HWƐBEA
Text
Image

(Luka 16:16)

 1. 1. Ye-ho-wa a-som-fo gyi-na hɔ pin-tinn.

  A-man mu nyi-naa wɔ-bɔ O-nyan-ko-pɔn din.

  Sa-tan de n’a-ni a-si wɔn so,

  Nan-so wɔ-de wɔn ho to Nyan-ko-pɔn so.

  (NNYESO)

  En-ti mo A-dan-se-fo, mon-kɔ mo a-nim!

  Ye-ho-wa ’dwu-ma mu na mu-nni a-h’ru-si.

  A-man nyi-naa mu mon-ka a-sɛm-pa no daa.

  Ɛ-ren-kyɛ Pa-ra-di-se no bɛ-ba.

 2. 2. Yah a-som-fo de, yɛa-pa yɛn ho a-kyi.

  Na wia-se a-he-nni no, yɛ-re-nni a-kyi.

  Yɛm-pɛ a-nuo-nyam m-fi wɔn hɔ.

  Ye-be-di no-kwa-re a-ma Nyan-ko-pɔn.

  (NNYESO)

  En-ti mo A-dan-se-fo, mon-kɔ mo a-nim!

  Ye-ho-wa ’dwu-ma mu na mu-nni a-h’ru-si.

  A-man nyi-naa mu mon-ka a-sɛm-pa no daa.

  Ɛ-ren-kyɛ Pa-ra-di-se no bɛ-ba.

 3. 3. Nni-pa m-fa A-he-nni no n-yɛ hwee.

  O-nyan-ko-pɔn din no wɔa-gu ho fi kɛ-se.

  E-hia sɛ yɛ-bɛ-tew ne din ho.

  Yɛ-bɛ-bɔ ma o-bia-ra a-hu ne som.

  (NNYESO)

  En-ti mo A-dan-se-fo, mon-kɔ mo a-nim!

  Ye-ho-wa ’dwu-ma mu na mu-nni a-h’ru-si.

  A-man nyi-naa mu mon-ka a-sɛm-pa no daa.

  Ɛ-ren-kyɛ Pa-ra-di-se no bɛ-ba.