Exodus 28:1-43

28  “Afei frɛ wo nua Aaron ne ne mma fi Israelfo mu bra na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim;+ Aaron+ ne ne mma Nadab, Abihu,+ Eleasar, ne Itamar.+  Pam ntade kronkron ma wo nua Aaron na ɛnhyɛ no anuonyam na ne ho nyɛ fɛ.+  Wo ne anyansafo a mede nyansa honhom+ ahyɛ wɔn koma mã nyinaa nkasa. Ma wɔmpam ntade mma Aaron na ne ho ntew na watumi asom sɛ ɔsɔfo wɔ m’anim.+  “Ntade yi na wɔmpam: nkatabo,+ nguguso,+ nsasin,+ atade tenten a wɔanwene no adamadam, abotiten+ ne abomu.+ Ma wɔnyɛ ntade kronkron mma wo nua Aaron ne ne mma na wɔasom sɛ asɔfo wɔ m’anim.  Ma wɔmfa sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nyɛ.  “Wɔmfa sika, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nnwene nguguso+ no.  Wɔmfa ade ntoto ne mmati abien no so na wɔnka nsi anim.+  Ɛsɛ sɛ wɔde sika, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera a wɔanwene no ara bi yɛ abɔso+ a wɔde bɛkyekyere.  “Afei fa soham+ abo abien na kurukyerɛw+ Israel mma no din+ wɔ so. 10  Kyerɛw din asia wɔ ɔbo biako so, na kyerɛw asia a aka no nso din wɔ ɔbo biako so, fi ɔpanyin so kosi akumaa so.+ 11  Kurukyerɛw Israel mma din no wɔ abo abien no so+ sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so. Fa sika kɔkɔɔ fofa ano.+ 12  Fa abo abien no sisi atade no mmati so na ɛnyɛ nkae abo mma Israel mma.+ Na Aaron mfa wɔn din a ɛwɔ ne mmati abien so no mmra Yehowa anim sɛ nkaede. 13  Fa sika fofa ano, 14  na fa sika amapa+ yɛ ntweaban abien. Nwene no sɛ ahama na fa ntweaban no suso mfofaano no mu.+ 15  “Afei nwene atemmu nkatabo+ te sɛ nguguso no. Fa sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera yɛ.+ 16  Sɛ wɔka to so a, ɛnyɛ ahinanan; ne ntwemu nyɛ nsateakwaa akron,* na ne tɛtrɛtɛ nso nyɛ nsateakwaa akron.+ 17  Na fa abohene tetare mu. Yɛ no nsãso anan.+ Nsãso a edi kan ne aboɔdenbo kɔkɔɔ+ ne akraatebo+ ne ahabammonobo.+ 18  Nsãso a ɛto so abien ne nsrammabo+ ne hoabo+ ne ahwehwɛbo.+ 19  Nsãso a ɛto so abiɛsa ne lesembo ne mfrafraebo+ ne beredumbo.+ 20  Nsãso a ɛto so anan ne sikaberebo+ ne sohambo+ ne yasepebo. Fa sika kɔkɔɔ toto anoano.+ 21  Kurukyerɛw Israel mma dumien no din+ wɔ abo no so. Kyerɛw no sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so, na ebiara nnyina hɔ mma Israel mmusua dumien+ no mu biako. 22  “Fa sika amapa nwene ntweaban wɔ nkatabo no so sɛ ahama.+ 23  Na fa sika yɛ nkawa abien wɔ nkatabo no so,+ na fa nkawa abien no hyehyɛ nkatabo no ntwea abien no so. 24  Afei fa nhama abien a wode sika ayɛ no hyehyɛ nkawa abien no mu wɔ nkatabo no ntwea so.+ 25  Na fa nhama abien ano a aka no hyehyɛ ade a wɔde atoto nguguso no mmati abien no so no mu wɔ atade no anim.