada no adi! Nhyira nka wo sɛ woamma manni mogya ho fɔ+ na m’ankasa mantua obiara bɔne so ka.* 34  Efisɛ sɛ́ Yehowa, Israel Nyankopɔn a wamma manyɛ wo bɔne+ no te ase yi, sɛ woanyɛ ntɛm ammehyia me a,+ anka ebedu anɔpa no, na minnyaw ɔbarima* baako mpo wɔ Nabal fi.”+ 35  Ɛnna Dawid gyee nneɛma a ɔde brɛɛ no no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa asomdwoe kɔ wo fi. Hwɛ, matie wo, enti mɛyɛ w’abisade no.” 36  Akyiri yi, Abigail baa Nabal nkyɛn, na ɔbɛtoe sɛ watow pon wɔ fie redidi nom te sɛ ɔhene. Ná Nabal* ani agye na wabow sram. Ɔbea no anka asɛm biara ankyerɛ ne kunu kosii sɛ ade kyee. 37  Ade kyee anɔpa a nsã no tetew Nabal ani so no, ne yere kaa nea esii no kyerɛɛ no. Ne koma yɛɛ sɛ obi a wawu, na na ɔda hɔ a ɔnkeka ne ho te sɛ ɔbo. 38  Bɛyɛ dadu akyi no, Yehowa maa Nabal wui. 39  Bere a Dawid tee sɛ Nabal awu no, ɔkae sɛ: “Ayeyi nka Yehowa sɛ wadi m’asɛm ama me+ na wayi animguase a Nabal de baa me so no+ afi hɔ na wamma n’akoa anyɛ bɔne.+ Yehowa ama Nabal bɔne adan agu ne ti so!” Ɛnna Dawid somae sɛ wɔnkɔka nkyerɛ Abigail sɛ ɔbɛware no. 40  Enti Dawid nkoa no kɔɔ Abigail nkyɛn wɔ Karmel, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Dawid asoma yɛn wo nkyɛn sɛ yɛmmɛka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛware wo.” 41  Ɛhɔ ara na ɔsɔre bɔɔ ne mu ase, na ɔde n’anim butuw fam kae sɛ: “W’afenaa ni, na mɛyɛ abaawa ahohoro me wura nkoa nan ho.”+ 42  Ɛnna Abigail+ yɛɛ ntɛm sɔree, na ɔtenaa afurum so, na ne mmaawa baanum dii n’akyi. Osiim ne Dawid abɔfo no kɔe, na ɔbɛyɛɛ ne yere. 43  Ná Dawid aware Ahinoam+ a ofi Yesreel+ nso, enti mmea baanu no nyinaa bɛyɛɛ ne yerenom.+ 44  Saa bere no, na Saul de ne babea Mikal+ a ɔyɛ Dawid yere no ama Lais ba Palti+ a ofi Galim no ama waware no.

Ase Hɔ Nsɛm

Ɛyɛ kurow bi a ɛwɔ Yuda; ɛsono ɛno na ɛsono Karmel Bepɔw.
Anaa “wo ne wo fi nyinaa nnya asomdwoe.”
Nt., “da pa.”
Anaa “ɔbarima huhuni.”
Seah susude baako yɛ lita 7.33 (bɛyɛ olonka 2 ne magyirin konko 2 ne fã). Hwɛ Nkh. B14.
Nt., “obi a odwensɔ gu ban ho.” Hebri kasa mu no, ɛyɛ asɛm a wɔka de bu mmarima animtiaa.
Ebetumi nso akyerɛ, “Dawid ka.”
Ɛkyerɛ, “Ogyimifo; Ɔkwasea.”
Anaa “wo kra nso te ase.”
Anaa “woamfa wo nsa annye nkwa.”
Anaa “nhyira.”
Anaa “ɔrehwehwɛ wo kra.”
Anaa “kra.”
Anaa “kra.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “woamfa wo nsa annye nkwa.”
Anaa “wo tiboa.”
Anaa “rento wo koma hintidua.”
Anaa “mamfa me nsa annye nkwa.”
Nt., “obi a odwensɔ gu ban ho.” Hebri kasa mu no, ɛyɛ asɛm a wɔka de bu mmarima animtiaa.
Nt., “Nabal koma.”