Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Bible Mu Nsɛm a Wɔahyehyɛ

A

ABA

, Ge 3:3 dua a esi turo no mfinimfini no so a.

Mt 7:20 atoro adiyifo a. na mode behu wɔn

Mt 21:43 wɔde ama ɔman a ɛbɛsow a.

Lu 3:8 monsow a. a ɛkyerɛ sɛ moasakra

Lu 8:11 A. no ne Onyankopɔn asɛm

Lu 8:15 wɔde animia sow a.

Yoh 15:2 oyiyi ho sɛnea ɛbɛsow a.

Yoh 15:8 mosow a. a, ɛhyɛ m’Agya anuonyam

Ga 5:22 Honhom no a. ne ɔdɔ, anigye

ABAA

, Mme 13:24 Obiara a ɔmfa n’a. nyɛ adwuma

ABA A EDI KAN

, Ro 8:23 a. a ɛne honhom no

ABAKAN

, Ex 11:5 a. biara a ɔwɔ Egypt bewu

Kol 1:15 abɔde nyinaa mu a.

ABAM ABU

, Dw 34:18 Ogye wɔn a wɔn a.

ABAM AMMU

, Kol 3:21 na wɔn a.

ABA MU

, 1Ah 8:56 nea ɔnam Mose so hyɛɛ bɔ no, a.

ABANNENNEN

, Dw 18:2 Yehowa ne m’a.

Mme 18:10 Yehowa din yɛ a.

Yes 25:4 woabɛyɛ mmɔborɔwafo a.

ABANTENTEN

, Ge 11:4 Momma yɛnto a.

Lu 14:28 hena na ɔpɛ sɛ osi a. a onni kan

ABARIMAA

, Yes 11:6 a. ketewaa bɛka wɔn

ABASOBƆDE

, 1Ko 9:24 ɔbaako pɛ na onya a. no

Kol 2:18 mmma a. no mmmɔ mo

ABBA

, Ro 8:15 yɛteɛm sɛ: A., Agya!

ABEAWA

, 2Ah 5:2 wɔkyeree a. kumaa bi kɔe

Mr 5:42 Ɛhɔ ara na a. no sɔree

ABERANTE

, 1Ti 4:12 obiara mmmu a. a woyɛ no animtiaa

ABƐN

, Da 8:8 a. kɛse no bui

ABIGAIL

, 1Sa 25:3A. nim nyansa, na na ne ho yɛ fɛ

ABIRƐMPƆN

, Yes 32:1 a. bedi tumi atɛntrenee mu

ABISA

, Nu 23:23 Obiara rentumi nkɔ Israel ho a.

De 18:10 nea ɔkɔ a., nea odi asumansɛm

ABISADE

, Dw 20:5 Yehowa nyɛ w’a. mma wo

ABO

, Lu 19:40 eyinom mua wɔn ano a, a. bɛteɛm

ABOA

, Le 18:23 Ɛnsɛ sɛ ɔbarima ne a. da

Le 26:6 a. bɔne biara remma asaase no so

ABOFONO

, Yuda 7 akɔnnɔ a ɛyɛ a. na wodii akyi

ABOFRA

, Ate 13:8 ɔmmɛkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ a. no

Mme 22:6 Kyerɛkyerɛ a. ɔkwan a ɔmfa so

Mme 29:15 a. a ɔyɛ nea ɔpɛ

Yer 1:7 Nka sɛ, Meyɛ a.

Lu 9:47 ɔfaa a. kumaa gyinaa ne nkyɛn

1Ko 7:36 sɛ onii no nyɛ a. bio a

1Ko 13:11 mekasae sɛ a., midwenee sɛ a.

ABOHENE

, Mt 7:6 monntow a. nngu mprako anim

Mt 13:45 oguadini a ɔkɔhwehwɛ a.

ABOOBOO

, Hes 9:4 wɔresi apini na wɔredi a.

ABOƆDEN

, 1Ko 7:23 Wɔtɔɔ mo a.

ABOPON

, Ex 31:18 ɔde Adanse A. abien maa Mose

ABORO SO

, Lu 6:45 nea ayɛ onipa koma ma a.

Yoh 10:10 wobenya nkwa ama a.

ABORƆNOMA/MMORƆNOMA

, Mt 3:16 honhom resian sɛ a.

Mt 10:16 monyɛ sɛ m.

ABOSONKƆM

, De 18:10 nea ɔhyɛ a.

ABOSONSOM

, 1Ko 10:14 munguan mfi a. ho

ABOSONSOMFO

, 1Ko 6:9 a. rennya Ahenni no

ABOTARE

, Ne 9:30 Wunyaa wɔn ho a. mfe pii

Ro 9:22 Onyankopɔn nyaa anwenne ho a.

1Ko 13:4 Ɔdɔ wɔ a. na ne yam ye

1Te 5:14 munnya nnipa nyinaa ho a.

Yak 5:8 munnya a.; monhyɛ mo koma den

2Pe 3:9 Yehowa wɔ mo ho a.

2Pe 3:15 mummu a. a yɛn Awurade anya no

ABOTIRI

, Hes 21:26 Yi a. no na tu ahenkyɛw no

1Ko 9:25 Wɔyɛ saa na wɔanya a. a ɛsɛe

ABƆDE

, Ro 8:20 wɔde a. no ahyɛ adehunu ase

2Ko 5:17 obi wɔ Kristo mu a, ɔyɛ a. foforo

Kol 1:23 a. a ɛwɔ ɔsoro ase nyinaa

ABƆSO

, Yes 11:5 Trenee bɛyɛ a.

ABRABƆ

, Flp 1:27 momma mo a. mfata asɛmpa no

1Pe 2:12 Munkura a. pa mu

1Pe 3:1 monam a. so benya mo kununom

ABRABƆ ADI MU

, Hio 27:5 Mɛkɔ so ama m’a.

Dw 26:11 mɛkɔ so ama m’a.

ABRABƆ A EDI MU

, Dw 25:21 a. mmɔ me ho ban

ABRABƆ DI MU

, 1Be 29:17 nea n’a. na ɔsɔ w’ani

ABRAHAM

, Ge 21:12 Onyankopɔn ka kyerɛɛ A. sɛ: Tie no

2Be 20:7 w’adamfo A.

Mt 22:32 A. Nyankopɔn, ateasefo Nyankopɔn

Ro 4:3 A. gye dii, na wobuu no ɔtreneeni

ABUBU

, Dw 34:18 Yehowa bɛn wɔn a wɔn koma a.

Dw 51:17 honhom a a. sɔ Onyankopɔn ani

Dw 147:3 Wɔn a wɔn koma a., ɔsa wɔn yare

Mme 18:14 honhom a a., hena na obetumi?

Yes 66:2 ɔhobrɛasefo a ne honhom a.

ABUFUW

, Dw 37:8 Mma a. nnhyɛ wo so

Mme 16:32 nea ɔhyɛ n’a. so no, oye sen

Efe 4:26 a. nntena hɔ nnkosi sɛ owia bɛtɔ

Efe 6:4 monnhyɛ mo mma a.

Kol 3:8 a. oo, ɔkasatia oo, montow ngu

Kol 3:21 monnhyɛ mo mma a.

ABUFUW ANWENNE

, Ro 9:22 onyaa a. no ho abotare

ABURA

, Mme 5:15 Nom wo ara w’a. mu nsu

ABUSUA

, Efe 3:15 ne hɔ na a. biara nyaa ne din

ABUSUAFO

, Aso 10:24 Kornelio frɛfrɛɛ n’a.

ABUSUSƐM

, Mr 3:29 ɔbɛka a. atia honhom kronkron

Efe 4:31 koko bɔne, nkekawmu, a.

ADAEMONE

. Hwɛ HONHOMMƆNE/AHONHOMMƆNE.

ADAESO

, Ɔsɛ 5:3 Nea nnipa dwen ho na ɛde a. ba

ADAKA

, Ge 6:14 Fa dua papa yɛ a.

Ex 25:10 wɔmfa ɔkanto dua nyɛ a.

2Sa 6:6 Ussa teɛɛ ne nsa soo A. no mu

1Be 15:2 Obiara nni hokwan sɛ ɔsoa A. no

ADAM

, Ge 5:5 mfe a A. dii nyinaa yɛ 930

1Ko 15:22 sɛnea obiara rewu wɔ A. mu no

1Ko 15:45 A. a odi akyiri no

1Ti 2:14 wɔannaadaa A., na mmom ɔbea no

ADAMFO

, 2Be 20:7 w’a. Abraham

Mme 18:24 a. bi de, ɔkyɛn onua mpo

Mme 27:6 a. pira wo a, ɛyɛ nokwaredi ntia

Yak 2:23 wɔfrɛɛ Abraham Yehowa a.

Yak 4:4 obiara a ɔfa wiase a. no

ADANMUDE

, Mme 15:27 nea ɔtan a. benyin akyɛ

Ɔsɛ 7:7 a. sɛe koma

ADAN/ƆDAN

, Yes 65:21 Wobesisi a. atena mu

Lu 17:28 wɔtɔnee, woduae, wosisii a.

2Ko 5:1 yebenya ɔ. a ɛwɔ hɔ daa wɔ soro

ADANSE

, Mt 24:14 wɔbɛka Ahenni ho asɛmpa adi a.

Mt 26:59 Sanhedrin no nyinaa rehwehwɛ a.

Yoh 7:7 Wiase tan me, efisɛ midi a.

Yoh 18:37 merebedi nokware no ho a.

Aso 10:42 ɔhyɛɛ yɛn sɛ yenni a. frenkyemm

Aso 17:3 ɔkyerɛkyerɛɛ mu de a. kyerɛe sɛ

Aso 28:23 odii Onyankopɔn Ahenni ho a.

Ro 10:2 midi wɔn ho a. sɛ wɔyere wɔn ho

2Ko 1:22 honhom no yɛ nea ɛbɛba ho a.

2Ko 6:4 ade nyinaa mu, yedi yɛn ho a.

Efe 1:14 agyapade a yɛn nsa bɛka no ho a.

ADANSEFO

, De 19:15 A. baanu adanse

Yes 43:10 Yehowa asɛm ni: Mone m’a.

Mt 18:16 asɛm biara nnyina a. baanu anaa

Aso 1:8 mobɛyɛ m’a.

Adi 11:3 m’a. baanu bɛhyɛ nkɔm nnafua

ADAPAA

, Mme 27:11 manya asɛm abua nea otwa me a.

ADE A ƐYƐ HU

, Mme 3:25 Worensuro a. a ɛbɛba mpofirim

ADE A ONYANKOPƆN PƐ

, 1Yo 2:17 nea ɔyɛ a. no tena hɔ

ADE A WƆYƐ NO DAA NO

, Da 11:31 wɔayi a. afi hɔ

Da 12:11 efi bere a wobeyi a. afi hɔ

ADEBƆ

, Adi 3:14 Onyankopɔn a. mfiase

ADEBƆNE

, Dw 119:133 Mma a. biara nnni me so

ADEDIFO

, Ga 3:29 Abraham asefo, a.

ADEFO

, 2Ko 6:10 nanso yɛma nnipa pii yɛ a.

ADEHYE

, 1Ko 1:26 wamfrɛ anyansafo pii, wamfrɛ a. pii

ADE KETEWAA

, Lu 16:10 Onipa a odi a. mu nokware no

ADEKORADAN

, Mt 6:26 wɔmmoaboa ano ngu a. mu

ADEPA

, Ro 7:19 a. a mepɛ sɛ meyɛ no, menyɛ

Heb 13:21 a. a ɛbɛma moayɛ n’apɛde

ADESOA

, Dw 38:4 me mfomso te sɛ a. duruduru

Dw 55:22 Dan w’a. to Yehowa so

Dw 68:19 Yehowa soa yɛn a. da biara

Aso 15:28 yɛmpɛ sɛ yɛde a. to mo so

Ga 6:5 obiara bɛsoa n’ankasa a.

Heb 12:1 momma yenyi a. biara ngu

1Yo 5:3 n’ahyɛde nyɛ a.

Adi 2:24 Meremfa a. nto mo so

ADETRENEE

, Dw 45:7 Wodɔɔ a., na wukyii adebɔne

Yes 26:9 Asaase sofo sua a.

ADƐFƐDƐFƐSƐM

, Ro 16:18 wɔde a. daadaa wɔn koma

2Pe 2:3 wɔnam a. so bedidi mo ho

ADI ASI

, Ro 8:31 hena na obetumi ne yɛn a.?

ADIFUDEPƐ

, Lu 12:15 monhwɛ yiye wɔ a. ho

Kol 3:5 a. a ɛyɛ abosonsom

ADIFUDEPƐFO

, 1Ko 6:10 a. rennya Onyankopɔn Ahenni

ADIKANFO

, Mt 19:30 a. pii bɛka akyi

ADIYIFO

, 1Ah 18:4 Obadia de a. 100 kohintawee

Am 3:7 waka ne tirim asɛm akyerɛ a.

Aso 10:43 a. no nyinaa di ne ho adanse

ADOM

, Yoh 1:17 a. a wɔnam Yesu so de mae

1Ko 15:10 a. a ɔde adom me no anyɛ ɔkwa

2Ko 6:1 munnnye a. no mmma ɛnnyɛ ɔkwa

2Ko 6:2 Ɛnnɛ ne a. bere

2Ko 12:9 M’a. dɔɔso ma wo

ADOM AFE

, Yes 61:2 memmɛka Yehowa a.

ADƆKƆDƆKƆSƐM

, Mme 7:21 Ɔde n’a. daadaa aberante no

ADUABA

, Mme 25:11 sika kɔkɔɔ a. a egu anwenne mu

ADUAN/NNUAN

, Ne 9:15 Wode a. fi soro maa wɔn

Dw 37:25 anaasɛ n’asefo srɛsrɛ a.

Dw 145:15 woma wɔn a. bere a ɛsɛ mu

Yes 55:2 Adɛn nti na motɔ nea ɛnyɛ a.?

Da 1:5 wɔmma wɔn ɔhene n. ne ne nsã

Mt 6:11 Ma yɛn a. a yehia no nnɛ da yi

Mt 24:45 sɛ ɔmma wɔn a. bere a ɛsɛ mu no?

Yoh 4:34 M’a. ne sɛ mɛyɛ nea ɔsomaa me apɛde

Yoh 6:27 Monnyɛ a. a ɛsɛe ho adwuma

Yoh 21:17 Ma me nguan nkumaa a.

Aso 14:17 ɔmaa mo mmere a a. ba

1Ko 8:13a. to me nua hintidua a

ADUAN A ƐYƐ DEN

, Heb 5:14 a. yɛ wɔn a wɔanyin no dea

ADUANFÕ

, Nu 21:5 a. yi afono yɛn

ADUANKƆM

, Am 8:11 Ɛnyɛ a., ɛnna ɛnyɛ osukɔm

ADUM

, Ga 2:9 Kefa ne Yohane a wɔayɛ sɛ a. no

ADURU

, Nu 23:23 Obiara to Yakob a. a ɛrennya no

Mme 17:22 Anigye koma yɛ a. papa

ADWEMPA

, Aso 17:11 eyinom wɔ a. sen

ADWENE

, 1Ah 18:21 Mo a. behinhim akosi da bɛn?

Mme 1:4 na ɛmma aberante mfa a.

Mme 16:2 Yehowa na ɔhwehwɛ a. mu

Yes 55:8 ɛnyɛ m’a. ne mo a.

Mt 22:37 Fa w’a. nyinaa dɔ Yehowa

Lu 16:8 efisɛ ɔde n’a. yɛɛ adwuma

Ro 7:25 m’a. ayɛ akoa ama Onyankopɔn

Ro 8:6 a. a esi ɔhonam so kowie owu mu

Ro 9:11 Nea Onyankopɔn ayɛ n’a. sɛ ɔbɛyɛ

Ro 14:1 wɔn a mo ne wɔn a. nhyia no

1Ko 2:16 yɛwɔ Kristo a.

1Ko 7:35 monsom a biribiara nnye mo a.

Efe 4:23 momma wɔnkɔ so nyɛ mo a. foforo

Flp 2:5 a. a na Kristo wɔ no bi ntena mo mu

Flp 3:19 wɔde wɔn a. asi asaase so nneɛma so

Kol 3:2 Momfa mo a. nsi nea ɛwɔ soro so

2Te 2:2 mommma ɛnnsɛe mo a. ntɛm

ADWENE BAAKO

, Flp 2:2 munkura a. mu

ADWENE NSI PI

, Yak 1:8 ɔyɛ onipa a n’a., na ohinhim

ADWENHUNU

, Efe 4:17 amanaman no nantew wɔn a. mu

ADWENKORO

, Aso 15:25 yɛayɛ a.

ADWENSAKRA

, Ro 2:4 Onyankopɔn pɛ sɛ wunya a.

ADWENTOATOA

, Mme 15:22a. nni hɔ a

ADWINNWEN

, 2Ko 11:28 nea ɛhyɛ me so ne asafo no ho a.

ADWO MO

, Mt 11:28 mommra me nkyɛn, na mɛma mo ho a.

ADWUMA

, Ne 4:6 Ɔman no de koma pa yɛɛ a. no

Da 6:4 na Daniel mfa n’a. nni agoru

Yoh 5:17 M’Agya ayɛ a. abesi sesɛɛ

Yoh 6:27 Monnyɛ aduan a ɛsɛe ho a.

Aso 1:20 Ne hwɛfo a. no, ma obi foforo nyɛ

Ro 12:4 akwaa no nyinaa nyɛ a. baako

Efe 4:16 kwaa biara yɛ n’a. yiye a

1Te 2:9 yɛyɛɛ a. awia ne anadwo

2Te 3:10 obi mpɛ sɛ ɔyɛ a. a, mma onnnidi

ADWUMADEN

, Ɔsɛ 2:24 obedidi na wanya anigye n’a. mu

Efe 4:28 ɔkorɔmfo nnwia ade bio; ɔnyɛ a.

1Te 5:12 momfa obu mma wɔn a wɔyɛ a.

ADWUMA HO TWA

, Mme 22:29 Woahu onipa a n’a. anaa?

ADWUMA KƐSE

, 1Pe 1:13 munsiesie mo adwene mma a.

ADWUMAYƐFO

, Dw 127:1 Yehowa ansi ofi no a, ɛho a.

AFAHYƐ

, Le 23:4 Eyinom ne Yehowa a. ahorow

AFATA YIYE

, 2Ti 2:2 ɛbɛma wɔn nso a.

AFE

, Nu 14:34 nnafua 40, da koro biara bɛyɛ a.

AFEBƆƆ

, 2Te 1:9 wɔbɛsɛe wɔn a.

AFEFƐW

, Yer 23:5 mɛma trenee dua bi a. ama Dawid

AFI

, Aso 5:42 wɔkyerɛkyerɛe a. a. mu

Aso 7:48 Ɔsorosoroni no nte a. mu

Aso 20:20 mekyerɛkyerɛɛ mo a. a. mu

AFIASE

, Mt 25:36 Medaa a., na mobɛsraa me

Aso 5:18 wɔkyeree asomafo no guu a.

Aso 5:19 Yehowa bɔfo buebuee a. apon no

Aso 12:5 na Petro da a.

Aso 16:26 a. no fapem wosowee

Heb 13:3 Monkae wɔn a wɔda a. no

Adi 2:10 Ɔbonsam de mo mu bi begu a.

AFIEBOA

, Mme 12:10 Ɔtreneeni hwɛ n’a. yiye

AFIRI

, Dw 91:3 obegye wo afi nnomaayifo a. mu

Mme 29:25 Onipa ho suro yɛ a.

Lu 21:34, 35 da no ammɛto mo te sɛ a.

AFOM KWAN

, Yes 53:6 Yɛn nyinaa a. te sɛ nguan

AFOTUFO

, Mme 15:22 a. dodow ma nhyehyɛe yɛ yiye

AFƆRE

, Le 7:37 ɔhyew a., aduan a., bɔne ho a.

1Sa 15:22 Osetie ye sen a.

2Sa 24:24 meremmɔ a. a merentua hwee

1Be 29:9 Ɔman no dii ahurusi sɛ wɔde a. bae

Dw 40:6 W’ani annye a. ne ayɛyɛde ho

Dw 51:17 A. a ɛsɔ ani ne honhom a abubu

Yes 1:11 Adwennini hyew a. afono me

Ro 12:1 momfa mo nipadua mmɔ a.

Heb 13:15 momma yɛmmɔ ayeyi a.

AFƆREBƆ

, Mme 15:8 Abɔnefo a. yɛ Yehowa akyiwade

Ho 6:6 Ɔdɔ a enni huammɔ, na ɛnyɛ a.

AFƆREMUKA

, Ge 8:20 Noa sii a. maa Yehowa

Ex 27:1 Fa ɔkanto dua yɛ a.

Mt 5:24 gyaw w’akyɛde no a. no anim

Aso 17:23 a. a ɛyɛ Onyame a Yennim No

AFURA

, 2Ko 4:4 wiase yi nyame a. wɔn adwene ani

AFURUM

, Nu 22:28 Yehowa maa a. no kasae

Sak 9:9 Wo hene te a. so

AFUW/MFUW

, Mt 13:38 a. no ne wiase

Yoh 4:35 Momma mo ani so nhwɛ m. no

1Ko 3:9 Moyɛ Onyankopɔn a.

AGORU

, Mme 10:23 ɔreyɛ aniwude a, ɛyɛ no sɛ ɔredi a.

Mme 26:19 Ɛyɛ a. na meredi

Lu 18:32 wobedi ne ho a. atetew ntasu

Lu 22:63 wofii ase dii ne ho a. bobɔɔ no

AGUADIFO

, Adi 18:3 a. nyaa wɔn ho

AGUAMAMMƆ

, Mt 15:19 koma mu na a. fi

Mt 19:9 ɛnyɛ a. nti na obi gyaa ne yere a

Aso 15:20 wɔntwe wɔn ho mfi a. ho

1Ko 6:18 Munguan mfi a. ho!

Ga 5:19 a., ɔbra fĩ, ahohwi

Efe 5:3 A. de, mommma wɔmmmɔ so mpo

1Te 4:3 ɔpɛ sɛ motwe mo ho fi a. ho

AGUAMAMMƆFO

, 1Ko 5:9 mo ne a. mmmɔ

1Ko 6:9 A. rennya Onyankopɔn Ahenni

AGUAMAN

, 1Ko 10:8 mommma yɛmmmɔ a. sɛnea

AGYA

, Dw 2:7 Ɛnnɛ mabɛyɛ w’a.

Dw 89:26 Wone m’A., me Nyankopɔn

Dw 103:13 Sɛnea a. hu ne mma mmɔbɔ no

Yes 9:6 wɔbɛfrɛ no Daa A.

Mt 6:9 Yɛn A. a wowɔ soro, wo din

Mt 23:9 mommfrɛ obiara mo a. asaase so

Lu 2:49 Munnim sɛ m’A. fi na mubehu me?

Yoh 1:18 wakyerɛ sɛnea A. no te

Yoh 5:20 A. no kyerɛ Ɔba no nneɛma a ɔyɛ

Yoh 10:30 Me ne A. no yɛ baako

Yoh 14:6 Obiara mma A. no nkyɛn, gye sɛ

Yoh 14:9 Obiara a wahu me no ahu A. no

Yoh 14:28 A. no yɛ kɛse sen me

Yoh 14:28 ani begye sɛ merekɔ A. no nkyɛn

AGYAN

, Dw 127:4 Te sɛ a. a ɛwɔ ɔbarima nsam

AGYANKA/NNYANKA

, Ex 22:22 Monnteetee a.

Dw 68:5 n. agya ne akunafo kamafo

AGYAPADE

, Ex 19:5 mobɛyɛ m’a. titiriw

Nu 18:20 Mene wo kyɛfa ne w’a.

Dw 127:3 Mma yɛ a. a efi Yehowa hɔ

Mme 10:2 A. a wɔnam ɔkwammɔne so

Mt 6:21 baabi a w’a. wɔ no, ɛhɔ na

Mt 13:44 Ahenni no te sɛ a. a wɔde ahintaw

Lu 12:33 monyɛ a. a ɛnsa da wɔ soro

2Ko 4:7 yɛwɔ saa a. yi wɔ anwenne mu

Heb 10:34 a. a ɛkyɛn so a ɛwɔ hɔ daa

1Pe 1:4 a. a ɛmporɔw na efĩ nni ho

AGYEDE

, Mt 20:28 ɔbae sɛ ɔde ne nkwa rebɛyɛ a.

Ro 8:23 wɔnam a. so begye yɛn

AGYE N’ADWENE

, Lu 10:40 Marta de, na nnwuma a.

1Ti 6:4 Akyinnyegye ne mansotwe a.

AGYENKWA

, Aso 5:31 ɔyɛɛ no Ɔsafohene ne A.

AGYIMISƐM

, Mme 22:15 A. kyekyere abofra koma ho

AGYINAM

, Mme 17:18 ɔpene so di a. ne yɔnko anim

AGYINA WƆN NAN SO

, Yes 57:15 mɛma mmɔborɔwafo a.

AGYIRAE

, Hes 9:4 hyɛ wɔn moma so a.

AHABAN

, Hes 47:12 na wɔde n’a. bɛsa yare

AHANTAN

, De 17:12 obi yɛ a. na wantie ɔsɔfo

1Sa 15:23 a. ne asumansɛm yɛ ade koro

Mme 8:13 Mikyi ahomaso ne a.

Mme 11:2 a. ba a, animguase bedi akyi

Mme 16:5 Yehowa kyi a. koma

Mme 16:18 A. di ɔsɛe anim

AHANTANFO

, Yak 4:6 Onyankopɔn siw a. kwan

AHAYƆ

, Le 17:13 Israelni anaa ɔhɔho kɔ a. a

AHEMFI PANYIN

, Aso 8:27 hwɛ! Etiopiani bi a ɔyɛ a. ni

AHEMFO

, Mme 22:29 n’adwuma ho twa gyina a. anim

Lu 21:12 wɔde mo bɛkɔ a. anim

Aso 4:26 Asaase so a. sɔre gyinae

Adi 5:10 wɔbɛyɛ a. na wɔadi asaase so

Adi 18:3 a. ne no bɔɔ aguaman

AHEMMAN

, Ex 19:6 mobɛyɛ a. a emufo yɛ asɔfo

Adi 1:6 wayɛ yɛn a. ne asɔfo ama

AHEMMƆFO

, 2Ko 5:20 yɛyɛ a. a yesi Kristo anan

AHEMPOMA

, Ge 49:10 A. remfi Yuda nsa

AHENGUA

, Dw 45:6 Onyankopɔn ne w’a. daa daa

Yes 6:1 mihuu Yehowa sɛ ɔte a. bi so

Mt 25:31 Onipa Ba no bɛtena n’a. so

Lu 1:32 ɔde n’agya Dawid a. bɛma no

AHENKYƐW

, Mme 12:4 Ɔyere pa yɛ ne kunu a.

