2 Korintofo 11:1-33

11  Me yam a, anka moanya me ho koma, biribi kakra a ntease nnim+ nti. Na ampa ara nso, moanya me ho koma!  Na metwe mo ho ninkunu te sɛ Onyankopɔn,+ efisɛ mahyɛ bɔ sɛ mede mo bɛma ɔbarima+ biako aware+ na mede mo ama Kristo+ sɛ ɔbaabun a efĩ nkaa no.+  Nanso misuro sɛ ɔkwan bi so no sɛnea ɔwɔ no de n’anitew daadaa Hawa no,+ saa ara na mo nso wɔbɛsɛe mo adwene+ afi nokwaredi ne kronnyɛ a ɛsɛ Kristo+ no ho.  Na sɛ obi bɛka Yesu foforo bi ho asɛm wɔ nea yɛkaa ne ho asɛm no akyi,+ anaasɛ munya honhom foforo bi wɔ nea munyae no akyi,+ anaa asɛmpa+ foforo wɔ nea mugyei no akyi a, mugye no tom ntɛm so.+  Na mahu sɛ biribiara nni hɔ a mo asomafo ahotefo+ no de kyɛn me.+  Nanso sɛ me ho nkokwawee kasa mu mpo a,+ mente saa wɔ nimdeɛ mu;+ mmom no, yɛfaa ɔkwan biara so daa no adi kyerɛɛ mo biribiara mu.+  Anaasɛ mayɛ bɔne sɛ mebrɛɛ me ho ase+ na ama wɔama mo so, sɛ mede anigye kaa Onyankopɔn asɛmpa no kyerɛɛ mo kwa?+  Mefow asafo afoforo, na migyee wɔn nneɛma na ama matumi asom mo;+  nanso bere a mewɔ mo nkyɛn a ehiaa me no, manyɛ obiara so adesoa,+ efisɛ anuanom a wofi Makedonia+ bae no maa me nea ehia me biara. Nokwarem no, manyɛ mo so adesoa wɔ biribiara mu, na mɛhwɛ sɛ merenyɛ saa.+ 10  Meka nokware+ sɛnea anka Kristo bɛyɛ, enti biribiara ntumi nsiw m’ahohoahoa yi kwan+ wɔ Akaia nsase so. 11  Adɛn ntia? Minni mo ho dɔ anaa? Onyankopɔn nim sɛ medɔ mo.+ 12  Na nea mereyɛ no, mɛkɔ so ayɛ,+ na wɔn a wɔrepɛ biribi agyina so ahoahoa wɔn ho sɛ wɔne yɛn yɛ pɛ no annya nnyinaso biara. 13  Na saa nnipa no yɛ asomafo atorofo, adwumayɛfo nkontompofo+ a wɔyɛ wɔn ho sɛ Kristo asomafo.+ 14  Na ɛnyɛ nwonwa, efisɛ Satan mpo kɔ so ara dan ne ho hann bɔfo.+ 15  Enti sɛ n’asomfo+ nso dan wɔn ho trenee asomfo a, ɛnyɛ ade kɛse biara. Nanso ebewie wɔn sɛnea wɔn nnwuma te.+ 16  Meka bio sɛ, mma obiara nnsusuw sɛ minni adwene. Sɛ nso mususuw saa mpo a, mo de munnye me sɛ obi a ɔnte asɛm ase, na ama me nso mahoahoa me ho kakra.+ 17  Nea meka no, ɛnyɛ Awurade na mehwɛ no ka, na mmom meka no te sɛ nea ɔnte asɛm ase, wɔ ahotoso ntraso a ɛyɛ ahohoahoa mu.+ 18  Esiane sɛ nnipa pii hoahoa wɔn ho honam fam+ nti, me nso mɛhoahoa me ho bi. 19  Na mode anigye gye wɔn a wɔnte asɛm ase, mo a mote asɛm ase. 20  Nokwasɛm ne sɛ mugye obiara a ɔde mo yɛ nkoa,+ obiara a odidi mo ho, obiara a ohwim nea mowɔ, obiara a ɔma ne ho so wɔ mo so, obiara a ɔbɔ mo ani so.+ 21  Meka eyi de hyɛ yɛn ho aniwu te sɛ nea yɛn tumi mu agow. Nanso​—meka no sɛ nea onni adwene+​—sɛ onipa foforo biara de akokoduru yɛ biribi a, me nso mede akokoduru yɛ saa ara. 22  Wɔyɛ Hebrifo anaa? Me nso meyɛ bi.+ Wɔyɛ Israelfo anaa? Me nso meyɛ bi. Wɔyɛ Abraham asefo anaa? Me nso meyɛ bi.+ 23  Wɔyɛ Kristo asomfo anaa? Miyi ano te sɛ ɔbɔdamfo, meyɛ bi kyɛn so:+ adwumaden a ɛboro so mu,+ afiasenna a ɛdɔɔso mu,+ ɔhwe a ɛtra so mu, na mabɛn owu mpɛn pii.+ 24  Mpɛn anum Yudafo nsam midii mmaa aduanan+ ma ɛkaa so biako, 25  wɔaka me mpire mprɛnsa,+ wɔasiw me abo pɛnkoro,+ matena hyɛn mu agu asu mprɛnsa,+ madi bun mu anadwo ne awia; 26  akwantu pii mu, asubɔnten so asiane mu, akwanmukafo mu asiane mu,+ m’ankasa me manfo mu asiane mu,+ amanaman mu asiane mu,+ kurow mu asiane mu,+ wuram asiane mu, ɛpo so asiane mu, anuanom atorofo mu asiane mu, 27  adwuma ne ɔbrɛ mu, apɛsi+ mu mpɛn pii, ɔkɔm ne sukɔm mu,+ mmuada mu+ mpɛn pii, awɔw ne adagyaw mu. 28  Nneɛma a ɛbaa me so no da nkyɛn a, nea ɛhyɛ me so da biara da ne asafo no nyinaa ho adwennwen.+ 29  Hena na ɔyɛ mmerɛw+ a menyɛ mmerɛw bi? Hena na wɔto no hintidua a ɛnhyɛ me abufuw? 30  Sɛ ɛsɛ sɛ mehoahoa me ho a, mɛhoahoa me ho+ wɔ me mmerɛwyɛ ho mmom. 31  Awurade Yesu Agya ne ne Nyankopɔn a ɔfata ayeyi daa no nim sɛ ɛnyɛ atoro na meredi. 32  Mewɔ Damasko no, na amrado a ɔhyɛ Ɔhene Areta ase no rewɛn Damaskofo kurow no apɛ me akyere me,+ 33  nanso wɔde me too kɛntɛn+ mu faa mfɛnsere bi mu wɔ ɔfasu no ho gyaagyaa me ma miguanee a ne nsa anka me.

Ase Hɔ Nsɛm