Leviticus 8:1-36

8  Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ:  “Fa Aaron ne ne mma+ ne ntade+ no ne ɔsrango+ ne nantwinini a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre+ ne adwennini abien ne paanoo a mmɔkaw nnim+ a egu kɛntɛn mu bra,  na ma asafo no nyinaa mmehyia+ wɔ ahyiae ntamadan no ano.”+  Mose yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ no no pɛpɛɛpɛ, na asafo no nyinaa behyiaam wɔ ahyiae ntamadan no ano.+  Afei Mose ka kyerɛɛ nnipa no sɛ: “Eyi ne nea Yehowa ahyɛ sɛ yɛnyɛ.”+  Enti Mose de Aaron ne ne mma bae na ɔde nsu+ hohoroo wɔn ho.+  Ɛno akyi no, ɔde atade tenten+ no hyɛɛ no de abomu+ bɔɔ so, na ɔde nsasin+ no nso guu so. Afei ɔde nguguso+ no hyɛɛ no de abɔso+ no bɔɔ ne mu.  Ɔde nkatabo+ no nso hyɛɛ no na ɔde Urim ne Tumim*+ no hyɛɛ nkatabo no mu.  Na ɔde abotiten+ no bɔɔ ne ti, na ɔde ade tratraa hyɛnn a wɔde sika ayɛ a ɛyɛ ahosohyira sɛnkyerɛnne kronkron+ no bɔɔ abotiten no anim. Mose yɛɛ saa sɛnea Yehowa hyɛɛ no no. 10  Afei Mose faa ɔsrango no na ɔsraa ntamadan+ no ne biribiara a ɛwom na ɔtew ho. 11  Ɛno akyi no, ɔde bi petee afɔremuka no so mpɛn ason, na ɔsraa afɔremuka+ no ne ɛho nneɛma nyinaa ne ɛsɛn no ne ne nnyinaso de tew ho. 12  Afei ohwiee ɔsrango no bi guu Aaron mpampam, na ɔsraa no tew ne ho.+ 13  Mose de Aaron mma no nso bae+ na ɔde ntade tenten no hyɛɛ wɔn de abomu+ no bɔɔ so. Na ɔde abotiri+ no kyekyeree wɔn ti, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 14  Afei ɔde nantwinini+ a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre no bae, na Aaron ne ne mma de wɔn nsa guu nantwi no mpampam.+ 15  Mose kum+ aboa no na ɔde ne nsa bɔɔ mogya+ no mu de sosɔɔ afɔremuka no mmɛn so twa hyiae de dwiraa afɔremuka no ho.* Afei ohwiee mogya a aka no guu afɔremuka no ase de tew ho na wɔatumi abɔ afɔre wɔ so de apata+ bɔne. 16  Ɛno akyi no, Mose yii srade a ɛwɔ aboa no nsono ne ne berɛbo ho no nyinaa ne asaabo abien no ne ɛho srade, na ɔhyew wɔ afɔremuka no so.+ 17  Afei ɔde ogya hyew nantwi mũ no nyinaa, ne nhoma, ne nam, ne ne bin, wɔ nsraban no akyi,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 18  Ɛno akyi no, ɔde odwennini a wɔde bɛbɔ ɔhyew afɔre no nso bae, na Aaron ne ne mma de wɔn nsa guu odwennini no mpampam.+ 19  Afei Mose kum aboa no de ne mogya petee afɔremuka no so hyiae.+ 20  Mose twitwaa odwennini no mu asinasin,+ na ɔde ne ti ne ne nam asinasin no ne ne srade no nyinaa guu gya so. 21  Afei Mose de nsu hohoroo ne nsono ne ne nnyawa ho, na ɔhyew odwennini mũ no nyinaa wɔ afɔremuka no so.+ Ná ɛyɛ ɔhyew afɔre huamhuam,+ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 22  Na ɔde odwennini a ɔto so abien a ɛyɛ asɔfohyɛ guan+ no nso bae, na Aaron ne ne mma de wɔn nsa guu odwennini no mpampam. 23  Ɛno akyi no, Mose kum aboa no de ne mogya no bi yɛɛ Aaron asõ nifa ne ne nsa nifa kokurobeti ne ne nan nifa kokurobeti ho.+ 24  Afei Mose de Aaron mma no nso bae na ɔde mogya no bi yɛɛ wɔn asõ nifa ne wɔn nsa nifa kokurobeti ne wɔn nan nifa kokurobeti ho. Na Mose de mogya a aka no petepetee afɔremuka no so hyiae.+ 25  Oyii ne srade ne ne dua tufuu no ne srade a ɛwɔ ne nsono+ ne ne berɛbo ho no nyinaa ne n’asaabo abien no ne ɛho srade ne ne nan nifa.+ 26  Na oyii paanoo a mmɔkaw nnim a ɛte sɛ kawa+ biako, ne paanoo a ɛte sɛ kawa a wɔde ngo afa ho+ biako, ne paanoo tratraa+ biako fii kɛntɛn a ɛwɔ Yehowa anim no mu. Na ɔde guu aboa no srade no ne ne nan nifa no so. 27  Afei ɔde ne nyinaa guu Aaron ne ne mma no nsam, na ohim no sɛ ohim afɔre wɔ Yehowa anim.+ 28  Akyiri yi Mose gye fii wɔn nsam hyew wɔ afɔremuka no so kaa ɔhyew afɔre+ no ho. Ná ɛyɛ asɔfohyɛ+ afɔre huamhuam,+ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa.+ 29  Mose faa aboa no koko+ him no sɛ ohim afɔre wɔ Yehowa anim.+ Eyi ne Mose kyɛfa+ a onya fii asɔfohyɛ guan no mu, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 30  Afei Mose faa ɔsrango+ ne mogya a ɛwɔ afɔremuka no so no bi de petepetee Aaron ne ne mma ho ne wɔn ntade mu. Ɔyɛɛ saa de tew+ Aaron ne ne ntade ho ne ne mma a wɔka ne ho ne wɔn ntade ho.+ 31  Ɛno akyi no, Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma sɛ: “Monnoa+ nam no wɔ ahyiae ntamadan no ano, na momfa nka paanoo a ɛwɔ asɔfohyɛ kɛntɛn mu no ho na munni wɔ hɔ.+ Saa na wɔhyɛɛ me sɛ, ‘Aaron ne ne mma bedi.’ 32  Na nam ne paanoo a ɛbɛka no, momfa ogya nhyew.+ 33  Montena ahyiae ntamadan no ano nnanson;+ mummfi hɔ nnkɔ baabiara kosi sɛ nna a wɔde bɛhyɛ mo asɔfo no bɛsõ, efisɛ ebegye nnanson ansa na wɔama mo tumi.*+ 34  Nea wɔayɛ nnɛ yi, saa na Yehowa ahyɛ sɛ wɔnyɛ mfa mpata mma mo.+ 35  Montena ahyiae ntamadan no ano nnanson,+ awia ne anadwo, na monwɛn sɛnea Yehowa ahyɛ+ no na moanwuwu; saa na wɔahyɛ me.” 36  Na Aaron ne ne mma yɛɛ nea Yehowa nam Mose so hyɛe nyinaa.

Ase Hɔ Nsɛm

Hwɛ Ex 28:30 ase hɔ asɛm, “Tumim.”
Hwɛ Ex 29:36 ase hɔ asɛm.
Hwɛ Ex 28:41 ase hɔ asɛm.