Mt 27:29 wɔde nsɔe nwenee a. hyɛɛ ne ti

AHENNI

, Yes 9:7 N’a. mu bɛtrɛw

Da 2:44 ɔsoro Nyankopɔn de a. bi bɛba

Da 7:14 wɔde tumi ne nidi ne a. maa no

Da 7:18 akronkronfo benya a. no

Mt 4:8 Ɔbonsam de wiase a. kyerɛɛ no

Mt 6:10 W’A. mmra. W’apɛde nyɛ hɔ

Mt 6:33 Monkɔ so nhwehwɛ A. no ne

Mt 21:43 wɔde A. no bɛma ɔman a

Mt 24:14 wɔbɛka A. ho asɛmpa yi

Mt 25:34 momfa A. a wɔasiesie ama mo no

Lu 12:32 Agya no de A. no bɛma mo

Lu 22:29 me ne mo reyɛ a. ho apam

Yoh 18:36 M’A. mfi wiase

Aso 1:6 woresan de a. no ama Israel anaa?

1Ko 15:24 ɔde A. no bɛma ne Nyankopɔn

Ga 5:21 nea ɔyɛ saa rennya Nyankopɔn A.

Kol 1:13 ɔde yɛn aba ne Ba no a. mu

Adi 11:15 Wiase a. ayɛ Kristo no A.

AHIAFO

, Dw 69:33 Yehowa tie a.

Lu 4:18 memmɛka asɛmpa nkyerɛ a.

Yoh 12:8 A. de, wɔwɔ mo nkyɛn daa

2Ko 6:10 wobu yɛn a.

Ga 2:10 Ade a wɔsrɛe ara ne sɛ yɛnkae a.

AHINTASƐM

, Efe 3:5 wɔnam honhom so ayi a. no akyerɛ

AHINTASƐM KRONKRON

, Ro 16:25 a. a wɔammɔ so

Efe 3:4 mete a. no ase

AHINTAW

, Lu 8:17 biribiara nni hɔ a a. a ɛrenna adi

AHOBAMMƆ

, Flp 3:1 ɛyɛ a. ma mo sɛ mɛkyerɛw

AHOBRƐASE

, De 8:2 ɔde bɛkyerɛ wo a. na wasɔ wo ahwɛ

1Ah 3:9 ma w’akoa a. koma

Mme 15:33 a. ba ansa na anuonyam aba

Sef 2:3 Monhwehwɛ trenee, monhwehwɛ a.

1Ti 2:9 ɛsɛ sɛ mmea de a. siesie wɔn ho

AHOBRƐASEFO

, Dw 37:11 A. na asaase no bɛyɛ wɔn dea

Mme 11:2 nyansa ne a. na ɛte

Yak 4:6 a. de, ɔdom wɔn

AHODE

, Yes 60:5 amanaman a. bɛba wo nkyɛn

Lu 14:33 mo mu bi annyaw n’a. nyinaa hɔ a

Heb 10:34 mopenee so ma wɔfom mo a.

AHOFADI

, Ro 8:21 Onyankopɔn mma a.

2Ko 3:17 nea Yehowa honhom wɔ no, a.

1Pe 2:16 ɛnsɛ sɛ mode mo a. no yɛ bɔne

AHOFADI AFE

, Le 25:10 Ɛbɛyɛ A. ama mo

AHOHIA

, 2Sa 22:7 Misu frɛɛ Yehowa m’a. mu

Dw 46:1 A. mu boafo a ɔwɔ hɔ daa

Dw 119:71 Eye sɛ makɔ a. mu

AHOHIAHIA

, Mt 24:21 a. kɛse a efi wiase

Adi 7:14 wofi a. kɛse no mu, na wɔahoro

AHOHURU BERE

, Mt 24:32 munim sɛ a. abɛn

AHOHWI

, Ga 5:19 Ɔhonam nnwuma no ne ɔbra fĩ, a.

AHOHWIBRA

, Efe 4:19 wɔde wɔn ho maa a.

2Pe 2:7 a. maa Lot ho hiahiaa no

Yuda 4 wɔkata wɔn anim bɔ a.

AHOHYƐSO

, 1Ko 7:5 Satan ansɔ mo anhwɛ esiane a. a

Ga 5:22, 23 Honhom no aba ne a.

AHOKEKA

, Yes 37:32 Asafo Yehowa a. nti na ɔbɛyɛ

AHOMASO

, Flp 2:3 Mommfa a. nnyɛ biribiara

AHOMETEW

, Hio 6:2 minyae a, anka wɔakari m’a.

Mme 17:25 kwasea hyɛ nea ɔwoo no no a.

AHONHONSƐM

, Ga 5:20 abosonsom, a., nitan

AHONI/(O)HONI

, Ex 20:4 Nyɛ o. a wɔasen

Dw 115:4 Wɔn a. yɛ dwetɛ ne sika kɔkɔɔ

Da 2:31 wuhuu o. kɛse bi

Da 3:18 yɛrensom sika kɔkɔɔ h. no

1Yo 5:21 monhwɛ mo ho yiye wɔ a. ho

AHONIM

, Ro 2:15 wɔn a. di wɔn adanse

Ro 13:5 mmom mo a. nso ntia

1Ko 8:12 mupira wɔn a. a ɛyɛ mmerɛw

1Ti 4:2 wɔn a. awu; ɛte sɛ etwã

1Pe 3:16 Munkura a. pa mu

1Pe 3:21 adesrɛ a yɛde bisa a. pa

AHONYA

, Hes 28:5 w’a. ama wo koma ama ne ho so

AHONYADE

, Dw 62:10 a. dɔɔso a, mfa w’adwene nsi so

Mme 3:9 Fa w’a. hyɛ Yehowa anuonyam

Mme 11:4 A. so remma mfaso abufuw da

Mme 11:28 Nea ɔde ne ho to n’a. so no

Mme 18:11 Osikani a. ne ne kurow

Mme 30:8 Mma me ohia anaa a.

Ɔsɛ 5:10 nea n’ani bere a. no

Yes 61:6 Mubedi amanaman a.

Mt 6:24 Morentumi nsom Onyankopɔn ne A.

Mt 13:22 a. nnaadaa

Lu 16:9 Momfa a. a ɛnteɛ no so nnya

Adi 18:7 ɔpɛɛ a. sum hɔ a wamfɛre ho

AHOƆDEN

, 1Sa 30:6 ɔde ne ho too Yehowa so nyaa a.

Dw 29:11 Yehowa bɛma ne nkurɔfo a.

Dw 31:10 Me mfomso nti m’a. so retew

Dw 84:7 Wɔbɛnantew nso wɔn a. rensa

Mme 17:22 honhom a abotow ma a. so tew

Yes 40:28 Yehowa mmrɛ, na n’a. nsa

Yes 40:31 nea n’ani da Yehowa so nya a.

Sak 4:6 ɛnyɛ nnipa a., mmom me honhom

Mt 25:15 Ɔmaa dwetikɛse sɛnea obiara a. te

Mr 12:30 fa w’a. nyinaa dɔ Yehowa

2Ko 12:10 meyɛ mmerɛw a na minya a.

Flp 4:13 minya a. nea ɔhyɛ me den no

1Pe 4:11 ɔmfa ne ho nto Onyankopɔn a. so

AHOƆDENFO

, Ɔsɛ 9:11 ɛnyɛ a. na wodi nkonim ɔko mu

AHOƆFƐ

, Mme 6:25 Mma wo kɔn nnnɔ no, n’a. nti

Mme 31:30 a. tumi twam ntɛm

Hes 28:17 W’a. nti, wo koma ama ne ho so

AHOƆYAW

, Mme 14:30 a. ma nnompe porɔw

1Ko 13:4 Ɔdɔ nyɛ a.

AHOPOPO

, Flp 2:12 monkɔ so mfa osuro ne a. nyɛ mo

AHOSIESIE

, 1Pe 3:3 Mommma mo ahoɔfɛ nnnyina a. so

AHOTEW

, Heb 12:14 monhwehwɛ a.

AHOTOSO

, Mme 3:26 Yehowa bɛyɛ w’a.

Kol 4:12 moanya a. Onyankopɔn apɛde mu

2Te 3:4 yɛwɔ mo mu a. wɔ Awurade mu

AHOTƆ

, Yes 32:17 nokware trenee sow a.

AHOTƆ MMERE

, Aso 3:19 a. befi Yehowa nkyɛn aba

AHƆHOYƐ

, Ro 12:13 Momma mo ani nnye a. ho

Tit 1:7, 8 ɛsɛ sɛ ɔhwɛfo pɛ a.

Heb 13:2 Mommma mo werɛ mmfi a.

AHU

, Ga 4:9 afei a Onyankopɔn a. mo yi

AHUHUBRA

, Lu 15:13 ɔkɔbɔɔ a. de sɛee n’agyapade

AHUHUDE

, Ɔsɛ 1:2 A. mu a.!

AHURUSI

, Hio 38:7 adekyee nsoromma dii a.

Dw 37:4 Di a. wɔ Yehowa mu

Yes 65:14 anigye nti, me nkoa bedi a.

Ro 5:3 yɛwɔ amanehunu mu a, yenni a.

Ro 12:12 Munni a. wɔ anidaso no mu

Ro 12:15 Mo ne wɔn a wodi a. nni a.

Flp 3:1 monkɔ so nni a. wɔ Awurade mu

Flp 4:4 Munni a. wɔ Awurade mu daa

AHWEHWƐ

, 1Ko 13:12 yɛhwɛ dade a. mu

2Ko 3:18 yɛda Yehowa anuonyam adi sɛ a.

Yak 1:23 ɔhwɛ n’anim wɔ a. mu

AHWƐFO

, Aso 20:28 honhom no apaw mo a.

Aso 20:28 a. a wɔhwɛ Onyankopɔn asafo

Efe 4:11 wayɛ ebinom a. ne akyerɛkyerɛfo

AHYƐDE

, Dw 119:27 Ma mente w’a. ase

Mt 22:40 Mmara no gyina a. abien yi so

Yoh 13:34 Mede a. foforo rema mo

AHYƐNSODE

, Le 19:28 monnyeyɛ a. wɔ mo honam ani

Nmd 8:6 Fa me yɛ a. to wo koma so

2Ko 1:22 Wasan nso de n’a. atim yɛn so

Adi 7:3 yɛde a. betintim nkoa moma so

Adi 13:17 gye nea ɔwɔ a. no

AHYIRA

, 2Be 31:10 Yehowa a. ne man

Mt 25:34 Mommra, mo a m’Agya a. mo

AKA ABOM

, Mt 19:6 nea Onyankopɔn a. no

AKAM

, Le 21:5 Ɛnsɛ sɛ wotwitwa wɔn ho a.

AKA MO ABOM

, Efe 4:3 montena asomdwoe a a. mu

AKAN

, Yos 7:1 A. faa nneɛma no bi

Ga 5:26 mommma yɛne yɛn ho nnsi a.

AKASAKASA

, Mme 15:18 ɔma a. brɛ ase

Mme 17:14 A. nnya mfii ase no, twa so kɔ

Aso 15:39 a. a emu yɛ den bae

AKATUA

, Ge 31:7 wasesa m’a. mpɛn du

Yer 22:13 woamfa n’a. amma no a

Ro 6:23 Bɔne a. ne owu

Ga 6:9 yɛampa abaw a, yebenya so a.

AKEKAKEKA

, 1Ti 1:4 Nea ɛde ba ara ne a.

AKƐSE

, Ro 12:16 munnnwinnwen nneɛma a. ho

AKOA/NKOA

, Mme 22:7 nea ogye bosea no, ɔyɛ a.

Yes 42:1 Hwɛ! M’a. a mikura ne mu

Yes 65:13 Me n. bedidi, na mo de

Mt 24:45 Hena ne a. nokwafo no?

Mt 25:21 Mo, a. pa nokwafo!

Lu 17:10 Yɛyɛ n. a mfaso nni yɛn so

Yoh 8:34 obiara a ɔyɛ bɔne no, ɔyɛ bɔne a.

Ro 6:18 moabɛyɛ n. ama trenee

1Ko 6:12 meremma biribiara mfa me nyɛ a.

1Ko 7:23 munnyae sɛ moyɛ n. ma nnipa

2Ko 10:5 yɛde nsusuwii nyinaa ayɛ n.

2Ti 2:24 ɛnsɛ sɛ Awurade a. ko

AKOA TEBEA

, Flp 2:7 ɔfaa a. bɛyɛɛ onipa

AKODE

, Yes 54:17 A. biara a wɔbɛyɛ de aba wo so

Ro 6:13 fa wo nipadua ma sɛ trenee a.

2Ko 10:4 a. a yɛde kɔ ɔko no nyɛ ɔhonam

AKODI

, Dw 46:9 Ɔma a. gyae

Yes 2:4 wɔrensua a. bio

Ho 2:18 meyi sekan ne a. afi asaase no so

AKOKODURU

, Yos 1:7 nya a. na ma wo ho nyɛ den

Mme 28:1 atreneefo wɔ a. te sɛ gyata

Aso 4:31 wɔde a. kaa asɛm no

2Ko 5:6 yɛwɔ a. daa

Efe 6:20 Mepɛ sɛ mede a. ka ho asɛm

Flp 1:14 wɔde a. reka Onyankopɔn asɛm

1Te 2:2 yɛn Nyankopɔn ma yenyaa a.

AKOKODURU BƆNE

, Mme 1:32 nkwaseafo a. bɛsɛe wɔn

AKOKƆ

, Mt 26:34 ansa na a. bɛbɔn no

AKOKƆBAATAN

, Mt 23:37 sɛnea a. boaboa ne mma ano

AKOKWAW

, Ga 6:1 mo a moyɛ Kristofo a mo ho a.

AKOMATUSƐM

, Dw 91:5 Worensuro a. a ɛba anadwo

Dw 112:7 Ɔrensuro a.

AKONTAA

, Ro 14:12 yɛn mu biara bebu ɔno ara n’a.

AKONYAN

, Yoh 11:11 merekɔ hɔ a. no

AKORƆMFO

, Mt 6:20 baabi a a. mmubu nkowia

1Ko 6:10 a. rennya Ahenni no

AKORƆMFO WERƐMFO

, Mt 21:13 baabi a a. tetɛw

AKOSI

, 1Ko 11:26 na moreka Awurade wu no a.

AKƆBATA

, Ge 2:24 ɔbarima bɛkɔ a. ne yere ho

AKƆMFO

, De 18:11 nea ɔkɔ a. hɔ no

AKƆNKYEN

, Yes 58:6 a. a mepɛ ni

Lu 18:12 Nnawɔtwe biara meyɛ a. mprenu

AKƆNNƆ

, Ro 1:26 nna ho a. a ɛyɛ aniwu

Ro 1:27 mmarima ho a. dɛwee wɔ wɔn mu

Ro 16:18 wɔyɛ nkoa ma wɔn ankasa a.

Ga 5:16 ɛremma munni ɔhonam a. akyi

Efe 2:3 yedii yɛn honam a. akyi

2Ti 2:22 guan fi mmabunbere mu a. ho

Yak 1:14 obi ankasa a. a ɛtwetwe no

1Pe 2:2 munnya asɛm no mu nufusu ho a.

1Pe 2:11 montwe mo ho mfi ɔhonam a. ho

1Yo 2:16 ɔhonam a. ne aniwa a.

AKƆRE

, Yes 40:31 Wɔde ntaban betu te sɛ a.

AKƆWENSAFO

, 1Ko 6:10 a. rennya Ahenni no

AKRONKRONFO

, Da 7:18 a. benya ahenni no

Ro 12:13 Momma a. nea wohia

Efe 1:18 nneɛma pa a ɔde ahyɛ a.

AKUMAA

, Lu 9:48 nea ɔyɛ ne ho a. wɔ mo mu no

AKUNAFO

, Yak 1:27 sɛ obi bɛhwɛ nnyanka ne a.

AKUW A EDI AWU

, 2Pe 2:1 Wobewiawia wɔn ho abɛtetew a.

AKWAA

, 1Ko 12:18 Onyankopɔn ahyehyɛ nipadua a.

1Ko 12:25 a. no biara ho hia ne yɔnko

AKWAKORAA

, Dw 37:25 Ná meyɛ abofra, na afei mabɔ a.

AKWANKYERƐ

, 1Be 15:13 yɛanni a. no so

Mme 11:14 a. pa nni hɔ a, ɔman hwe ase

AKWILA

, Aso 18:2 ohuu Yudani bi a wɔfrɛ no A.

AKYEA

, Ɔsɛ 1:15 Nea a. no, wɔrentumi nteɛ no

AKYEKYE

, Yes 49:13 Yehowa a. ne manfo werɛ

AKYENKYEN

, Dw 143:4 me koma a. wɔ me mu

AKYERƐKYERƐFO

, Dw 119:99 Mewɔ nhumu sen m’a.

Efe 4:11 wayɛ ebinom ahwɛfo ne a.

AKYƐ

, Lu 12:45 akoa no ka sɛ, Me wura a.

AKYƐDE

, Ro 6:23 Onyankopɔn a. ne daa nkwa

Ro 12:6 obiara ne a. a ɔwɔ

1Ko 7:7 obiara wɔ n’a. a efi Onyankopɔn hɔ

Efe 4:8 ɔde nnipa yɛɛ a. maa asafo

Yak 1:17 A. pa ne a. a edi mu biara fi soro

AKYI

, Mt 19:21 bra bedi m’a.

Lu 9:62 nea ɔhwɛ nneɛma a ɛwɔ n’a. mfata

1Ko 5:13 Onyankopɔn bu wɔn a wɔwɔ a. atɛn

AKYI DI

, 1Pe 1:14 akɔnnɔ a na mowɔ no, munnyae a.

AKYIWADE

, Le 18:23 Onipa ne aboa da a, ɛyɛ a.

Mt 24:15 a. a ɛbɔ ɔman

ALFA

, Adi 1:8 Mene A. ne Omega

AMAMFRAFO

, Heb 11:13 wɔyɛɛ a. wɔ asaase no so

AMAMMERƐ

, Mt 15:3 mo a. nti mubu n’ahyɛde so

Mr 7:13 mode mo a. sɛe Onyankopɔn asɛm

Ga 1:14 mebɔɔ m’agyanom a. ho mmɔden

AMAN

, Ge 22:18 a. nyinaa benya nhyira

Aso 17:26 ɔmaa a. nyinaa fii onipa baako

AMANAMAN

, Yer 1:5 yɛɛ odiyifo maa a. no

Mt 25:32 Wɔbɛboaboa a. ano n’anim

Lu 21:24 mmere a wɔde ama a. no bɛso

Lu 21:25 a. ho bɛyeraw wɔn asaase so

1Te 2:16 yɛrenkasa nkyerɛ a. mufo

AMANE

, Aso 17:3 na ehia sɛ Kristo no hu a.

Ro 8:17 gye sɛ yɛne no hu a. ansa

Ro 8:22 abɔde repenepene, na wɔahu a.

1Ko 12:26 sɛ kwaa baako hu a. a, akwaa

Flp 1:29 munsi n’ananmu nhu a.

1Te 2:14 muhuu a. wɔ mo manfo nsam

Heb 2:10 Safohene no huu a.

1Pe 3:14 sɛ trenee nti muhu a. a

1Pe 4:15 ɛnsɛ sɛ obiara hu a. sɛ owudifo

AMANEHUNU

, Hio 36:15 ogye mmɔborɔwafo fi a. mu

Dw 34:19 Ɔtreneeni a. dɔɔso

Dw 90:10 a. ahyɛ yɛn mfe mu ma

Dw 119:50 awerɛkyekye a manya m’a. mu

Ɔsɛ 7:14 gye w’ani, na a. da ba a

Aso 14:22 ɛsɛ sɛ yɛfa a. mu kɔ

Ro 5:3 yenni ahurusi, efisɛ a. de animia ba

Ro 8:18 a. no nnu baabiara

Ro 12:12 Munni ahurusi, na munnyina a. mu

2Ko 4:17 Ɛwom, a. no wɔ hɔ bere tiaa bi

2Te 1:4 a. a morehyia nyinaa, mode animia

1Pe 5:9 a. koro no ara na mo nuanom hyia

AMANNEƐBƆ

, Nu 14:36 wɔde asaase no ho a. bae

Mme 25:25 a. pa a efi akyirikyiri asaase so

AMEN

, De 27:15 ɔman no nyinaa begye so sɛ, A.!

1Ko 14:16 obi bɛyɛ dɛn agye so sɛ A.?

2Ko 1:20 ɛnam no so na yɛka A.

AMOA

, Mme 26:27 Nea otu a. no, ɔbɛtɔ mu

Da 6:7 wɔbɛtow no akyene agyata a. mu

Mt 15:14 onifuraefo kyerɛ kwan, wɔhwe a. mu

AMOA DONKUDONKU

, Adi 11:7 akekaboa a obefi a. no mu

Adi 17:8 Aboa a ɔrebefi a. no mu

Adi 20:3 ɔtow no kyenee a. no mu

AMUMƆYƐ

, Ge 6:11 a. ahyɛ asaase so ma

Hab 1:13 wuntumi nhwɛ mma a. nkɔ so

Mt 24:12 a. a ɛbɛdɔɔso nti, nnipa dɔ

ANAAFO FAM HENE

, Da 11:11 a. no bo befuw

Da 11:40 a. no ne no bepiapia wɔn ho

ANADWO

, Dw 19:2 a. biara, wɔma yenya nimdeɛ

Ro 13:12 A. kɔ n’anim; adekyee abɛn

ANAMMƆN

, 1Pe 2:21 munni n’a. akyi pɛɛ

ANANIA

, Aso 5:1 A., ne ne yere Safira

ANANSESƐM

, Lu 24:11 nsɛm yi yɛɛ wɔn sɛ a. bi

ANANTEW

, Mik 6:8 na wo ne wo Nyankopɔn a.!

ANANTWI

, 1Ko 9:9 A. ho hia Onyankopɔn anaa?

ANANTWININI

, Ho 14:2 yebeyi wo ayɛ sɛnea yɛde a. bɔ afɔre no

ANI(WA)

, Dw 115:5 [ahoni] wɔ a., nanso wonhu ade

Mme 15:3 Yehowa a. wɔ baabiara

Mt 5:38 A. nsi a. ananmu

Mt 6:22 sɛ w’a. hwɛ tẽẽ a

1Ko 2:9 a. nhui, na aso ntee

1Ko 12:21 A. rentumi nka nkyerɛ nsa sɛ

ANI ADURU

, Adi 3:18 a. a wode bɛsra w’aniwa

ANIAMMƆNHO

, Dw 19:13 manyɛ a.

ANIANI

, 2Ko 10:7 Mohwɛ nneɛma a.

ANI ATEW

, Lu 16:8 Wiase yi mu nnipa a. sen

ANI BEGYE

, Yes 65:13 Me nkoa a., na mo ani bewu

ANI BEGYINA

, Hio 14:15 W’a. wo nsa ano adwuma

ANI BEREE

, Dw 106:16 wɔn a. Mose

ANIBU

, 1Ko 15:52 a. mu, torobɛnto a etwa to no mu

ANIDASO

, Dw 146:5 Anigye ne onipa a n’a. ne Yehowa

Mme 13:12 A. a ɛmma mu ntɛm

Mme 24:20 a. biara nni hɔ mma ɔbɔnefo

Aso 24:15 mewɔ a. wɔ Onyankopɔn mu

Ro 8:24 a. mu na wogyee yɛn; a. a wohu

Ro 12:12 Munni ahurusi wɔ a. no mu

Ro 15:4 yɛnam yɛn animia so anya a.

Efe 1:18 mubehu a. a ɔde ama mo

Efe 2:12 Na munni a. biara; na munnim

Heb 6:19 a. te sɛ sɛkyɛ

Heb 10:23 yenso a. no mu denneennen

ANIFURAEFO

, Yes 35:5 a. ani bebue

Mt 15:14 Wɔyɛ akwankyerɛfo a.

ANI GYE

, Dw 1:2 n’a. Yehowa mmara ho

Dw 149:4 Yehowa a. ne man ho

ANIGYE

, 1Be 28:9 fa ɔkra mu a. som no

Ne 8:10 Yehowa mu a. ne mo abannennen

Dw 27:4 Na mede a. bɛhwɛ n’asɔrefi

Dw 32:1 A. ne onipa a wɔakata ne bɔne so

Dw 84:12 A. ne onipa a ɔde ne ho to wo so

Dw 94:12 a. ne ɔbarima a woteɛ no so

Dw 100:2 Momfa a. nsom Yehowa

Dw 144:15 A. ne nnipa a wɔn Nyankopɔn ne

Ɔsɛ 2:24 wanya a. afi n’adwumaden mu

Mt 5:3 A. ne wɔn a wohu sɛ wohia

Lu 8:13 wɔde a. gye asɛm no tom, nanso

Lu 8:14 a. twetwe wɔn, na emia wɔn

Lu 15:7 a. ba ɔsoro ɔbɔnefo a wasakra ho

Yoh 16:22 obiara rentumi nnye mo a. mfi

Aso 5:41 wɔde a. fii Sanhedrin no anim

Aso 20:35 Ɔma mu wɔ a. pii sen ogye

Ro 15:13 Onyankopɔn mfa a. nhyɛ mo ma

1Te 1:6 a. a honhom kronkron ma munyae

1Ti 1:11 asɛmpa a efi a. Nyankopɔn nkyɛn

Heb 12:2 A. a ɛda n’anim nti, omiaa n’ani

ANI GYINA

, Yes 26:9 me nipadua nyinaa a. wo

ANIHAW

, Ro 12:11 Monyere mo ho, monnyɛ a.

ANIMHWƐ

, Yak 2:9 mokɔ so yɛ a. a

ANIMIA

, Lu 8:15 wɔde a. sow aba

Ro 5:3 amanehunu de a. ba

1Ko 4:12 yɛtɔ yɛn bo ase de a. gyina mu

Yak 1:4 momma a. nwie n’adwuma

Yak 5:11 Moate Hiob a. ho asɛm

1Pe 2:19 wɔtan n’ani na ɔde a. gyina mu a

1Pe 2:20 muhu amane na mode a. gyina mu

ANIMKA

, Ɔsɛ 7:5 Eye sɛ wubetie onyansafo a.

ANIMTIAA

, 1Sa 17:26 ɔrebu Onyankopɔn a. wɔ akono

2Sa 12:14 woayɛ eyi de abu Yehowa a.

