Bible fi Onyankopɔn hɔ anaasɛ nnipa nsusuwii nko ara na ɛwom?

“Nyan!” yi bɛma yɛahu adanse mmiɛnsa a enti yebetumi agye adi sɛ Bible no fi Onyankopɔn hɔ ampa.