+ 26  Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ nkatabo no ntwea ase ma ɛnkyerɛ asɔfotade a ɛhyɛ ase+ no. 27  Afei fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ ade abien a ɛda nguguso no mmati so no ase wɔ atade no anim wɔ ɛrekɔ ne ntoae so, abɔso no so.+ 28  Wɔmfa ahama bruu nhyehyɛ nkawa no mu nkyekyere nkatabo no mmɔ nguguso no mu wɔ abɔso no so, na nkatabo no amfi nguguso no so.+ 29  “Na Aaron mfa Israel mma din a ɛwɔ atemmu nkatabo so no mmɔ ne koko so mmra Kronkronbea hɔ sɛ nkaede wɔ Yehowa anim daa. 30  Afei fa Urim+ ne Tumim* hyɛ atemmu nkatabo no mu, na sɛ Aaron ba Yehowa anim a, ɔmmɔ wɔ ne koko so. Enti Aaron mma Israelfo no atemmu+ nna ne koma so daa wɔ Yehowa anim. 31  “Fa ahama bruu nkutoo yɛ asɔfotade nsasin no.+ 32  Twa atade no kɔn wɔ ne mfinimfini na nwene ano hyia. Yɛ no sɛ akotade kɔn na antew amfa mu.+ 33  Fa ahama bruu ne tankɔkɔɔ ne koogyan nwene granate akutu* sensɛn ano hyia. Afei yɛ sika adɔmma+ hyehyɛ granate akutu no ntam hyia. 34  Enti granate akutu biara akyi no, sika adɔmma di hɔ; ɛnsesa so wɔ asɔfotade nsasin no ano nhyia.+ 35  Aaron nhyɛ atade yi mfa nsom. Sɛ ɔkɔ kronkronbea hɔ kogyina Yehowa anim a, wɔbɛte nnyigyei wɔ ne ho, na opue nso a, wɔbɛte. Ɔnyɛ saa na wanwu.+ 36  “Afei fa sika amapa yɛ ade tratraa hyɛnn bi na kurukyerɛw so, sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so, sɛ ‘Kronkron ne Yehowa.’+ 37  Fa ahama bruu so mu na ɛmfam abotiten+ no so wɔ abotiten no anim. 38  Ɛmmɔ Aaron moma so, na sɛ mmusu ba ayɛyɛde kronkron a ɛsɛ sɛ Israelfo no tew ho no so a, Aaron asoa ɛho asodi ama wɔn.+ Ɛmmɔ ne moma so daa na ama Yehowa ani asɔ wɔn.+ 39  “Afei fa nwera nwene atade tenten; yɛ no adamadam, na fa nwera yɛ abotiten+ na nwene abomu nso.+ 40  “Yɛ atade+ ne abomu ne abotiri+ ma Aaron mma no nso na ɛnhyɛ wɔn anuonyam na wɔn ho nyɛ fɛ.+ 41  Fa asɔfotade no hyehyɛ wo nua Aaron ne ne mma na fa ngo sra wɔn+ na ma wɔn tumi.*+ Afei tew wɔn ho na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 42  Fa nwera pam twakoto ma wɔmfa nkata wɔn ho+ mfi wɔn sisi nkosi wɔn srɛ. 43  Bere biara a Aaron ne ne mma bɛba ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛba afɔremuka ho abɛsom wɔ kronkronbea hɔ no, ɛsɛ sɛ wɔhyɛ na wɔanyɛ abusude na wɔanwuwu. Eyi yɛ ahyɛde a ɔne ne nkyirimma bedi so daa.+

Ase Hɔ Nsɛm

Nea ɛkyerɛ ankasa ne “nsayam,” fi kokurobeti so kosi kokɔbɛto so.
Ná Urim ne Tumim yɛ biribi a wɔde kyerɛ ɔsoro nsɛm. Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ abo a wɔde bɔ ntonto.
Anaa “pomegranate.”
Nea Hebri asɛm yi kyerɛ ankasa ne sɛ “fa tumi hyɛ wɔn nsa.”