Yes 53:3 Nnipa buu no a., wɔpoo no

Sak 4:10 mmmu adwuma no mfiase a.

1Te 4:8 ɛnyɛ onipa na obu no a., mmom

ANIMTIAABU

, Yak 1:5 ɔkyɛ nnipa ade a a. nnim

ANI RENWU

, Dw 25:3 wɔn a wɔn ani da wo so no, wɔn a.

ANISOADEHU

, Da 10:14 a. no yɛ daakye asɛm

ANISƆ

, Kol 3:15 Monyɛ nnipa a wɔkyerɛ a.

ANIWU

, Esr 9:6 ɛyɛ me a. sɛ mɛma me ti so akyerɛ wo

1Ko 4:14 merenhyɛ mo a., merebetu mo fo

Heb 11:16 wɔn ho nyɛ Onyankopɔn a.

ANIWUDE

, Ro 1:27 mmarima ne mmarima yɛɛ a.

Efe 5:4 a., ahuhusɛm

ANKASA

, 1Ti 6:19 na ama wɔatumi aso nkwa a. mu

ANO

, Mme 10:19 onyansafo hwɛ n’a. yiye

Yes 29:13 wɔde wɔn a. na edi me ni

Ho 14:2 yɛde yɛn a. beyi wo ayɛ

Ro 10:10 n’a. na ɔde ka ne gyidi kyerɛ

Yak 3:10 A. koro no ara mu na nhyira fi ba

ANOANO

, Le 19:9 munntwa nea ɛwɔ afuw no a.

Le 23:22 munntwa nea ɛwɔ afuw no a.

ANO KORO

, 1Ko 1:10 mo nyinaa nyɛ a.

ANOKWAFO

, Ex 18:21 paw mmarima a. a wɔmpɛ

1Sa 2:9 Ɔwɛn n’a. anammɔn

Dw 37:28 Yehowa rennyaw n’a.

ANOM

, Dw 8:2 Mmofra ne nkokoaa a.

ANO YƐ HYEW

, Yoh 6:60 Asɛm yi a.; hena na

ANOYI

, Yoh 15:22 wonni wɔn bɔne ho a. biara

ANSEN

, Heb 3:13 na bɔne amma obiara a. ne kɔn

ANUANOM/NUANOM

, Mt 23:8 mo nyinaa moyɛ a.

Mt 25:40 moyɛ maa me n. mu baako nti

1Pe 2:17 monnɔ a. nyinaa

1Pe 5:9 mo n. a wɔwɔ wiase nyinaa

ANUONYAM

, Mme 3:9 Fa w’ahonyade hyɛ Yehowa a.

Mme 5:9 mfa w’a. mma ebinom

Mme 19:11 ɛyɛ a. sɛ obebu n’ani agu

Yoh 12:43 wɔpɛ nnipa a. mmom sen

Ro 3:23 wontumi nna Onyankopɔn a. adi

Ro 8:18 yɛde amanehunu toto a. ho a

1Ko 10:31 monyɛ nhyɛ Onyankopɔn a.

2Ti 2:20 Wɔde yɛ nneɛma a ɛwɔ a.

Tit 2:10 wɔbɛma a. aba ne nkyerɛkyerɛ ho

Adi 4:11 Yehowa, wofata sɛ wugye a.

ANUONYAMFO

, 2Pe 2:10 wɔka a. ho nsɛmmɔne

ANWEA

, Ge 22:17 mɛma w’aseni ayɛ sɛ mpoano a.

Adi 20:8 eyinom dodow te sɛ mpoano a.

ANWENNE

, Aso 9:15 ɔbarima yi yɛ a. a wɔayi ama me

ANWENSƐM

, Aso 17:28 nkurɔfo a wɔkyerɛw a. no aka sɛ

ANWIINWII

, Flp 2:14 mommma a. mmma mu

ANWIINWIIFO

, Yuda 16 Saa nnipa yi yɛ a.

ANWUMMERE ADUAN

, 1Ko 11:20 Awurade A. a morebedi ntia

ANYANSAFO

, Mme 13:20 Nea ɔne a. nantew no

Yes 5:21 wɔyɛ a. wɔ wɔn ankasa ani so

Mt 11:25 wode eyinom asie a.

Lu 10:21 wode asie a.

1Ko 1:26 wamfrɛ honam fam a. pii

Efe 5:15 monnantew sɛ a.

ANYANSASƐM

, 1Ko 2:4 ɛnyɛ a. a wɔde dɛfɛdɛfɛ

ANYIN

, Heb 6:1 yɛbɛyere yɛn ho a. wɔ gyidi mu

ANYINA

, Mme 26:20a. nni hɔ a, ogya dum

ANYINAM

, Mt 24:27 a. pae fi apuei na ɛhyerɛn

Lu 10:18 Satan fi soro abɛhwe fam te sɛ a.

APAAFO

, Lu 15:17 Me papa a. mpo, paanoo abu so

APAKYE/MPAKYE

, Yes 35:6 a. behuruw sɛ

Mal 1:8 mode aboa a ɔyɛ a. anaa ɔyare ba a

Mt 15:31 m. renantew na anifuraefo hu ade

APAM

, Ge 15:18 Yehowa ne Abram yɛɛ a.

Yer 31:31 me ne Israel fi bɛyɛ a. foforo

Lu 22:20 a. foforo a ɛnam me mogya so

Lu 22:29 me ne mo reyɛ ahenni ho a.

APATAA/MPATAA

, Yon 1:17 a. kɛse bi bɛmenee Yona

Yoh 21:11 asau a m. akɛse 153 ayɛ no ma

APEM

, Dw 91:7 A. bɛtotɔ wo nkyɛn

Yes 60:22 Nea ɔyɛ ketewa no bɛdan a.

2Pe 3:8 da koro yɛ mfe a.

APƐDE

, Dw 40:8 nea mepɛ ne sɛ mɛyɛ w’a.

Mt 6:10 W’a. nyɛ hɔ wɔ asaase so

Mt 7:21 nea ɔyɛ m’Agya a ɔwɔ soro no a.

Yoh 6:38 merebɛyɛ nea ɔsomaa me no a.

1Yo 5:14 nea yebebisa a ɛne n’a. hyia no

APINI

, Hes 9:4 wɔresi a. na wɔredi abooboo

APINISI

, Ex 2:24 Onyankopɔn tee wɔn a.

Yes 35:10 awerɛhow ne a. aguan

APIRA

, Adi 13:3 wɔabɔ akekaboa no ti baako a. no

APIRIM

, Mt 13:15 ɔman yi koma a.

APOLO

, Aso 18:24 A. yɛ ɔbarima a n’ano atew

APONTOW

, Ro 13:13 ɛnyɛ a. a ase yɛ gyegyeegye ne

Ga 5:21 nsawe, a. a ase yɛ gyegyeegye, ne

APOO

, Le 19:13 mmɔ nkurɔfo a.

APORƆW

, Efe 4:29 Mommma asɛm a a. mmpue mmfi

APƆN

, Ex 23:26 Ɔbea biara nni hɔ a obenyinsɛn a.

APUEI

, Yes 41:2 wanyan obi afi a.

ARARAT

, Ge 8:4 adaka no kosii A. mmepɔw so

AREOPAGO

, Aso 17:22 Paul sɔre gyinaa A. no mfinimfini

ARIMATEA

, Lu 23:51 Ná ofi Yudafo kurow A. mu

ARMAGEDON

, Adi 16:16 wɔfrɛ hɔ Hebri mu sɛ A.

ARTEMI

, Aso 19:34 Efesofo A. yɛ ɔkɛse!

ASAASE

, Ge 1:28 monhyɛ a. so ma na munnya

Ex 9:29 a. yɛ Yehowa dea

Hio 38:4 metoo a. fapem no, na wowɔ he?

Dw 37:11 Ahobrɛasefo na a. bɛyɛ wɔn dea

Dw 37:29 Atreneefo na a. bɛyɛ wɔn dea

Dw 104:5 a. betim baabi a etim daa

Dw 115:16 a. de, ɔde ama nnipa

Mme 2:21 atreneefo na wɔbɛtena a. so

Yes 45:18 ɔnwenee a. sɛ wɔntena so

Yes 66:8 Wɔwo a. da koro anaa?

Mt 5:5 wɔn a wodwo na a. no bɛyɛ wɔn dea

Mt 13:23 nea ekoguu a. pa mu no

Ro 15:23 a. biara nni hɔ a menkaa asɛm no wɔ so

ASAASE NO HO NKRATAA

, Yer 32:12 mede a. no maa Baruk

ASAASE TƐTRƐƐ

, Yes 30:23 wo mmoa benya a. adidi so

ASAASEWOSOW

, Lu 21:11 A. akɛse bɛba

ASADE

, Yer 39:18 Wubenya wo nkwa sɛ a.

ASAFO

, Dw 22:25 Meyi wo ayɛ wɔ a. kɛse mu

Dw 40:9 Meka asɛmpa wɔ a. kɛse mu

Mt 16:18 ɔbotan yi so na mesi m’a.

Aso 20:28 monhwɛ Onyankopɔn a. so

Ro 16:5 Munkyia a. a ɛwɔ wɔn fi no

ASAFO MU ASOMFO

, 1Ti 3:8 A. nso, ɛsɛ sɛ

ASASEL

, Le 16:8 nea ɔde bɛyɛ A. ɔpapo

ASAU

, Mt 4:20 Ntɛm ara na wogyaw wɔn a.

Mt 13:47 ɔsoro Ahenni te sɛ a.

Lu 5:4 mungu mo a. no mfa nyi nam

ASAW

, Ate 11:34 ne babea de a. behyiaa no

ASE ATIM

, 1Ko 1:8 ɔbɛma mo a. akosi awiei

2Ko 10:4 tutu nneɛma a a. no gu

ASEFO

, Ga 3:29 moyɛ Abraham a. ampa, adedifo

ASEFO A AKA

, Adi 12:17 ɔne ɔbea no a. kɔkoe

ASENI

, Ge 3:15 mede ɔtan bɛto w’a. ne n’a. ntam

Ge 22:17 mɛma w’a. ayɛ bebree

Ga 3:16 ne n’a., kyerɛ sɛ, Kristo

ASƐDE

, 1Yo 3:16 ɛyɛ yɛn a. sɛ yɛde nkwa to hɔ

ASƐM

, Mme 25:11 a. a wɔka wɔ bere a ɛfata mu

Yes 55:11 m’a. bewie nea enti a

Lu 8:12 Ɔbonsam ba beyi a. no fi koma mu

Yoh 1:1 Mfiase no, na A. no wɔ hɔ

Yoh 17:17 w’a. yɛ nokware

Aso 18:5 Paul de ne bere nyinaa kaa a. no

Flp 2:16 Munso nkwa a. no mu denneennen

Yak 1:22 Momfa a. no nyɛ adwuma

ASƐM BIARA NNI NE HO

, Tit 1:7 ɔyɛ obi a a.

ASƐMMƆNE

, 2Ko 6:8 yɛnam a. ne asɛmpa so

Tit 2:8 wɔrennya yɛn ho a. biara nka

ASƐMPA

, Yes 52:7 Nea ɔde a. nam mmepɔw so

Mt 16:22 Awurade, ka a. ma wo ho

Mt 24:14 wɔbɛka Ahenni no ho a.

Lu 4:43 Ɛsɛ sɛ meka Ahenni ho a.

Lu 8:1 otutuu akwan kɔkaa a. no

Ro 1:16 m’ani nwu a. no ho

1Ko 9:16 manka a. no a, minnue!

1Ko 9:23 A. no nti na meyɛ ade nyinaa

ASƐNDUA

, Mt 10:38 obiara a ɔmfa n’a. na

Mt 16:24 ɔmfa n’a. na onni m’akyi daa

Mr 15:25 wɔbɔɔ no a. mu

Lu 9:23 ɔmfa n’a. da biara da

Lu 23:21 Bɔ no a. mu!

ASƐNNIBEA

, Mr 13:9 Nkurɔfo de mo bɛkɔ a.

1Ko 6:6 onua paa tumi de onua kɔ a.

ASƐNTRENEE

, Mik 6:8 Ɛno ara ne sɛ wubedi a.

ASIANE

, Mme 22:3 Onyansafo hu a., ɔde ne ho sie

Ɔsɛ 9:11 a. to wɔn bere a wɔnhwɛ kwan

2Ko 11:26 kurow mu a. mu, wuram a. mu

ASIE ANYANSAFO

, Mt 11:25 wode a., na woayi akyerɛ

ASIKAFO

, Lu 14:12 wotow pon a, mfrɛ a.

1Ti 6:9 wɔn ani abere sɛ wɔbɛyɛ a.

1Ti 6:17 a. a ɛwɔ wiase no, wɔnnyɛ ahomaso

ASI MO YIYE

, 2Be 20:20 Munnya n’adiyifo mu gyidi na a.

ASI SO DUA

, Aso 17:31 wanyan no de a.

ASIW NO KWAN

, Yes 14:27 Yehowa, hena na obetumi a.?

ASI WO YIYE

, De 10:13 woadi mmara so, na a.

ASO

, Mt 5:39 obi bɔ w’a. nifa mu a

ASO ASIW

, Le 19:14 Nnome obi a n’a.

Yes 35:5 wɔn a wɔn a. bɛte asɛm

ASOM

, Yoh 19:3 Afei nso, wɔbobɔɔ n’a.

ASOMAFO

, Mt 10:2 A. 12 no din ni

Aso 15:6 a. no ne mpanyimfo no hyiae

1Ko 4:9 yɛn a yɛyɛ a. no de

1Ko 15:9 mene nea osua koraa wɔ a. no mu

2Ko 11:5 mokyerɛ sɛ wɔyɛ a. ahotefo

ASOM DƐ

, 2Ti 4:3 wɔn a wɔbɛka nsɛm a ɛyɛ wɔn a.

ASOMDWOE

, Dw 29:11 Yehowa de a. behyira ne nkurɔfo

Dw 37:11 wobegye wɔn ani a. bebree mu

Dw 72:7 a. pii bɛba akosi sɛ ɔsram befi hɔ

Dw 119:165 Wɔn a wɔdɔ wo mmara wɔ a.

Mme 17:1 di paanoo wɔ baabi a a.

Yes 9:6 Daa Agya, A. Hene

Yes 9:7 a. a enni awiei bɛba

Yes 32:18 Me manfo bɛtena a. tenabea

Yes 48:18 w’a. bɛyɛ sɛ asubɔnten

Yes 54:13 wo mma mmarima a. bɛdɔɔso

Yes 57:21 A. nni hɔ mma abɔnefo

Yes 60:17 mɛpaw a. sɛ wo hwɛfo

Yer 6:14 A. wɔ hɔ! nanso A. biara nni hɔ!

Mt 5:9 Anigye ne wɔn a wɔhwehwɛ a.

Mr 9:50 mo ne mo ho ntena a. mu

Yoh 14:27 Mede a. gyaw mo

Aso 9:31 asafo no nyinaa nyaa a.

Ro 3:25 ɔde no mae, na ama a. aba

Ro 5:1 yɛmfa Yesu so ne no ntena a. mu

Ro 8:6 adwene a esi honhom so wie a.

Ro 12:18 mo ne nnipa nyinaa ntena a. mu

Ro 14:19 yenni nneɛma a ɛde a. ba akyi

Flp 4:7 Onyankopɔn a. bɛbɔ mo ho ban

1Te 5:3 wɔka sɛ yɛwɔ a. ne ahotɔ! a

1Pe 3:11 hwehwɛ a. na di akyi

Adi 6:4 wɔmaa no kwan sɛ onyi a. mfi

ASOMFO

, 2Ko 3:6 wama yɛafata sɛ a.

2Ko 6:4 yedi adanse sɛ yɛyɛ Onyankopɔn a.

ASOTIFO

, Mr 7:37 Ɔma a. mpo te asɛm

ASOTWE

, 2Te 1:8 a. bɛba wɔn a wontie asɛmpa no so

ASƆFOKUW

, 1Pe 2:9 adehye a., ɔman kronkron

ASƆREDAN

. Hwɛ FI/OFI nso,

Hes 41:13 Osusuw a. no; ne tenten yɛ

Aso 17:24 Onyankopɔn nte a. mu

ASƆREFI ASOMFO

, Esr 8:20 ɔde a. maa Lewifo

ASƆREFI

. Hwɛ FI/OFI nso,

Dw 11:4 Yehowa wɔ n’a. kronkron no mu

Dw 27:4 mede anigye ahwɛ n’a.

Yer 7:4 Yehowa a., Yehowa a.

Mal 3:1 mpofirim na Awurade bɛba n’a.

Mt 21:12 Yesu kɔɔ a. hɔ kɔpam wɔn

Yoh 2:19 Munnwiriw a. yi ngu

1Ko 3:16 moyɛ Onyankopɔn a.

ASƆRETIAFO

, 1Ko 16:9 a. bebree wɔ hɔ

ASƆ YƐN ANI

, 1Ti 6:8 yɛbɛma ɛno ara a.

ASRA

, Yes 61:1 Yehowa a. me sɛ menka asɛmpa

ASRAAFODƆM

, Sak 4:6 Ɛnyɛ a., mmom me honhom

Adi 19:14 a. a wɔwɔ ɔsoro no di n’akyi

ASU

, Mt 3:13 Yesu bae sɛ Yohane mmɔ no a.

Mt 28:19 monyɛ asuafo, mommɔ wɔn a.

Lu 3:3 wɔmmɔ a. mfa nkyerɛ sɛ wɔasakra

Aso 2:41 wɔbɔɔ wɔn a.; 3,000 bɛkaa wɔn ho

Aso 8:36 Dɛn na esiw me kwan sɛ mɛbɔ a.?

Ro 6:4 wɔbɔɔ yɛn a. kɔɔ ne wu mu

ASUAFO

, Mt 28:19 monkɔ nkɔyɛ aman nyinaa m’a.

Yoh 8:31 motena m’asɛm mu a, moyɛ m’a.

Yoh 13:35 ɛbɛma nnipa ahu sɛ moyɛ m’a.

Aso 14:22 Wɔhyɛɛ a. no den

ASUBƆ

, 1Pe 3:21 a. a seesei egye mo nkwa

ASUBƆNTEN

, Adi 12:16 asaase buee n’anom menee a. no

Adi 22:1 nkwa nsu a.

ASUMANFO

, Le 19:31 Monnkɔ a. nkyɛn

ASUMANSƐM

, Aso 19:19 wɔn a wodi a. hyew wɔn nhoma

ATAADE/NTAADE

, Ge 3:21 Nyankopɔn yɛɛ n. tenten

Yak 2:15 onuabea bi nni a. a ɔbɛhyɛ

ATAMFO/TAMFO

, Dw 110:2 Kɔ w’a. mfinimfini

Mt 5:44 Monkɔ so nnɔ mo a.

Mt 10:36 onipa fifo na wɔbɛyɛ n’a.

Ro 12:20 ɔkɔm de wo t. a

Flp 1:28 mommma mo a. nnhunahuna mo

ATAN

, Yoh 7:7 Wiase a. me, efisɛ midi adanse

ATEASEFO

, Lu 20:38 Ɔnyɛ awufo Nyankopɔn, a. de

ATEETEE

, 2Ko 1:8 A. a yɛfaa mu no boro yɛn so

ATEMMU

, Yoh 5:22 Agya no de a. ahyɛ Ɔba no nsa

Yoh 19:13 Pilato tenaa a. agua so

1Ko 11:29 ɔnom de a. ba ɔno ara ne so

1Pe 4:17 a. no befi ase wɔ Onyankopɔn fi

ATEMMU AGUA

, Ro 14:10 yebegyina Onyankopɔn a. anim

ATENKA

, Yak 5:17 Elia yɛ onipa a ɔwɔ a. te sɛ yɛn

ATENTEN

, Yes 54:2 Ma wo ntamadan nhama nyɛ a.

ATƐN

, Ɔsɛ 8:11 nneɛma bɔne a wommu ho a. ntɛm

Yes 26:9 wubu asaase a. a

Mt 7:2 a. a mubu no, ɛno na wobebu mo

Lu 6:37 munnyae sɛ mubu a.

Lu 22:30 wobebu Israel mmusuakuw 12 a.

Aso 17:31 wayi da bi a ɔde bebu asaase a.

Ro 14:4 Wo ne hena a wubu obi somfo a.?

1Ko 6:2 munnim sɛ akronkronfo bebu a.?

Yak 4:12 wone hena a wubu wo yɔnko a.?

ATƐNKYEA

, Hio 34:12 ade nyinaa so Tumfo no mmu a.

ATƐNTRENEE

, Hio 40:8 Wubenya asɛm aka wɔ m’a. ho?

Dw 37:28 Yehowa dɔ a.

Mme 29:4 Ɔhene de a. na ɛma ɔman gyina

Yes 32:1 abirɛmpɔn bedi tumi a. mu

Lu 18:7 munnye nni sɛ Onyankopɔn bebu a.?

Aso 28:4 A. amma wankɔ so antena ase

ATIFI FAM HENE

, Da 11:7 ɔbɛtow ahyɛ a. no so

Da 11:40 a. no de nteaseɛnam bɛba no so

ATIRIMƆDEN

, Mme 12:10 ɔbɔnefo mmɔborɔhunu mpo yɛ a.

ATIRIMƆDENSƐM

, Dw 72:14 Obegye wɔn afi nhyɛso ne a. mu

ATIRIMPƆW

, Mme 16:4 wayɛ biribiara na n’a. abam

Ro 8:28 wɔn a wɔafrɛ wɔn sɛnea n’a. te

Efe 3:11 Eyi ne daa a.

ATORO

, Kol 3:9 Munnni a. nnkyerɛ mo ho

2Te 2:11 na ama wɔagye a. no adi

Tit 1:2 Onyankopɔn a ontumi nni a.

ATORO ADIYIFO

, Mt 7:15 a. de nguan nhoma kata wɔn ho

Mt 24:11 A. bɛdaadaa nnipa pii

Mr 13:22 a. bɛyɛ nsɛnkyerɛnne

ATOROFO

, Ga 2:4 anuanom a. a wɔayɛ kodɛɛ aba

ATORO KRISTO

, Mt 24:24 a. ne atoro adiyifo bɛsɔre

ATRENEEFO

, 1Pe 3:12 Yehowa ani wɔ a. so

ATUATEW

, 1Sa 15:23 a. ne abosonkɔm yɛ bɔne koro

Mme 1:32 agyimifo a. bekum wɔn

ATUATEWFO

, Nu 20:10 Muntie, mo a.!

Mme 24:21 wo ne a. mmmɔ

ATUMFO

, Aso 4:26 a. boom sɔre tiaa Yehowa

Ro 13:1 obiara mmrɛ ne ho ase nhyɛ a. ase

AWARE

, Ex 20:14 Nsɛe a.

De 7:3 nnye ne babea a. mma

Mt 5:28 wasɛe a. dedaw ne koma mu

Mt 19:9 ɔsan ware foforo a, wasɛe a.

Heb 13:4 Mo nyinaa, munni a. ni

AWAREGYAE

, Mal 2:16 mikyi a.

AWAREGYAE KRATAA

, De 24:1 ɔnkyerɛw a.

Mt 19:7 Mose kae sɛ obi betumi ama a.

AWARESƐEFO

, 1Ko 6:9 a. rennya Onyankopɔn Ahenni

AWERƐHOW

, Dw 31:10 A. ahyɛ m’asetena ma

Dw 38:6 mede a. nantenantew

Dw 78:41 Israel Kronkronni no dii a.

Mme 14:10 Koma na enim n’a.

Ɔsɛ 7:2 Eye sɛ wobɛkɔ a. fi

Ɔsɛ 7:3 A. ye sen ɔserew

Yes 51:11 a. ne apinisi beguan

Mt 5:4 Anigye ne wɔn a wodi a.

Ro 8:26 yesũ di a. a, honhom no srɛ

2Ko 2:7 na a. bebrebe anhyɛ no so

2Ko 7:9 a. a mudii no, Onyankopɔn pɛ

1Te 4:13 moanni a. sɛ wɔn a wonni anidaso

AWERƐHYEM

, 1Te 1:5 yɛde a. a emu yɛ den nso kaa ho

AWERƐKYEKYE

, Ro 15:4 Kyerɛwnsɛm no mu a.

2Ko 1:3 a. nyinaa Nyankopɔn no

2Ko 1:4 a. a yenya fi Onyankopɔn hɔ

AWIAWIA

, Yuda 4 nnipa bi a. wɔn ho aba mo mu

AWIE

, 2Ti 4:7 matu mmirika no a.

AWIEI

, Ɔsɛ 12:13 Asɛm no a., nea yɛate ne sɛ:

Yes 2:2 A. nna no mu no

Mt 24:14 ɛno ansa na a. no bɛba

Mt 28:20 me ne mo wɔ hɔ kosi wiase a.

Yoh 13:1 Yesu dɔɔ wɔn kosii a.

AWIEI ASƐM

, Yes 46:10 Mifi mfiase ka a.

AWIEI MMERE

, 2Ti 3:1 a. no, mmere a emu yɛ den bɛba

AWO

, Hio 14:1 Onipa a ɔbea a. no

Yes 66:7 A. nkaa no no, na wawo dedaw

1Pe 1:3 ɔnam so a. yɛn foforo

AWODA

, Ge 40:20 na Farao redi n’a.

Mt 14:6 Bere a wɔredi Herode a. no

AWOFO

, Lu 18:29 obiara a wagyaw a., Ahenni no nti

Lu 21:16 a. mpo beyi mo ama

2Ko 12:14 a. na wɔpɛ ade ma wɔn mma

Efe 6:1 muntie mo a. asɛm

Kol 3:20 muntie mo a. asɛm ade nyinaa mu

AWO NTOATOASO

, Mt 24:34 a. yi rentwam da

AWU

, Ex 20:13 Nni a.

AWUDISƐM

, Dw 5:6 Yehowa kyi wɔn a wɔpɛ a.

Dw 11:5 obiara a n’ani gye a. ho no, okyi no

AWUFO

, Ɔsɛ 9:5 a. de, wonnim biribiara

Lu 20:38 Ɔnyɛ a. Nyankopɔn, na mmom

Aso 24:15 atreneefo bɛsɔre afi a. mu

AWURADE

, De 10:17 Yehowa yɛ awuranom mu A.

Mt 7:22 A., A., yɛamfa wo din anhyɛ nkɔm?

1Ko 7:39 A. mu nko ara na ɔnware

AWURADE TUMFO

, Dw 73:28 A. Yehowa ne me guankɔbea

Aso 4:24 A., wo na woyɛɛ ɔsoro ne asaase

AWURANOM

, Mt 6:24 Obiara rentumi nsom a. baanu

1Ko 8:5 anyame pii ne a. pii wɔ hɔ

AWUWU

, 1Sa 22:22 mama wo papa fifo nyinaa a.

AYAMHYEHYE

, Ex 34:6 Yehowa wɔ mmɔborɔhunu ne a.

Kol 3:12 Enti momfa a., ayamye

Yak 5:11 Yehowa wɔ a. ne

AYAMYE

, Mme 31:26 a. mmara wɔ ne tɛkrɛma so

Aso 28:2 Nnipa no daa a. soronko adi

Kol 3:12 momfa a. nyɛ ataade nhyɛ

AYARESA

, 2Be 36:16 wodii adiyifo ho fɛw; wɔannya a.

Aso 5:16 wɔn nyinaa nyaa a.

1Ko 12:30 Wɔn nyinaa na wɔwɔ a. akyɛde?

AYEFORO

, Mt 22:2 ɔtow pon maa ne ba a ɔrehyia a.

Adi 21:9 mɛkyerɛ wo a. no

AYEFOROHYIA

, Yoh 2:1 a. apontow bi kɔɔ so wɔ Kana

Adi 19:7 Oguammaa no a. adu

AYEYI

, 1Be 16:25 Yehowa na a. sɛ no

Dw 92:1 yɛato a. dwom ama wo din

Dw 147:1 Eye sɛ yɛbɛto a. dwom

Heb 13:15 yɛmfa no so mmɔ a. afɔre

AYEYI NNWOM

, Mt 26:30 wɔtoo a. wiei no, wopuei

AYƐ

, Mme 27:2 Ma obi nyi wo a.

B

BA/ƆBA

, Dw 2:12 Monhyɛ ɔ. no anuonyam

Mme 13:24 nea ɔmfa abaa tan ne b.

Mme 15:20 Ɔ. nyansafo ma ne papa ani gye

Mt 3:17 Oyi ne me B., nea medɔ no

Lu 15:13 ɔ. kumaa no sɛee n’agyapade

BAAKO

, 1Ko 8:6 Onyankopɔn b., ne Awurade b.

Efe 4:13 yɛn nyinaa bɛyɛ b. wɔ gyidi mu

BAAKOYƐ

, Dw 133:1 anuanom bom de b. tena!

Sef 3:9 na ama wɔde b. asom no

Efe 4:3 munkura b. a moanya no mu

BAAL

, Yer 19:5 wɔhyew wɔn mma ma B.

BAALAM

, Nu 22:28 afurum no bisaa B.

BAANU BAANU

, Lu 10:1 ɔpaw asuafo 70, na ɔsomaa wɔn b.

BABEA

, Lu 8:49 Wo b. no awu

BABEL

, Ge 11:9 wɔbɛfrɛɛ hɔ B.

BABILON

, Yer 51:6 Munguan mfi B.

Yer 51:30 B. mmarima agyae ko

Yer 51:37 B. bɛdan abo asum hɔ

Adi 17:5 B. Kɛse, tuutuufo maame

Adi 18:2 B. Kɛse no ahwe ase

BAGUAFO

, Da 7:10 B. tenaa ase sɛ wɔrebu atɛn

BAGUAM

, Tit 1:16 Wɔka wɔ b. sɛ wonim Onyankopɔn

BAN

, Yoh 10:16 nguan foforo a womfi b. yi mu

BARIMA

, Le 20:13 ɔbarima ne ne yɔnko b. da

BARNABA

, Aso 9:27 B. boaa no

BARUK

, Yer 45:2 B., nea Yehowa aka afa wo ho ni

BASA

, Yoh 12:38 hena na wɔayi Yehowa b.?

BASABASA

, 1Te 5:14 wɔnenam b.; mommɔ wɔn kɔkɔ

2Te 3:6 onua biara a ɔnenam b. no

BASAFA

, Mt 6:27 obetumi de b. aka ne nkwa ho?

BATA

, Lu 22:28 moda so b. me ho wɔ sɔhwɛ mu

BAT-SEBA

, 2Sa 11:3 B. a na ɔware Uria

BEBREE

, Mme 11:24 Obi kyɛ ade nanso onya b.

BEBU SO

, Dw 72:16 Aduan b.

BEHINHIM

, 1Ah 18:21 Mo adwene b. akosi da bɛn?

BEHYIAM

, Heb 10:25 yennnyae sɛ yɛne yɛn ho b.

BELSASAR

, Da 5:1 Ɔhene B. tow pon kɛse

BEPƆW

, Dw 24:3 Hena na ɔbɛkɔ Yehowa b. so?

Yes 2:3 yɛmforo nkɔ Yehowa b. so

Yes 11:9 wɔrensɛe ade wɔ me b. so

Da 2:35 ɔbo a ɛbɔɔ ohoni no dan b. kɛse

BERE

, Ɔsɛ 3:1 Biribiara wɔ ne b.

Da 7:25 ɛbere, ne mmere, ne b.

Hab 2:3 anisoadehu no retwɛn ne b.

Yoh 7:8 me b. nnya nsoe

1Ko 7:29 b. a aka no sua

1Ko 15:23 obiara ne ne b.

Efe 5:16 fa wo b. yɛ nneɛma a ɛho hia

BERE A ENNI AWIEI

, Ɔsɛ 3:11 Ɔde b. ahyɛ wɔn komam

BERE A MONHWƐ KWAN

, Mt 24:44 b. na onipa Ba no bɛba

BERE A WAHYƐ

, Efe 1:10 b. no, obedi nneɛma ho dwuma

BERE TIAA BI

, 2Ko 4:17 amanehunu no wɔ hɔ b.

Heb 11:25 bɔne mu anigye b.

BESALEL

, Ex 31:2 B. na mapaw no

BETEL

, Ge 28:19 ɔtoo hɔ din B.

BETLEHEM

, Mik 5:2 wo, B. Efrata

BETUA

, Dw 116:12 dɛn na mede b. Yehowa ka

Kol 3:24 nea wɔde b. mo ka no fi Yehowa hɔ

2Te 1:6 ɔde amanehunu b. wɔn ka

BETU WƆN HO AMA

, Dw 110:3 wo man b.

BEWIE YIYE

, Dw 1:3 nea ɔyɛ biara b.

BEWU

, Hes 18:32 Ɛnyɛ nea mepɛ ne sɛ obi b.

BEYI ME AMA

, Mt 26:21 mo mu baako b.

BƐFATA

, Efe 4:1 frɛ a wɔafrɛ mo no b. mo

BƐKANYAN

, Heb 10:24 obiara b. ne yɔnko

BƐKEKA ASI ANI

, Efe 4:16 nipadua no b.

BƐKYERƐKYERƐ

, Yes 54:13 Yehowa b. wo mma nyinaa

BƐKYƐ

, Yes 55:7 Nyankopɔn de b. no aboro so

Mt 6:14 mo soro Agya nso de mo de b. mo

BƐN

, Dw 145:18 Yehowa b. wɔn a wɔfrɛ no

BƐSEREW

, Dw 2:4 Nea ɔte soro no b.

BƐSESA

, Mt 16:26 dɛn na onipa de b. ne nkwa?

BƐTAN

, Mt 24:9 me din nti aman nyinaa b. mo

BƐTOTO

, Yes 46:5 Hena na mode me b. ne ho

Ga 6:4 ɛnyɛ sɛ ɔde ne ho b. obi ho

BƐTO WO SO

, Dw 9:10 Wɔn a wonim wo din de wɔn ho b.

BƐTWEETWEE

, Da 12:4 Nnipa bebree b. mu

BƐTWƐN

, Mik 7:7 Mede ntoboase b.

BƐYƐ WƆN DEA

, Mt 5:5 wɔn a wodwo na asaase b.

BIARABIARA

, Yer 48:10 nea ɔyɛ Yehowa adwuma b.!

1Ko 9:26 mmirika no, mintu no b.

BIRƐMPƆN

, Da 10:13 Persia b. siw me kwan

BIRIBIARA

, Flp 4:8 b. a ɛyɛ nokware na ɛyɛ fɛ

BIRIBIARA MFA NE HO

, Mme 14:16 ɔkwasea de, b.

BIRIBIARA MU

, Efe 5:20 monna Nyankopɔn ase b.

BISA

, Dw 2:8 B. me, mede amanaman bɛma wo

BOAFO

, Dw 46:1 Ahohia mu b. a ɔwɔ hɔ daa

BOBE

, Mik 4:4 obiara bɛtena ne b. ase

Yoh 15:1 Mene nokware b. no, na m’Agya

BOBEFUW

, Yes 65:21 na wɔayeyɛ b. adi mu aba

Mt 20:1 ɔbɔɔ paa ma wɔkɔɔ ne b. mu

Mt 21:28b. no mu kɔyɛ adwuma nnɛ

Lu 20:9 Ɔbarima bi yɛɛ b., na otuu kwan

BOBESA

, Le 10:9 monnnom b.

1Ti 5:23 wo yafunu nti, nom b. kakra

BOM/ABOM

, Ro 8:28 ne nnwuma nyinaa b. di boa

Efe 1:10 waka nneɛma a. wɔ Kristo mu

Efe 4:16 nipadua no nyinaa ayɛ adwuma a.

BO NHAW NO

, 1Ko 13:5 ne b.

BONNIAYƐFO

, Mme 29:21 wogyigye akoa so a, ɔbɛyɛ b.

BOOM YƐƐ BASABASA

, Aso 17:5 wɔkaa wɔn ho b.

BORƆDƆMA

, 1Ah 4:25 wɔbɛtena b. ase

Mik 4:4 obiara bɛtena ne bobe ne ne b. ase

Mt 21:19 b. dua no wui amonom hɔ ara

Mr 13:28 sua biribi fi b. ho mfatoho yi mu

BOSEA

, Mme 11:15 nea odi ɔhɔho anim kogye b. no

Mme 19:17 Nea ɔdom mmɔborɔwa bɔ Yehowa b.

Mme 22:7 Nea ogye b. no, ɔyɛ akoa

Lu 6:35 wode b. ma a, mfa w’ani nto so

BOTUROBODWO

, Adi 3:16 woyɛ b.

, De 23:21 Sɛ wohyɛ Yehowa b. a

Ate 11:30 Yefta hyɛɛ Yehowa b.

Dw 104:30 wosoma wo honhom de b. ade

BƆFO

, Ɔsɛ 12:1 kae wo B. Kɛse no wo mmabunbere mu

BƆHYƐ

, 2Ko 1:20 Onyankopɔn b. nyinaa ayɛ yiw

2Pe 3:9 Yehowa nkyɛ ne b. ho

BƆKƆƆ

, Mme 15:1 Mmuae b. ma abufuw twa

BƆNE

, Ge 3:5 moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne b.

Ge 4:7 b. butuw wo pon ano

Ge 39:9 ɛbɛyɛ dɛn na mayɛ b. atia

2Sa 12:13 Dawid: Mayɛ Yehowa b.

1Ah 8:46 b. nso de, onipa biara yɛ bi

Ne 9:17 Onyankopɔn yi ne yam de b. kyɛ

Dw 23:4 Minsuro b. biara, woka me ho

Dw 32:1 Anigye ne onipa a wɔakata ne b. so

Dw 38:18 me b. yɛɛ me so dadwen

Mme 12:3 Obiara nni hɔ a b. bɛbɔ ne ho ban

Mme 17:9 nea ɔde b. kyɛ no hwehwɛ ɔdɔ

Mme 20:22 Nka sɛ: Metua b. so ka!

Yes 1:18 mo b. te sɛ koogyan, nanso

Yes 5:20 wɔn a wɔka sɛ b. yɛ papa nnue

Yes 11:9 Wɔrenyɛ b. na wɔrensɛe ade bio

Yes 38:17 Woatow me b. nyinaa agu w’akyi

Yes 53:12 Ɔsoaa nnipa pii b.

Yer 31:34 wɔn b. nso, merenkae bio

Da 6:4 wɔanhu b. biara wɔ Daniel ho

Mt 18:15 sɛ wo nua yɛ wo b. a, kɔ

Mr 3:29 abususɛm; b. a wɔremfa nkyɛ

Yoh 1:29 Onyankopɔn Guammaa a oyi b.

Aso 3:19 monsakra mma wɔmpopa mo b.

Ro 3:23 Wɔn nyinaa ayɛ b., na wontumi

Ro 3:25 ɔde b. a wɔyɛe tete no kyɛe

Ro 5:12 ɛnam onipa baako so na b. bae

Ro 6:7 nea wawu no, wɔde ne b. akyɛ no

Ro 6:14 ɛnsɛ sɛ b. nya mo so tumi

Ro 6:23 b. akatua ne owu

Ro 7:19 b. a mempɛ no mmom na meyɛ

Ro 12:17 Mommfa b. nntua b. so ka

Ro 12:19 Adɔfo, munntua b. so ka

1Ko 6:7 Adɛn na momma wɔnyɛ mo b.?

1Te 5:22 Montwe mo ho mfi b. biara ho

1Ti 5:24 ebinom b. da adi akyiri yi

Yak 4:17 nea onim adepa a ɔnyɛ no, ɛyɛ b.

Yak 5:15 Sɛ wayɛ b. bi a, wɔde bɛkyɛ no

1Yo 1:7 Yesu mogya hohoro yɛn b.

1Yo 1:9 yɛka yɛn b. a, ɔyɛ ɔnokwafo

1Yo 2:1 sɛ obi yɛ b. a, yɛwɔ ɔboafo

1Yo 3:6 nea ɔne no ayɛ baako ntena b. mu

1Yo 5:17 Nea ɛnteɛ nyinaa yɛ b.

BƆNEFAKYƐ

, Mt 26:28 me mogya a ɛma nnipa nya b.

BƆ ONIPA HO BAN

, Ɔsɛ 7:12 Nyansa b. sɛnea sika

BƆƆ

, Ge 1:1 Mfiase no Onyankopɔn b. ɔsoro

Kol 1:16 ne so na wɔnam b. nneɛma

BRA

, Adi 22:17 ma obiara a ɔte no nka sɛ B.!

BRAMBRAMBRAM

, Nmd 8:6 ogya a ɛredɛw b.

BRAYƐ

, Le 15:19 nnanson wɔ ne b. mogya mu

BRƐBRƐ

, 1Te 2:7 yɛyɛɛ mo b. sɛnea ɔbaatan

2Ti 2:24 ɛsɛ sɛ ɔyɛ nnipa nyinaa b.

BRƐƐ NE HO ASE

, Lu 2:51 ɔkɔɔ so b. maa wɔn

BUA ASƐM

, Mme 18:13 obi b. ansa na wate a

BUE WO NSAM

, De 15:8 B. ma no

BU FA ME SO

, Dw 40:12 Me mfomso b.

BUMBUM

, Mme 12:18 Nsɛm a wotu no b. te sɛ

D

DA

, Dw 84:10 eye sɛ obi bɛtena wo fi d. koro

Hes 4:6 d. koro biara yɛ afe

Mt 24:36 d. no ne dɔn no de, obiara nnim

2Pe 3:8 d. koro yɛ mfe apem

DAA

, Ge 3:22 na wanni na wantena ase d.

Dw 37:29 Atreneefo bɛtena asaase so d.

Ɔsɛ 3:14 nea Nyankopɔn yɛ bɛtena hɔ d.

Da 6:16 Wo Nyankopɔn a wosom no d. no

1Pe 1:25 Yehowa anom asɛm wɔ hɔ d.

DAAKYE

, Dw 73:17 mihuu sɛnea d. ebewie wɔn

DAA NKWA

, Da 12:2 Ebinom benya d.

Lu 18:30 mmɔho pii saa bere yi, ne d.

Yoh 3:16 obiara a ogye no di no benya d.

Yoh 17:3 Sɛ obi benya d. a

Aso 13:48 koma pa a ɛbɛma wɔanya d.

Ro 6:23 akyɛde a Onyankopɔn de ma ne d.

1Ti 6:12 so d. mu denneennen

DADE

, Mme 27:17 d. sew d. ano

Ɔsɛ 10:10 Sɛ obi d. ano wu na wansew a

Yes 60:17 dwetɛ asi d. ananmu

Da 2:43 d. ne dɔte ntumi mfra

DADE KYƐW

, Efe 6:17 monhyɛ nkwagye d.

DADWEN

, Dw 94:19 d. hyɛɛ me so no, wokyekyee

Mme 12:25 Onipa komam d. ma ɔbotow

Mr 4:19 d. ne ahonyade nnaadaa

Lu 8:14 d. ne ahonyade twetwe wɔn

Lu 21:34 Monhwɛ na d. anhyɛ mo koma so

Lu 21:34 d. anhyɛ mo koma so da

1Ko 7:32 mempɛ sɛ d. hyɛ mo so

Flp 4:6 Mommma d. nnhyɛ mo so

DASANI

, Dw 56:11 Dɛn na onipa d. betumi ayɛ me?

DAWID

, 1Sa 16:13 Samuel sraa D.

Lu 1:32 n’agya D. ahengua

Aso 2:34 D. ankɔ soro, nanso ɔkae sɛ

DEA

, Ro 14:8 yewu oo, yɛyɛ Yehowa d.

1Ko 6:19 mmom moyɛ Onyankopɔn d.

DEMMIRE

, Yes 42:3 Ɔremmu d. a abukaw biara mu

DEN

, De 15:7 mma wo nsam nnyɛ d.

Yes 41:10 Mɛhyɛ wo d., yiw, mɛboa wo

Lu 22:32 wosan ba a, hyɛ wo nuanom d.

Ro 15:1 Yɛn a yɛyɛ d. no, ɛsɛ sɛ

DENARE

, Lu 7:41 Baako gyee d. 500

DENNEENNEN

, Flp 2:16 Munso nkwa asɛm no mu d.

Kol 3:19 mommma mo bo mmfuw wɔn d.

Yuda 3 monko d. mfa mmɔ gyidi no ho ban

DE WƆN HO GYIGYE

, 1Ti 5:13 d. nkurɔfo nsɛm mu

DƐM

, Le 22:21 ɔmfa aboa a d. biara nni ne ho

DIBEA

, Ro 13:1 wɔn mu biara anya ne d.

Flp 2:6 wannya adwene sɛ ɔbɛpere d.

DII AHURUSI

, 1Be 29:9 Ɔman no d. sɛ wɔde afɔre bae

DI MU

, Dw 19:7 Yehowa mmara d.

DIN/EDIN

, Ge 11:4 yennye d., na yɛammɔ anhwete

Ex 3:13 wobisa me sɛ, Ne d. de dɛn a

Ex 3:15 Yehowa. Eyi ne me d. kosi daa

Ex 9:16 mema nkurɔfo bɔ me d. asaase so

Ex 20:7 Mfa Yehowa d. nni agoru

1Sa 17:45 mede Yehowa d. reba wo so

1Be 29:13 wo d. a ɛwɔ anuonyam no

Dw 9:10 Wɔn a wonim wo d. no

Dw 79:9 Wo d. nti, gye yɛn

Mme 18:10 Yehowa d. yɛ abannennen

Mme 22:1 Hwehwɛ d. pa, ɛnyɛ ahonyade

Ɔsɛ 7:1 D. pa ye sen ngo pa

Yer 23:27 wɔma me man werɛ fi me d.

Hes 39:25 mede nsi bɛbɔ me d. ho ban

Mal 1:11 me d. bɛyɛ kɛse aman nyinaa mu

Mal 3:16 wodwinnwen ne d. ho

Mt 6:9 wo d. ho ntew

Yoh 12:28 Agya, hyɛ wo d. anuonyam

Yoh 14:14 mubisa biribiara me d. mu a

Yoh 17:26 Mama wɔahu wo d.

Aso 4:12 e. foforo biara nni hɔ

Aso 15:14 yii nnipa bi de ne d. too wɔn

Ro 10:13 obiara a ɔbɛbɔ Yehowa d. no

Ro 10:14 ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛbɔ ne d.?

Flp 2:9 ɔmaa no d. a ɛkyɛn biara

DINA

, Ge 34:1D. taa kɔ kurom hɔ mmabaa hɔ

DOME

, Hio 2:9 D. Onyankopɔn na wu!

DOMPE/NNOMPE

, Ge 2:23 me n. mu d.

2Ah 13:21 ɔbarima no amu kaa Elisa n.

Dw 34:20 Ɔhwɛ ne n. nyinaa so

Mme 25:15 tɛkrɛma a edwo tumi bu d. mu

Yer 20:9 ogya a ɛredɛw wɔ me n. mu

Yoh 19:36 Wɔremmu ne d. baako mpo mu

DORKA

, Aso 9:36 Tabita, a ɛkyerɛ D.

DƆM

, Dw 68:11 Mmea a wɔka asɛmpa yɛ d. kɛse

DƆN

, Mt 24:36 da no ne d. no, obiara nnim

DƆƆSO

, 1Pe 4:3 bere a moyɛɛ aman no apɛde d.

DƆTE

, Ge 2:7 Nyankopɔn de d. nwenee onipa

Ge 3:19 Woyɛ d. na d. mu na wobɛsan akɔ

Dw 103:14 Ɔkae sɛ yɛyɛ d.

Yes 45:9 ɛsɛ sɛ d. ka kyerɛ ne Nwemfo sɛ

Yes 64:8 Yɛyɛ d., wone yɛn Nwemfo

Da 2:42 fã bi yɛ dade na fã bi yɛ d.

DRAKMA

, Lu 15:8 ɔwɔ d. du, na d. baako yera a

DRAKMA DU

, Lu 15:8 ɔbea bɛn na ɔwɔ d., na sɛ

DUA/NNUA

, Ge 2:9 papa ne bɔne ho nimdeɛ d.

Ge 2:9 nkwa d. wɔ turo no mfinimfini

Dw 1:3 Ɔbɛyɛ sɛ d. a wɔadua wɔ nsu ho

Yes 61:3 wɔbɛfrɛ wɔn trenee n. akɛse

Hes 47:12 N. nyinaa bi befifi

Da 4:14 Muntwa d. no, muntwitwa

Ga 6:7 nea onipa d. no, ɛno ara na otwa

Adi 2:7 mɛma wadi nkwa d.

Adi 22:14 wobenya kwan akɔ nkwa n. no ho

DUA SO

, Ga 3:13 Obiara a wɔasɛn no d. no

DUM

, Ex 13:22 Omununkum d., ogya d.

1Ti 3:15 nokware no d. ne ne nnyinaso no

DUNSIN

, Yes 11:1 Dubaa bi befifi Yese d. mu

Da 4:15 munnyaw ne d. ne ne ntini

DURUYƐFO

, Kol 4:14 Yɛn dɔfo d. Luka

DWEN

, Mme 15:28 Ɔtreneeni koma d. ansa na

Mme 16:31 Eti so d. yɛ ahenkyɛw a ɛyɛ fɛ

1Ko 7:32 Ɔbarima a ɔnwaree d. Awurade

Flp 2:21 Wɔn nyinaa d. wɔn ho

DWETƐ

, Mme 2:4 wokɔ so hwehwɛ no sɛ d. a

Hes 7:19 Wɔbɛtow wɔn d. agu mmɔnten so

Sef 1:18 wɔn d. rennye wɔn

Mal 3:3 obi a ɔnan d. yiyi mu fĩ

DWETIKƐSE

, Mt 25:15 Ɔmaa ɔbaako d. anum

DWINNWEN

, Yos 1:8 kenkan Mmara no na d. ho

Dw 1:2 ɔkenkan ne mmara no d. ho

1Ti 4:15 D. eyinom ho

DWOM

, Dw 98:1 Monto d. foforo mma Yehowa

Aso 16:25 Paul ne Silas too d.

DWOODWOO

, 1Ah 4:25 Israel tenaa ase d.

Mme 3:23 wobɛnantew wo kwan so d.

Ho 2:18 mɛma wɔatena hɔ d.

DWUDWO

, Lu 12:19 d. wo ho, didi

DWUMA

, 1Ko 7:31 Wɔn a wɔde wiase di d.

E

EBESI NO YIYE

, Mme 11:25 ne yam ye no, e.

EBESI WO YIYE

, De 8:16 sɛnea daakye e.

Yos 1:8 Woyɛ saa a, e.

1Ah 2:3 biribiara a wobɛyɛ no, e.

EBEWIE

, Yes 55:11 e. nea enti a mesomaa no

EBU SO

, Lu 12:15 onipa nya ma e. a

EDEN

, Ge 2:8 Nyankopɔn yɛɛ turo bi wɔ E.

EDI MU

, Dw 101:2 Koma a e. na mede bɛbɔ bra

EDU

, Ge 18:32 E. no nti merensɛe no

EDWO

, Mme 14:30 Koma a e. ma nipadua nkwa

Mme 25:15 tɛkrɛma a e. bu dompe mu

EFESO

, 1Ko 15:32 me ne mmoa koe wɔ E.

EGYPT

, Mt 2:15 E. na mefrɛɛ me ba fii

EHIA

, Mt 23:23 Mmara no mu nsɛm a e.

Ro 13:5 e. sɛ mobrɛ mo ho ase

Flp 1:10 nneɛma a e. paa no

EHU/HU

, Ge 9:2 Mo ho h. nka mmoa

Yes 44:8 Munnsuro, mommmɔ h.

Lu 21:26 e. bɛma nnipa atwitwa ahwe

2Ti 1:7 Onyankopɔn amma yɛn e. honhom

Heb 10:31 Onyakopɔn asotwe, ɛyɛ h.

1Yo 4:18 E. biara nni ɔdɔ mu

ELI

, 1Sa 1:3 E. mma baanu yɛ asɔfo

ELIA

, Yak 5:17 E. wɔ atenka te sɛ yɛn

EMIA

, Mr 4:19 e. asɛm no, na ɛnsow aba

EMU DAA HƆ

, Aso 9:22 ɔkyerɛkyerɛe maa e.

EMU DƆ

, 1Ko 2:10 nneɛma a e. no

EMU YƐ DURU

, Ga 6:2 nneɛma a e.

ENNHIA ME

, Mme 30:9 mma e., na manwia ade

ENNI AKYIRI

, Yes 46:13 me trenee; e. koraa

ENNI NE NSAM

, Yer 10:23 obetutu ne nan, e.

ENOK

, Ge 5:24 E. ne Nyankopɔn nantewee

ESAU

, Ge 25:34 E. amfa mpanyinni anyɛ hwee

Heb 12:16 ommu nneɛma kronkron te sɛ E.

ESI WO YIYE

, Yes 48:17 ɔkyerɛkyerɛ ma e.

ESRA

, Esr 7:11 E., ɔkyerɛwfo a ne ho akokwaw

ESUM/SUM

, Yes 60:2 E. bɛkata asaase so

Yoe 2:31 Owia beduru s. na ɔsram

Mt 4:16 Nnipa a wɔte s. mu huu hann

Yoh 3:19 nnipa dɔ s. sen hann

Efe 4:18 Wɔn adwene aduru s.

1Pe 2:9 ɔfrɛɛ mo fii s. mu

ESUM KABII

, Sef 1:15 Omununkum ne e.

EUODIA

, Flp 4:2 Mitu E. fo, mitu Sintike fo

EWIE NO BƆNE

, Ɔsɛ 8:9 di onipa so ma e.

EYE

, Ge 1:31 biribiara a wayɛ, ohui sɛ, e.

2Ti 3:16 e. ma nkyerɛkyerɛ

Ɛ

ƐBORO

, Ge 18:14 Biribi wɔ hɔ a ɛ. Yehowa so?

Efe 3:20 otumi yɛ ade ma ɛ. nea

ƐBRƐ NE HO ASE

, 1Pe 3:4 edwo na ɛ.

ƐDA A EDI AKYIRI

, Yoh 6:39 ɛ. no, manyan wɔn

ƐDƐFƐDƐFƐ

, Mme 26:28 ano a ɛ. sɛe ade

ƐFATA

, Lu 4:13 ogyaw no hɔ kosii bere a ɛ.

ƐHO HIA PAA

, Ɔsɛ 12:13 eyi ne ade a ɛ.

ƐHOME

, Dw 150:6 nea ɛ. nyinaa nyi Yah ayɛ

ƐHO NTEW

, Yes 52:11 mo nsa nnka biribiara a ɛ.!

2Ko 6:17 mommfa mo nsa nnka nea ɛ.

ƐHƆ DA FAM

, Dw 26:12 migyina baabi a ɛ.

ƐHYƐ DEN

, 1Ko 14:26 biribiara nyɛ nea ɛ.

ƐKA/(A)KA

, Mt 6:12 fa yɛn a. kyɛ yɛn

Ro 1:14 mede wɔn a wonni nimdeɛ k.

Ro 13:8 Ɛnsɛ sɛ mode obiara k., gye ɔdɔ a

1Te 2:6 anka yebetumi de ɛ. ato mo so

ƐKYƐ

, Hab 2:3 ɛ. mpo a, kɔ so ara twɛn

Heb 5:11 ɛ. ansa na moate ase

ƐKYƐN SO

, 1Ko 12:31 mɛkyerɛ mo ɔkwan a ɛ.

ƐMFA BƆNE NHYƐ NE MU

, 1Ko 13:5 ne bo nhaw no. Ɛ.

ƐMFATA

, 1Ko 11:27 ɔnom kuruwa ano ɔkwan a ɛ. so

ƐMMA MU NTƐM

, Mme 13:12 Anidaso a ɛ.

ƐMPORƆW

, 1Ko 15:42 wonyan no nea ɛ. mu

ƐNKYERƐKYERƐ

, Ro 15:4 wɔakyerɛw sɛ ɛ. yɛn

ƐNNE

, 1Ah 19:12 Ogya no akyi no, ɛ. bi kasae

ƐNSƐ HWEE

, 1Ko 1:28 wapaw nneɛma a ɛ.

ƐNYƐ HƆ

, Aso 21:14 Yehowa pɛ na ɛ.

ƐPO/PO

, Ex 14:21 ɛ. no dan asaase kesee

Yes 57:20 abɔnefo te sɛ p. a ɛrebu fa so

ƐREDI ASI

, Efe 6:12 ɛnyɛ yɛne ɔhonam na ɛ.

ƐREKO

, Aso 5:39 mo ne Onyankopɔn na ɛ.

ƐRENKA AKYI

, Hab 2:3 ɛbɛba mu. Ɛ.

ƐRESIW KWAN

, 2Te 2:6 nea ɛ.

ƐSA YARE

, Mme 12:18 anyansafo tɛkrɛma, ɛ.

ƐSOM BO

, Mme 2:4 hwehwɛ no sɛ biribi a ɛ.

Hag 2:7 aman nyinaa mu nneɛma a ɛ. bɛba

1Pe 1:19 Kristo mogya a ɛ.

ƐSO NNI MFASO

, Flp 3:7 mabu no sɛ ɛ.

ƐSƆ N’ANI

, Yoh 8:29 daa meyɛ nea ɛ.

Efe 1:5 esiane sɛ ɛyɛ ne pɛ na ɛ.

ƐWO

, Ex 3:8 nufusu ne ɛ. abu so

Mme 25:27 Ɛnyɛ papa sɛ wubedi ɛ. pii

ƐYAW

, Ro 9:2 ɛ. wɔ me koma mu

ƐYƐ FƐ

, Dw 147:1 ɛ. sɛ yebeyi no ayɛ

ƐYƐ YAW

, Mme 15:1 asɛm a ɛ. de

F

FA DUA

, De 6:7 f. wo mma komam

FA KYƐ

, Dw 25:11 wo din nti, f. me

FANN

, Ne 8:8 wɔkyerɛkyerɛɛ mu f.

FAPEM

, Lu 6:48 ɔtoo f. wɔ ɔbotan so

Ro 15:20 sɛnea merensi nsi obi f. so

1Ko 3:11 obiara ntumi nto f. foforo

Yuda 20 fa wo gyidi kronkron no yɛ f.

FASU/ƆFASU

, Yos 6:5 kurow no f. bedwiriw

Hes 38:11 Wɔn nyinaa tete hɔ a wonni ɔ.

Da 5:5 nsateaa kyerɛw ahemfi no f. ho

Yoe 2:7 Wɔforo ɔ. sɛ asraafo

FEKUBƆNE

, 1Ko 15:33 F. sɛe ɔbra pa

FƐFƐƐFƐ

, Da 11:45 Asaase F. no bepɔw

Ro 13:13 yɛnnantew f. sɛnea yɛnantew

1Ko 14:40 momma biribiara nkɔ so f.

FƐM

, Dw 37:21 Ɔdebɔneyɛfo f. ade a, ontua

FƐRE

, Esr 9:6 ɛyɛ me f. sɛ mɛma me ti so

FƐW

, Ga 6:7 Nyankopɔn nyɛ obi a wodi ne ho f.

FƐWDIFO

, 2Pe 3:3 awiei mmere mu, f.

FI/OFI

, 2Sa 7:13 obesi o. ama me din

Dw 27:4 mɛtena Yehowa f.

Dw 101:2 mede koma a edi mu bɛbɔ bra me f.

Dw 127:1 Sɛ Yehowa ansi o. no a

Yes 56:7 wɔbɛfrɛ me f. mpaebɔ f.

Lu 2:49 Munnim sɛ mubehu me m’Agya f.?

Yoh 2:16 mode m’Agya f. ayɛ aguadi f.!

Yoh 14:2 Tenabea pii wɔ m’Agya f.

Heb 3:4 o. biara obi na osi

, Hes 39:7 wongu me din kronkron ho f.

2Ko 7:1 yɛnhohoro yɛn ho mfi f. ho

FI ASƐM

, 1Te 4:11 komm na moadi mo f.

FIFO

, Efe 2:19 moyɛ Onyankopɔn f.

FILIPO

, Aso 8:26 bɔfo ka kyerɛɛ F.

Aso 21:8 F. a na ɔka baason no ho

FINEHAS

, Nu 25:7 F. hui no, ɔkɔfaa peaw

FITAA

, Da 12:10 bɛhohoro wɔn ho f.

Adi 7:14 wɔahoro wɔn ntaade f.

FOFORO

, Yes 42:9 mereka nsɛm f.

Yoh 13:34 Mede ahyɛde f. rema mo

Aso 17:21 wɔka nsɛm f. anaa wotie nsɛm f.

Adi 21:1 ɔsoro f. ne asaase f.

Adi 21:5 Hwɛ! mereyɛ nneɛma nyinaa f.

FONONOO

, Da 3:17 f. a ogya redɛw wɔ mu

FRƐ A WƆAFRƐ MO

, Efe 4:1 f. no bɛfata mo

FUNTUM

, Lu 9:62 dade a wɔde f. asaase

FURAFURAE

, Ge 19:11 mmarima no ani f.

G

GABRIEL

, Lu 1:19 G. gyina Onyankopɔn anim

GALIK

, Nu 11:5 yɛakae gyeene ne g.!

GAMALIEL

, Aso 22:3 G. na ɔkyerɛkyerɛɛ me

GEHASI

, 2Ah 5:20 G. kae sɛ, metu mmirika

GEHENNA

, Mt 10:28 obetumi asɛe ɔkra wɔ G.

GIBEONFO

, Yos 9:3 G. tee nea Yosua yɛɛ

GIDEON

, Ate 7:20 Yehowa sekan ne G. sekan!

GOLGOTA

, Yoh 19:17 Hebri mu wɔfrɛ hɔ G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 ɔkatakyi, ne din de G.

GOMORA

, Ge 19:24 ogya tɔ beguu G. so

GU

, Dw 126:5 wɔde nisu g. aba

Ɔsɛ 11:6 G. w’aba anɔpa

GUA

, Mt 22:5 ɔfoforo kodii ne g.

Aso 17:17 ɔne wɔn a wɔba g. so susuw

2Ko 2:17 yɛmfa Onyankopɔn asɛm nni g.

Yak 4:13 yebedi g. anya mfaso

GUAMMAA

, Yoh 1:29 Onyankopɔn G. ni

GUANKƆBEA

, Dw 9:9 ɔyɛ g. ma mmɔborɔwafo

Sef 3:12 wɔde Yehowa din bɛyɛ wɔn g.

GUANKƆBEA NKUROW

, Nu 35:11 momfa nyɛ g.

Yos 20:2 Munyi g.

GUGUU SO

, 1Ko 3:6 miduae, Apolo g.

GYA/OGYA

, 2Ti 1:6 akyɛde a wunyae no, hyɛ mu g.

GYAA

, Mr 10:11 obi g. ne yere, na ɔware foforo

GYAMA

, Lu 3:15 G. ɔno ne Kristo no?

GYAMSEREFO

, Hio 16:2 moyɛ g.!

GYATA/AGYATA

, 1Sa 17:36 w’akoa kum g.

Dw 91:13 Wubetiatia g. ne ɔprammiri so

Yes 11:7 G. bɛwe wura sɛ nantwinini

Da 6:27 wagye Daniel afi a. nsam

1Pe 5:8 Bonsam nenam sɛ g. a ɔrebobom

Adi 5:5 Yuda abusuakuw mu G.

GYIDI

, Dw 27:13 mannya g. a, anka mewɔ he?

Mt 21:21 mowɔ g. na mo adwene anhinhim

Lu 17:6 g. a ne kɛse te sɛ sinapi aba

Lu 18:8 onipa Ba no ba a, obehu g.?

Ro 1:17 Ɔtreneeni g. bɛma wanya nkwa

Ro 4:20 ne g. ma onyaa ahoɔden

Ro 14:1 Onipa a ne g. yɛ mmerɛw no

2Ko 5:7 yɛnam g. mu, ɛnyɛ nea yehu mu

Ga 6:10 yɛne wɔn bɔ abusua wɔ g. mu

Efe 4:5 Awurade baako, g. baako, asubɔ

2Te 3:2 ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔwɔ g.

2Ti 1:5 wo g. a nyaatwom nnim

Heb 11:1 G. yɛ awerɛhyem a emu yɛ den

Heb 11:6 obi nni g. a, ɔrentumi nsɔ ani

Yak 1:3 sɛ wɔsɔ mo g. hwɛ saa a

Yak 2:26 g. a nnwuma nka ho awu

1Pe 1:7 mo g. a wɔasɔ ahwɛ

H

HABEL

, Ge 4:8 Kain tow hyɛɛ H. so

Mt 23:35 efi ɔtreneeni H. mogya so

HADES

. Hwɛ ƆDAMOA.

HALELUYA

. Hwɛ MUNYI YAH AYƐ.

HAMA/NHAMA

, Ɔsɛ 4:12 h. a ɛbɔ ho abiɛsa

Yes 54:2 Ma wo ntamadan n. nyɛ atenten

HANA

, Lu 2:36, 37 odiyifobea H., wadi mfe 84

HANN

, Dw 36:9 Wo h. mu na yehu h.

Dw 119:105 W’asɛm yɛ me kwan so h.

Mme 4:18 atreneefo kwan te sɛ h.

Yes 42:6 mede wo ayɛ h. ama aman

Mt 5:14 Mone wiase h.

Yoh 8:12 Mene wiase h.

2Ko 4:6 H. mfi sum mu nhyerɛn

HATUHATU

, Hio 6:3 me kasa ayɛ h.

HAW

, Adi 18:4 mompɛ sɛ munya ne h. no bi

HEMMAA

, 1Ah 10:1 Saba h. baa Solomon nkyɛn

HESEKIA

, 2Ah 19:15 H. bɔɔ mpae Yehowa anim

HET

, Ge 27:46 Yakob kɔware H. mma mmea a

HIA BURUBUROO

, 2Ko 8:2 wɔn anigye ne wɔn h.

HINHIM

, Yuda 22 wɔn a wɔn adwene h. no

HINTABEA

, Dw 91:1 Ɔsorosoroni no h.

HINTIBO

, Ro 9:33 mede h. reto Sion

HINTIDUA

, Dw 119:165 biribiara rento wɔn h.

Mt 5:29 w’aniwa nifa reto wo h. a, tu

Mt 13:41 wɔbɛboaboa biribiara a ɛto h. ano

Lu 17:2 ɔbɛto nketewa yi mu baako h.

Ro 14:13 moremfa h. nto onua biara anim

1Ko 8:13 sɛ aduan to me nua h. a

1Ko 10:32 Monhwɛ na moanto asafo no h.

Flp 1:10 moanto afoforo h. kosi Kristo da

HIOB

, Hio 1:9 H. suro Onyankopɔn kwa?

Yak 5:11 Moate H. animia ho asɛm

HOAHOA

, 2Te 1:4 yɛde mo h. yɛn ho

1Yo 2:16 nneɛma a nnipa de h. wɔn ho

HOHORO

, Dw 51:2 h. me ho fi me bɔne ho

Dw 51:2 H. me mfomso fi me ho koraa

HOHOROO

, Yoh 13:5 ofii ase h. asuafo no nan ho

HOKWAN

, 1Ko 6:12 Mewɔ h. sɛ meyɛ nneɛma nyinaa

1Ko 10:23 H. wɔ hɔ ma ade nyinaa

Ga 6:10 bere biara a yebenya h. no

Flp 1:29 Kristo nti wɔde h. no maa mo

HOME

, Ge 2:7 ohuw nkwa h. guu ne hwene mu

HOMEDA

, Ex 20:8 Kae H. no

Mt 12:8 Onipa Ba no ne H. Wura

Mr 2:27 Onipa nti na H. bae, na ɛnyɛ H.

Lu 14:5 ne nantwi tɔ abura mu H.

Kol 2:16 obiara mmmu atɛn h. ho

HONAM

, Hio 33:25 Ma ne h. nyɛ frɔmfrɔm

1Ko 15:50 h. ne mogya rentumi nnya

HONHOM

, Nu 11:25 oyii h. a ɛwɔ no so no bi

1Sa 16:13 Yehowa h. baa Dawid so

2Sa 23:2 Yehowa h. nam me so kasae

1Be 28:12 Onyankopɔn nam h. so de maa no

Dw 51:10 fa h. foforo hyɛ me mu

Dw 51:17 Afɔre a ɛsɔ ani ne h. a abubu

Dw 104:29 sɛ wuyi wɔn h. a, wowu

Dw 146:4 Ne h. fi ne mu

Ɔsɛ 12:7 h. no san kɔ Nyankopɔn nkyɛn

Yes 61:1 Yehowa h. wɔ me so

Yoe 2:28 mehwie me h. agu ɔhonam so

Sak 4:6 Ɛnyɛ asraafodɔm, mmom me h. so

Mt 3:16 h. sian bae sɛ aborɔnoma

Mt 12:31 abususɛm a etia h. no

Mt 26:41 H. no de, ɛpɛ, nanso honam no

Lu 23:46 wo nsam na mede me h. hyɛ

Yoh 4:24 Onyankopɔn yɛ H.

Yoh 16:13 nokware no h. bɛkyerɛ mo kwan

Ro 1:11 mama mo h. mu akyɛde bi

Ro 8:16 H. no ankasa ne yɛn h. di adanse

Ro 8:26 h. no ara srɛ ma yɛn

1Ko 15:44 wonyan no h. nipadua

2Ko 3:17 Yehowa yɛ H., na baabi a

Ga 5:16 monkɔ so nnantew h. mu

Ga 5:22 H. no aba ne ɔdɔ

Ga 6:8 nea odua no sɛnea h. no kyerɛ

2Ti 3:16 Kyerɛwnsɛm nyinaa fi h. mu

1Pe 3:18 wɔma ɔtenaa ase h. mu

HONHOM A EDWO

, 1Pe 3:4 h. na ɛbrɛ ne ho ase

HONHOM KRONKRON

, Dw 51:11 nyi h. mfi me so

Lu 1:35 H. bɛkata wo so

Lu 3:22 h. baa no so te sɛ aborɔnoma

Lu 11:13 Agya no de h. bɛma wɔn a wobisa

Yoh 14:26 h. no bɛkaakae mo

Aso 1:8 h. ba mo so a, mubenya tumi

Aso 2:4 h. hyɛɛ wɔn nyinaa mama

Aso 5:32 h. a ɔde ama wɔn a wotie no

Efe 4:30 monnhow Onyankopɔn h. no werɛ

HONHOMMƆNE/AHONHOMMƆNE

, Mt 8:28 mmarima baanu a wɔwɔ a.

Aso 16:16 h. a ɛma ɔka nea ebesi daakye

1Ko 10:20 amanaman no bɔ afɔre ma a.

1Ko 10:21 nsan nnidi a. pon so

Efe 6:12 yɛne a. dɔm a wɔwɔ soro

Yak 2:19 A. gye di na wɔn ho popo

HONHOM MU NSƐM

, 1Yo 4:1 monsɔ h. nhwɛ

HONHOM NO HWEHWƐ

, 1Ko 2:10 h. nneɛma mu

HUAMMƆ

, Dw 13:5 wo dɔ a enni h. na mede

Dw 19:7 Yehowa nkaesɛm nni h.

Dw 136:1-26 ne dɔ nni h.; ɛwɔ hɔ daa

Ho 6:6 Ɔdɔ a enni h. na mepɛ

Ro 5:5 anidaso no nni h.

HWE ASE

, Mme 24:16 ɔtreneeni h. mpɛn ason

Ɔsɛ 4:10 ɔbaako h. a, nea ɔka ne ho no

HWEHWƐ

, De 10:12 dɛn na Yehowa h. fi wo hɔ?

Dw 26:2 Yehowa, h. me mu

Dw 119:176 oguan a wayera. H. w’akoa

HWƐFO

, Dw 23:1 Yehowa ne me H.

Yes 60:17 mɛpaw asomdwoe sɛ wo h.

Mt 9:36 na wɔayɛ sɛ nguan a wonni h.

HWƐ NE HO YIYE

, Mme 14:16 Onyansafo h.

HWIIT

, Mt 13:25 oduaa nwura bɔne wɔ h. no mu

HYƐDEN

, Hio 2:11 wohyiaam sɛ wɔrekɔma Hiob h.

HYƐƐ MO NSOW

, Efe 1:13 honhom kronkron h.

HYIRAA

, Ge 1:28 Onyankopɔn h. wɔn

I

ISAK

, Ge 22:9 ɔkyekyeree ne ba I.

ISRAEL

, Ge 35:10 wɔbɛfrɛ wo I.

Dw 135:4 I. ayɛ n’agyapade titiriw

Ga 6:16 asomwoe nka Onyankopɔn I.

K

KA ASƐM NO

, 2Ti 4:2 K.; yere wo ho

KAE

, Ɔsɛ 12:1 k. wo Bɔfo Kɛse no

KAESARE

, Mt 22:17 wotua tow ma K. anaasɛ?

Mr 12:17 Muntua K. de mma K.

Yoh 19:12 wugyaa no a, wonyɛ K. adamfo

Yoh 19:15 Yenni ɔhene biara, gye K.

Aso 25:11 Mede asɛm no dan K.!

KAIN

, 1Yo 3:12 K. a okum ne nua

KAKRA

, Yes 26:20 Momfa mo ho nsie k.

KALEB

, Nu 13:30 K. kasa kyerɛɛ ɔman no

Nu 14:24 m’akoa K. da nsow

KAN

, Yes 65:17 k. nneɛma no remma komam

KANA

, Yoh 2:1 ayeforohyia bi kɔɔ so wɔ K.

KANEA

, Dw 119:105 W’asɛm yɛ me nan ase k.

Mt 5:16 momma mo k. nhyerɛn

Mt 6:22 Nipadua k. ne aniwa

KANNIFO

, Mt 23:10 mo K. yɛ baako, Kristo

KAPENTA

, Mr 6:3 Ɛnyɛ oyi ne k. no?

KASA

, Ge 11:7 yɛnkɔyɛ wɔn k. basabasa

Mme 14:23 k. kɛkɛ de, ohia na ɛde ba

Sef 3:9 mɛsesa ama wɔaka k. kronkron

Yak 1:26 nanso wanhwɛ ne k. yiye a

Adi 7:9 mmusuakuw ne nnipa ne k. nyinaa

KASA DODOW

, Mme 10:19 Mfomso mpa k. mu

KASAFĨ

, Efe 5:4 nsɛnkwaa a k. wom

Kol 3:8 mommma k. mmfi mo anom

KASA HOROW

, Sak 8:23 nnipa du a wɔka k.

Aso 2:4 wofii ase kaa k.

1Ko 13:8 k. begyae

1Ko 14:22 k. yɛ sɛnkyerɛnne ma wɔn a

KASAKYERƐ/ƆKASAKYERƐ

, Mme 3:11 nkyi ne k.

Mme 27:5 Ɔ. pefee ye sen ɔdɔ a ahintaw

KATUAFO

, Heb 11:6 wɔn a wɔrehwehwɛ no no k.

KEFA

, 1Ko 15:5 oyii ne ho adi kyerɛɛ K.

Ga 2:11 K. baa Antiokia no, meka sii n’anim

KEKA

, Ga 5:15 sɛ mokɔ so k. mo ho a

KEKA WO HO

, 1Be 22:16 K. na fi ase

Adi 3:19 k. na sakra

KERUBIM

, Ge 3:24 k. abien ne ogya sekan

Hes 28:14 Mede wo sii hɔ sɛ k.

KETEWA

, Yes 60:22 Nea ɔyɛ k. bɛdan apem

KƐSE

, Yoh 14:28 Agya no yɛ k. sen me

1Te 4:1 nea moreyɛ no, monyɛ no k.

1Te 4:10 yetu mo fo sɛ, monkɔ so nyɛ no k.

KO

, 1Ti 6:12 K. gyidi k. pa no

2Ti 2:24 ɛnsɛ sɛ Awurade akoa k.

Adi 16:14 Nyankopɔn da kɛse no mu k. no

KODƐƐ

, Ga 2:4 anuanom atorofo a wɔayɛ k.

KOGUARE

, 2Ah 5:10 k. wɔ Yordan mu mpɛn ason

KOKO

, Nu 14:9 munnsuro, wɔyɛ k. ma yɛn

KOKOAM NSƐM

, Mme 20:19 ɔnenam reyi k. adi

Mme 25:9 nyi k. adi

KOKOM

, Yes 40:11 obeturu wɔn wɔ ne k.

KOKO SO ASƐM

, 2Pe 2:10 wodi wɔn k.

KOMA

, Ex 35:5 Obiara a ne k. ka no

Ex 35:21 obiara a ne k. kaa no beyii

Ex 36:2 obiara a ne k. kaa no sɛ ɔmmɛyɛ

De 6:6 nsɛm yi nna wo k. so

1Be 29:17 k. a emu tew mu na mede aba

2Be 16:9 wɔn k. di mu wɔ ne ho

Esr 7:10 Ná Esra asiesie ne k.

Dw 51:10k. a emu tew ma me

Dw 51:17 worempo k. a abubu na apɛtɛw

Mme 3:5 Fa wo k. nyinaa to Yehowa so

Mme 4:23 Bɔ wo k. ho ban

Mme 17:22 Anigye k. yɛ aduru papa

Mme 28:26 nea ɔde ne ho to ne k. so

Yer 17:9 K. yɛ ɔdaadaafo sen biribiara

Yer 17:10 Me, Yehowa, mehwehwɛ k. mu

Mt 5:8 Anigye ne wɔn a wɔn k. mu tew

Mt 15:19 k. mu na adwemmɔne fi

Mt 22:37 Fa wo k. nyinaa dɔ Yehowa

Lu 12:34 baabi a agyapade wɔ na k.

Lu 21:34 Monhwɛ na dadwen anhyɛ mo k. so

Lu 24:32 ɔne yɛn rekasa no, anka yɛn k.?

Aso 16:14 Yehowa buee ne k. mu ma otiei

Aso 28:15 Paul huu wɔn no, ne k. tɔɔ ne yam

Ro 6:17 mufi k. mu ayɛ osetie

Ro 10:10 k. na ɔde gye di

Efe 3:16 mo k. ne mo adwene anya ahoɔden

Heb 3:12 monhwɛ na k. bɔne antwe mo

1Yo 3:20 Onyankopɔn so sen yɛn k.

KOMA A ABUBU

, Yes 61:1 memmɛkyekyere k.

KOMA A EDI MU

, 1Be 28:9 fa k. som no

KOMADEN

, Mr 3:5 wɔn k. maa ne werɛ howee

KOMA DI MU

, 2Be 16:9 wɔn a wɔn k.

KOMAM

, Ge 6:5 nea osusuw ho wɔ ne k. nyinaa

Ge 8:21 nea onipa susuw wɔ ne k. yɛ bɔne

1Ah 8:38 obiara nim ne k. haw

Mme 17:3 nea ɔhwehwɛ k. ne Yehowa

Yer 31:33 makyerɛw wɔ wɔn k.

KOMA MU NSƐM

, Dw 62:8 Monka mo k. nkyerɛ no

KOMM

, Hio 6:24 Monkyerɛkyerɛ me, na mɛyɛ k.

Hio 37:14k., na tɔ wo bo ase dwinnwen

Dw 4:4 ka w’asɛm wo koma mu, yɛ k.

Yes 53:7 oguan a wayɛ k.

1Te 4:11 mobɛtena hɔ k. adi mo fi asɛm

KOMMYƐ

, Ɔsɛ 3:7 K. wɔ ne bere

KOOGYAN

, Yes 1:18 mo bɔne te sɛ k.

KORA

, Nu 26:11 K. mma no de, wɔanwuwu

Yuda 11 K. atuatew kasa no

KORAKORA

, 2Ko 12:15 mede me ho ama mo k.

Kol 3:13 obiara mfa ne yɔnko bɔne nkyɛ k.

KORES

, Esr 6:3 K.: Wɔnsan nsi ofi no

Yes 45:1 K., nea wasra no no

KORNELIO

, Aso 10:24 K. afrɛfrɛ n’abusuafo

KORO

, Yoh 1:18 onyame a wɔwoo no k.

Yoh 3:16 ɔde ne Ba a ɔwoo no k.

KORƆN

, Ex 20:15 Mmɔ k.

KOSUA

, Dw 17:8 Bɔ me ho ban sɛ w’aniwa k.

Mme 16:28 nnamfo a wɔbɔ k. taforo

Sak 2:8 ɔde ne nsa aka m’aniwa k.

KOSUI

, Mt 26:75 opue k. pii

KƆBOM

, 1Ko 7:11 ɛsɛ sɛ ɔne ne kunu no k.

KƆDWENNWENEE

, Ge 24:63 ɔkɔɔ wuram k.

KƆKƆ

, Hes 3:17 bɔ wɔn k. ma me

Hes 33:9 wobɔ ɔbɔnefo k. sɛ ɔnsan mfi

1Ko 10:11 wɔakyerɛw de rebɔ yɛn k.

KƆKƆBƆ

, Hes 33:4 ɔte abɛn no na wantie k.

KƆKƆƆ

, Ge 25:30 ma me forɔe k. yi bi

KƆNDUA

, 1Ah 12:14 Me papa maa mo k. yɛɛ duru

Mt 11:30 me k. soa nyɛ den, na m’adesoa

2Ko 6:14 Mo ne wɔn a wonnye nni nntwe k.

KƆNTOA

, Yon 4:10 k. yi mpo asɛm haw wo

KRA

, Mt 22:37 Fa wo k. nyinaa dɔ Yehowa

Efe 6:6 wɔde wɔn k. yɛ Onyankopɔn apɛde

1Pe 2:25 nea ɔhwɛ mo k. so

KRABƐHWƐ

, Mme 31:30 Ahoɔfɛ k. tumi yɛ nnaadaa

KRADO

, Mt 24:44 monyɛ k., bere a monhwɛ kwan

Efe 6:15 moayɛ k. akɔka asɛmpa no

1Pe 4:7 monyɛ k. sɛ mobɛbɔ mpae

KRISTO

, Mt 16:16 K. no, Onyankopɔn teasefo no Ba

Lu 24:26 Ná ehia sɛ K. no hu amane

Yoh 17:3 ohu Yesu K. a wosomaa no no

Aso 18:28 wohui sɛ Yesu ne K. no

1Ko 11:3 K. nso ti ne Onyankopɔn

KRISTOFO

, Aso 11:26 dii kan frɛɛ asuafo no K.

KRONKRON

, Le 19:2 Monyɛ k., efisɛ meyɛ k.

1Ah 9:3 Mayɛ ofi yi k.

Hab 1:13 W’aniwa yɛ k. sɛ ɛbɛhwɛ adebɔne

Sef 3:9 mɛma wɔaka kasa k. bi

1Pe 1:15 monyɛ k. mo nneyɛe nyinaa mu

1Pe 3:15 mummu Kristo sɛ ɔyɛ k.

Adi 4:8 K., k., k. ne Yehowa Nyankopɔn

KRONKRONBEA

, Ex 26:33 K. no ne Kronkron Mu K. no

KUKU

, Mme 27:21 K. a wɔnan dwetɛ wom

Ro 9:21 k. baako a ɛho wɔ nyam

KUNAFO

, Mr 12:43 ɔbea k. hiani yi de pii agu mu

Lu 18:3 ɔbea k. bi kɔ ɔtemmufo hɔ

KUNU/OKUNU

, 1Ko 7:2 ɔbea biara nnya ne k.

1Ko 7:14 o. a onnye nni no ho tew

KUNUNOM/OKUNUNOM

, Efe 5:25 O., monkɔ so nnɔ

Kol 3:18 mommrɛ mo ho ase mma mo k.

KUROW/NKUROW

, Mt 9:35 Yesu kokyinkyin n. mu

Lu 4:43 mekɔ n. foforo mu nso kɔka asɛmpa

Heb 11:10 k. a ɛwɔ fapem a ɛyɛ den

KURU/AKURU

, Yes 53:5 n’a. nti, wɔsaa yɛn yare

Hes 34:16 nea wapira no mɛkyekyere ne k.

KURUKURUWA

, Yes 40:22 wɔ soro sen asaase k. yi

KURUWA

, Mt 20:22 Mubetumi anom k. no?

Lu 22:20 K. yi gyina hɔ ma apam foforo

Lu 22:42 wopɛ a, yi k. yi fi me so

1Ko 11:25 Saa ara na ɔyɛɛ k. no nso

KUSUU

, Sef 1:15 Esum ne k. da

KWA

, Yes 45:18 wammɔ no k. na mmom

Yes 45:19 Monhwehwɛ me k.

Yes 55:11 Ɛrensan mma me nkyɛn k.

Yes 65:23 Wɔrenyɛ adwuma mmrɛ ngu k.

Mt 10:8 Munyaa no k., momfa mma k.

Mt 15:9 Wɔsom me k.

1Ko 9:18 mede asɛmpa no bɛma k.

Adi 22:17 nea ɔpɛ mmegye nkwa nsu k.

KWAN/ƆKWAN

, Dw 48:14 ɔbɛkyerɛ yɛn k. daa

Mme 4:18 atreneefo k. te sɛ anɔpa hann

Yoe 2:7 Obiara nam ne k. so

1Ko 10:13 ɔbɛma k. abɛda sɔhwɛ no ho

KWANKYƐN

, Mt 13:4 aba no bi koguu k.

KWATA

, Le 13:45 nea k. wɔ ne ho no nteɛm sɛ

Nu 12:10 Miriam na k. ayɛ no yi

Lu 5:12 ɔbarima bi wɔ hɔ a k. ayɛ no

KYERƐKYERƐ

, Dw 143:10 K. me ma menyɛ nea wopɛ

Mme 9:9 K. ɔtreneeni, na obesua ade pii

Mme 22:6 K. abofra ɔkwan a ɔmfa so

KYERƐKYERƐE

, Mt 7:28 ɔkwan a ɔfaa so k. no

KYERƐWNSƐM

, Mt 22:29 munnim K. no anaa

Lu 24:32 ɔrekyerɛ K. no mu no, anka yɛn

Aso 17:2 ɔne wɔn susuw K. no mu nsɛm ho

Aso 17:11 da biara wɔhwehwɛ K. no mu yiye

Ro 15:4 yɛnam K. no mu awerɛkyekye so

2Ti 3:16 K. fi Onyankopɔn honhom mu

KYƐ ADE

, 2Ko 9:7 nea ɔde anigye k.

KYƐFA

, Kwa 3:24 Yehowa ne me k.

Da 12:13 woasɔre abenya wo k. nna no awiei

Flp 1:7 me ne mo anya adom no mu k.

KYƐM

, Efe 6:16 momfa gyidi k. kɛse no

KYI

, Mme 6:16 Nneɛma asia na Yehowa k.

KYINI

, 2Be 16:9 Yehowa aniwa k. asaase so

L

LASARO

, Lu 16:20 obi a ɔsrɛsrɛ ade a wɔfrɛ no L.

Yoh 11:11 Yɛn adamfo L. ada

Yoh 11:43 L., pue bra!

LEWIFO

, Ex 32:26 L. no nyinaa begyinaa ne nkyɛn

Nu 3:12 L. bɛyɛ me dea

2Be 35:3 L. a wɔyɛ Israel akyerɛkyerɛfo

Mal 3:3 obeyiyi L. mu fĩ

LIDIA

, Aso 16:14 L. a ɔtɔn ataade afasebiri

LOT

, Lu 17:32 Monkae L. yere no

2Pe 2:7 ogyee ɔtreneeni L.

LUKA

, Kol 4:14 Yɛn dɔfo duruyɛfo L.

M

MAAME

, Ex 20:12 Di wo papa ne wo m. ni

Dw 27:10 me papa ne me m. po me a

Mme 23:22 mmu wo m. animtiaa

Lu 8:21 Me m. ne me nua mmarima

Yoh 19:27 ɔka kyerɛɛ no sɛ: Wo m. ni!

Ga 4:26 Yerusalem a ɛwɔ soro ne yɛn m.

MABOTOW

, 1Sa 1:15 Meyɛ ɔbea a m.

MAFOM KWAN

, Dw 119:176 M. sɛ oguan a wayera

MAGOG

, Hes 38:2 fa w’ani si Gog a ofi M. asaase so

MAGYE WO ATOM

, Lu 3:22 me Ba; m.

MAKEDONIA

, Aso 16:9 Bra M., na bɛboa yɛn

MAKYERƐ

, Dw 32:8 m. wo ɔkwan a fa so

MALTA

, Aso 28:1 wɔfrɛ saa supɔw no M.

MAMMEE

, Mme 30:9 m. anka sɛ minnim wo

MANA

, Ex 16:31 Israelfo frɛɛ aduan no m.

Yos 5:12 m. no gyaee tɔ

MANASE

, 2Be 33:13 M. behui sɛ Yehowa ne

M’ANI AGYINA

, Dw 84:2 M. Yehowa fi

Flp 1:8 m. mo nyinaa

M’ANI ASƆ

, Flp 4:11 mɛma m. nea mewɔ

M’ANI BEREE

, Dw 73:3 m. ahantanfo

M’ANI GYE

, Ro 7:22 m. Onyankopɔn mmara ho

3Yo 4 m. sɛ me mma nam nokware no mu

M’ANI GYEE

, Mme 8:30 M. n’anim daa

M’ANI NWU

, Ro 1:16 m. asɛmpa no ho

MANNIFO

, Dw 55:13 me m. a minim wo yiye

MANWIA

, Mme 30:9 mma ennhia me, na m. ade

MAPƐƐPƐƐ MU

, Ɔsɛ 7:25 Mede sii m’ani so na m.

MARIA 1.

, Mr 6:3 Ɛnyɛ kapenta no, M. ba no?

MARIA 2.

, Lu 10:39 M., Awurade asɛm no na na ɔretie

Lu 10:42 M. de, wapaw nea ɛyɛ papa

Yoh 12:3 M. faa ngo a ne bo yɛ den

MARIA 3.

, Mt 27:56 M. Magdalene ne Yakobo

Lu 8:2 M. Magdalene, nea ahonhommɔne

MARIA 4.

, Mt 27:56 Yakobo ne Yose maame M.

MARIA 5.

, Aso 12:12 Marko maame M. fi

MARKO

, Kol 4:10 Barnaba busuani M.

MARTA

, Lu 10:41 M., wudwinnwen bebree

MASRA

, Dw 105:15 me nkurɔfo a m. wɔn no

MATEW-ME-HO KUW

, Aso 28:22 m. yi de, yenim

MA W’ANI NKU

, 1Ti 4:16 m. wo nkyerɛkyerɛ ho

MAWIE

, Aso 20:24 m. ɔsom adwuma no

MEBORO

, 1Ko 9:27 m. me nipadua, mehyɛ no sɛ akoa

MEDWINNWEN

, Dw 77:12 M. wo nnwuma nyinaa ho

MEGYE WƆN

, Ho 13:14 M. afi Ɔdamoa nsam

ME HO NTEW

, Le 13:45 ɔnteɛm sɛ, M., m.!

MEHWƐ

, Yoh 17:12 m. wɔn so esiane wo din nti

MEKAE

, 2Pe 1:12 mepɛ sɛ daa m. mo eyinom

MEKAMFO

, 1Ko 11:2 M. mo, efisɛ mokae me

MEKYERƐKYERƐ

, Yoh 7:16 Nea m. no nyɛ me dea

MELKISEDEK

, Ge 14:18 Salem hene M. a ɔyɛ sɔfo

Dw 110:4 Woyɛ ɔsɔfo daa te sɛ M.!

MEMFATA

, Lu 15:19 M. sɛ wofrɛ me wo ba

ME MU

, Ro 7:22 M. de, m’ani gye Nyankopɔn mmara

MENASEPƆW

, Le 19:18 nnya wo nkurɔfo ho m.

MENE YEHOWA

, Ex 7:5 Egyptfo behu sɛ m.

Hes 39:7 amanaman no behu sɛ m.

MENNA

, 2Ko 11:27 Mpɛn pii, meda a m.

MENSAKRA

, Mal 3:6 mene Yehowa; m.

MEPƐ

, Mt 8:3 ɔteɛɛ ne nsa kaa no kae sɛ: M.!

Ro 7:18 m. sɛ meyɛ adepa, nanso

MEPƐ WƆN ASƐM

, Adi 3:19 Wɔn a m. nyinaa

MEREKO

, 2Ah 10:16 na kɔhwɛ sɛnea m. ama Yehowa

MERENNYAW

, Heb 13:5 M. wo da, na merennan

MERENSURO

, Dw 118:6 Yehowa wɔ m’afã; m.

MERETƆ NKO

, Mme 6:10 Mereda kakra, m. kakra

MESIA

, Da 9:25 ansa na M., Ɔkannifo no aba

Da 9:26 Nnawɔtwe 62 no akyi, wobekum M.

Yoh 1:41 Yɛahu M. no

Yoh 4:25 Minim sɛ M. reba, Kristo no

MESRƐ WO

, Ge 15:5 M., ma w’ani so

METAN WƆN ANI

, Aso 22:4 m., mema wokum wɔn

METIE

, Dw 51:12 ma minnya ɔpɛ sɛ m. wo

Yes 65:24 wogu so rekasa no, m.

METUA KA

, Ro 12:19 me ara m.

MEYARE

, Yes 33:24 ɔmanfo no biara renka sɛ: M.

MƐBƐN

, Dw 73:28 eye ma me sɛ m. Onyankopɔn

MƐHWEHWƐ

, Hes 34:11 m’ankasa m. me nguan

MƐNAN

, Sak 13:9 m. wɔn ayiyi wɔn mu fĩ

MƐTEW

, Hes 36:23 M. me din kɛse no ho

MƐWOSOW

, Hag 2:7 m. aman nyinaa

MƐYƐ

, Ex 3:14 M. Me Ho Nea Mepɛ Sɛ Meyɛ

MƐYƐ NO NTƐM

, Yes 60:22 Me Yehowa, m.

MFASO

, Dw 101:3 Meremfa biribiara a m. nni so

Mme 14:23 Adwumaden biara so wɔ m.

Yes 41:29 ahoni yɛ biribi a m. nni so

Aso 20:20 Nneɛma a m. wɔ so biara

1Ko 6:12 ɛnyɛ nneɛma nyinaa na m. wɔ so

2Ko 7:2 yɛmpɛɛ obiara ho m.

MFASO BƆNE

, Mme 15:27 Nea ɔpɛ m. no

MFASO NNI YƐN SO

, Lu 17:10 nkoa a m.

MFATA

, Heb 11:38 ná wiase no m. wɔn

MFATOHO

, Mt 13:34 Yesu de m. na ɛkaa eyinom

Mr 4:2 ofii ase de m. kyerɛkyerɛɛ wɔn

MFA WO HO NTO

, Mme 3:5 m. wo ntease so

MFEAMFEAA

, Lu 19:43 nnua m. betwa wo ho ahyia

MFE DOMPE

, Ge 2:22 Nyankopɔn de m. yɛɛ ɔbea

MFEWANO

, Lu 22:48 wode m. reyi onipa Ba no ama?

MFƐFO ADWUMAYƐFO

, 1Ko 3:9 Onyankopɔn m.

MFƐNSERE

, Mal 3:10 meremmue ɔsoro m.

Aso 20:9 na Eutiko te m. ano

MFIASE

, Yes 46:10 Mifi m. ka awiei asɛm

Mt 24:8 Eyinom nyinaa yɛ awo mu yaw m.

MFOA

, Yes 2:4 Wɔde wɔn m. bɛyɛ nsɔw

MFOMSO

, Hio 6:24 M. a madi no, momma minhu

Dw 40:12 Me m. dɔɔso sen me ti nwi

Dw 103:3 ɔde wo m. nyinaa kyɛ wo

Dw 130:3m. na wohwɛ a

Yes 53:5 Yɛn m. nti na wobubuu no

Ga 6:1 sɛ ɛba sɛ obi di m. ansa na

Yak 3:2 yɛn nyinaa di m. mpɛn pii

MFRAMA

, Ɔsɛ 11:4 Nea ɔhwɛ m. no, ɔrengu aba

Mt 7:25 m. bɔe, na ɛbɛbɔɔ ɔdan no

1Ko 9:26 mantoto no sɛnea mereboro m.

1Ko 14:9 morekasa gu m. mu kwa

Efe 2:2 ɔde ne tumi akɛntɛn m. no so

Adi 7:1 wokurakura asaase so m. anan

MFUTURU

, Yes 40:15 Amanaman te sɛ nsenia so m.

MIDI AHURUSI

, Dw 137:6 biribiara a ɛma m.

MIDUAE

, 1Ko 3:6 m., Apolo guguu so nsu

MIGYE DI

, Ro 8:38 m. yiye sɛ owu anaa nkwa

MIKAEL

, Da 10:13 M. a ɔka abirɛmpɔn no ho

Da 12:1 Saa bere no, M. bɛsɔre agyina

Adi 12:7 M. ne n’abɔfo ne wɔn koe

MIKYI

, Ro 7:15 mmom nea m. na meyɛ

MIMUAA M’ANO

, Dw 32:3 m. no, me nnompe

MINNI FƆ

, Aso 20:26 m. wɔ obiara mogya ho

MINNIM

, 1Ti 1:13 efisɛ na m. nea mereyɛ

MINNUE

, 1Ko 9:16 manka asɛmpa no a, m.!

MINSURO

, Dw 56:4 mede me werɛ ahyɛ ne mu; m.

MIRIAM

, Nu 12:1 M. ne Aaron kasa tiaa Mose

MISURO

, Hio 31:34 m. nea nnipadɔm bɛyɛ?

MITUA

, De 32:35 Me na m. bɔne so ka

MMA

, Ge 6:2 Nyankopɔn m. no warewaree

1Sa 8:3 ne m. no amfa n’akwan so

Hio 38:7 Onyankopɔn m. bɔɔ ose

Yes 54:13 Yehowa bɛkyerɛkyerɛ wo m.

Yes 65:23 wɔyɛ m. a Yehowa ahyira wɔn

Yes 66:8 awo kaa Sion pɛ na ɔwoo ne m.

Ro 8:14 honhon kyerɛ Onyankopɔn m. kwan

Ro 8:17 yɛyɛ m. a, ɛnde na yedi ade nso

Ro 8:21 Onyankopɔn m. ahofadi

1Ko 7:14 anka mo m. ho agu fĩ

2Ko 12:14 ɛnyɛ m. na wɔpɛ ade gu hɔ

Efe 6:1 M., muntie mo awofo asɛm

1Yo 3:2 seesei yɛyɛ Onyankopɔn m.

MMAABUN

, Mt 25:1 Ahenni no te sɛ m. du

1Ko 7:25 ɛdefa m. ho de, minni ahyɛde

MMADWEMMA

, Da 12:3 m. no bɛhyerɛn

MMAE

, Mt 24:3 wo m. ho sɛnkyerɛnne

Mt 24:37 saa na onipa Ba no m. bɛyɛ

2Pe 3:4 Ne m. a wɔahyɛ ho bɔ no wɔ he?

MMA MMEA

, Yoe 2:28 mo m. bɛhyehyɛ nkɔm

Aso 21:9 m. baanan a wɔnwaree hyɛ nkɔm

2Ko 6:18 mobɛyɛ me m.

MMARA

, Dw 19:7 Yehowa m. di mu

Dw 40:8 wo m. wɔ me koma mu tɔnn

Dw 94:20 wɔhyɛ m. akyi de ɔhaw ba

Dw 119:97 Hwɛ sɛnea medɔ wo m.!

Yer 31:33 Mede me m. bɛhyɛ wɔn mu

Hab 1:4 m. nyɛ adwuma, na obiara mmu

Mt 5:17 Mamma sɛ merebɛsɛe M. no

Mr 12:28 M. no mu nea ɛwɔ he na edi kan?

Mr 12:31 M. biara nni hɔ a ɛyɛ kɛse sen

Ro 7:22 m’ani gye Onyankopɔn m. ho

Ro 10:4 Kristo ne M. no awiei

Ro 13:8 nea ɔdɔ ne yɔnko no adi m. no so

Ga 3:24 M., ɛkyerɛ kwan kɔ Kristo so

Ga 6:2 Moyɛ saa a, moredi Kristo m. so

2Ti 2:5 gye sɛ wasi akan sɛnea ɛho m. te.

Yak 2:8 m. kunini no, mudi so a

MMARAHYƐFO

, Yak 4:12 yɛwɔ M. ne Ɔtemmufo baako

MMARA KWAN SO

, Flp 1:7 mebɔ ho ban m.

MMARA NHOMA

, Ne 8:8 Wɔkenkan M. no den

MMARA NSƐM DU

, Ex 34:28 ɔkyerɛw M.

MMARATO

, Dw 32:5 Mɛka me m. akyerɛ Yehowa

MMARATOFO

, Lu 22:37 Wɔkan no fraa m.

MMARIMA

, 1Ko 16:13 monkɔ so sɛ m.

MMARIMA A WƆASA WƆN

, Yes 56:4 m. a wodi homeda

MMARIMA A WƆNE MMARIMA DA

, 1Ko 6:9 m. rennya Onyankopɔn Ahenni

MMATA

, Yos 23:8 momfa mo ho m. Yehowa ho

MMA W’ANI MMMERE

, Ex 20:17 M. wo yɔnko yere

Dw 37:1 m. amumɔyɛfo

MMEA

, De 31:12 Mommoaboa mmarima, m. ano

Mme 31:3 Mfa w’ahoɔden mma m.

Mal 2:15 munntwa m. no nkontompo

MMEBƐW

, Yes 40:22 wɔte sɛ m.

MMEPƆW

, Ge 7:20 Eyiri kɔɔ soro traa m.

MMERANTE

, Dw 110:3 M. bɛyɛ sɛ ahemanakye bosu

Mme 20:29 M. anuonyam ne wɔn ahoɔden

MMERE

, Da 2:21 Ɔsesã m. ne nna

Lu 21:24 m. a wɔde ama amanaman no

MMERE A EMU YƐ DEN

, 2Ti 3:1 m. bɛba

MMERƐW

, Ro 14:1 nea ne gyidi yɛ m., munnye no

1Ko 1:27 Onyankopɔn apaw ade a ɛyɛ m.

1Ko 9:22 Wɔn a wɔyɛ m. no, meyɛɛ m.

2Ko 12:10 meyɛ m. a, na minya ahoɔden

1Te 5:14 wɔn a wɔyɛ m. no, mommoa wɔn

1Pe 3:7 mmea yɛ anwenne a ɛyɛ m.

1Pe 4:18 ɛnyɛ m. sɛ wobegye ɔtreneeni

2Pe 1:8 morenyɛ m. anaa nnipa a wɔnsow

MMERƐWYƐ

, Ro 15:1 yɛnsoa wɔn a wɔnyɛ den no m.

Heb 4:15 ɔnyɛ obi a ontumi nte yɛn m. ase

MMƐN

, Da 7:7 aboa a ɔto so anan no, na ɔwɔ m. du

MMƐNNAA

, Lu 19:16 Owura, manya m. du aka ho

MMƐSA

, Nu 15:39 Monnwene m. wɔ mo ntaade ano

MMIRIKA

, Aso 20:24 mewie m. a meretu no

1Ko 9:24 Muntu m. no nnya abasobɔde

Ga 5:7 Ná moretu m. no yiye

2Ti 4:7 matu m. no awie

MMIRIKATU

, Ɔsɛ 9:11 nkonim wɔ m. mu

MMOA

, Ge 7:2 M. a wɔn ho tew, fa ebiara ason

Ɔsɛ 3:19 nnipa ne m. awiei yɛ baako

Da 7:3 m. akɛse anan pue fii ɛpo mu

Ho 2:18 me ne wuram m. bɛyɛ apam

MMOA ADIDIDAKA

, Lu 2:7 ɔde no too m. mu

MMOA BƆNE

, Hes 34:25 mɛpam m. afi asaase no so

MMOFRA

, De 31:12 Mommoaboa mmea, m. ano

Dw 8:2 M. anom na ahoɔden afi aba

Mt 11:16 Ɛte sɛ m. a wɔtete gua so

Mt 18:3 moansakra anyɛ sɛ m. nkumaa a

Mt 19:14 Munnyaa m. no mma wɔmmra

Lu 10:21 asie anyansafo, woayi akyerɛ m.

1Ko 14:20 bɔne ho de, monyɛ sɛ m.

MMOFRAASE

, Dw 71:17 woakyerɛkyerɛ me fi me m.

Mr 10:20 madi eyinom nyinaa so fi me m.

2Ti 3:15 wo m. na wusuaa nkyerɛwee

MMƆBORƆHUNU

, De 4:31 Yehowa yɛ m. Nyankopɔn

1Be 21:13 efisɛ ne m. dɔɔso pii

Ne 9:19 wo m. bebrebe nti, woannyaw wɔn

Mt 9:13 Mepɛ m., na ɛnyɛ afɔrebɔ

2Ko 1:3 ɔyɛ m. Agya ne awerɛkyekye

Yak 2:13 M. tumi di nkonim wɔ atemmu so

Yak 5:11 Yehowa wɔ ayamhyehye ne m.

MMƆBORƆHUNUFO

, Mt 5:7 Anigye ne m.

MMƆBORƆWA

, Dw 40:17 meyɛ m. ne ohiani

MMƆBƆ

, Dw 41:1 nea ohu ɔbrɛfo m.

Mme 28:13 ɔka ne mmarato, wobehu no m.

Mt 9:36 ohuu nnipadɔm no, wɔyɛɛ no m.

Mt 20:34 Ɛyɛɛ Yesu m., ɔde ne nsa kaa

Ro 7:24 M’asɛm yɛ m.!

Ro 12:8 nea ohu m. no, ɔmfa anigye nyɛ

1Ko 15:19 yɛyɛ m. paa wɔ nnipa nyinaa mu

1Yo 3:17 ahia ne nua, na wanhu no m.

MMƆDEN

, Mme 31:29 Mmea pii bɔ m., wokyɛn wɔn

1Ko 10:33 merebɔ m. sɛ mɛsɔ nnipa ani

MMƆDENBƆ

, Dw 69:9 Wo fi ho m. amene me

Mme 12:27 m. de, ɛyɛ onipa agyapade

MMƆDENBƆFO

, Mme 10:4 m. nsa de ahonyade ba

MMƆKAW

, Mt 13:33 Ɔsoro Ahenni te sɛ m.

1Ko 5:6 m. kakraa bi ma mmɔre kaw

MMUAE

, Mme 15:1 M. bɔkɔɔ ma abufuw twa

Mme 15:23 Onipa ma m. pa a, odi ahurusi

Mme 15:28 odwen ansa na wama m.

MMUSUAKUW

, Ge 49:28 Eyinom ne Israel m. 12 no

MMU W’ANI NGU

, 1Ti 4:14 M. akyɛde a

MO

, Mt 25:21 M., akoa pa nokwafo!

MOABISA

, Mt 6:8 mo Agya nim ansa na m.

MOAKA AHWƐ

, 1Pe 2:3 m. ahu sɛ Awurade

MOAMMRƐ

, Heb 12:3 m., na moampa abaw

MO ANI MMRA

, Aso 20:28 Momma m. mo ho ne

MO ANI NNA

, Mt 10:16 m. hɔ sɛ awɔ

MOASƆ N’ANI

, Kol 1:10 ɛno bɛma m. koraa

MOAWU

, Efe 2:1 na m. wɔ mo bɔne mu

MO BAANU

, 1Ko 7:5 gye sɛ m. nyinaa pene so

MOBƐHWEHWƐ

, Flp 1:10 m. mu ahu nneɛma a ehia

MOBƐPATA

, Le 16:34 afe biara m. ama Israelfo

MOBƐSAN

, Mt 18:18 biribiara a m. wɔ asaase so

MO BO NYƐ DURU

, 2Be 15:7 momma m.

MODOME

, Ro 12:14 munhyira, na ɛnsɛ sɛ m.

MODƆ

, Yoh 14:15 m. me a, mubedi m’ahyɛde so

2Ko 2:8 momma onhu sɛ m. no ampa

MO FAM

, Ro 12:18 m. de, mo ne nnipa ntena

MOFATA

, Aso 13:46 mummu mo ho sɛ m. daa nkwa

2Te 1:5 m. sɛ mokɔ Ahenni no mu

MOGYA

, Ge 9:4 m. na ɛnsɛ sɛ mudi

Le 7:26 munnni m. biara

Le 17:11 ɔhonam nkwa wɔ ne m. mu

Le 17:13 onhwie m. ngu mfa dɔte nkata so

Dw 72:14 wɔn m. bo bɛyɛ den wɔ n’ani so

Hes 3:18 ne m. de, mebisa afi wo hɔ

Mt 9:20 m. atu no mfe 12

Mt 26:28 eyi gyina hɔ ma me m.

Mt 27:25 Ne m. mmra yɛne yɛn mma so

Aso 15:29 Montwe mo ho mfi m. ho

Aso 20:26 minni fɔ wɔ onipa biara m. ho

Aso 20:28 ɔde ɔno ara ne Ba m. tɔe

Efe 1:7 nea ɔdɔ no m. so na yɛanya ogye

1Pe 1:19 ɛnam Kristo m. a ɛsom bo no so

1Yo 1:7 Yesu m. hohoro yɛn ho fi bɔne ho

Adi 18:24 ne mu na wohuu akronkronfo m.

MOGYATƆW

, Dw 139:16 Meyɛ m. mpo, wuhuu me

MO HO ATEW

, Yoh 15:3 asɛm no nti, m. dedaw

MOMA

, Hes 3:9 wo m. ayɛ den sen ɔbo

Hes 9:4 hyɛ wɔn m. so agyirae

MOMFA

, Mt 25:34 m. Ahenni a wɔasiesie ama mo

MOMMATA

, Ro 12:9 Munkyi bɔne; m. papa ho

MOMMƐN

, Yak 4:8 M. Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo

MOMMMƆ HU

, Yes 44:8 Munnsuro, m.

MOMMRA

, Yes 55:1 M., mo a osukɔm de mo

MOMMRƐ MO HO ASE

, Heb 13:17 m. mma wɔn

Yak 4:10 M. Yehowa anim

1Pe 2:13 m. mma ɔhene

1Pe 5:6 m. nhyɛ Otumfo Nyankopɔn ase

MOMPAE MU NKA

, Yak 5:16 m. mo bɔne

MOMPAW

, Yos 24:15 m. nea mobɛsom no

MO NE NO MMMƆ

, 2Te 3:14 m. na n’ani awu

MONHWEHWƐ

, De 13:14 m. asɛm no mu yiye

Yes 55:6 M. Yehowa bere a mubehu no

Sef 2:3 M. Yehowa, mo a mobrɛ mo ho ase

1Te 5:21 M. nneɛma nyinaa mu

MONHWƐ

, Efe 5:15 m. na sɛnea monantew no

MONHWƐ YIYE

, De 4:23 M. na mo werɛ amfi

MONHYƐ NO DEN

, Yes 35:3 Nsa a agow, m.

MONKA NHWƐ

, Dw 34:8 M. nhu sɛ Yehowa ye

MONKƆ SO MMISA

, Mt 7:7 M., wɔde bɛma mo

MONKƆ SO NWƐN

, Lu 21:36 m., na monsrɛ

1Ko 16:13 M., munnyina pintinn

MONKYERƐKYERƐ

, Mt 28:20 m. wɔn mma wonni so

MONNHAW

, Aso 5:38 m. saa mmarima yi

MONNHOW

, Efe 4:30 m. honhom kronkron no werɛ

MONNNƆ

, 1Yo 2:15 M. wiase anaa

MONNODƆ

, Yoh 13:34 m. mo ho

MONNYƐ ANIHAW

, Ro 12:11 m. Monyɛ hyew

MONSAKRA

, Aso 3:19 m. mo adwene, na monnan

MONSAN MMRA

, Mal 3:7 M. me nkyɛn

MONSESA

, Ro 12:2 m. mo adwene mfa nyɛ

MONTO DWOM

, Dw 96:1 M. foforo

MONWO

, Ge 1:28 M. na monnɔɔso

MONYƐ HYEW

, Ro 12:11 M. honhom mu

MONYƐN

, 1Pe 5:2 M. nguankuw no

MORESƆ NNIPA ANI

, Efe 6:6 ankɔyɛ sɛ m.

MORESU

, Lu 6:21 Anigye ne mo a seesei m.

MOSE

, Nu 12:3 M. dwo sen nnipa nyinaa

Dw 106:32 na wɔn nti, ewiee M. bɔne

Aso 7:22 wɔkyerɛɛ M. Egyptfo nyansa

2Ko 3:7 Israel mma antumi anhwɛ M. anim

MOSƐE

, Ro 14:20 m. Onyankopɔn adwuma

MOTE ASƐM ASE

, Flp 4:5 nnipa nhu sɛ m.

MPA

, Heb 13:4 munngu aware m. ho fĩ

MPAAPAEMU

, Mt 10:35 mede m. na ɛbae

Ro 16:17 monhwɛ yiye wɔ wɔn a wɔde m. ba

1Ko 1:10 mommma m. mmma mo mu

MPAE

, 2Ah 19:15 Hesekia bɔɔ m.

Da 6:13 ɔbɔ m. mprɛnsa

Mt 5:44 mommɔ m. mma wɔn a wɔtan mo

Mt 6:9 Enti mommɔ m.

Mr 1:35 anɔpatutuutu, ofii ase bɔɔ m.

Mr 11:24 nea mobɔ ho m. no, munnya gyidi

Lu 5:16 ɔkɔ baabi a atew ne ho kɔbɔ m.

Aso 12:5 Petro da afiase, asafo no rebɔ m.

Ro 8:26 yennim nea ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho m.

Ro 12:12 Mommɔ m. daa

2Te 3:1 monkɔ so mmɔ m. mma yɛn

Yak 5:15 m. a wɔde gyidi bɔ no

MPAEBƆ

, Dw 65:2 O m. Tiefo

Dw 141:2 Ma me m. nyɛ sɛ aduhuam

Mme 15:8 atreneefo m. de, N’ani gye ho

Mme 28:9 Ne m. mpo yɛ akyiwade

1Te 5:17 Munnnyae m. da

1Pe 3:7 mo m. kwan ansiw

Adi 8:4 aduhuam ne akronkronfo no m.

MPANYIMFO

, Dw 45:16 wobɛpaw wɔn m.

Tit 1:5 woapaw m. wɔ kurow biara mu

MPATA

, Dw 49:7 Wɔn mu biara rentumi m.

1Yo 2:2 Ɔyɛ m. afɔre

MPATAKU

, Mt 7:15 m. a wɔde nguan nhoma

Lu 10:3 meresoma mo sɛ nguan akɔ m. mu

Aso 20:29 m. bɔne bɛba mo mu

MPEM DUDU

, Adi 5:11 m. ne mpempem bebree

MPENAFO

, 1Ah 11:3 yerenom 700, ne m. 300

MPƐƐPƐƐ

, Ro 11:33 Yɛrentumi m. n’atemmu mu nwie

MPƐN AHE

, Mt 18:21 m. na ɛsɛ sɛ mede kyɛ?

MPIA

, Yes 26:20 Me man, monkɔhyɛ mo m. mu

MPOFIRIM

, Lu 21:34 da no ammɛto mo m.

MPRAKO

, Lu 8:33 ahonhommɔne kowuraa m. mu

Lu 15:15 ɔkɔhwɛɛ ne m.

MPRƐNSA

, De 16:16 mmarima bɛba Yehowa anim m.

Mr 14:30 wobɛka no m. sɛ wunnim me

MUA

, Efe 4:13 ayɛ ɔbarima m., na yɛadi mu

MUBEBISA

, Yoh 14:13 biribiara a m. me din mu no

MUBEBUA

, Kol 4:6 moahu sɛnea m. obiara

MUBEDI

, Yoh 14:15 modɔ me a, m. m’ahyɛde so

MUDWINNWEN

, Mt 6:34 ɛnsɛ sɛ m. ɔkyena ho

MUHIA

, Mt 6:32 Mo Agya nim sɛ m. nneɛma yi

MUM

, Yes 35:6 m. tɛkrɛma bɛbɔ ose

MUMFI NE MU

, Yes 52:11 M., montew mo ho

Adi 18:4 M., me man

MUMIA MO ANI

, Lu 21:19 m. gyina mu a

MUMMIA MO ANI

, Ro 12:12 M. nnyina mu

MUNGUAN

, 1Ko 6:18 M. mfi aguamammɔ ho!

MUNHU

, Yer 31:34 obi renkyerɛ ne nua sɛ, M. Yehowa!

MUNKUM

, Kol 3:5 m. mo nipadua akwaa

MUNKYI

, Dw 97:10 mo a modɔ Yehowa, m. bɔne

Am 5:15 M. bɔne na monnɔ papa

Ro 12:9 M. bɔne; mommata papa ho

MUNNHUNAHUNA

, Efe 6:9 m. wɔn, munim sɛ

MUNNKYIA

, 2Yo 10 m. no nso

MUNNNWEN

, Flp 2:4 M. mo nko ara mo ho

MUNNNWIINWII

, 1Ko 10:10 m. sɛnea wɔn mu bi

MUNNNWINNWEN

, Mt 10:19 m. nea mobɛka ho

MUNNSURO

, 2Be 20:15 M. ɛdɔm kɛse yi

Yes 35:4 Monhyɛ mo ho den. M.

Lu 12:4 m. wɔn a wokum nipadua

MUNNYE NO NSI YIYE

, Ga 6:1 m. odwo mu

MUNNYINA PINTINN

, 1Ko 16:13 m. wɔ gyidi no mu

MUNSUAN

, Yoe 2:13 M. mo koma mu

MUNSUASUA

, 1Ko 11:1 M. me sɛnea misuasua Kristo

Efe 5:1 m. Onyankopɔn, efisɛ moyɛ ne mma

Heb 13:7 m. wɔn gyidi

MUNTIE

, Mt 17:5 me Ba a medɔ no. M. no

MUNTINTIM

, 1Ko 15:58 m., munnhinhim

Kol 2:7 m. wɔ gyidi no mu

MUNTUA

, Mt 22:21 m. Kaesare de mma Kaesare

MUNYI

, 1Ko 5:13 M. ɔbɔnefo no mfi mo mu

MUNYI MO YAM

, 1Pe 5:2 M. nyɛn nguankuw

MUNYI YAH AYƐ

, Dw 146:1 M.! Memfa me koma

Dw 150:6 nea ɛhome nyinaa, M.!

Adi 19:1 nnipadɔm: M.!

MUSUAE

, Flp 4:9 Nea m. no, ɛno na monyɛ

N

NAA

, Yak 1:6 ɛnsɛ sɛ n’adwenem yɛ no n.

NAIN

, Lu 7:11 ɔkɔɔ kurow bi a wɔfrɛ no N. mu

N’AKƆNNƆ AKYI

, 1Ko 2:14 nea odi n. no

NAM

, Mme 23:20 wɔn a wodi n. fuu no ho

Yoh 6:19 wohui sɛ Yesu n. po no so

NAN

, Yes 52:7 nea ɔde asɛmpa reba n. ase yɛ fɛ

Yoh 13:5 ofii ase hohoroo asuafo no n. ho

Ro 16:20 bɛpɛtɛw Satan wɔ mo n. ase

NANANOM

, 1Ti 5:4 wɔmfa nea ɛfata n. mma

NAN ASE

, 1Ko 15:27 ɔde nneɛma guu ne n.

N’ANI AWU

, Mr 8:38 obiara a ɔbɛma n. me ho

N’ANI KU HO

, Efe 5:29 ɔhwɛ so yiye na n.

N’ANI KU WƆN HO

, Na 1:7 Wɔn a wɔde no yɛ guankɔbea no, n.

N’ANI WU

, 1Pe 4:16 ohu amane sɛ Kristoni a, ɛnsɛ sɛ n.

N’ANKASA NNWUMA

, Ga 6:4 obiara nhwɛ sɛnea n. te

NANMUSINI

, Yoh 7:29 mebae sɛ ne n.

NANTWI

, Ex 21:28 n. bi pem ɔbarima a

De 25:4 n. reporow hwiit a, nkyekyere n’ano

Mme 7:22 Otu dii n’akyi te sɛ n.

NANTWI BA

, Ex 32:4 ɔde dade yɛɛ n. honi

Yes 11:6 n. ne gyata bɛbom atena faako

NATAN

, 2Sa 12:7 N. kae sɛ: Wone ɔbarima no!

NEA EYE

, 1Ko 10:24 Obiara nnhwehwɛ n. ma ɔno

NEA ƐFATA

, 1Te 4:6 Obiara nnyɛ ade nntra n.

NEA ƐHƆ YƐ TORO

, Dw 73:18 wode wɔn gyina n.

NEA ƐKAA ASE

, Mt 14:20 wɔsesaw n., ɛyɛɛ nkɛntɛn 12

NEA ƐSƐ

, Ro 12:3 ɛnsɛ sɛ obu ne ho tra n.

1Ko 7:3 Okunu mma ne yere n. no

NEA ƐSƐ SƐ MEYƐ

, Hio 23:12 asen n. mpo

NEA ƐYƐ NE DEA

, Hes 21:27 kosi sɛ n. no bɛba

NEA ƐYƐ NO SƐ OGYINA HƆ

, 1Ko 10:12 n. no, ɔnhwɛ yiye na

NEA MEDƆ NO

, Mt 3:17 me Ba, n.

NEA MEPƐ

, Dw 40:8 n. ne sɛ mɛyɛ w’apɛde

Hes 18:32 Ɛnyɛ n. ne sɛ obi bewu

Lu 22:42 ɛnyɛ n., na mmom nea wopɛ

NEA MO ANI HU

, Yoh 7:24 N. na mugyina so bu atɛn

NEA MUBETUMI

, 2Pe 1:5 mo nso monyɛ n. biara

2Pe 3:14 monyɛ n. biara mma ommehu

NEA NE NNA AKYƐ

, Da 7:9 N. no bɛtenaa ase

NEA NE YƆNKO PƐ

, Ro 15:2 yɛn mu biara nyɛ n.,

NEA NNIPADƆM BƐYƐ

, Hio 31:34 misuro n.?

NEA OBIARA YƐ NO BI

, Yer 8:6 obiara san n’akyi kɔyɛɛ n.

NEA OHIA

, Dw 145:16 ɔteasefo biara nya n.

NEA ONNI MMARA SO

, 2Te 2:7 n. ho ahintasɛm afi ase dedaw

NEA ONNYE NNI

, 1Ko 7:15 n. no ka sɛ ɔrekɔ

NEA ONYANKOPƆN PƐ

, Ro 12:2 mubehu n., a ɛsɔ ani

1Te 4:3 n. ne sɛ mobɛtwe mo ho afi

NEA ƆNO ARA PƐ

, Ro 15:3 Kristo mpo anyɛ n.

NEA ƆSOMAA ME

, Yoh 7:28 N. no wɔ hɔ paa

NEA WASRA NO

, Dw 2:2 ahemfo sɔre tia n.

NEA WOHIA

, Ro 12:13 Momma akronkronfo n.

NEA WO KOMA PƐ

, Dw 37:4 ɔbɛma wo n.

NEA WOPƐ

, Dw 143:10 Kyerɛkyerɛ me ma menyɛ n.

NEA WUBETUMI BIARA

, 2Ti 2:15n. fa wo ho ma Onyankopɔn

NE BO FUW

, Mme 19:19 Onipa a n. ntɛmntɛm no

NE BO MFUW NTƐM

, Mme 16:32 Nea n. no

NEBUKADNESAR

, Da 2:1 N. sosoo adae

NEFILIMFO

, Ge 6:4 na N. wɔ asaase so

NE HO NTEW

, Hio 14:4 nea ne ho tew afi nea n. mu?

NE KWAN SO

, Ro 1:26 mmea de nkitahodi a ɛyɛ n. sesaa

Ro 1:27 nna mu nkitahodi a ɛyɛ n.

1Ko 14:40 nkɔ so fɛfɛɛfɛ, n., n.

NE YAM YE

, Mme 11:17 Onipa a n., ɛboa ɔno ara

NGO

, 1Ah 17:16 n. a ɛwɔ ahina ketewa mu ansa

Mt 25:4 wɔfaa n. kaa ho

Mr 14:4 Adɛn na wɔasɛe n. huamhuam yi?

NGODUA

, Dw 52:8 mɛyɛ sɛ n. Onyankopɔn fi

Ro 11:17 wɔde wuram n. ahyɛ anan

NGODUA BEPƆW

, Lu 22:39 ɔkɔɔ N. no so

Aso 1:12 N. no bɛn Yerusalem

NGUAN

, Dw 100:3 yɛyɛ ne man ne ne n.

Hes 34:12 mɛhwɛ me n.

Mt 25:33 ɔde n. no begyina ne nsa nifa so

Yoh 21:16 Yɛn me n. nkumaa

NGUAN FOFORO

, Yoh 10:16 Mewɔ n. a womfi ban yi mu

NGUANHWƐFO

, Hes 34:2 Onipa ba, hyɛ nkɔm tia Israel n.

NGUANKUW

, Lu 12:32 N. ketewa, munnsuro

NGUAN MMA

, Yes 40:11 Ɔbɛboaboa n. no ano

Yoh 21:15 wodɔ me? Ma me n. aduan

NHABAN

, Mt 24:32 Sɛ enya fefɛw na eyiyi n.

NHENGUA

, Da 7:9 wɔde n. sisii hɔ

NHINHIM

, 1Te 3:3 amanehunu yi remma obiara n.

NHOMA

, Ex 32:33 mɛpopa ne din afi me n. mu

Yos 1:8 Mma Mmara n. yi mmfi w’anom

Ɔsɛ 12:12 N. de, nkurɔfo rennyae yɛ da

Mal 3:16 wɔkyerɛw nkae n. bi wɔ n’anim

Aso 19:19 wɔbɛhyew wɔn n. maa obiara hui

Adi 20:15 nea wɔanhu no wɔ nkwa n. mu

NHOMA MMOBƆWEE

, Adi 20:12 ahengua anim, wobuebuee n.

NHUMU

, 1Ah 3:11 woabisa n. a wode bebu atɛn

Dw 119:99 Mewɔ n. sen m’akyerɛkyerɛfo

Mme 19:11 n. ma ɔtwentwɛn n’abufuw ase

Mt 24:15 nea ɔkenkan mfa n. nyɛ adwuma

NHU NNIPA MMƆBƆ

, Lu 6:36 Monkɔ so n. sɛnea mo Agya

NHWEHWƐ

, Kol 3:1 monkɔ so n. nneɛma a ɛwɔ soro

NHWEHWƐ NE MU

, 1Ko 11:28 onipa nni kan n. nhwɛ sɛ ɔfata

NHWƐ

, 1Ti 5:8 sɛ obi n. ɔno ara ne nkurɔfo

NHWƐSO

, Yoh 13:15 magyaw mo n.

1Ko 10:6 Nsɛm yi abɛyɛ n. ama yɛn

1Ti 4:12n. ma anokwafo

2Ti 1:13 Nsɛmpa ho n. a wote fii me nkyɛn

Heb 8:5 yɛ nneɛma nyinaa te sɛ ne n. no

Yak 5:10 momma adiyifo no nyɛ n. mma mo

1Pe 2:21 Kristo gyaw mo n.

1Pe 5:3 monyɛ n. mma nguankuw no

NHWƐ WƆN SO

, 1Pe 5:2 Munyi mo yam n.

NHWIREN

, Yes 35:1 anweatam bɛpae sɛ n.

Lu 12:27 Monhwɛ sɛnea n. nyin

NHYEHYƐE

, Mme 15:22 adwentoatoa nni hɔ a, n. nyɛ yiye

Mme 19:21 Onipa komam n. dɔɔso, nanso

Ro 13:14 monnyɛ n. mmma ɔhonam akɔnnɔ

NHYƐSO

, Dw 72:14 Obegye wɔn afi n. mu

Ɔsɛ 7:7 N. ma onyansafo yɛ sɛ ɔbɔdamfo

NHYIAM

, Le 23:4 afahyɛ ahorow a ɛyɛ n. kronkron

NHYIRA

, Nu 6:24 Yehowa n. wo

De 30:19 mede n. ne nnome asi w’anim

Mme 10:22 Yehowa n. na ɛma obi yɛ ɔdefo

Mal 3:10 mehwie n. ama abu mo so

Lu 6:28 monkɔ so n. wɔn a wɔdome mo

Yoh 12:13 N. ne nea ɔba wɔ Yehowa din mu!

Ro 12:14 Monkɔ so n. wɔn a wɔtan mo ani

NHYIRA WO

, Ru 2:12 Yehowa n.

NIDI

, Ro 12:10 Obiara nni kan mfa n. mma

1Te 5:13 momfa n. soronko mma wɔn

1Ti 5:17 Wɔmfa n. mmɔho mma mpanyimfo

1Pe 3:15 momfa anoyi mma wɔ n. mu

NIMDEƐ

, Ex 35:35 n. a wɔde bɛyɛ adwumfo adwuma

Mme 1:7 Yehowa suro, ɛno ne n. mfiase

Mme 2:10 wo kra ani gye n. ho a

Mme 24:5 n. ma onipa ahoɔden dɔɔso

Yes 5:13 wobetu me man akɔ, n. a wonni nti

Yes 11:9 Yehowa ho n. bɛyɛ asaase so ma

Da 12:4 n. a edi mu bɛdɔɔso

Ho 4:6 Esiane sɛ woapo n. nti

Mal 2:7 ɛsɛ sɛ ɔsɔfo ano bɔ n. ho ban

Lu 11:52 moagye n. safe no

1Ko 8:1 N. de ahomaso ba, ɔdɔ ma nkɔso

NINIWE

, Yon 4:11 N. kurow yi asɛm nhaw me anaa?

NINKUNTWE

, Mme 6:34 n. ma okunu bo fuw

NIPADUA

, Mt 10:28 munnsuro wɔn a wokum n. nanso

Mt 26:26 Munnye nni. Eyi gyina hɔ ma me n.

Ro 6:13 momfa mo n. mma Onyankopɔn sɛ

Ro 12:1 momfa mo n. mmɔ afɔre

1Ko 7:4 okunu nni ɔno ara ne n. so tumi

1Ko 12:18 Onyankopɔn ahyehyɛ n. akwaa no

1Ko 15:44 Wodua no honam n.; wonyan no

Flp 3:21 ɔbɛma yɛn n. a ɛyɛ mmerɛw no

1Te 4:4 sɛnea ɔbɛhyɛ n’ankasa n. so

NISU

, 2Ah 20:5 Mate wo mpaebɔ no. Mahu wo n.

Dw 6:6 Me n. fɔw me mpa

Dw 6:6 Me n. yiri fa me kɛtɛ

Dw 126:5 Wɔn a wɔde n. gu aba no

Ɔsɛ 4:1 wɔn a wɔhyɛ wɔn so no n.

Aso 20:19 mede n. som Awurade

Aso 20:31 mede n. tuu mo mu biara fo

Heb 5:7 Kristo nam n. so de nkotosrɛ

Adi 21:4 ɔbɛpopa wɔn aniwa mu n.

NKABOM

, Kol 3:14 ɔdɔ yɛ hama a ɛde n. ba

NKAE

, Lu 22:19 Monkɔ so nyɛ eyi mfa n. me

Heb 10:32 monkɔ so n. kan nna no

NKAE ADA

, Yoh 5:28 wɔn a wɔwɔ n. mu nyinaa

NKAESƐM

, Dw 119:24 Wo n. da me koma so

NKAKRANKAKRA

, Heb 2:1 yɛde n. befi gyidi no ho

NKAME

, Dw 84:11 Yehowa remfa adepa biara n. wɔn

Mme 3:27 mfa papa n. wɔn

NKAMFO

, Mme 27:21 n. na wɔde sɔ onipa hwɛ

NKANEA

, Mt 25:1 mmaabun du a wɔfaa wɔn n.

Flp 2:15 morehyerɛn wɔ wɔn mu sɛ n.

NKASANOMA

, Mt 10:29 Wɔtɔn n. abien gye kaprɛ

NKATAANIM

, 2Ko 3:15 n. kata wɔn koma so

NKATABO

, Efe 6:14 momfa trenee nyɛ n.

NKEKAWMU

, Efe 4:31 abufuw, koko bɔne, n.

NKETENKETE

, Sak 4:10 da a adwuma no fii ase n.

NKƐNTƐN

, Mt 14:20 nea ɛkaa ase no yɛɛ n. 12 mama

NKO ARA

, Yoh 16:32 moagyaw me n.; ɛnkaa me n.

NKOASOM

, Yoh 8:32 nokware no beyi mo afi n. mu

NKOGU

, 1Ko 6:7 ɛnde na moadi n. dedaw

NKONIM

, Yoh 16:33 Madi wiase so n.

Ro 8:37 yɛnam nea ɔdɔɔ yɛn no so di n.

Ro 12:21 kɔ so fa papa di bɔne so n.

Adi 2:7 Nea odi n. no, mɛma wadi nkwa dua

NKONIMDI

, 2Ko 2:14 yɛto santen wɔ n. mu

Adi 6:2 kodii nkonim sɛ obewie ne n.

NKONTOMPO

, Mal 2:15 munntwa mo yerenom n.

Efe 4:25 afei a moayi n. agu yi

NKONYAA

, De 18:10 nea oyi n.

NKORABATA

, Yoh 15:4 N. no ara rentumi nsow aba

NKOSIESIE

, Mt 5:24 Di kan ne wo nua no n. mo ntam

NKOTOSRƐ

, 1Ti 2:1 momfa n., mpaebɔ

Heb 5:7 Kristo de n. ne adesrɛ

Yak 5:16 Ɔtreneeni n. wɔ tumi

NKƆDA NO ASE

, Dw 95:2 yɛnkɔ n’anim n.

NKƆM

, Yoe 2:28 mo mma bɛhyehyɛ n.

NKƆMHYƐ

, 2Pe 1:20 Kyerɛwnsɛm mu n. biara nni hɔ a

2Pe 1:21 ɛnyɛ nnipa hɔ na n. fi ba

NKƆMHYƐSƐM

, 2Pe 1:19 n. no di mu paa

NKƆSO

, 1Ko 8:1 Nimdeɛ de ahomaso ba; ɔdɔ ma n.

Flp 3:16 baabi a yɛanya n. akodu no

1Ti 4:15 ma nnipa nyinaa nhu wo n.

NKRABEA

, Yes 65:11 nsã ma N. nyame

NKURAN

, Aso 13:15 asɛm a mode bɛhyɛ nnipa yi n.

Ro 1:12 obiara bɛhyɛ ne yɔnko n.

1Ko 14:31 obiara besua biribi, na ahyɛ no n.

1Ko 16:18 Wɔahyɛ me ne mo nyinaa n.

Kol 3:16 Obiara nkɔ so nhyɛ ne yɔnko n.

Tit 1:9 obetumi de nkyerɛkyerɛ pa ahyɛ n.

Heb 10:25 yɛnhyehyɛ yɛn ho n., titiriw

NKURƆFO HO NSƐM

, Ex 23:1 Nkeka n. a ɛnyɛ nokware

NKWA

, De 30:19 mede n. ne owu asi w’anim

2Be 20:17 monhwɛ sɛnea obegye mo n.

Dw 36:9 Wo na n. fi wo

Yes 59:1 Yehowa nsa nyɛ tiaa sɛ ebegye n.

Yer 2:13 wɔagyaw me a meyɛ n. nsuti no

Mt 16:25 obiara a ɔpɛ sɛ ɔkora ne n. so no

Mt 24:22 wɔrennye ɔhonam biara n.

Lu 9:24 obiara a ɔpɛ sɛ ɔkora ne n. so no

Yoh 5:26 Agya no wɔ n. wɔ n’ankasa mu

Yoh 11:25 Mene owusɔre ne n.

Yoh 12:25 Obiara a ɔpɛ ne n. no, ɔsɛe no

Aso 20:24 me ara me n. ho nhia me pii

Ro 16:4 wɔde wɔn n. too hɔ maa me

Heb 4:12 Onyankopɔn asɛm wɔ n.

NKWAGYE

, 2Sa 22:3 me kyɛm ne me n. abɛn

Dw 3:8 N. yɛ Yehowa dea

Lu 21:28 momma mo ti so; mo n. rebɛn

Aso 4:12 n. nni obi foforo biara mu

Ro 13:11 seesei yɛn n. abɛn sen bere a

Flp 2:12 momfa osuro nyɛ mo n. ho adwuma

Adi 7:10 Yɛn n. fi yɛn Nyankopɔn

NKWAKORAABERE

, Dw 71:9 Ntow me nkyene me n. mu

NKWASEASƐM

, Mme 19:3 Onipa n. ma ne kwan kyea

1Ko 3:19 wiase nyansa yɛ n.

NKYENE

, Ge 19:26 ɔdan n. siw

Mt 5:13 Mone asaase so n.

Kol 4:6 mo kasa nyɛ dɛ na n. mmra mu

NKYERƐKYERƐ

, Yoh 8:37 efisɛ munnye me n. ntom

Efe 4:14 nkokoaa a n. biara wosow wɔn

NKYERƐKYERƐ A ETU MPƆN

, 2Ti 4:2 abotare ne n.

NKYERƐKYERƐ FOFORO

, Tit 3:10 obi a ɔkyerɛkyerɛ n. de

NKYERƐKYERƐ PA

, Tit 2:1 ka nsɛm a ɛne n. hyia

NKYƐ

, Dw 30:5 n’abufuw n. wɔ onipa so

NNA

, Aso 1:7 Enhia sɛ muhu mmere anaa n.

Ro 13:11 bere a ɛsɛ sɛ munyan fi n. mu no

1Te 5:1 n. no ne mmere no de

NNAADAA KOMA

, Mme 7:10 tuutuuni, ɔwɔ n.

NNAADAASƐM

, Dw 34:13 hwɛ w’ano yiye na anka n.

NNA HO AKƆNNƆ

, Kol 3:5 n. a wontumi nhyɛ so

1Te 4:5 ɛnsɛ sɛ ogyaa ne ho ma n. bɔne

NNAMFO

, Dw 25:14 Wɔn a wosuro Yehowa yɛ ne n.

Mme 3:32 atreneefo na wɔyɛ ne n.

Mme 14:20 osikani de, ne n. dɔɔso

Mme 16:28 nea ɔsɛe din tetew n. ntam

Lu 16:9 Momfa ahonyade a ɛnteɛ so nnya n.

Yoh 15:13 ɔde ne nkwa to hɔ ma ne n.

Yoh 15:14 mudi so a, na moyɛ me n.

NNAWƆTWE

, Da 9:24 Wɔahyɛ n. 70

1Ko 16:2 N. biara mu da a edi kan no, onyi

NNE

, Yer 31:15 Wɔte n. bi wɔ Rama

Yoh 5:28 wɔn a wɔwɔ ada mu bɛte ne n.

Yoh 10:27 Me nguan tie me n.

NNEBƆNEYƐFO

, Dw 1:5 n. rentumi nnyina bagua mu

Dw 37:9 wobeyi n.

Dw 37:10 aka kakra na n. nni hɔ bio

NNEƐMA A ƐWƆ AKYI

, Flp 3:13 me werɛ fi n.

NNEƐMA A ƐWƆ SORO

, Kol 3:2 adwene nsi n. so

NNEƐMA A YENHU

, 2Ko 4:18 yɛde yɛn ani si n. so

NNEƐMA BƆNE

, Mt 7:23 mo a moyɛ n.!

NNEƐMA HUNU

, Ga 4:9 moresan akɔyɛ n. a mfaso nni so?

NNEƐMA PA

, Lu 6:45 oyi n. pue

NNHAW WO

, Dw 37:8 Mma nneɛma n.

NNHUNAHUNA

, Flp 1:28 mommma atamfo n. mo

NNI ANO

, Dw 119:96 wo mmara nsɛm n.

NNIDISO NNIDISO

, Lu 1:3 mɛkyerɛw no n.

NNI MU

, 1Ko 13:9 yɛn nimdeɛ n.

NNI NNIPA DODOW AKYI

, Ex 23:2 N. nkɔyɛ bɔne

NNIPA ANI

, Ga 1:10 Mepɛ sɛ mesɔ n. anaa?

NNIPA ANIM

, Mt 6:1 monnyɛ mo trenee n.

Mt 22:16 wonhwɛ n.

NNIPA ANI SO

, Ga 2:6 sɛnea obi te wɔ n.

NNIPA KO

, 2Pe 3:11 munhu n. a ɛsɛ sɛ moyɛ

NNIPAKUW KƐSE

, Adi 7:9 n. a obiara ntumi nkan

NNIPA TITIRIW

, Aso 4:13 na wɔnyɛ n.

NNIPA YIFO

, Mt 4:19 mɛma moayɛ n.

NNOMAA

, Mt 6:26 Momfa mo ani nto fam nhwɛ wim n.

NNOMAAYIFO

, Dw 91:3 obegye wo afi n. afiri mu

NNOME

, Hio 2:5 ɔrennyina w’anim n. wo

Yer 17:5 N. nka nea ɔde ne ho to onipa so

NNOMEE

, Nu 23:8 Onyankopɔn n. wɔn, mɛyɛ dɛn?

NNƆ

, Kol 3:19 monkɔ so n. mo yerenom

NNƆBAE ASE

, Ru 2:8 nkɔ nkɔsesaw n.

NNƆBAE A WOTWA

, Mt 9:37 n. dɔɔso, adwumayɛfo no sua

NNTRA

, 1Ko 4:6 Monnyɛ ade n. nea wɔakyerɛw

NNUE

, Adi 12:12 Asaase ne ɛpo n.

NNWOM

, Ne 12:46 ayeyi ne aseda n.

Kol 3:16 n. kronkron a wɔde anisɔ to

NNWONTO

, Efe 5:19 Obiara mfa n. ne ayeyi

NNWONTOFO

, 1Be 15:16 wɔn nuanom n. no

NNWUMA

, Dw 104:24 Yehowa, wo n. dɔɔso!

Yoh 14:12 ɔbɛyɛ n. akɛse asen eyinom

Ro 9:11 ennyina n. so, na mmom

Heb 9:14 atew yɛn ahonim ho afi n. funu ho

NNYANKA

, Yak 1:27 obi bɛhwɛ n. ne akunafo

NNYANSRAMMA

, Ro 12:20 wobɛboaboa n. ano

NOA

, Ge 6:9 N. ne Nyankopɔn nantewee

Mt 24:37 sɛnea na N. nna no te no

NOKWARE

, Dw 15:2 ɔka n. wɔ ne koma mu

Dw 119:160 W’asɛm nyinaa yɛ n.

Mme 23:23n., na ntɔn da

Lu 16:10 nea odi ketewaa mu n. di pii mu n.

Yoh 4:24 ɛsɛ sɛ wɔsom no honhom ne n. mu

Yoh 8:32 mubehu n. no, na n. no

Yoh 14:6 Mene ɔkwan no, ne n. no

Yoh 16:13 n. honhom no bɛkyerɛ mo kwan

Yoh 17:3 ɛsɛ sɛ ohu n. Nyankopɔn

Yoh 17:17 Fa n. no tew wɔn ho; w’asɛm yɛ n.

Yoh 18:38 Pilato bisaa no sɛ: Dɛn ne n.?

1Ko 4:2 wɔhwehwɛ sɛ ofiehwɛfo di n.

2Ko 13:8 Yɛrentumi nyɛ biribiara ntia n. no

Efe 4:25 obiara nka n. nkyerɛ ne yɔnko

2Te 2:12 wɔannye n. no anni

2Pe 1:12 mo ase atim wɔ n. no mu

3Yo 4 me mma nam n. no mu

Adi 2:10 Di n. kosi owu mu

NOKWAREDI

, Ex 34:6 Yehowa n. dɔɔso

Mik 6:8 ma n. nna wo koma so

Hab 2:4 Ɔtreneeni n. bɛma wanya nkwa

2Ko 8:21 yɛde n. yɛ biribiara

Heb 13:18 yɛde n. bɔ yɛn bra biribiara mu

NOKWARE NIMDEƐ

, Ro 10:2 ɛnyɛ n. na wɔde yɛ saa

Kol 3:10 suban a wɔnam n. so yɛ no foforo

NOKWARE NO HO NIMDEƐ

, 1Ti 2:4 ɔpɛ sɛ wonya n.

NOKWASƐM

, 2Ti 2:15 okura n. no mu pɛpɛɛpɛ

NSA

, Yes 35:3 N. a emu agow no, monhyɛ no den

Yes 41:10 Mede me n. nifa beso wo mu

Sak 14:13 obiara n. atia ne yɔnko n.

Mt 6:3 mma n. benkum nnhu nea nifa yɛ

NSÃ

, Dw 104:15 n. ma koma ani gye

Mme 20:1 N. yɛ ɔfɛwdifo

Mme 23:31 Nhwɛ n. a ani yɛ kɔɔ

Ɔsɛ 10:19 n. ma asetena yɛ dɛ

Yes 25:6 Ɔde n. pa a wɔasɔn so

Ho 4:11 n. yi nea ɛma obi yɛ adepa fi hɔ

Yoh 2:9 nsu a adan n.

Efe 5:18 mommmow n.

NSÃ A ANO YƐ DEN

, Mme 20:1 n. yɛ basabasa

NSÃ AFƆRE

, Flp 2:17 wɔrehwie me sɛ n.

NSADAN-MMIƐNSA

, Aso 28:15 Apia Gua so ne N.

NSAFE

, Mt 16:19 Mede ɔsoro Ahenni n. bɛma wo

Adi 1:18 mikura owu ne Ɔdamoa n.

NSAM

, Dw 145:16 Wubue wo n.

NSAN MMRA

, Yoe 2:12 mumfi koma nyinaa mu n.

NSANYARE A EDI AWU

, Lu 21:11 n. bɛba mmeaemmeae

NSAPAN

, De 16:16 ɛnsɛ sɛ obiara de n. ba

NSATEAA

, Ex 8:19 Ɛyɛ Onyankopɔn n.!

Ex 31:18 abopon a ɔde ne n. akyerɛw so

NSEKU

, Mme 20:19 Wo ne obi a ɔpɛ n. mmmɔ

1Ti 5:13 wodi n. de wɔn ho gyigye nsɛm mu

NSENIA

, Le 19:36 mode n. resusuw ade a

Mme 11:1 Nsisi n. yɛ Yehowa akyiwade

NSESE

, Lu 14:28 onni kan ntena ase n. nhwɛ

NSƐE

, Le 19:16 Nkyinkyin n. wo yɔnko din

NSƐM

, Da 11:44 ɔbɛte n. bi, na ɛbɛhaw no

Aso 15:32 wɔkaa n. pii hyɛɛ wɔn nkuran

NSƐM AKƐSE

, 1Ko 2:1 ɛnyɛ n. na mede bae

Yuda 16 wɔn ano ka n.

NSƐMPA

, 2Ti 1:13 N. ho nhwɛso

NSƐNHUNU

, 1Pe 2:15 nnipa begyae wɔn n. no keka

NSƐNKWAA

, Ge 19:14 wɔfaa no sɛ Lot reyi n.

NSƐNKYERƐNNE

, Lu 21:25 n. bɛba owia ne ɔsram so

2Te 2:9 atoro n., ne anwonwade ahorow

NSƐNTITIRIW

, Ro 2:20 wote Mmara no mu n. ase

NSI NE AHOKEKA

, Heb 6:11 obiara nna n. adi

NSISI

, Le 19:13 N. wo yɔnko

NSIYƐFO

, Mme 21:5 N. nhyehyɛe bewie yiye

NSOM

, Dw 100:2 Momfa anigye n. Yehowa

1Pe 4:10 obiara mfa n’akyɛde n. ne yɔnko

NSONSOM

, Ga 5:13 momfa ɔdɔ n. mo ho

NSONSONOE

, Le 11:47 n. bɛda nea ɛho tew ne nea

Mal 3:18 mubehu n. a ɛda onipa trenee ne

Heb 5:14 etumi hu papa ne bɔne mu n.

NSOROMMA

, Dw 147:4 Onim n. dodow; ɔbobɔ wɔn din

Mt 24:29 Ahohiahia akyi, n. bɛhwehwe fam

Adi 2:1 okura n. ason wɔ ne nsa nifa mu

NSOROMMA MU AHWƐFO

, Mt 2:1 n. baa Yerusalem

NSƆE

, Mr 15:17 wɔde n. nwenee ahenkyɛw hyɛɛ no

2Ko 12:7 wɔama me ɔhonam mu n.

NSƆ NHWƐ

, 2Ko 13:5 Monkɔ so n. sɛ mowɔ gyidi no mu

NSU

, Nu 20:10 Yɛmma n. mfi ɔbotan yi mu?

Mme 20:5 Onipa komam nsusuwii te sɛ n.

Yes 55:1 mommra n. ho!

Yer 50:38 Wɔn n. bɛsɛe na ayow

Sak 14:8 nkwa n. bɛtene afi Yerusalem

Yoh 4:10 wubebisa no, na wama wo nkwa n.

Adi 17:1 tuutuuni a ɔte n. pii so

NSU NYIRI

, Ge 9:11 Meremma n. mfa ɔhonam nyinaa

NSUONWINI

, Mme 25:25 Sɛnea n. yɛ ɔkra a wabrɛ no

NSURO

, Yes 41:10 N., efisɛ meka wo ho

Adi 2:10 N. amanehunu a ɛrebɛto wo no

NSUSUWII

, Dw 19:14 ma me komam n. nyɛ wo fɛ

Dw 139:17 wo n. som bo ma me paa

Dw 146:4 da no ara, ne n. yera

Mme 20:5 Onipa komam n. te sɛ

2Ko 10:5 yɛde n. nyinaa ayɛ osetie

Adi 17:17 wɔmma ne n. mmra mu

NSUTI

, Mme 4:23 Efisɛ emu na nkwa n.

Yer 2:13 Me a meyɛ nkwa n. no

Adi 7:17 ɔbɛkyerɛ wɔn kwan akɔ nkwa n. ho

NSUYIRI

, Mt 24:38 Nna a edii N. no anim no, wodidii

2Pe 2:5 ɔde n. bɛsɛee amumɔyɛfo wiase

NTABAN

, Ru 2:12 ahobammɔ wɔ ne n. ase

NTAM

, Ge 22:16 Yehowa asɛm ni: Meka me ho n.

Mt 5:34 Monnka n. koraa

NTAMABAN

, Yes 42:3 ɔrennum n. a ɛrefi wusiw biara

NTAMADAN

, Yos 18:1 wosii ahyiae n. no wɔ Silo

Dw 15:1 hena na ɔbɛsoɛ wo n. mu?

Dw 84:1 wo n. kɛse no da me koma so

Yes 54:2 Ma wo n. nhama nyɛ atenten

2Ko 12:9 Kristo ahoɔden bɛtena me so sɛ n.

Adi 21:3 Onyankopɔn n. wɔ nnipa mu

NTAMADAN ADWUMA

, Aso 18:3 n. na na wɔyɛ

NTAMAGOW

, Mme 23:21 nea ɔtɔ nko no, n. na obefura

NTAMGYINAFO

, 1Ti 2:5 Onyankopɔn ne nnipa n. baako

NTAM NWARE

, Aso 17:27 ɔne yɛn mu biara n.

NTASU

, Mt 26:67 wɔtetew n. guu n’anim

NTEASE

, Mme 3:5 mfa wo ho nto w’ankasa wo n. so

Mme 4:7 nea wubenya biara, hwehwɛ n.

Da 11:33 Ɔman no bɛma nnipa anya n.

1Ko 14:20 monyɛ nnipa a wɔanyin n. mu

NTEASEƐNAM

, Ate 4:13 n. 900 a sekan tuatua ho

2Ah 6:17 apɔnkɔ ne n. atwa Elisa ho ahyia

NTEƐ

, Ro 9:14 Onyankopɔn n.? Daabida!

NTEƐSO

, Mme 1:7 Nkwaseafo mfa n. nyɛ hwee

Mme 3:11 mpo Yehowa n.

Mme 23:13 Mfa n. nkame abofra

Heb 12:11 n. biara nni hɔ a ɛyɛ anigye

NTENA

, Efe 4:2 obiara ne ne yɔnko n. wɔ ɔdɔ mu

NTETEE

, 1Pe 5:10 Onyankopɔn bewie mo n.

NTEW

, Lu 11:2 Agya, wo din ho n.

NTƐM

, Dw 103:8 Yehowa bo mfuw n.

Mme 14:17 Nea ne bo fuw n.

NTƐNKYEA

, De 32:4 Onyankopɔn a n. nni n’akwan mu

NTƐTEA

, Mme 6:6 Ɔkwadwofo, kɔ n. nkyɛn

Mme 30:25 N. siesie aduan ahohuru bere

NTƐTƐWA

, Sef 2:2 Ɛda no nnya ntwaam sɛ n. yi

Mt 7:3 wohwɛ n. a ɛda wo nua aniwa so

NTIE

, Efe 6:5 Nkoa, momfa osuro n. mo wuranom

Yak 1:19 Obiara nyɛ ntɛm n.

NTINI

, Lu 8:13 wɔde anigye gye tom, nanso enni n.

Kol 2:7 munnye n. wɔ gyidi no mu

NTOBOASE

, Mme 25:15 N. na wɔde sesa ɔsahene adwene

1Ko 4:13 wɔsɛe yɛn din a, yɛde n. kasa

NTO NO SO

, Dw 62:8 Momfa mo ho n. daa

NTONTO

, Dw 22:18 wɔbɔ m’ataade so n.

NTOTOSO DU DU

, Ne 10:38 Lewifo no de n. ba

Mal 3:10 Momfa n. no nyinaa mmra

NTUTUMMƐ

, Yoe 1:4 Nea n. a wɔsɛe nneɛma di ma ɛkae

NTWAHONAN

, Hes 1:16 n. a n. foforo hyɛ mu

NTWEA SO BO

, Dw 118:22 abɛyɛ n. titiriw

Efe 2:20 Yesu ne n. titiriw no

NTWENTWƐN SO

, 2Ti 4:2 n., ka no bere a eye

NUABEA

, De 27:22 Nnome nka nea ɔne ne n. bɛda

NUA MMARIMA

, Mt 13:55 wɔmfrɛ ne n. Yakobo ne Yosef?

NUFU

, Mme 5:19 Ma ne n. nsɔ w’ani daa

NUFU ANO

, Yes 49:15 ɔbea werɛ befi ne ba a otua n.?

NUFUSU

, Ex 3:8 asaase a n. ne ɛwo abu so wɔ so

Yes 60:16 Wobɛnom amanaman n.

Heb 5:12 Moabɛyɛ nnipa a wohia n.

1Pe 2:2 asɛm no mu n. a wɔmfraa mu

NWEMFO

, Yes 64:8 yɛyɛ dɔte, na wone yɛn N.

NWƐN

, Mt 26:41 Monkɔ so n. na mommɔ mpae

NWINI

, Dw 91:1 ade nyinaa so Tumfo no n. ase

NWONWA

, Dw 139:14 sɛnea woyɛɛ me no yɛ n.

1Pe 4:4 ɛyɛ wɔn n.

NWU

, 1Ko 15:53 nea ewu hyɛ nea entumi n.

NWURA

, Aso 7:30 ɔbɔfo yii ne ho adi n. a ɛredɛw mu

Flp 3:8 mibu nneɛma nyinaa sɛ n. dodow

NYAATWOM

, Ro 12:9 Mommma n. mmma mo dɔ mu

NYAME

, 2Ko 4:4 wiase yi n. afura wɔn adwene ani

NYAN

, Aso 2:24 Onyankopɔn n. no

NYANKONTƆN

, Ge 9:13 me n. yɛ sɛnkyerɛnne

NYANKOPƆN

, De 10:17 Yehowa yɛ anyame mu N.

Mt 27:46 me N., adɛn na woagyaw me?

Yoh 17:3 ɛsɛ sɛ ohu nokware N. no

Yoh 20:17 Merekɔ me N. ne mo N. nkyɛn

NYANKOPƆN ASƐM

, Yes 40:8 N. de, etim hɔ daa

NYANSA

, Dw 111:10 Yehowa suro, ɛno ne n. mfiase

Dw 119:98 Wo mmara ma mihu n. sen

Mme 2:6 Yehowa ankasa na ɔma n.

Mme 2:7 Ɔkora n. so ma atreneefo

Mme 3:21n. ne adwempa ho ban

Mme 4:7 N. ne ade a ehia paa

Mme 8:11 n. ye sen ɛpo mu abohene

Mme 9:9 Tu onyansafo fo, na ne n. bɛdɔɔso

Mme 24:3 N. na wɔde si ofi

Ɔsɛ 7:12 N. kora ne wura nkwa so

Ɔsɛ 10:10 n. de nkonimdi ba

Mt 11:19 n. nam ne nnwuma so di bem

Lu 21:15 n. a wɔn a wɔsɔre tia mo rentumi

Ro 11:33 Onyankopɔn ahonyade ne ne n.

1Ko 2:5 na mo gyidi annyina nnipa n. so

1Ko 2:6 ɛnyɛ wiase yi mu atumfo no n.

1Ko 3:19 wiase n. yɛ nkwaseasɛm

Kol 2:3 Ɔno mu na wɔakora n. so

Kol 4:5 monkɔ so mfa n. mmɔ mo bra

Yak 1:5 sɛ mo mu bi hia n. a, ma ɔnkɔ so

Yak 3:17 n. a efi soro no pɛ asomdwoe

NYANSAM

, Yos 1:7 ɛbɛma woayɛ w’ade n.

NYANSAPƐ

, Kol 2:8 obi de n. bɛtwetwe mo

NYANSAPƐFO

, Aso 17:18 Epikurofo ne Stoafo n.

NYAREWA

, Yes 53:4 ɔsoaa yɛn n.

Mt 9:35 ɔsaa n. ne ahoɔmmerɛw nyinaa bi

NYƐMMOA

, Ge 33:14 mentɔ me bo sɛnea me n. betumi

NYINSƐN

, Ge 3:16 Mɛma wo n. mu brɛ adɔɔso

Dw 51:5 bɔne mu na me maame n. me

NYIYIM

, De 10:17 Onyankopɔn nyɛ n.

NYIYI NNIPA MU

, Aso 10:34 Onyankopɔn n.

O

OBEDI HENE

, Adi 11:15 o. daa daa

OBEGYE

, 2Pe 2:9 Yehowa nim sɛnea o. wɔn a

OBEHU NO MMƆBƆ

, Yes 55:7 ɔnsan mmra Yehowa nkyɛn, na o.

OBEKUM

, Yoh 16:2 obiara a o. mo no, n’adwene bɛyɛ

OBEMIA N’ANI

, Mt 24:13 nea o. agyina mu

OBETUTU

, Yer 10:23 enni onipa nsam sɛnea o. ne nan

OBETWA

, 2Ko 9:6 nea ogu no pɛpɛe so no, o. no

OBIARA

, Aso 17:30 o. nsakra n’adwene

OBIARA A ƆBƐBƆ

, Ro 10:13 o. Yehowa din

OBI KOMA KA NO

, 2Ko 8:12o. sɛ onyi bi mma a

OBI KUM ONIPA

, Nu 35:6 o. a obeguan akɔ hɔ

OBONIN

, Ex 23:26 obiara renyɛ o. wɔ w’asaase so